Εδώ Πολυτεχνείο!

Στις 17 Νοέμβρη
όλοι στο νηπιαγωγείο
Τιμούμε την επέτειο
για το πολυτεχνείο….