Διδακτικό ωράριο

Το διδακτικό ωράριο είναι το ακόλουθο:

Α/Α ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1 8.00΄-8.15 Υποδοχή μαθητών/ητριών
2 8.15΄-09.40΄ 1η-2η διδακτική ώρα
3 09.40΄-10.00΄ Διάλειμμα
4 10.00΄-11.30΄ 3η-4η διδακτική ώρα
5 11.30΄-11.45΄ Διάλειμμα
6 11.45΄-12.25΄ 5η διδακτική ώρα
7 12.25΄-12.35΄ Διάλειμμα
8 12.35΄-13.15΄ 6η διδακτική ώρα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 13.15΄-13.20΄ Μετάβαση στους χώρους σίτισης
2 13.20΄-14..00΄ Σίτιση
3 14.00΄-14.15΄ Διάλειμμα
4 14.15΄-15.00΄ 1η διδακτική ώρα ολοήμερου σχολείου
5 15.00΄-15.15΄ Διάλειμμα
6 15.15΄-16.00 2η διδακτική ώρα ολοήμερου σχολείου
7       16.00΄ Λήξη προγράμματος ολοήμερου σχολείου-Αποχώρηση μαθητών/ητριών