«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», καθώς και «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»

Μαρ 20153

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, καθώς και «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η 2η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.
Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της Πράξης.

Δυσλεκτικό παιδί. Όσα πρέπει να ξέρετε για τη δυσλεξία !

Σεπ 201330

Ορισμός δυσλεξίας: Η δυσλεξία δεν είναι πάθηση, είναι μια κατάσταση, ένα σύνδρομο οργανικών, γνωστικών, ψυχικών παραγόντων που δυσλειτουργούν και εμποδίζουν τη λειτουργία των βασικών μηχανισμών εκμάθησης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και κατ’ ακολουθία την εκμάθηση της ορθογραφημένης γραφής και την κατανόηση του κειμένου.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: Τα δυσλεξικά παιδιά βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της μέσης και ανώτερης νοημοσύνης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διάσημοι άνδρες όπως οι Τσώρτσιλ, Αϊνστάιν, Λεονάρδος Ντα Βίντσι, Μπετόβεν και άλλοι, υπήρξαν δυσλεξικοί. Τον Αϊνστάιν, ο δάσκαλός του τον είχε κατατάξει στους βραδυμαθείς και ο πατέρας του έλεγε ότι αυτό το παιδί δε θα πετύχει τίποτε στη ζωή του. Επομένως είναι τουλάχιστο άδικο τα δυσλεξικά παιδιά να μένουν αναλφάβητα ή να μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή μετά από πολύχρονη και επίπονη δοκιμασία, αλλά να μένουν λειτουργικά αναλφάβητα, δηλαδή να μην κατανοούν το γραπτό λόγο και να προστίθενται στον αριθμό των αναλφάβητων και ημι-αναλφάβητων, που για άλλους λόγους δε φοίτησαν ή διέκοψαν τη φοίτησή τους, από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα δυσλεξικά παιδιά με την αποτυχία τους να εκμάθουν ανάγνωση και γραφή, αδυνατούν να αφομοιώσουν τις αναγκαίες γνώσεις, που θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Υπάρχει δε ο κίνδυνος να δράσουν στο περιθώριο της κοινωνίας εκδηλώνοντας παραβατική ή και εγκληματική συμπεριφορά. Επιδημιολογικές έρευνες που έγιναν στη Ν. Υόρκη και στο Παρίσι, δείχνουν ότι το 75% των νέων που δικάστηκαν από τα δικαστήρια ανηλίκων, είχαν αναγνωστική καθυστέρηση. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Συμβουλές σε γονείς μαθητών με ΔΕΠΥ

Δεκ 201228
Μερικές πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς μαθητών με ΔΕΠΥ :
 • Η σταθερή- κοινή πορεία αντιμετώπισης και συμπεριφοράς και από τους δυο γονείς είναι καθοριστική.
 • Θέστε σαφή όρια και κανόνες (το παιδί έχει ανάγκη να γνωρίζει μέχρι που μπορεί να φτάσει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του)
 • Η συνέπεια και η σταθερότητα από μέρους σας στους κανόνες είναι σημαντική.
 • Ο χώρος μελέτης πρέπει να είναι συγκεκριμένος, μεγάλος και αφαιρετικός.
 • Στο γραφείο τοποθετείται μόνο ένα μάθημα τη φορά και μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα.
 • Η μελέτη στο σπίτι πρέπει να είναι οργανωμένη και γεμάτη διαλείμματα.
 • Ξεκινήστε με τα μαθήματα που απαιτούν απομνημόνευση.
 • Επανατροφοδοτείτε το παιδί συχνά και άμεσα.
 • Επαινείτε τη συγκεκριμένη λειτουργική συμπεριφορά άμεσα.
 • Οι τιμωρίες πρέπει να διατυπώνονται σε ήρεμο τόνο, να είναι άμεσες και κατανοητές στο παιδί.
 • Οι σωματικές τιμωρίες δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα.
 • Εστιάστε στην επιθυμητή συμπεριφορά, όχι σε αυτή που θέλετε να σταματήσει.
 • Οι απαιτήσεις σας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του παιδιού όχι στις δικές σας.
 • Πρέπει να είστε ακριβείς σε αυτό που ζητάτε από το παιδί. Ποτέ δεν δίνουμε πολύπλοκές οδηγίες. Στα μικρότερα παιδιά μια εντολή τη φορά.
 • Προσέξτε τη διατύπωση των οδηγιών – εντολών. Ποτέ με ερωτηματικό τρόπο και ποτέ με την τηλεόραση – υπολογιστή ανοιχτό.
 • Διασπάστε το παιδί πριν από μια δύσκολη δραστηριότητα. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνει μόνο του.
 • Οι εξωσχολικές δραστηριότητες του πρέπει να είναι όσο τον δυνατόν πιο ομαδικές.
 • Καλό είναι να εκτονώνεται το παιδί φυσικά (κολύμπι, στάδιο,..)
 • Το ωράριο του ύπνου και της διατροφής πρέπει να είναι σταθερό.
 • Παζλ, σκάκι, και γενικότερα παιχνίδια και δραστηριότητες που ασκούν την συγκέντρωση της προσοχής ενδείκνυνται.
 • Αναθέστε του δουλειές στο σπίτι (καθάρισμα δωματίου, πλύσιμο πιάτων,..)
 • Το δωμάτιο του παιδιού πρέπει να είναι οργανωμένο με συγκεκριμένες θέσεις για τα αντικείμενα.
 • Η ύπαρξη πίνακα ανακοινώσεων μέσα στο δωμάτιο, όπου τοποθετούνται σημαντικά χαρτιά ή υπενθυμίσεις δραστηριοτήτων είναι βοηθητική για την οργάνωση του παιδιού.
 • Ασκήσεις υπευθυνότητας και οργάνωσης πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των παιδιών (λίστα με ψώνια στο σούπερ μάρκετ, επιλογή από το προηγούμενο βράδυ των ρούχων, προετοιμασία τσάντας βάση του προγράμματος του,.. )
 • Ασκήσεις προσανατολισμού και κατευθύνσεων στο χώρο όπου δραστηριοποιείται το παιδί και γενίκευση των ασκήσεων σε άγνωστα περιβάλλοντα είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της οπτιχωρικής του αντίληψης.
 • Η θεατρική – μουσική έκφραση και ο χορός ενδείκνυνται για τη βελτίωση της αυτοέκφρασης και του οπτικο-κινητικού συντονισμού.
 • Η ύπαρξη κάρτας αυτοδιαχείρισης συμπεριφοράς ( σχολείο – σπίτι) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.
 • Απαραίτητη είναι η συχνή επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό ( συνέχεια προγράμματος στο σχολείο και αντίθετα)
 • Αν τα μαθήματα και οι φωτοτυπίες είναι φορτωμένα, τα χωρίζω σε μικρότερες ενότητες.
 • Τα μαθήματα τα μαθαίνουμε με σχεδιαγράμματα. Την έκθεση το ίδιο. Μεγάλα κεφάλαια τα διαβάζουμε τμηματικά υπογραμμίζοντας τα κύρια σημεία.
 • Τεστάκια απομνημόνευσης και σειροθέτησης είναι ιδιαίτερα ευεργετικά.
 • Ασκήσεις απομαγνητοφώνησης, καραόκε για τα Σαββατοκύριακα είναι πολύ καλές για την ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής μνήμης και συγκέντρωσης.
 • Ενισχύστε τον επικοινωνιακό τομέα. Η ύπαρξη φίλων είναι σημαντική.
 • Απενοχοποιείστε τον εαυτό σας, δεν ευθύνεστε για την ύπαρξη της ΔΕΠΥ!
 • Απενοχοποιείστε και το παιδί (ούτε εκείνο ευθύνεται για τη δυσλειτουργική του συμπεριφορά)

Κάθε παρέμβαση ξεκινάει από την αλλαγή των δικών σας αντιλήψεων, του παιδιού και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται με το παιδί για τη φύση της διαταραχής και τα εν γένει προβλήματά του.

ΠΗΓΗ: www.dyslexia-goneis.gr

Όμως τα παιδιά αυτά είναι πραγματικά μοναδικά ! Ναι υπάρχουν και θετικά στοιχεία, αρκεί κάποιος να θέλει να τα δει και να τα αναγνωρίσει.

Καταρχήν τα παιδιά αυτά έχουν τρομερή σκέψη και δημιουργικότητα. Μπορούν να φτιάξουν αντικείμενα με τα πιο απλά και άχρηστα υλικά! Να κατασκευάσουν απίστευτα παιχνίδια και να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο φανταστικό κόσμο.

Μπορούν επίσης να διηγηθούν τις πιο απίθανες ιστορίες! Κάνουν διαφορετικούς συνειρμούς και έχουν ασυνήθιστες ιδέες!

Έχουν αυξημένη την ενσυναίσθηση. Όταν διαπιστώνουν ότι κάποιος έχει ανάγκη από βοήθεια, τρέχουν αυθόρμητα και με μεγάλη προθυμία να βοηθήσουν. Όταν μάλιστα κάποιος τους ζητά συγνώμη αμέσως συγχωρούν και ξεχνούν.

Έχουν έντονη την αίσθηση του δικαίου και του άδικου, όχι μόνο σε ότι αφορά τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους. Βέβαια πολλές φορές εκφράζουν τα παράπονά τους τόσο έντονα που καταλήγουν σε συμπεριφορές έντονα νευρικές και υπερβολικές. Ωστόσο μάχονται όταν βλέπουν το άδικο!

Μπορούν να γίνουν φίλοι με το πιο μικρό παιδί μέχρι και τον πιο ηλικιωμένο, αρκεί να νοιώσουν αποδοχή και αγάπη. Είναι άτομα κοινωνικά, που σέβονται τον άλλο και θέλουν να τον γνωρίσουν. Όλα αυτά όμως όταν εισπράττουν αγάπη και ενδιαφέρον από το συνομιλητή τους.

Ενθουσιάζονται πολύ εύκολα και εκδηλώνουν τον ενθουσιασμό τους. Παράλληλα βέβαια βαριούνται και πολύ εύκολα!

Γενικά είναι παιδιά που δεν τα βαριέσαι ποτέ, που συνέχεια σε εκπλήσσουν με την ιδιαίτερη ευστροφία τους, τη φαντασία και το ταμπεραμέντο τους.

Είναι καιρός να κοιτάξουμε και στα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών και να τους δώσουμε χρόνο και χώρο να εκφραστούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο!

Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην τάξη.

Δεκ 201228

Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε καταστάσεις στις οποίες τα περισσότεροι από τους συνομηλίκους τα καταφέρνουν πολύ εύκολα. Διαφέρουν από τα περισσότερα παιδιά του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου ως προς την ικανότητα : να εστιάσουν την προσοχή του, να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και σε μερικές περιπτώσεις να ελέγξουν την κινητικότητά τους.

Ενώ οι γνωστικές – νοητικές δεξιότητες είναι, αντίστοιχες του μέσου όρου ή ακόμα και υψηλές, η σχολική απόδοση παρουσιάζει διακυμάνσεις και είναι συνήθως  χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Έχουμε εικόνα ενός αφηρημένου παιδιού που μοιάζει να τεμπελιάζει, να βαριέται και ο νους του να ταξιδεύει κάπου μακριά. Αν μάλιστα η διάσπαση συνοδεύεται και από υπερκινητικότητα, τότε έχουμε ένα παιδί που δεν κάθεται στη θέση του, σηκώνεται συνεχώς, κουνιέται, σπρώχνει την καρέκλα ή το θρανίο, ίσως ενοχλεί τους συμμαθητές του και δεν ολοκληρώνει τα καθήκοντά του.

Δυσκολίες Προσοχής: Η προσοχή τους διασπάται πολύ εύκολα, ακόμα και με έναν μικρό ήχο που μπορεί να ακουστεί από την αυλή και γενικότερα με κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Δεν μπορούν να διατηρήσουν την προσοχή τους όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Δυσκολεύονται  να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν τη σχολική εργασία ή άλλες δραστηριότητες και να διαχειριστούν σωστά το χρόνο.

Η έκταση του προβλήματος διαφέρει ανάλογα με το παιδί. Συχνά αγνοούν τις οδηγίες, πάνε να λύσουν μια άσκηση χωρίς καν να διαβάζουν την εκφώνηση, αφήνουν κενά και «χάνονται» μέσα στην άσκηση. Συχνά αφήνουν τις εργασίες τους ημιτελείς ή τις ξεχνούν ολοκληρωτικά! Συνήθως παρουσιάζουν δυσκολία οργάνωσης στα μαθήματα αλλά και γενικότερα. Κλασικό επίσης φαινόμενο να ξεχνούν επανειλημμένα τα πράγματά τους στο σχολείο.

Υπερκινητικότητα : Παρουσιάζουν υπερβολική νευρικότητα και κινητικότητα, ενοχλούν το σύνολο της τάξης κάνοντας φασαρία ή επειδή θέλουν να κινούνται και να σηκώνονται από τη θέση τους. Μπορεί ένα παιδί καθώς γράφει ή διαβάζει να σηκώνεται από τη θέση του χωρίς καν να το  καταλαβαίνει! Μερικές φορές γίνονται ο «κλόουν» της τάξης. Έχουν την τάση να πετάγονται χωρίς να πάρουν το λόγο, να διακόπτουν τους άλλους, να μην περιμένουν τη σειρά τους. Παρουσιάζουν δηλαδή παρορμητικότητα.

Πολλοί εκπαιδευτικοί προβληματίζονται έντονα όταν έχουν στην τάξη τους κάποιο μαθητή με διάσπαση προσοχής. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο γενικό χαμό μιας σχολικής τάξης, ένας τέτοιος μαθητής προσδίδει μια επιπλέον δυσκολία. Όμως δε χρειάζεται πανικός, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός που βοηθούν αποτελεσματικά τον μαθητή και προωθούν ένα καλό κλίμα μέσα στην τάξη.

Μερικές βασικές συμβουλές για το δάσκαλο που έχει στην τάξη του μαθητή με ΔΕΠΥ είναι οι εξής:

– Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το μαθητή σας. Μακριά από παράθυρο ή πόρτα που μπορεί να διασπά την προσοχή και μακριά από τους ζωηρούς μαθητές! Καλό είναι να κάθεται σε κάποιο από τα μπροστινά θρανία.

– Δημιουργήστε ευκαιρίες για να κινείται και να σηκώνεται από τη θέση θετικά. π.χ. να μοιράσει φωτοτυπίες, να βρέξει το σφουγγάρι, να σβήσει τον πίνακα, να αδειάσει το καλάθι κ.λ.π. Έτσι το παιδί θα έχει ευκαιρία να σηκώνεται από τη θέση του αλλά όχι χωρίς λόγο!

– Δώστε σαφείς οδηγίες για αυτό που ζητάτε να κάνει. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί κατάλαβε αυτό που ζητήσατε. Αν δυσκολεύεται, δώστε ένα παράδειγμα.

– Εξηγήστε τους κανόνες τις τάξης και βάλτε τους σε εμφανές σημείο σαν υπενθύμιση στα παιδιά.

– Οργανώστε την αίθουσα, το μάθημα, τις ασκήσεις…όλα! Η οργάνωση βοηθά πολύ τους μαθητές με ΔΕΠΥ. π.χ. χρησιμοποιήστε σχεδιαγράμματα.

– Ενισχύστε την αυτοεκτίμηση του παιδιού, δημιουργώντας ευκαιρίες να δείξει σε τι είναι καλό για να επιβραβευθεί.

– Κάντε το μάθημα ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας εποπτικό υλικό, μουσική, θέατρο, αστεία, χρωματιστή φωνή κ.λ.π.

– Κοιτάξτε αν έχει ολοκληρώσει την αντιγραφή. Αν όχι, δώστε φωτοτυπία.

– Βεβαιωθείτε ότι έχει καταλάβει και έχει σημειώσει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, κάποια σημαντική ενημέρωση ή κάποια ημερομηνία για διαγώνισμα.

Γενικά οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν το παιδί με ΔΕΠΥ και να συνεργαστούν μαζί του. Χρειάζεται απλά λίγη περισσότερη προσπάθεια, θέληση και αγάπη!

Πηγή : http://paidagwgos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_24.html

3 Δεκεμβρίου : Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Δεκ 20124

Ένα συγκινητικό γράμμα γράφει ένα παιδί προς τους συμμαθητές του στο σχολείο για να τους ενημερώσει για το «πρόβλημά» του. Διαβάστε το.
Καλέ μου φίλε, σου γράφω κάποια πράγματα για μένα και το πρόβλημά μου που θα ήθελα να ξέρεις.

• Το πρόβλημα μου αποτελεί μόνο ένα μέρος του χαρακτήρα μου. Δεν με καθορίζει ως άτομο και δεν θα έπρεπε να με στιγματίζει. Είμαι ένα παιδί με πρόβλημα αναπηρίας και όχι ένα ανάπηρο παιδί.
Νιώθω τα πάντα γύρω μου πολύ έντονα. Κάθε ήχος που για σένα μπορεί να είναι κανονικός, εμένα μπορεί να με κάνει να υποφέρω.
• Το περιβάλλον στο οποίο ζω καθημερινά πολλές φορές είναι εχθρικό. Με κοιτάζεις και μου συμπεριφέρεσαι περίεργα.
• Μπορεί να σου φαίνομαι αλλόκοτος, αρνητικός και πολλές φορές επιθετικός αλλά ουσιαστικά το μόνο που κάνω είναι να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου.
• Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω. Με στεναχωρεί όταν εσύ νομίζεις ότι δεν θέλω. Υπάρχει διαφορά του δεν θέλω (επιλέγω να μην κάνω κάτι) και του δεν μπορώ (είμαι ανίκανος να κάνω κάτι – δεν έχω επιλογή).
• Όταν εσύ λες ότι βρέχει καρεκλοπόδαρα εγώ περιμένω να δω καρέκλες να πέφτουν από τον ουρανό. Γιατί πολύ απλά δεν καταλαβαίνω ότι μιλάς μεταφορικά.
• Να είσαι υπομονετικός με το περιορισμένο λεξιλόγιό μου. Δεν είναι ότι δεν αισθάνομαι, απλά δυσκολεύομαι να σου εκφράσω αυτά που αισθάνομαι με λέξεις και αυτό με στεναχωρεί.
• Επειδή δυσκολεύομαι με τα λόγια, προσπάθησε να μου δείξεις κάτι που θέλεις να κάνω, παρά να μου το λες. Πρέπει να μου το πεις πολλές φορές. Η υπομονή σου και η επιμονή σου θα με βοηθήσει.
• Δώσε σημασία σε αυτά που μπορώ να κάνω παρά σε αυτά που δεν μπορώ. Μου είναι αδύνατον να νοιώθω συνεχώς ότι δεν είμαι αρκετά καλός και ότι χρειάζομαι βελτίωση.
• Βοήθησέ με στις παρέες. Δεν είναι ότι δεν θέλω να παίζω με τα άλλα παιδιά. Απλά τις περισσότερες φορές δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω μία συζήτηση ή με ποιο τρόπο να παίξω.
• Δες πόσα πράγματα μπορώ να κάνω. Ψάξε τα και θα δεις ότι μπορώ να γίνω καλός φίλος. Ναι είμαι διαφορετικός αλλά και ξεχωριστός όπως όλοι μας.

Όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι! Έτσι δεν είναι;
*Το παραπάνω κείμενο ετοιμάστηκε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιστερίου και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Περιστερίου, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες στις 3 Δεκεμβρίου. Το κείμενο αυτό αναγνώστηκε στους μαθητές όλων των σχολείων του Περιστερίου.

Διαδικασία Αξιολόγησης – Κέντρα Ψυχικής Υγείας

Νοέ 20122

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος γονέας επιθυμεί να βοηθήσει το/τα τέκνο/α του σε θέματα Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, Συμβουλευτική) θα πρέπει να απευθυνθεί σε κρατικό φορέα για την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού. Αρμόδιος κρατικός φορέας για την αξιολόγηση και τη χορήγηση γνωμάτευσης είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Δείτε πλήρη κατάλογο εδώ.

Σε επόμενο στάδιο, με τη γνωμάτευση μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιωτικό ή κρατικό φορέα θεραπείας. Σε περίπτωση επιλογής ιδιωτικού κέντρου θα καταθέσει στο ταμείο του τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ιατρική γνωμάτευση κλπ) για να πάρει πίσω τα χρήματα στο ύψος που κάθε φορά καθορίζεται από το κάθε Ταμείο.

Επικοινωνία με τα Κέντρα ΔιαφοροΔιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

Οκτ 201231

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών και γονέων,

δείτε και κατεβάστε εδώ τα Κέντρα ΔιαφοροΔιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στην Αττική με πλήρη στοιχεία (Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο κλπ).

δείτε εδώ τα Κέντρα ΔιαφοροΔιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στην υπόλοιπη Ελλάδα ανά νομό με πλήρη στοιχεία (Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο κλπ).

Καλώς ήρθατε !

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας καλωσορίζουν στο Ιστολόγιo και σας εύχονται μια ευχάριστη και χρηστική περιήγηση !

Ώρα Ελλάδας

Ο καιρός


Kατηγορίες

Αρχείο

Μοναδικοί Επισκέπτες Ιστολογίου από 15/10/2012

μετρητής επισκεψιμότητας

RSS Β΄ Επίπεδο Τ.Π.Ε

 • 13/07/2016 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. (http://e-pimorfosi.cti.gr) 13 Ιουλίου 2016
  Γίνεται γνωστό ότι η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 • 05/05/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 9 Μαΐου 2016
  Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), στο πλαίσιο εμπλουτισμού των βάσεων δεδομένων δυνητικών συνεργατών του σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, καλεί επιστήμονες, αποφοίτους Α.Ε.Ι., με μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή/και εμπειρία (επαγγελματική απασχόληση) στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πιθανή […]
 • 26/04/2016 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ 26 Απριλίου 2016
  Γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων: 5ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2015), 4ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος Ιούλιος 2014) και 5ης περιόδου Read More...

Επισκέπτες Ιστολογίου από 11/2/2013 ανά χώρα προέλευσης

Flag Counter

ΗμερολόγιοTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων