Επιμόρφωση: eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

Βεβαιώνεται ότι ο/η

AIKATERINH ZOUZOULA

παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το μάθημα

eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

διάρκειας 20 ωρών το οποίο διενεργήθηκε από 28 Μαρτίου έως 3 Μαΐου 2022 και προσφέρεται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning μέσω της πλατφόρμας mooc.etwinning.gr του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

 

Δημοσιεύθηκε στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.