Επιμορφώσεις στο ΙΕΠ 2021-2022

Παρακολούθησα επιτυχώς τις παρακάτω επιμορφώσεις :

 1. παρακολούθησε επιτυχώς ως επιμορφούμενος/η το Πρόγραμμα: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω
  Εργαστηρίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, συνολικής διάρκειας τριανταέξι (36) ωρών. Το πρόγραμμα
  υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 22/06/2021 έως και 23/08/2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις
  Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
  2014-2020». Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
 2. Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο (ΕΑΝ) MIS 5093563 κατά την Α και Β Φάση.
Δημοσιεύθηκε στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.