ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

των Συστεγαζόμενων 3ου-10ου-12ου Νηπιαγωγείων Ελευθερίου -Κορδελιού

Οι εγγραφές νηπίων/προνηπίων  για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τις 15  έως 30 Μαΐου. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Οι εγγραφές  στα Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία μας (3ο-10ο-12ο Κορδελιού) πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109). Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. 

Δικαίωμα εγγραφής στα Συστεγαζόμενα  3ο – 10ο – 12ο  Νηπιαγωγεία Ελευθερίου-Κορδελιού έχουν:

  • ·         Τα νήπια και προνήπια που κατοικούν στα όρια της σχολικής περιφέρειάς του. 
  • ·         Νήπια που είναι γεννημένα το 2015 και προνήπια που είναι γενημμένα το 2016 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. 

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

(Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα όρια των Νηπιαγωγείων που έχουμε αναρτήσει, για να δείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκετε

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) στο τηλέφωνο 2310762120  (προς  αποφυγή συγχρωτισμού)  οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται και να προμηθεύονται από τη σχολική μας μονάδα τα απαραίτητα έγγραφα και τις ανάλογες διευκρινίσεις ή βοήθεια που θα χρειαστούν,  ώστε να  συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.

Τα βήματα για την για την εγγραφή: 

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου, στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. 
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.   

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα: 

α) Στοιχεία νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή   (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) με επιλογή από τον κατάλογο εγγεγραμμένων τέκνων στην οικογενειακή μερίδα που εμφανίζεται λόγω της δια λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» με το «Μητρώο Πολιτών»

Σε περίπτωση που ο κατάλογος από το μητρώο δεν περιλαμβάνει το τέκνο προς εγγραφή, ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας,  με νόμιμο έγγραφο το οποίο αναρτά σε ψηφιακή μορφή.

β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, (οδός – αριθμός – δήμος – ταχυδρομικός κώδικας ) την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 

γ) Το ονοματεπώνυμο άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 

δ) Εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (8:30-16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής* (7:45-8:00)

ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και 

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 

Δικαιολογητικά εγγραφής στο νηπιαγωγείο:

Στο νηπιαγωγείο μας θα πρέπει να προσκομίσετε: 

1.     Την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη 

2.     Τα δικαιολογητικά για την φοίτηση στο προαιρετικό ολοήμερο*, για όσους επιθυμούν τη φοίτηση στο ολοήμερο, (βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτες ανεργίας κλπ) 

3.     Βεβαίωση Φοίτησης αδελφών σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα (αν υπάρχουν αδέλφια που φοιτούν σε συστεγαζόμενο Σχολείο) 

4.     Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού 

5.     Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

6.     Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. 

Στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία εγγραφής σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών της εγγραφής θα πρέπει να έχει προηγηθεί

τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση  με το νηπιαγωγείο μας  

Τηλέφωνο Σχολείου:  2310 762120

Τηλέφωνο Προσωπικό : 6976432721

e-mail Σχολείου:  mail@10nip-elefth.thess.sch.gr

*Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 

8.     Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους. 

9.     Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: 

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι. 

II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. 

  *Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής  (7:45-8:30) δύνανται να εγγράφονται:  

10. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. 

11.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. 

12.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.  

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Επισήμανση:

  • Τα προνήπια που φοιτούν ήδη στο σχολείο μας εγγράφονται αυτεπάγγελτα. Θα πρέπει ωστόσο να επικοινωνήσουν μαζί μας για την ανανέωση εγγραφής.
  • Για την εγγραφή των νηπίων μας στην πρώτη Δημοτικού θα χρειαστεί μία βεβαίωση φοίτησης, την οποία θα παραλάβετε από το νηπιαγωγείο μας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία!

Οι Διευθύντριες του 3ου – 10ου – 12ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Πατήστε πάνω στα link :

ΟΡΙΑ του 3ου-10ου-12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

ΟΡΙΑ ΟΛΩΝ των  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2020 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΑΦΗΣ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

 

CC BY-NC-ND 4.0 Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0.

Αφήστε μια απάντηση