Εγγραφές μαθητών/τριών 2024-2025

Thank You Teacher Card Made with PosterMyWall

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

Για το σχολικό έτος 2024-2025 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα εγγραφής  στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-25,  έχουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και το 2020. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η εγγραφή στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Το 10ο και το 4ο  Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου έχουν κοινά όρια. 

Το πολύγωνο που σχηματίζεται από τις οδούς:
Κρήτης – Σ. Βενιζέλου – Νιρβάνα – Περικλέους – Σαρανταπόρου – Ιωάννου- Αποστολοπούλου – Εθνικής Αντιστάσεως – Παπανικόλη – Αγ Παρασκευής –Θήσεως – Εριφύλης – Σαρανταπόρου – Λευκωσίας – Κρήτης

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/  με τη χρήση των κωδικών taxisnet και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. 

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας. 

γ) τα στοιχεία άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα. 

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Τμήμα.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα και 

στ) επιλέγει τη δήλωση: “Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου”.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Πρώτη Εγγραφή” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

Τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα (κατόπιν ραντεβού) είναι: 

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). 

2) Βιβλιάριο υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου γονέα/κηδεμόνα για την συναίνεση στην εγγραφή του παιδιού.

*Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Πληροφορίες-Υπεύθυνη εγγραφών: Φέστα Ελευθερία

 Τηλ:  210-6947943

 Ωράριο επικοινωνίας: 12:30-14:00