Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι εγγραφές για τα Νήπια – Προνήπια , σχολικού έτους  2021-22  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 Νήπια :  Όσα γεννήθηκαν το έτος 2016

   Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2017 (η φοίτηση

είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας)

        Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

 1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
 2. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
 3. ΛογαριασμόςΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου

• Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού :   1 – 20  Μαρτίου   :   11:30 –13:00

 Email: mail@10nip-ag-anarg.att.sch.gr

Τηλέφωνο: 2102632316

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο . Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

Η σπορά στο νηπιαγωγείο!

Τι είναι ο σπόρος; Σπόροι μικροί, σπόροι μεγάλοι, σπόροι που τρώγονται, σπόροι που φυτεύονται φθινόπωρο, σπόροι που φυτεύονται στο χωράφι ή σπόροι που φυτρώνουν μόνοι τους.  Η φύση και οι άνθρωποι προετοιμάζονται για να σπείρουν τα σποράκια τους.

1η Δραστηριότητα

Παρακολουθώ πώς αναπτύσσεται ο σπόρος

 

2η Δραστηριότητα

Διαβάζουμε το παραμύθι «Η κόκκινη κοτούλα» στον παρακάτω σύνδεσμο

http://anyflip.com/gcgma/vjbn

3η Δραστηριότητα

Φυτεύουμε σπόρους σε ποτηράκια με βαμβάκι

4η Δραστηριότητα

Μαθαίνουμε το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης

Τώρα διαβάζουμε παραμύθια!!!

Παραμύθια που διαβάσαμε αυτή τη βδομάδα και χαλαρώσαμε!!!

Με αφορμή το φθινόπωρο που τελειώνει σε λίγες μέρες κάναμε παρέα με τον Ακανθούλη το σκαντζόχοιρο, το ουράνιο τόξο που έγινε μαλλιά κουβάρια και που ξεπροβάλει πάντα μετά τη βροχή και τον ιό που φοράει κορόνα και τόσο πολύ μας έχει αναστατώσει αλλά εμείς θα καταφέρουμε να τον νικήσουμε!!!Λήψη αρχείου

΄

Ο Ακανθούλης – Βούλα ΠαπαγιάννηΛήψη αρχείου

Ένα ουράνιο τόξο μαλλιά κουβάρια – Μαρίνα Καβαλλιεράκη

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού!

 

«Το μαγικό πανί», μια ιστορία για τα δικαιώματα
των παιδιών (της Γεωργίας Κοκκινάκη)

 

Δραστηριότητα: Ακούμε το παραμύθι και ζωγραφίζουμε τη γη τυλιγμένη με το μαγικό πανί!!

 

 

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού!

Η 20η Νοεμβρίου σηματοδοτεί την επέτειο υπογραφής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Καθώς το 2020 μας καλεί να αντιμετωπίσουμε νέες, παγκόσμιες προκλήσεις, η UNICEF
προτρέπει όλους μας, σήμερα, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού και να οραματιστούμε μαζί ένα μέλλον και έναν κόσμο που τους αξίζει: Έναν υγιή πλανήτη, χωρίς ιούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς βία στα σχολεία, χωρίς πολέμους και συρράξεις, με καθαρό νερό, σωστή διατροφή και πρόσβαση στην εκπαίδευση για κάθε παιδί! Αν ήσασταν σήμερα παιδιά, σε τί κόσμο θα θέλατε να ζείτε;!

                                              

 Στη ψηφιακή μας τάξη διαβάσαμε  το παραμύθι » Η ζωή στη Λουλουδούπολη «,

ένα παραμύθι για τα δικαιώματα των παιδιών που βρήκαμε εδώ  http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2015/11/blog-post_19.html

 

Η Unicef μας προτείνει 8 διασκεδαστικούς τρόπους για να περάσουμε το χρόνο μας δημιουργικά στο σπίτι με τα παιδία την περίοδο της καραντίνας! Ας περάσουμε αυτές τις μέρες όσο πιο δημιουργικά μπορούμε!Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 

 

Κανόνες της ψηφιακής μας τάξης!!!

Αγαπημένα μας παιδιά , καλησπέρα!

Αυτές τις μέρες, λόγω του ότι πρέπει να μείνουμε σπίτι και το σχολείο μας έκλεισε  θ’ αρχίσουμε το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τι σημαίνει όμως αυτό; .Δηλ .την την απευθείας διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, αλλά διαφορετικό χώρο μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου η διδασκαλία θα γίνεται ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Θα δημιουργήσουμε την δική μας ηλεκτρονική/ψηφιακή τάξη. Και όπως στην κανονική μας τάξη έχουμε τους κανόνες μας και προσπαθούμε να τους τηρούμε, έτσι και στη νέα μας τάξη θα έχουμε νέους κανόνες και θα προσπαθούμε να τους τηρούμε με τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά.Λήψη αρχείου

4 Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα ζώων

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων

Παρίσι 1978

Άρθρο 2

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Τι κοινό έχουν τα ζώα και τα παιδιά; Την αθωότητά τους .
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ζώων μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά για τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα ζώα.
Παρατηρώντας τους παρακάτω πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα τα παιδιά μπορούν:
Να περιγράψουν τι βλέπουν και να συγκρίνουν
Να πούνε τι τους άρεσε και τι όχι
Να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν
Να διαλέξουν τον πίνακα που τους αρέσει περισσότερο
Να μιλήσουν για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να προστατέψουν τα ζώα
Να μιλήσουν για τα αδέσποτα και τα ζώα υπό εξαφάνιση

Miró, The Garden

ΤΟ ΕΥΧΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ MAKE A WISH

P2270597ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΑΠΟ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ MAKE A WISH.ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΗ.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ,ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ .ΤΗΝ ΕΚΟΨΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΥΧΟΔΕΝΤΡΟ.

Ανάγκες και επιθυμίες

Τα παιδιά παρατηρούν τις κάρτες που δίνουμε και εικονίζουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες  και επιθυμίες και καλούνται να βάλουν στο πράσινο στεφάνι τις καρτέλες που πιστεύουν οτι εικονίζουν αυτά  που έχουμε ανάγκη και στο κόκκινο αυτά που επιθυμούμε.

T3

Ανάγκες

T3

Επιθυμίες

 

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΑΣ ΠΑΖΑΡΙ

To Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο  πασχαλινό παζάρι με σκοπό να συγκεντρωθούν  χρήματα για την αγορά αγαθών που θα δωθούν στο κέντρο βρεφών ΜΗΤΕΡΑ. Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής που υλοποιούμε με θέμα «Μαθαίνω τα δικαιώματά μου,αλλάζω το σχολειό ,τη γειτονιά μου» και  στόχο έχει να αντιληφθούν τα παιδιά την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

Δημιουργίες με θέμα «τα δικαιώματα του παιδιού»

Τη φετινή χρονιά υλοποιούμε στο νηπιαγωγείο το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα » ‘Eμαθα τα δικαιώματά μου ,αλλάζω το σχολειό ,τη γειτονιά μου».Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τα παιδιά γνώρισαν τα δικαιώματά τους και δημιούργησαν αφίσες με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού.

T3

T3Οι μαργαρίτες με τα δικαιώματα

T3                                           Το δέντρο με τα δικαιώματα

T3Είμαστε όλοι ίδιοι αλλά και διαφορετικοί

T3‘Oλοι διαφορετικοί αλλά ίσοι

Με τις  δυο επόμενες αφίσες με θέμα «Σας γνωρίζω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου» συμμετέχουμε στο διαγωνισμό της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της  Unicef που γίνεται στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού  Προγράμματος :

«Τα παιδιά  γράφουν και ζωγραφίζουν  τα δικαιώματά τους» σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

T3

T3Τέλη Μαϊου παραλάβαμε ταχυδρομικώς από την  Ελληνική Εθνική Επιτροπή της  Unicef τους επαίνους για την συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα.Εκτος από τους επαίνους που δόθηκαν στο κάθε τμήμα, δόθηκαν και ατομικοί έπαινοι σε κάθε παιδί.

T3

T3

Δικαιώματα του κουνελιού-Δικαιώματα του παιδιού

T3

Ο χάρτης της πόλης μας με τα δικαιώματα

T3

Ο χάρτης της πόλης μας με τα δικαιώματα

Τα ανθρωπάκια με τις δεξιότητές μας

T3

T3

T3

T3

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

 

Ο ρόλος των γονέων σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών

 

 

Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου

Σχολική Σύμβουλος 23ης Περιφέρειας Π.Α.

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών

M.A. inEducationΠανεπιστημίου Lancaster

Αγαπητοί γονείς,

Καθώς το παιδί σας μεγαλώνει, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις σας απέναντι στο παιδί, γιατί, εκτός των άλλων,  αποτελείτε για αυτό και πρότυπο μάθησης. Η στάση σας απέναντι στην εκπαίδευση και οι αντιλήψεις σας για αυτήν, μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για το παιδί σας και να το καθοδηγήσουν για το πώς θα αναλάβει, σιγά σιγά, μόνο του την ευθύνη της δικής του εκπαίδευσης.

Για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό, τώρα που το παιδί σας ξεκινάει το ταξίδι της εκπαίδευσης:

Γίνετε πρότυπο μάθησης: Από πολύ νωρίς, οι γονείς αποτελούν τους πρώτους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους. Για παράδειγμα, ανακαλύπτουν τη φύση μαζί, διαβάζουν μαζί, μαγειρεύουν μαζί, μετράνε μαζί. Όταν το παιδί αρχίζει την τυπική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), η δουλειά του γονέα είναι να του δείξει με ποιο τρόπο το σχολείο θα επεκτείνει αυτή τη μάθηση, που άρχισαν μαζί στο σπίτι, και πόσο συναρπαστικό και ενδιαφέρον μπορεί να είναι αυτό το ταξίδι στην εκπαίδευση. Μέσω της σωστής και ισορροπημένης καθοδήγησης, οι γονείς, αφενός μεν  θα βοηθήσουν το παιδί να οργανώσει το χρόνο του και αφετέρου θα υποστηρίξουν τις επιθυμίες και τη διάθεσή του να μάθει νέα πράγματα μέσα και έξω από το σχολείο.

Εστιάστε την προσοχή σας στον τρόπο που μαθαίνει καλύτερα το παιδί σας: Κάθε παιδί διαθέτει διαφορετική προσωπικότητα.  Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε, είναι να παρακολουθήσετε με προσοχή το παιδί σας. Είναι εξωστρεφές ή είναι ντροπαλό; Κινείται πολύ ή είναι στατικό και εστιάζει για πολύ χρόνο την προσοχή του σε κάτι που το ενδιαφέρει; Ανακαλύψτε ποια πράγματα τραβούν το ενδιαφέρον του και βοηθήστε το να τα εξερευνήσει. Αφήστε το παιδί σας να σας δείξει, με ποιον τρόπο του αρέσει να μαθαίνει. Πολλά παιδιά είναι «οπτικοί τύποι», δηλαδή, μαθαίνουν βλέποντας εικόνες ή δημιουργώντας φανταστικές εικόνες με το μυαλό τους. Άλλα παιδιά μαθαίνουν μέσα από «εμπειρίες αφής», δηλαδή, τους αρέσει να  κατασκευάζουν πράγματα (με ξύλινα τουβλάκια, Lego, πλαστελίνη κλπ.). Άλλα, είναι «ακουστικοί τύποι», δηλαδή, εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους σε αυτά που ακούνε. Προσπαθήστε να μην κάνετε το λάθος να θεωρήσετε ότι το παιδί σας μοιάζει με εσάς ή τον αδελφό του στον τρόπο που μαθαίνει. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και μαθαίνει καλύτερα με τον δικό του, προσωπικό τρόπο.

Εξοικονομήστε χρόνο για να διαβάσετε στο παιδί σας: Το να διαβάζετε στο παιδί σας τακτικά είναι μια συνήθεια που αποφέρει πολλά οφέλη γιατί μαθαίνει στο παιδί το σωστό συντακτικό της γλώσσας και καινούργιο λεξιλόγιο. Διαλέξτε μαζί με το παιδί σας τα βιβλία που θα έχει στη βιβλιοθήκη του, γιατί με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε το ενδιαφέρον του για αυτά.

Συνδέστε τη νέα γνώση με την καθημερινή ζωή: Κάνετε τη μάθηση κομμάτι της καθημερινής ζωής. Όταν μαγειρεύετε, κάνετε μαθηματικά με τις μεζούρες. Όταν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, απαριθμήστε τα φανάρια που θα συναντήσετε ή μιλήστε για το ποτάμι που συναντήσατε μπροστά σας (πώς το λένε, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει). Ότανψωνίζετε στο κατάστημα τροφίμων, ζητήστε να σας φέρει τόσα γιαούρτια όσα τα μέλη της οικογένειάς σας. Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε με το παιδί σας για να του δείξετε με ποιο τρόπο οι γνώσεις μας, συνδέονται με την πραγματική ζωή. Ωστόσο, προσπαθήστε οι συζητήσεις σας  να είναι «συζητήσεις ανταλλαγών». Ακούστε το παιδί σας να σας μιλάει για τις ιδέες του και μην το κατακλύζετε με πληροφορίες που δεν το ενδιαφέρουν.

Βοηθείστε το παιδί σας να αναλάβει την ευθύνη της μάθησής του: Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί σας να αντιληφθεί ότι είναι προσωπικά υπεύθυνο για τη μάθησή του. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το παιδί «χρεώνεται» τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία του. Σημαίνει, επίσης, ότι θα μάθετε το παιδί σας να επιδιώκει τη μάθηση υποκινούμενο από τα δικά του εσωτερικά κίνητρα και όχι γιατί αναμένει μια εξωτερική ανταμοιβή. Η αποζημίωση για τη μάθηση του παιδιού σας πρέπει να έχει τη μορφή της εσωτερικής ικανοποίησης, της χαράς δηλαδή ότι κατάκτησε κάτι ακόμη που δεν ήξερε.

Αποφύγετε να υπερφορτώνετε το πρόγραμμα του παιδιού σας: Προσπαθώντας να εξασφαλίσετε για το παιδί σας, όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες για μάθηση, πολλές φορές, φορτώνετε υπερβολικά το ημερήσιο πρόγραμμά του με εξωσχολικές δραστηριότητες. Το παιδί χρειάζεται χρόνο ελεύθερο, χρόνο εκτός προγραμμάτων, για να τον διαθέσει όπως αυτό επιθυμεί. Ωστόσο, αν έχετε ήδη γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού σας με δραστηριότητες, παρακολουθήστε το παιδί σας προσεκτικά για να διαπιστώσετε, αν πραγματικά απολαμβάνει αυτό που κάνει. Αν δεν απολαμβάνει ή κουράζεται με κάτι από αυτά που του προσφέρετε εκτός σχολείου, διακόψτε το. Είναι λάθος η ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες, όταν η ζωή του παιδιού σας καταντάει μια κούρσα ταχύτητας από τη μια δραστηριότητα στην άλλη.

Μάθετε εσείς κάτι καινούργιο: Το να επιδιώξετε να μάθετε κάτι καινούργιο για τον εαυτό σας, είναι ιδανικός τρόπος για να λειτουργήσετε ως πρότυπο για το παιδί σας. Διαβάστε για ένα ασυνήθιστο θέμα και μιλήστε με την υπόλοιπη οικογένεια για αυτό, μάθετε κάτι παραπάνω για ένα χόμπι σας, μάθετε να χειρίζεστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα διδάξετε το παιδί σας για το χαρακτήρα που απαιτείται να επιδείξουμε όταν μαθαίνουμε, δηλαδή, υπομονή, επιμονή, καλή διάθεση και, κυρίως, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει λάθη και να μαθαίνουμε από αυτά.

Αγαπητοί γονείς,

Ο ρόλος του γονέα είναι σύνθετος γι’ αυτό έχει γοητεία και ενδιαφέρον.

 

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Την προηγούμενη εβδομάδα κατασκευάσαμε και δώσαμε ως δώρο στα παιδιά ένα διαφορετικό κουτί πρώτων βοηθειών,

βασισμένο σε μια ιδέα που μας έδωσε η Σχολική μας Σύμβουλος.

Συμβολίζει τη φιλοσοφία που θα διαπερνά τις σχέσεις μας μέσα στην τάξη.

Συνοδεύτηκε με το παρακάτω σημείωμα:

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Αγαπητέ/ή …………………,  τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στο κουτί,

έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα για όλους εμάς εδώ στο Νηπιαγωγείο.

Για να δούμε τι με τη σειρά, τι σημαίνει το καθένα:

 • Ένα κομμάτι μπαμπάκι, για να σου θυμίζει ότι η τάξη μας είναι γεμάτη με ευγενικά λόγια και ζεστά συναισθήματα.
 • Μια καραμέλα, για να σε παρηγορήσει, όταν αισθανθείς λυπημένος/η.
 • Ένα χαρτομάντηλο, για να σου θυμίζει ότι είναι σημαντικό να στεγνώσεις τα δάκρυα κάποιου που σε χρειάζεται.
 • Ένα λαστιχάκι, για να σου θυμίζει ότι όλοι είμαστε ενωμένοι και λειτουργούμε σαν ομάδα.
 • Ένα αστεράκι, για να σου θυμίζει να λάμπεις και πάντα να προσπαθείς το καλύτερο.
 • Μια χρυσή κλωστή, για να σου θυμίζει ότι η φιλία μας κρατά δεμένους με τους φίλους μας.
 • Ένα κέρμα, για να σου θυμίζει ότι έχεις αξία και είσαι ιδιαίτερος.
 • Μια οδοντογλυφίδα, για να σου θυμίζει να διαλέγεις τα καλύτερα κομμάτια από το χαρακτήρα των συμμαθητών σου.
 • Ένα αυτοκόλλητο επίδεσμο (τραυμαπλάστ), για να επουλώνεις τα πληγωμένα συναισθήματα των φίλων σου και τα δικά σου.
 • Μια γόμα, για να σου θυμίζει ότι όλοι κάνουμε λάθη και δεν πειράζει, αρκεί να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.
 • Ένα συνδετήρα, για να θυμάσαι πως μπορείς να έρθεις στη δασκάλα σου, αν αισθάνεσαι την ανάγκη να  μιλήσεις με κάποιον και είναι όλοι οι συμμαθητές σου απασχολημένοι.

100_0237

Τα κουτιά

100_0238

 

 

100_0240

Το περιεχόμενο του κουτιού

6 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στις 6 Μαρτίου μιλήσαμε για τη βία στα σχολεία και φτιάξαμε δύο αφίσες :

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

«ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ»

Τα παιδιά αποτύπωσαν τις παλάμες τους

με δακτυλομπογιές σε χαρτί

και είπαν τα παρακάτω που καταγράφηκαν στην αφίσα:

Με τα χέρια μας

 • τρώμε και πίνουμε
 • βάζουμε το κράνος στο κεφάλι
 • κάνουμε κατασκευές
 • παίζουμε τη μπάλα
 • παίζουμε μουσική
 • κρατάμε της μαμάς το χέρι στο δρόμο
 • ξύνουμε τη πλάτη
 • κάνουμε μασάζ
 • ζωγραφίζουμε
 • πιάνουμε πράγματα
 • χαιρετάμε
 • γράφουμε
 • ντυνόμαστε και ξεντυνόμαστε
 • ξεφυλλίζουμε τα βιβλία
 • χτίζουμε με τούβλα
 • μαζεύουμετα παιχνίδια και τα βάζουμε στη θέση τους
 • οδηγούμε ποδήλατο

ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΔΕΡΝΟΥΜΕ!