Η ομάδα των μαθητών του ομίλου της η-μάθησης και ηλεκτρονικού παιγνιδιού μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν σύμφωνα με τη φιλοσoφία του «νέου σχολείου» μέσα από  ένα σύννεφο παιχνιδιών. Το σύννεφο  των παιχνιδιών   φιλοδοξεί να προσεγγίσει μια ολοκληρωμένη έρευνα από κάτω προς τα πάνω (Bottom-Up) και να αναδείξει την γνώση, την δράση και την στρατηγική  από μια δυναμική οπτική. Η ομάδα βρίσκει ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα παίζει, τα ερευνά  και παίρνει ιδέες για να φτιάξει τα δικά της παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά θα  βοηθήσουν να καταλάβει κάποιος  καλύτερα και με ευχάριστο τρόπο τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Πληροφορικής και θα αναφέρουν ενδεικτικά επίκαιρα θέματα π.χ. cyberbullying. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα να αυτοαξιολογούνται οι χρήστες με το παιχνίδι και να χαίρονται  όταν βελτιώνεται.


Οι μαθητές  στον ομιλο μου εμπλέκονται σε  επίλυση προβλημάτων  μεθοδολογικού χαρακτήρα (επεξεργασία δεδομένων απο διάφορες διαδικτιακές πηγές, υλοποίηση αλγορίθμων, προγραμματισμο, αξιολόγηση) μέσα από χρήση και κατασκευή ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με σοβαρό παιχνίδι (serious games). Η εστίαση θα γίνει μεσω TEL (TechnologyEnhancedLearning) για την εύρεση χρήση και επεξεργασία  εκπαιδευτικών πηγών ανοιχτου περιεχομένου (openeducationalresources), κάνοντας  χρήση ψηφιακών Βιβλιοθηκών (digitallibraries), πλατφορμών και ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, προσαρμοστικών συστημάτων καθώς και τεχνολογιών Web 2.0 (wikis, blogs,eportfolios)