Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας

Δείτε το στο slideshare.net

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Δείτε το στο slideshare.net

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Η παρούσα «βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επιμορφωτές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης β’ επιπέδου, στην ανεύρεση υλικού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη.

Στη βιβλιοθήκη αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να «καταθέτουν» υλικό (σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνοδευτικό υλικό) χαρακτηρίζοντάς το με κατάλληλα μεταδεδομένα (πχ Δημιουργός/ Συγγραφέας, δικαιώματα, Λογισμικό που αξιοποιεί, Γλώσσα κ.α.) και να αναζητούν υλικό θέτοντας σύνθετα κριτήρια αναζήτησης.

Η δομή/ οργάνωση της βιβλιοθήκης βασίζεται στην παρακάτω ακολουθία/ «δέντρο» ταξινόμησης: Κλάδος εκπαιδευτικών (πχ. ΠΕ04), Βαθμίδα εκπαίδευσης (πχ. Γυμνάσιο), Τάξη (πχ. Β’ Γυμνασίου), Μάθημα (πχ. Φυσική), Επιμέρους Ενότητες του μαθήματος (πχ. Κινήσεις, Ενέργεια, Θερμότητα)

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες «κατατίθενται» στην παρούσα βιβλιοθήκη με τη μορφή «εκπαιδευτικού πακέτου», το οποίο περιλαμβάνει σε ένα «συμπιεσμένο» αρχείο (πχ. σε μορφή .zip, .rar) τα παρακάτω:

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου (πχ. σε μορφή .doc ή .pdf)
Φύλλο εργασίας μαθητή (πχ. σε μορφή .doc)
Άλλο/α αρχείο/α, εφόσον απαιτούνται για την εφαρμογή του παραπάνω εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως είναι για παράδειγμα ένα εκτελέσιμο/ «αυτόνομο» αρχείο (πχ. ένα java applet) ή ένα αρχείο που έχει παραχθεί μέσω ενός εργαλείου εκπαιδευτικού λογισμικού (πχ. ένα αρχείο τύπου .ip, που έχει δημιουργηθεί με το Interactive Physics, ένα αρχείο τύπου .gsp που έχει δημιουργηθεί με το Sketchpad κ.α.).

Επίσης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει άλλο υλικό τα οποίο κρίνεται από το δημιουργό ή γενικότερα από τον εκπαιδευτικό που «καταθέτει» την εκπαιδευτική δραστηριότητα:

είτε απαραίτητο, για την υλοποίηση της παρούσας δραστηριότητας στην τάξη (πχ. ένα αρχείο κειμένου, υπολογισμών κλπ. για επεξεργασία από τους μαθητές στο πλαίσιο της διδασκαλίας),
είτε σκόπιμο να έρθει σε γνώση του δυνητικού χρήστη-εκπαιδευτικού (πχ. μια αξιολόγηση, μια σχετική δημοσίευση).

Στo «εκπαιδευτικό πακέτο» δεν περιλαμβάνεται το εργαλείο(α) ή τίτλος(οι) εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο αξιοποιείται (πχ. το ίδιο το Interactive Physics, το GeoGebra, το «Ανακαλύπτω τις Μηχανές», το «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» κ.α.).

Εισάγετε τους κωδικούς σας στο αριστερό μέρος της οθόνης (Σύνδεση) και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία στο μενού επιλογών (Επιλογές), προκειμένου να εισέλθετε στη Βιβλιοθήκη.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση της «βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι διαθέσιμο εδώ.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε το στο slideshare.net

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2

Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. …

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1 .

Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη:

α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και

β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:

  • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  • να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,
  • να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του,
  • να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, εργαλεία – περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού και εκπόνησης δραστηριοτήτων, λογισμικά παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου  και λογιστικών φύλλων, εννοιολογικοί χάρτες, ιστολόγια και wikis, εφαρμογές – εργαλεία ειδικής αγωγής, απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των παραπάνω, καθώς και θέματα ασφάλειας διαδικτύου.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται κατ’ αρχάς, τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:

eikona22

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1

Για την επιμόρφωση…

Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), όπως έχει καθιερωθεί να αναφέρονται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και να φέρει θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.

eikona1

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικές επενδύσεις σε υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές εξοπλισμού για τα σχολεία, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να φέρουν τα αναμενόμενα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς τη συμβολή παράλληλων υποστηρικτικών ενεργειών με σπουδαιότερη μάλλον, την κατάλληλη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού συστήματος. Διαβάστε όλο το άρθρο »

2o Μάθημα Geogebra, Διχοτόμοι τριγώνου

1ο Μάθημα Geogebra, Διάμεσοι-κέντρο βάρους

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων