Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας  2-11 Μαΐου 2018

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Συνεδρίασε το ΑΠΥΣΔΕ τη Δευτέρα 7 Μαΐου.

«Ανάκληση τοποθέτησης στη θέση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Θήβας»

Α ν α κ α λ ο ύ μ ε τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η του εκπαιδευτικού Κονιόρδου Ιωάννη, κλάδου ΠΕ 11, με Α.Μ.: 181624, του Γυμνασίου Οινοφύτων, από τη θέση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Θήβας, από 08-05-2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του.

«Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας κλάδου ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής, στην εκπαιδευτικό Λαϊζηνού Νεκταρία, κλάδου ΠΕ 87.01, με Α.Μ. 225294, του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλιάρτου Βοιωτίας.

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185» ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185
 

ΚΑΕ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

 

ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 7.000,00 0,00 0,00
Ξ0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 7.000,00 0,00 0,00
 

Ξ0719

 

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

 

18.000,00

 

779,91

 

67,04

Ξ0721 Ημερήσια Αποζημίωση για μετακινήσεις 11.200,00 400,00 20,00
Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις 1.000,00 0,00 0,00
Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 27.620,00 6.833,03 6.833,03
Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 7.800,00 1.939,50 1.939,50
Ξ0831 Ύδρευση και Άρδευση 900,00 58,21 58,21
Ξ0832 Ηλεκτρική Ενέργεια 6.394,00 1.565,00 1.565,00
Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 1.000,00 225,68 225,68
Ξ0843 Εκδόσεις – Εκτυπώσεις -Βιβλιοδεσία 3.100,00 0,00 0,00
Ξ0845 Κάθε Είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 1.000,00 349,68 349,68
Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 5.000,00 434,00 434,00
Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 150,00 0,00 0,00
Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών 7.900,00 0,00 0,00
Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.700,00 0,00 0,00
 

Ξ1329

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού

εξοπλισμού

 

2.000,00

 

0,00

 

0,00

Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 5.400,00 0,00 0,00
Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 400,00 89,28 89,28
Ξ1723 Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 2.030,00 0,00 0,00
Ξ5272 Δαπάνες για σχολικό αθλητισμό 63.500,00 4.145,00 2.485,00
Ξ9511 Πρόσθετες παροχές 10.000,00 0,00 0,00
Ξ9711 Έξοδα μετακίνησης προσωπικού 7.500,00 4.845,90 4.845,90
  ΣΥΝΟΛΑ 197.594,00 21.665,19 18.912,32

 

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΠΙΤΣΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΕ 04.01 223503 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 21

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 09 224704 2 ο ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5

«Τροποποίηση απόφασης συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΓΟΥΛΟΔΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ 06 198482 ΓΕΛ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 2 ο Δ.Σ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (8 ΩΡΕΣ) 6 ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) 14

«Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 06 198532 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ 6 ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ (8 ΩΡΕΣ)

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΓΟΥΛΟΔΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ 06 198482 ΓΕΛ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΓΕΛ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

2 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 06 198532 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 8

«Ορισμός Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις ΚΠγ Μαΐου 2018»

Ορίζουμε ως επόπτες των εξεταστικών κέντρων που θα λειτουργήσουν στην Περιφέρειά μας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2018, τους:

Καρκάνα Αλέξανδρο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας.

Κυριτσόπουλο Δημήτριο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας.

Πιλιτζίδη Σπυρίδωνα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας.

Έργο των εποπτών είναι ο συντονισμός του έργου των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και η επίλυση τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων σε συνεργασία με τους Συντονιστές, σύμφωνα με το άρθρο 17 της με αριθμ. πρωτ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης του ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 170141/Α5//11-10-2017, (ΦΕΚ3650Β) Υ.Α

 

ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Ανάθεση στην εταιρία « Ε. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ–Θ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ Ο.Ε.» με Διακριτικό τίτλο «NEXT SHOP» για την προμήθεια γραφικής ύλης- Φωτοαντιγραφικό χαρτί για τις ανάγκες του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας .

Το κόστος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στα 499,72 (τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 1111, οικ. έτος 2018.

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

https://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

facebook: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 16-24 Απριλίου 2018 Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 16-24 Απριλίου 2018

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Δεν πραγματοποιήθηκε  συνεδρίαση.

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ/2768/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου, από 20.04.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΜΕΡΑΝΤΖΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ 06 203361 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

2 ΣΚΡΙΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 02 201974 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

 

«Τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2768/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./213/12-01-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./387/17-01-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Τ204653ΠΣ-ΒΣΙ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, της παρακάτω εκπαιδευτικού, από 20.04.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 86 205599 ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2768/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./1736/08-03-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2078/12-03-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΖ584653ΠΣ-Χ7Ο), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, της παρακάτω εκπαιδευτικού, από 20.04.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 02 212048 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2768/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./6852/07-11-  2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./8975/06-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΝΞ24653ΠΣ-ΨΜΔ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 20.04.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 02 217627 ΓΕΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΕΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 20

2 ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 86 215690 ΓΕΛ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΓΕΛΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 14

 

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ/2768/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./704/06-02-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./980/06-02-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΝΒ34653ΠΣ-Τ5Ε), ως προς το μέρος που αφορά τον παρακάτω εκπαιδευτικό, από 20.04.2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.01 170407 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 4

 

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 932/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ο Φωκίδας, διάθεσης του κάτωθι εκπαιδευτικού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου, από 20.04.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ 11 194347 ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

 

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ/2768/20-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./6852/07-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./8975/06-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΝΞ24653ΠΣ-ΨΜΔ), ως προς το μέρος που αφορά τον παρακάτω εκπαιδευτικό, από 20.04.2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 03 701587 ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΕΛ ΥΠΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

 

«3ηΤροποποίηση Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων                       (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Φωκίδας σχολικού έτους 2017 ‐ 2018 »

Τροποποιούμε  τη  συγκρότηση  Οργανωτικής  Επιτροπής  Σχολικών  Αθλητικών    Δραστηριοτήτων   (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.),  για  την  οργάνωση  κάθε  είδους  σχολικών  αθλητικών  εκδηλώσεων,  για  το  σχ.  έτος  2017 ‐ 2018, στην Φωκίδα, ως εξής: 1)   ΑΛΩΝΑΡΗ  ΙΩΑΝΝΗ  του  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με  Α.Μ. 151214,  Διευθυντή  Β/θμιας    Εκπ/σης  Φωκίδας,  ως  Πρόεδρο. 2)   ΞΑΓΑΡΑ  ΕΥΘΥΜΙΟ  του  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  με  Α.Μ. 157558,  Εκπαιδευτικό  Φ.Α.  Υπεύθυνο  Ομάδας    Φυσικής  Αγωγής, ως Α΄ Αντιπρόεδρο. Ο ίδιος θα εκτελεί επιπλέων και καθήκοντα υπόλογου ΧΕΠ. 3)   ΚΑΣΤΡΙΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  του  ΚΩΝ/ΝΟΥ  με  Α.Μ. 553923,  Διευθυντή  Α/θμιας  Εκπ/σης  Φωκίδας,  ως  Β΄  Αντιπρόεδρο.   4)   ΤΣΑΔΗΜΑ  ΧΡΗΣΤΟ  του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  με Α.Μ. 221622,  Σχολικό  Σύμβουλο Φυσικής  Αγωγής, ως Επόπτη  χωρίς δικαίωμα ψήφου. 5)   ΠΟΛΥΖΩΗ  ΝΙΚΗ  του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  με  Α.Μ. 208245,  Εκπαιδευτικό  Φ.Α.  του    Γυμνασίου    Λιδορικίου,  ως  μέλος. 6)   ΦΑΡΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ με Α.Μ. 905418, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του Γυμνασίου Άμφισσας, ως  μέλος.   7)   ΜΑΡΚΟΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΗ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  με  Α.Μ. 597478, Εκπαιδευτικό  Φ.Α.  του  3ου  Δημ.  Σχ. Άμφισσας, ως μέλος. 8)   ΚΑΡΑΝΑΣΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ με Α.Μ. 597409, Εκπαιδευτικό Φ.Α. του 4ου   Δημ. Σχ. Άμφισσας, ως  μέλος. 9)  ΜΑΝΑNΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ  του  ΙΩΑΝΝΗ  με  Α.Μ. 701202, Εκπαιδευτικό  Φ.Α.  του  Γυμνασίου  Δελφών,  ως  Γραμματέα της Επιτροπής και μέλος.

 

«Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας»

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε και τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε την κάτωθι εκπαιδευτικό κοινής ειδικότητας από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, για το συμφέρον της υπηρεσίας, από 20.04.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΦΥΝΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 06 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 2/Θ Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ (3 ΩΡΕΣ) 1/Θ Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ (3 ΩΡΕΣ) 2/Θ Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ (3 ΩΡΕΣ) 9

 

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού  του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»

Εγκρίνουμε ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ  83  τ.Α’/11‐05‐2016),  την  υπ’  αριθμ.  Φ.αποφ/2153/16‐04‐2018  Απόφαση  της  Διεύθυνσης  Β/θμιας  Εκπαίδευσης Βοιωτίας, με την οποία ανακαλείται  η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./1030/23‐02‐2018 απόφαση  της  Διεύθυνσης  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Βοιωτίας,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ. Φ.αποφ./1446/26‐02‐2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς  Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΣΑ34653ΠΣ‐2ΛΛ), από 17.04.2018, ως εξής:

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΛΑΔΟΣ  ΑΜ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ  – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΩΡΕΣ

1 ΑΛΙΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΕ 04.01 227209 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ   ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  21

 

«Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»

Τοποθετούμε, την κάτωθι εκπαιδευτικό, ως Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι 31-7- 2020, ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 184061 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ 04.04 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 

«Ένταξη εκπαιδευτικού Δ.Ε. στον κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών, ως δεύτερη ειδικότητα»

Ε ν τ ά σ σ ο υ μ ε , τον εκπαιδευτικό Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ 04.01, με Α.Μ.: 189918, του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου Φθιώτιδας, ο οποίος κατείχε τη δεύτερη ειδικότητα ΠΕ 12.10 Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων, στο νέο κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών, ως δεύτερη ειδικότητα.

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

https://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

facebook: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Από τον ασφυκτικό παρεμβατισμό του Υπουργείου Παιδείας στην αυτονομία της σχολικής μονάδας με σκοπό τη βελτίωσή της

Δεκαετίες αναρίθμητων μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία έχουν περάσει και ουσιαστική αλλαγή στην ποιότητα της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες,  κοινωνικές και οικονομικές, του 21ου αιώνα δεν έχει παρόλα αυτά επιτευχθεί. Όσον αφορά στις συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις, οι εν ενεργεία  εκπαιδευτικοί των τελευταίων τριών δεκαετιών τις γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Και γνωρίζουν ακόμα περισσότερο ότι επί της ουσίας οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα σημαίνουν ανακύκλωση με δόσεις αποδόμησης παρά καινοτομία. Όσα ονόματα και να έχει αλλάξει το υπουργείο της Παιδείας όλα αυτά τα χρόνια , αυτό που συνεχίζει να κυριαρχεί είναι ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων σε μια μουσειακή επίδειξη κρατισμού , μοναδική πλέον στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο.

Αυτή την περίοδο διαμορφώνεται ένα ακόμη νομοσχέδιο που αναδιοργανώνει τις δομές της εκπαίδευσης. Σε αυτή τη νομοθετική πρόταση πολύ συνοπτικά, συγχωνεύονται και καταργούνται υφιστάμενες παιδαγωγικές υποστηρικτικές  δομές εποπτείας και επιμόρφωσης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου. Διαφαίνεται μία κατεύθυνση δημιουργίας πιο συγκεντρωτικών δομών κεντρικής εποπτείας σε μεγαλύτερη απόσταση από τις σχολικές μονάδες από ότι μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα μεταφέρεται στους συλλόγους διδασκόντων η ευθύνη διαχείρισης θεμάτων, σε μία κατεύθυνση φαινομενικής ‘αυτορρύθμισης’.

Είναι αυτό το νομοσχέδιο μια καινοτομία που δείχνει να εναρμονίζεται με διεθνείς πρακτικές ή πρόκειται για μία ακόμα ‘φλυαρία’ που θα συνεχίσει να συντηρεί το μουσειακό έκθεμα κρατισμού,  το εκπαιδευτικό μας σύστημα; Η απάντηση δεν θα δοθεί εδώ, θα παρουσιαστούν όμως πολύ συνοπτικά κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να αποτυπώσουν μια πληρέστερη εικόνα του τι συμβαίνει μιας και στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια γίνονται σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης. Σε μας  αυτές οι αλλαγές γίνονται αισθητές  κάθε 3 χρόνια παρατηρώντας χώρες να ανεβοκατεβαίνουν στην κορυφή της  παγκόσμιας κατάταξης PISA του OECD (ΟΟΣΑ), αφήνοντας σταθερά το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις τελευταίες θέσεις.

Τα τελευταία 30 χρόνια λοιπόν, βρίσκονται σε εφαρμογή και συνεχή εξέλιξη μοντέλα βελτίωσης της σχολικής μονάδας τελείως  διαφορετικά από το δικό μας παραδοσιακό αλλά ταυτόχρονα παρωχημένο εκπαιδευτικό σύστημα.  Η κυρίαρχη δε αντίληψη αυτών των μοντέλων, όπως αυτή εκφράζεται τόσο από τη διεθνή εκπαιδευτική έρευνα όσο και επίσημα σαν γραμμή του ΟΟΑΣΑ, είναι ότι οι όποιες επιτυχημένες αλλαγές δεν ακολουθούν την παραδοσιακή  κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω (υπουργείο-> σχολείο). Κι αυτό γιατί είναι πλέον αποδεκτό ότι η εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών είναι ανίκανη να επιφέρει αλλαγές στις διαδικασίες της διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό δε που προτάσσεται σαν αντίλογος είναι ότι οι καινοτομίες και αλλαγές είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων οριζόντιων και κάθετων δικτύων που μεταφέρουν γνώση και εμπειρία. Κρατώντας τις λεπτομέρειες για ένα πιο τεχνικό άρθρο, θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές τέσσερα είναι τα βασικά σημεία  αυτής της αντίληψης:

 • σχολική αυτονομία
 • ελεύθερη γονική επιλογή σχολείου
 • συναγωνισμός ανάμεσα στους παρόχους εκπαίδευσης
 • αυτο-βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος

Αυτή η αντίληψη πρακτικά αφορά για παράδειγμα στην ίδρυση των λεγόμενων  ‘ελεύθερων σχολείων’ στη Σουηδία,    των ‘ακαδημιών’ στην Αγγλία  , και των ‘αυτόνομων’ σχολείων στις ΗΠΑ.  Αν θέλαμε διακόπτοντας για λίγο τις γενικές περιγραφές, να δώσουμε κάποια τεχνικά στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύστημα συγκεκριμένης χώρας θα λέγαμε ότι διακρίνουμε τέσσερεις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν το  αγγλικό ‘αυτό – βελτιούμενο’ εκπαιδευτικό σύστημα:

 • Εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες είναι μόνοι τους υπεύθυνοι για την πρόοδό τους.
 • Εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες μαθαίνουν τόσο από τη μεταξύ τους επικοινωνία όσο και από την εκπαιδευτική έρευνα ώστε οι όποιες αποτελεσματικές πρακτικές να διαδίδονται.
 • Τα καλύτερα σχολεία και οι καλύτεροι διευθυντές σχολείων επεκτείνουν τη δράση τους σε άλλες σχολικές μονάδες ώστε να βελτιώνονται όλοι.
 • Η κρατική παρέμβαση ελαχιστοποιείται.

Ανάλογα με τη χώρα εφαρμογής, εμφανίζονται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πέρα από τους βασικούς άξονες που προαναφέραμε. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η εκπαιδευτική πολιτική σε αυτές τις χώρες έχει να επιδείξει μια συνέχεια και μια συνεπή στρατηγική δεκαετιών ανεξάρτητα από την πολιτική ηγεσία που αλλάζει εκ των πραγμάτων. Για παράδειγμα στην Αγγλία, ο συντηρητικός κυβερνητικός συνασπισμός του 2010 αλλά και η πλειοψηφική συντηρητική κυβέρνηση του 2015 δρομολόγησαν τεράστιες και ευρείας κλίμακας αλλαγές βασισμένες όμως στην πορεία των μεταρρυθμίσεων των δύο προηγούμενων δεκαετιών  που περιελάμβαναν μεγάλα διαστήματα διακυβέρνησης των αντιπάλων τους Έργατικών΄. Αυτές οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις συνεπείς στη χάραξη σταθερής στρατηγικής των τελευταίων δεκαετιών, επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε κάθε τομέα της σχολικής ζωής.

Η αναφορά τόσο σε γενικά χαρακτηριστικά όσο και σε επιμέρους αρχές έγινε με σκοπό να διαπιστώσουμε πόσο απέχουμε σαν Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τέτοιες διεθνείς νοοτροπίες. Μεμονωμένες , σποραδικές πρωτοβουλίες μιας ανοιχτής, φιλελεύθερης νοοτροπίας κοντά στις διεθνείς πρακτικές αναπτύσσονται  και στη χώρα μας. Σε προηγούμενο σχολικό έτος για παράδειγμα, ένα δίκτυο σχολείων με στόχο την αυτοβελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης οργανώθηκε στη Λαμία. Ένα Γενικό Λύκειο, ένα Επαγγελματικό Λύκειο και ένα Γυμνάσιο της πόλης οργάνωσαν ένα project με τη συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών. Οι διευθυντές και διδάσκοντες συντόνισαν διαδικασίες ανατροφοδότησης, αναπροσάρμοσαν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές σε συνεργασία με τους μαθητές τους, και αντάλλαξαν καλές πρακτικές μεταξύ των σχολικών μονάδων επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Το ζητούμενο όμως είναι να προχωρήσουμε πέρα από το μεμονωμένο και σποραδικό. Ο δρόμος που πρέπει να διανύσει το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα για να προσεγγίσει αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις είναι μακρύς, προϋποθέτει μια σειρά αλλαγών αλλά κυρίως απαιτεί  μια εκπαιδευτική πολιτική συνεπή χωρίς παλινδρομήσεις, η οποία θα ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές χωρών που κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις της εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 26-30 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση.

 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών του 1ου ΕΠΑΛ Θήβας από την έδρα τους (Θήβα) στην πόλη Συρακούσες της Σικελίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 – «Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων – Σχολική Εκπαίδευση» αριθμό σύμβασης 2015-1-DE03-KA219-013780_7 και τίτλο “ Closing the gap in ICT ”, από 22-4-2018 μέχρι και 28-4-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ17.06 (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 2. ΒΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΗΒΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ19 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.12 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)

 

«Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε και τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς κοινών ειδικοτήτων από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στην Διεύθυνση Α/θμιας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, για το συμφέρον της υπηρεσίας, από 28.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 11 229764 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 ο Δ.Σ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (10 ΩΡΕΣ)

«Έγκριση τροποποίησης απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φθιώτιδας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου».

Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. Φ.αποφ./7084/19-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΗ6Η4653ΠΣ-4ΕΥ) απόφαση μας, και εγκρίνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄) όπως συμπληρώθηκε με διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), την υπ΄ αριθμ. Φ.αποφ./2261/26-03-2018 απόφαση, της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας, με θέμα: «Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου», για το διδακτικό έτος 2017-2018, ως εξής:

2 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΕΣ/ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 4 ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 11 ΩΡΕΣ (ΑΝΤΙ 21) 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ/2245/26-03-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./6852/07-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./8975/06-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΝΞ24653ΠΣ-ΨΜΔ), ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, από 27.03.2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΦΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 11 186294 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 11 166632 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 2220/22-03-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, από 22.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΕ16.00. 50 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 7

2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ06 ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

3 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 158636 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

«Τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2245/26-03-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./6852/07-11- 2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./8975/06-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΝΞ24653ΠΣ-ΨΜΔ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 27.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 11 194593 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4

 

«Έγκριση εκπαιδευτικής επίσκεψης- μετακίνησης του Γυμνασίου Άμφισσας στην Ισπανία».

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των δεκαέξι (16) μαθητών (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), και των παρακάτω εκπ/κών του Γυμνασίου Άμφισσας, στην Καταλονία-Ισπανία, στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων των σχολείων, για την εκπόνηση του προγράμματος «Αμφιτρύων 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15-04-2018 έως 21-04- 2018, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : ΚΟΛΙΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02

2 ΣΥΝΟΔΟΣ : ΔΑΓΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εκπ/κος κλ. ΠΕ07

3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ13

4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ: ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Εκπ/κος κλ. ΠΕ05 ΑΜΦΙΣΣΑ Ημέρες εκτός έδρας : ΕΠΤΑ (7).

 

 

Άλλες Ειδήσεις

 

Διεθνής Διάσκεψη για το  λειτούργημα του εκπαιδευτικού-OECD

‘Εκτιμώντας τους εκπαιδευτικούς μας και εξυψώνοντας το κύρος  τους’

Μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά  (15 Μαρτίου 2018) εδώ: https://read.oecd-ilibrary.org/education/valuing-our-teachers-and-raising-their-status_9789264292697-en#page1

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι εύχομαι ολόψυχα η ευλογία του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού να πλημμυρίζει πάντοτε τη ζωή σας , και το αιώνιο Φως της Αναστάσεώς του να θερμαίνει αδιάκοπα τις καρδιές σας και να φωτίζει σταθερά τα βήματά σας.  Καλό Πάσχα!

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

https://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

facebook: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018

ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

 

212001 ΖΥΓΟΥΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02 Φθιώτιδος Α΄ Αθήνας Ναι 120,1
223784 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ04.04 Φθιώτιδος Β΄ Θεσσαλονίκης Όχι 67,68
190642 ΠΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ15 Φθιώτιδος Βοιωτίας Όχι 101,6
223519 ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 Φθιώτιδος Α΄ Αθήνας Ναι 100,8
210244 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ08 Φθιώτιδος Δυτ. Αττικής Όχι 72,33
170558 ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Φθιώτιδος Β΄ Αθήνας Όχι 142,3

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

214227 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ09 Θεσπρωτίας Φθιώτιδος Όχι 109
703365 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ13 Εβρου Φθιώτιδος Όχι 75,33
229773 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ18.33 Α΄ Μαγνησίας Φθιώτιδος Όχι 75,07

 

 

 

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

 

226346 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Βοιωτίας Α΄ Πειραιά Όχι 95,41
203184 ΑΡΑΧΩΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Ναι 85,28
222819 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 Βοιωτίας Α΄ Πειραιά Όχι 55,62
217795 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 Βοιωτίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 59,82
229703 ΔΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ18.04 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Όχι 69,53
214154 ΔΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ08 Βοιωτίας Δυτ. Αττικής Όχι 70,83
213681 ΙΕΡΕΜΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Ναι 51,68
227013 ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 Βοιωτίας Α΄ Πειραιά Όχι 63,24
222980 ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ03 Βοιωτίας Δυτ. Αττικής Όχι 60,2
191519 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ10 Βοιωτίας Δυτ. Αττικής Όχι 111,5
702049 ΛΙΑΤΗΡΗ ΟΛΓΑ ΠΕ32 Βοιωτίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 47,66
208167 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Βοιωτίας Α΄ Μαγνησίας Ναι 135,3
223037 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ03 Βοιωτίας Α΄ Αθήνας Όχι 74,7
212240 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Όχι 107,5
212321 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Όχι 106,7
217638 ΠΡΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Όχι 124,3
703304 ΣΑΠΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ04.02 Βοιωτίας Α΄ Πειραιά Όχι 77,97
223164 ΣΙΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 Βοιωτίας Β΄ Ανατ. Αττικής Όχι 59,89
226856 ΤΖΕΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 Βοιωτίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 96,56
202074 ΤΣΙΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Βοιωτίας Β΄ Αθήνας Ναι 96,02
227199 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 Βοιωτίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 60,35

 

 

 

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

184994 ΑΣΠΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ16.01 Γ΄ Αθήνας Βοιωτίας Όχι 124,6
704311 ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ15 Α΄ Κεφαλληνίας Βοιωτίας Όχι 28,97
190642 ΠΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ15 Φθιώτιδος Βοιωτίας Όχι 101,6

 

 

 

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

222839 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Ευρυτανίας Δ΄ Αθήνας Όχι 88,13
700305 ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ03 Ευρυτανίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 55,52
223641 ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΓΟΡΗ ΠΕ04.02 Ευρυτανίας Λάρισας Όχι 120,3
222309 ΜΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Ευρυτανίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 92,32
214341 ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ ΠΕ09 Ευρυτανίας Β΄ Μαγνησίας Όχι 107,2
223226 ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 Ευρυτανίας Αρτας Όχι 81,11
217383 ΤΣΟΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 Ευρυτανίας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 109,7

 

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

226870 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΑΝ ΠΕ02 Ιωαννίνων Ευρυτανίας Όχι 134,5

 

 

ΕΥΒΟΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

211146 ΑΒΟΥΡΗ ΑΝΘΗ ΠΕ13 Α΄ Ευβοίας Β΄ Ανατ. Αττικής Όχι 73,29
220850 ΓΑΒΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 Α΄ Ευβοίας Β΄ Ανατ. Αττικής Όχι 85,71
212224 ΜΙΧΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02 Α΄ Ευβοίας Β΄ Ανατ. Αττικής Όχι 96,01
703722 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 Α΄ Ευβοίας Α΄ Πειραιά Όχι 92,08
227446 ΝΙΖΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.02 Α΄ Ευβοίας Α΄ Μαγνησίας Όχι 104,2
175608 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Α΄ Ευβοίας Β΄ Αθήνας Όχι 200
702918 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Α΄ Ευβοίας Α΄ Πειραιά Όχι 70,69
149781 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 Α΄ Ευβοίας Α΄ Αθήνας Όχι 197,9
225550 ΤΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.14 Α΄ Ευβοίας Β΄ Ευβοίας Ναι 80,9
223738 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.02 Α΄ Ευβοίας Β΄ Αθήνας Ναι 64,57

 

219216 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 Β΄ Ευβοίας Β΄ Αθήνας Όχι 186,3
217841 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΕ03 Β΄ Ευβοίας Α΄ Ευβοίας Όχι 154,9
224628 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ08 Β΄ Ευβοίας Μεσσηνίας Όχι 62,01
700294 ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ17.01 Β΄ Ευβοίας Β΄ Ανατ. Αττικής Όχι 80,27
225676 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β΄ Ευβοίας Β΄ Αθήνας Όχι 107,5
220475 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02 Β΄ Ευβοίας Β΄ Ανατ. Αττικής Όχι 99,06
703139 ΡΕΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ Ευβοίας Α΄ Θεσσαλονίκης Όχι 132,4
226849 ΤΑΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ Ευβοίας Α΄ Μαγνησίας Όχι 162,3
226881 ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 Β΄ Ευβοίας Α΄ Αθήνας Όχι 168,2

ΕΥΒΟΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

217841 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΕ03 Β΄ Ευβοίας Α΄ Ευβοίας Όχι 154,9

 

225550 ΤΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.14 Α΄ Ευβοίας Β΄ Ευβοίας Ναι 80,9

 

 

ΦΩΚΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

701220 ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 Φωκίδας Α΄ Πειραιά Όχι 70,16
700221 ΜΠΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 Φωκίδας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 64,1
226730 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Φωκίδας Α΄ Ανατ. Αττικής Όχι 90
223116 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 Φωκίδας Α΄ Αθήνας Όχι 80,4

 

 

 

 

 

 

ΦΩΚΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

——————————–

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

https://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

facebook: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε
Δημοσιεύθηκε την από ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ | Σχολιάστε

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 13-23 Μαρτίου 2018

 

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Συνεδρίασε το ΑΠΥΣΔΕ την Πέμπτη 22 Μαρτίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πρόταση για ορισμό Αναπληρωτών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 2. Εξέταση αίτησης – ένστασης εκπαιδευτικού.

 

«Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ορίζουμε, ως Αναπληρωτές Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, ως εξής:

 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας , ο κ. Ζαχαρίου Φίλιππος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, με Α.Μ.: 190063 και βαθμό Α’, Διευθυντής του Γυμνασίου-Λ.Τ. Αγίου Γεωργίου Βοιωτίας.
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, η κα Τζελφέ – Ανέστη Σωτηρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ15, με Α.Μ.: 155047 και βαθμό Α’, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κανήθου Εύβοιας.
 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας , ο κ. Τσακνιάς Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12.01, με Α.Μ.: 157606 και βαθμό Α’, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου.
 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας , ο κ. Κυρτσοκώστας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, με Α.Μ.: 133141 και βαθμό Α’, Διευθυντής του ΓΕΛ Υπάτης Φθιώτιδας.
 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, ο κ. Μακρυγιάννης Επαμεινώνδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ10, με Α.Μ.: 171506 και βαθμό Α’, Διευθυντής του ΓΕΛ Άμφισσας .

 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 

«Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε και τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς κοινών ειδικοτήτων από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, για το συμφέρον της υπηρεσίας, από 22.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 11 166632 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 2 ο Δ.Σ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (4 ΩΡΕΣ)

2 ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 11 194593 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 2 ο Δ.Σ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (5 ΩΡΕΣ)

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας από την έδρα τους (Χαλκίδα) στις πόλεις Βαρκελώνη και Σάντα Σουζάνα της Ισπανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+2017 / – Δράση ΚΑ1 – «Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων – Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01- KA102-035787 και τίτλο “ Drones στη Γεωργία: Διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση πληροφορικής”, από 17-04-2018 μέχρι και 01-05-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΔΡΑ

 1. ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ14.04 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) 17-4-2018 24-4-2018 ΧΑΛΚΙΔΑ
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ14.04 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 17-4-2018 24-4-2018
 3. ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ18.12 (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΑΡΧΗΓΟΣ) 23-4-2018 1-5-2018
 4. ΣΑΡΜΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Εκπ/κός κλ. ΠΕ14.04 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 23-4-2018 1-5-2018

 

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των παρακάτω εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ιστιαίας από την έδρα τους (Ιστιαία) στην πόλη Βαρκελώνη της Iσπανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+2017 / – Δράση ΚΑ1 – «Μαθησιακή κινητικότητα Ατόμων – Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01-KA102-035935 και τίτλο «Περιβαλλοντικά Μοντέλα Επιχειρηματικότητας», από 15-04-2018 μέχρι και 29-04-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κός κλ.ΤΕ01 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΙΣΤΙΑΙΑ
 2. ΣΔΡΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ19 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
 3. ΚΩΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπ/κός κλ.ΠΕ06 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ)
 4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπ/κός κλ.ΠΕ01 (ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΟΔΟΣ)

 

ΔΑΠΑΝΗ

Δικαιολογητικά δαπάνης Κ.Α.Ε. 5272 Σας αποστέλλουμε δικαιολογητικά δαπάνης του ειδικού φορέα μας 185 που αφορούν τον Κ.Α.Ε. 5272, Αρ. τιμολογίου 1686/05-03-2018,1687/08-03-2018, Στοιχεία Τιμολογίου:Μαλαβέτας Ιωάννης Γραφείο Τουρισμού

Κ.Α.Ε. 5272 ΠΟΣΟ: 990,00 €

 

 

Δικαιολογητικά δαπάνης Κ.Α.Ε. 0845 Σας αποστέλλουμε δικαιολογητικά δαπάνης του ειδικού φορέα μας 185 που αφορούν τον Κ.Α.Ε. 0845, Αρ. τιμολογίου 1205/16-03-2018 Στοιχεία Τιμολογίου:TIME OUT, ΑΘ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Κ.Α.Ε. 0845 Ποσό :349,68 €

 

Τοποθέτηση Διοικητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τοποθετούμε το Διοικητικό Προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 37234/Υ1/05-03-2018 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Κατάταξη υπηρετούντος διοικητικού προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από κλάδους – ειδικότητες που καταργούνται σε ίδιας κατηγορίας που προβλέπονται στο π.δ. 18/2018», ως εξής:

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) Κατηγορία – Κλάδος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σχέση Εργασίας (Μόνιμος – ΙΔΑΧ) Θέση που κατέχει Οργανική ή Προσωποπαγής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0201369 ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0300006 ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Τμήμα Γ΄ Προσωπικού ΜΟΝΙΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

3 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0200249 ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

4 ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0201535 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Γ΄ Προσωπικού ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

5 ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0200188 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Γ΄ Προσωπικού ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

6 ΜΠΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0201423 ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Τμήμα Γ΄ Προσωπικού ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

7 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0050002 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

8 ΠΙΛΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0200255 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

9 ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0040065 ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

10 ΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0200708 ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

11 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0040172 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

12 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0300110 ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός Τμήμα Γ΄ Προσωπικού ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

13 ΦΟΥΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Παναγιώτης 0201133 ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Τοποθετούμε σε θέση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α΄) με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», μέχρι την πλήρωση των θέσεων ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους κάτωθι ως εξής:

1) Ντούνα Ευάγγελο, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

2) Κίτσιο Δημήτριο, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

 

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 02 700841 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

«Τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 1589/02-03-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 9915/14-12-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./10337/18- 12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΓΖΦ4653ΠΣ-Ζ31), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, της παρακάτω εκπαιδευτικού, από 02.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ04.04 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΓΕΛ ΣΚΥΡΟΥ ΠΔΣ 1

 

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 1574/02-03-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 8935/16-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9331/18- 12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΙΝ14653ΠΣ-Ξ6Η), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 02.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 206417 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΕΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

2 ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ17.08 228850 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 3

 

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 1577/02-03-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, από 02.03.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4

2 ΑΚΡΙΩΤΗ ΕΛΕΑΝΑ ΠΕ16.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

3 ΣΙΑΦΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ01 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

4 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΔΣ 1

5 ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

6 ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

7 ΚΥΖΕΡΥΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΕ07 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ19 205201 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.Τ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

2 ΛΟΥΛΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 186233 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3

3 ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.02 194935 1ο ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 7

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 160455 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

5 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 223330 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕ19 205488 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΔΣ 1

ΣΠΥΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠ ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.02 228895 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΔΣ 1

8 ΠΟΠΩΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 197886 ΓΕΛ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΛ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΔΣ 2

9 ΜΠΑΝΤΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 176822 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2

10 ΠΙΣΧΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 174160 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

11 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 179312 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 155811 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

Δικαιολογητικά δαπάνης Κ.Α.Ε. 5272

018 Στοιχεία τιμολογίου: ΑLKYONI TRAVEL AGENCY Nικόλαος Γ. Γαλάνης Γραφείο Τουρισμού Δ/νση: Ζηνοπούλου 32 Καρπενήσι ΤΚ 36100 Τηλ.:2237022822 ΑΦΜ 133681343, ΔΟΥ Καρπενησίου IBAN:GR 84 0110 3700 0000 3700 0220 394 Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί από την Απόφαση Ανάληψης Φ2.2/952/06-02-2018 με αριθμό έγκρισης Δ.Υ.Ε.Ε. 16445/07-02-2018. Κ.Α.Ε. 5272

ΠΟΣΟ: 385,00 €

 

Δικαιολογητικά δαπάνης Κ.Α.Ε. 5272

ΓΡ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Γραφείο Γενικού Τουρισμού Δ/νση:Αβέρωφ 7, 35 100 ΛΑΜΊΑ. Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί από την Απόφαση Ανάληψης Φ2.2/938/06-02-2018 με αριθμό έγκρισης Δ.Υ.Ε.Ε. 16442/07-02-2018.

Κ.Α.Ε. 5272 ΠΟΣΟ: 374,00 €

 

 

 

 

Γεώργας Θωμάς

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789

https://blogs.sch.gr/tdgeorgas/

facebook: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://twitter.com/tdgeorgas

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ, παρακαλώ στείλτε μου κενό απαντητικό μήνυμα.

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 1- 9 Μαρτίου 2018

Καλημέρα,

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ

Καμία συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση

 

«Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ευρυτανίας»

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ευρυτανίας ως εξής:

 1. Δημητρίου Λουκάς, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Τσακνιά Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 12.01, με βαθμό Α’, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου.
 2. Μπάρλας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Οικονομίδη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, του 1 ου Γυμνασίου Καρπενησίου.
 3. Ιγνατίου Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06, με βαθμό Α’, του Διευθύντρια του 1 ου Γυμνασίου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την κα Γαλανού – Τάκη Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 06 με βαθμό Α’, του 1 ου Γυμνασίου Καρπενησίου.
 4. Καρφή Ροδοθέα του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του ΓΕΛ Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Βρόντου Κωνσταντίνα του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας.
 5. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, του ΓΕΛ Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Αντωνοπούλου Δήμητρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 08, με βαθμό Α’, του 1 ου Γυμνασίου Καρπενησίου.

«Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φωκίδας»

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φωκίδας ως εξής:

 1. Αλωνάρης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.02, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του της την κα Νάνου Μπήλια, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του ΓΕΛ Γαλαξιδίου Φωκίδας.
 2. Κολιαβάς Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του Γυμνασίου Άμφισσας ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Μακρυγιάννη Επαμεινώνδα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 10.01, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Άμφισσας.
 3. Κονιδάρη Ηλέκτρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του Γυμνασίου Ιτέας Φωκίδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Πανταζή Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.02, με βαθμό Α’, του Γενικού Λυκείου Άμφισσας.
 4. Δερβένης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 14.04, με βαθμό Α’, του ΕΠΑΛ Άμφισσας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Κουρκούνη Θεοδώρα του Βάιου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 09, με βαθμό Α’, του Γυμνασίου Ερατεινής Φωκίδας.
 5. Καρανάσου Ευθυμία του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α΄, του Γενικού Λυκείου Ιτέας Φωκίδας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Σκώττη Καλοτίνα του Αντωνίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.04, με βαθμό Α΄, του Γενικού Λυκείου Ιτέας Φωκίδας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Δελάκη Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α’, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, με αναπληρώτριά της την κα Καραχάλιου Γεωργία, Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου Διοικητικό Υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού, της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας.

«Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Εύβοιας»

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Εύβοιας ως εξής:

 1. Κυριτσόπουλος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α΄, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Γιακουμίδη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 13, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του 2 ου ΓΕΛ Χαλκίδας.
 2. Κοτρόζου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.01, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του ΓΕΛ Αυλωναρίου Εύβοιας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά της την κα Πέτρου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 06, με βαθμό Α΄, του ΓΕΛ Βαθέος Αυλίδας Εύβοιας.
 3. Τζελφέ – Ανέστη Σωτήρια, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 15, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κανήθου Εύβοιας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Μπανταβή Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 07, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του Γυμνασίου Καθενών Εύβοιας.
 4. Τουλούμης Δημήτριος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του Γυμνασίου Βαθέος Αυλίδας Εύβοιας, ως τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Καπενεκάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Αλεξίου Ιωάννη του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α΄, του 2 ου Γυμνασίου Χαλκίδας.

Κατά τη συζήτηση θεμάτων: Α. Του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων και Β. Της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), ορίζουμε ως αιρετά μέλη τους εξής εκπροσώπους:

Α. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. Κυράνας Νίκος, «ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΑΝΑ», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρος ΣΙΣ, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ». 2. Χατζήβεης Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ., «ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Μαγκλάρα Χρήστο, «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ Σ. ΜΑΓΚΛΑΡΑ».

Β. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Κουρουτός Μιχάλης, καθηγητής κλάδου ΠΕ 03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, δάσκαλο κλάδου ΠΕ 70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία». 2. Γούλας Αλέκος, καθηγητής κλάδου ΠΕ 07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Κωστούση Ευγενία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ 11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πίγκου Ευαγγελία, Διοικητικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού, της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτριά της την κα Καχριμάνη Ελένη, Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α’, της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

 

«Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας»

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας ως εξής:

 1. Καρκάνας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04, με βαθμό Α΄, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα Μπαλτσιώτου Γαρέφω, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του 4 ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
 2. Φίλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.02, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Θήβας, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Παύλου Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α΄, Διευθυντή του 1 ου Γυμνασίου Ορχομενού Βοιωτίας.
 3. Κατωπόδη Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α΄, του 4 ου Γυμνασίου Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την κα Κορέλη Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 19, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του ΓΕΛ Διστόμου Βοιωτίας.
 4. Δαμιανίδης Χρήστος του Κυριάκου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 1 ου ΓΕΛ Λιβαδειάς, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος, με αναπληρωτή του τον κ. Θειακούλη Παναγιώτη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 19, με βαθμό Α΄, του 2ου Γυμνασίου Ορχομενού Βοιωτίας.
 5. Κυπραίου Σταυρούλα – Ιωάννα του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.05, με βαθμό Α΄, του 2 ου Γυμνασίου Θήβας, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος, με αναπληρωτή της τον κ. Χαρέμη Κωνσταντίνο του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 17.02, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του 1 ου ΕΠΑΛ Θήβας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Σαλάππα Αγγελική, διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρώτριά της την κα Κουτσοπετάλου -Μιχαήλ Μαρία, διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α’ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας.

«Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας»

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας ως εξής:

 1. Πιλιτζίδης Σπυρίδωνας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.02, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Βουρλάκη Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 12.04, με βαθμό Α’, Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
 2. Τζήμας Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Ρήγα Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου Λαμίας.
 3. Ραχιώτου Λεμονιά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, του ΓΕΛ Στυλίδας Φθιώτιδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Τσάπαλη Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του Γυμνασίου Αταλάντης.
 4. Πυργολιού Καλλιόπη – Μαρία του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του ΓΕΛ Μαλεσίνας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Κόκκινο Χαράλαμπο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Λαμίας.
 5. Αρμυριώτης Αναστάσιος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 12.03, με βαθμό Α’, του 1 ου ΕΠΑΛ Λαμίας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Ζάχο Γεώργιο του Οδυσσέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 19, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 1 ου ΕΠΑΛ Λαμίας.

Κατά τη συζήτηση θεμάτων: Α. Του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων και Β. Της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), ορίζουμε ως αιρετά μέλη τους εξής εκπροσώπους:

Α. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. Κυράνας Νίκος, «ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΑΝΑ», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρος ΣΙΣ, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ». Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου 2. Χατζήβεης Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ., «ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Μαγκλάρα Χρήστο, «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ Σ. ΜΑΓΚΛΑΡΑ».

Β. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Κουρουτός Μιχάλης, καθηγητής κλάδου ΠΕ 03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Σαρρή Χρήστο, καθηγητή κλάδου ΠΕ 04.02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ». 2. Γούλας Αλέξανδρος, καθηγητής κλάδου ΠΕ 07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, δάσκαλο κλάδου ΠΕ 70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πανοπούλου Χριστίνα, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’, της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την κα Κραββαρίτου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε Φθιώτιδας.

 

Έγκριση υλοποίησης Εκπαιδευτικών Επισκέψεων χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς με θέμα τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση»

εγκρίνουμε την πρόταση των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΠΚ), για την πραγματοποίηση δράσης που προβλέπει τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένα παιδαγωγικά και μεθοδολογικά κριτήρια, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017 -2018 από ισάριθμες σχολικές τάξεις. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί πρωτίστως στην ενίσχυση και ανάδειξη καλών πρακτικών κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών τάξεων στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς. Παράλληλα, αποσκοπεί στην «εκπαιδευτική» αξιοποίηση και προβολή της τοπικής ιστορίας στην Περιφέρεια Στερεάς, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους σε αριθμό και ποιότητα μουσειακούς χώρους, περιβαλλοντικά & αστικά τοπία, τόπους ιστορικής μνήμης, μοναδικά φυσικά τοπία με πανελλήνια και διεθνή αναγνωρισιμότητα. Η πρόσκληση συμμετοχής των σχολικών μονάδων περιλαμβάνει την υποβολή από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς του παιδαγωγικού σχεδιασμού μιας σχολικής επίσκεψης υπό μορφή εκπαιδευτικού προγράμματος, (Project), με βάση το παιδαγωγικό –μεθοδολογικό πλαίσιο, όπως αυτό προβλέπεται από το ΠΔ 79, άρθρο 16 για την Α/θμια: «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής», και το ΦΕΚ 681/6-3- 2017 για τη Β/θμια, στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές (γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων & ΚΕΣΥΠ) και στη συνέχεια την επιλογή των επικρατέστερων Project από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης. Ο αριθμός των υπό χρηματοδότηση προγραμμάτων κατανέμεται αναλογικά στις 5 Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Τα επιλεγέντα σχολεία θα συμμετάσχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας & Εκπ/σης του Παν/μίου Θεσσαλίας και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

«Έγκριση εκπαιδευτικής επίσκεψης- μετακίνησης του ΓΕΛ Κύμης στην Κωνσταντινούπολη».

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των πέντε (5) μαθητών-τριών της Α΄ τάξης και των δυο (2) μαθητών- τριών της Β΄ τάξης (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), και των παρακάτω εκπ/κών του ΓΕΛ Κύμης, στην Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Ο Κωνσταντινοπολίτης Γιώργιος Θεοτοκάς» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14-3-2018 έως 18-3-2018, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02

2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κος κλ. ΠΕ01

3 ΣΥΝΟΔΟΙ :

ΠΑΝΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ  ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02 Εκπ/κος κλ. ΠΕ01

4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ: ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.02 Εκπ/κος κλ. ΠΕ03

ΚΥΜΗ Ημέρες εκτός έδρας : ΠΕΝΤΕ (5).

 

«Έγκριση εκδρομής-μετακίνησης του ΓΕΛ Μώλου στo εξωτερικό (Βελιγράδι)».

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των τριάντα (30) μαθητών της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Μώλου (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), στο εξωτερικό (Βελιγράδι), στο πλαίσιο πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19-03-2018 έως 24-03-2018, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

 1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ19
 2. ΣΥΝΟΔΟΙ: 1.ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ09

2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ02

 1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ03 4.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ:

1.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2.ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ03

2.Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.01

ΜΩΛΟΣ Ημέρες εκτός έδρας : ΕΞΙ (6)

 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Τοποθετούμε σε θέσεις Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α΄) με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», τους κάτωθι ως εξής:

1) Πουτουρούδη Χρήστο, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 2) Παπαχαραλάμπους Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 3) Μπαμπάνα Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 4) Σίμου Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 5) Θεοχάρη Άννη – Σοφία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας. 6) Κιούσης Άγγελος, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας. 7) Λάμπρου Μαργαρίτα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας. 8) Δήμα Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Β΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας. 9) Κουτσοπετάλου – Μιχαήλ Μαρία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας. 3 10) Βασιλάκη Γεώργιο, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας. 11) Μίχα Αγγελική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας. 12) Νταλιάνη Χρήστο, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας. 13) Μπισμπικοπούλου Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας. 14) Κοϊτόση Μαρία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας. 15) Μαρίνου Γαρυφαλλιά, Υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας. 16) Μπολίνη Αικατερίνη, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Δ.Ε. Εύβοιας. 17) Σιακανδάρη Άννα – Μαρία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Δ.Ε. Εύβοιας. 18) Πίγκου Ευαγγελία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Δ.Ε. Εύβοιας. 19) Αζακά Ελένη, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας. 20) Παπαδήμου Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Β΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας. 21) Ζαχαρόπουλο Ανδρέα, Υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Δ.Ε. Ευρυτανίας. 22) Φαλιά Αικατερίνη, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Φθιώτιδας. 23) Κούτρα Απόστολο, Υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Π.Ε. Φθιώτιδας. 24) Γιαταγάνα Ιωάννη, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Φθιώτιδας. 25) Πετροπούλου Βελισσαρία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Φθιώτιδας. 26) Παρμάκη Παναγιώτα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας. 27) Ριζοπούλου Ελένη, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας. 4 28) Παπαδή Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας. 29) Τσαπή Ιωάννα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας. 30) Πολύζου Αθανασία, Υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας. 31) Μούτογλη Σταυρούλα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας. 32) Λούσκο Στυλιανό, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας. 33) Κατσένιου – Γκολφάκη Παναγιώτα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας. 34) Τσώνο Νικόλαο, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας. 35) Καραχάλιου Γεωργία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας. 36) Κυριακάκη Αγησίλαο, Υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο στο Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας.

 

«Μετακίνηση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε την μετακίνηση των εκπ/κών και μαθητών του 1ου ΓΕΛ Λαμίας από την έδρα τους (Λαμία) στην πόλη Maassluis της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 – «Στρατηγικές Συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών» με αριθμό σύμβασης 2017-1-FR01-KA201-037156 και τίτλο “ A Green Review to Enhance Environment (AGREE) ”, από 18-3-2018 μέχρι και 24-3-2018, ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ 1. ΘΩΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Εκπ/κός κλ.ΠΕ04.02 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΛΑΜΙΑ 2. ΝΤΟΥΒΛΗ – ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός κλ.ΠΕ04.01 (ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)

 

« Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή »

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κα Κατσιφή-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα (ΑΜ: 555324), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Σχολική Σύμβουλο 1 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά, προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για 78 ώρες συνολικά στη διδασκαλία του μαθήματος «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κα Ζουγανέλη Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Α.Μ. 554036), Σχολική Σύμβουλο 3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα, προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί στο Ίδρυμα Λαμπράκη από 8-12- 2017 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου) έως 20-6-2018 και για δύο ώρες την εβδομάδα, εκτός του υπηρεσιακού της ωραρίου, στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κα Ζουγανέλη Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Α.Μ. 554036), Σχολική Σύμβουλο 3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα, προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Λιβαδειάς από 2-2-2018 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου) ως το τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για 22 ώρες συνολικά, εκτός του υπηρεσιακού της ωραρίου, στην εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας «ΠΑΔ ΙΙ», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κα Ζουγανέλη Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Α.Μ. 554036), Σχολική Σύμβουλο 3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα, προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Λιβαδειάς, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και για 26 ώρες συνολικά, εκτός του υπηρεσιακού της ωραρίου, στην διδασκαλία του μαθήματος «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

 

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κα. Μπενιάτα Ελένη (ΑΜ:548804), Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου, να εργαστεί στο ΕΠΠΑΙΚ και στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για 52 ώρες συνολικά στη διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κα. Μπενιάτα Ελένη (ΑΜ:548804), Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου, να εργαστεί στο ΕΠΠΑΙΚ και στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς από 22-11-2017 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου) έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για 22 ώρες συνολικά στην εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ), οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός του υπηρεσιακού της ωραρίου, καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κα Κρόκου Ζωή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Σχολική Σύμβουλο 5 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αθήνας από 6-2-2018 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου) έως το τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για είκοσι έξι (26) ώρες συνολικά στη διδασκαλία του μαθήματος «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κα Κρόκου Ζωή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Σχολική Σύμβουλο 5 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από 23-1-2018 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου) έως 8-1-2019 ως Προσωπικός σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας, καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κα Κρόκου Ζωή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Σχολική Σύμβουλο 5 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή της, να εργαστεί στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ Αθήνας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για 22 ώρες, εκτός του υπηρεσιακού της ωραρίου, στην εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας «ΠΑΔ ΙΙ», καθόσον η άσκηση του έργου αυτού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

 

«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, τροποποίησης και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»

α) τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 26.02.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ 1 ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 11 194563 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1

β) α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 26.02.2018, ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ 1 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 02 201364 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 2 ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ 11 194347 ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3 3 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 17.04 701798 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (1 ΩΡΑ) ΕΠΑ.Λ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ (1 ΩΡΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2

 

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 371/15-02-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 2286/22-09-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7317/28- 09-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Δ454653ΠΣ-ΘΒΥ), ως προς το μέρος που αφορά την παρακάτω εκπαιδευτικό, από 16.02.2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ 1 ΓΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ 03 202169 ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 ΗΜΕΡΑ

 

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 374/15-02-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 108/17-01-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./437/23-01-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΜΑΧ4653ΠΣ-ΠΚ4) και με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./517/23-01-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΨ2Γ4653ΠΣ-ΛΚ0), ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, από 15.02.2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ 1 ΜΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ 01 178970 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 2 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 13 178443 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 3 ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 19 191081 ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4 4 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 19 210987 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3 5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ 19 190986 ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 332/08-02-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει, με την οποία α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 2502/12-10-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 20-10-2017, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./8053/20-10-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΖΩ34653ΠΣ-Μ2Ξ), ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, από 15.02.2018, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ 1 ΔΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 03 700491 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 8 2 ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 04.05 174026 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 13

 

«Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε και τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε τον κάτωθι εκπαιδευτικό κοινής ειδικότητας από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, για το συμφέρον της υπηρεσίας, από 27.02.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ 11 225454 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 5 ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ (9 ΩΡΕΣ)

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

«Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό για Τεχνική Συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020».

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας των κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Καταχωριστής Α/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ70 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Καταχωριστής ΠΕ01 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΤΣΑΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Καταχωριστής Α/ΘΜΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ70 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΚΟΪΤΟΣΗ ΜΑΡΙΑ Καταχωριστής ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Καταχωριστής Α/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕ70 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΜΟΥΤΟΓΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Καταχωριστής Α/ΘΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕ- ΠΛΗΡΟΦ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καταχωριστής Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ – ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Καταχωριστής ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΜΠΟΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καταχωριστής Β/ΘΜΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Καταχωριστής ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καταχωριστής ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Καταχωριστής ΠΕ18.35 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καταχωριστής Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕ03 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καταχωριστής Β/ΘΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕ17.01 ΛΑΜΙΑ Ι.Χ. 7-3-2018 7-3-2018 1 0

Σκοπός της μετακίνησης είναι η συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, την Τετάρτη 07-03-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Bίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 3. Στοιχεία ανά μετακινούμενο:

Ονοματεπώνυμο Μετακινούμενου Καταχωριστή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος Αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος Υπόλοιπο ημερών που δικαιούται ο υπάλληλος

ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60 0 60

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 60 4 56

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60 0 60

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ – ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 60 0 60

ΤΣΑΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 60 0 60

ΚΟΪΤΟΣΗ ΜΑΡΙΑ 60 0 60 ΜΠΟΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 60 0 60

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 60 0 60 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 0 60

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 60 0 60 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡ. Α/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 60 0 60

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. Β/ΘΜΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 60 1 59

ΜΟΥΤΟΓΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α/ΘΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 60 0 60

ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 60 0 60

 1. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 689,06 €. 5. Η δαπάνη που θα προκύψει από τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης θα καλυφθεί από την Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000480 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ34510011.

 

 • Δικαιολογητικά δαπάνης Κ.Α.Ε. 0875

Μαρίνη Γ. Βασιλεία, Υπηρεσίες Εργολάβου Καθαριότητας  Διεύθυνση: Χαλάστρα Θεσσαλονίκης,Τ.Κ. 57300

ΚΑΕ : 0875 Ποσό : 434,00 Ευρώ

 • Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 350,00 € ( Τριακοσίων πενήντα ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 0845, για τον μήνα Μάρτιο, οικ. έτος 2018, για «Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων».
Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ώρες διδασκαλίας ετησίως στις χώρες του ΟΟΣΑ

Συνάδελφοι, στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του OECD Education  (OECD , 2018, Education Indicators in Focus No 58) δεσπόζει ο παρακάτω πίνακας. Οι χώρες έχουν τοποθετηθεί σε αύξουσα σειρά ανάλογα με τς ώρες διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με μπλέ σκούρο απεικονίζονται οι ώρες διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα για η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδάσκουμε περισσότερες ώρες από τους συναδέλφους μας σε Ρωσία , Πολωνία  και Τουρκία, και λιγότερες από τους συναδέλφους μας στις υπόλοιπες 33 χώρες του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν στην έρευνα. (Τα στοιχεία είναι από την έρευνα PISA2015). Είτε συμφωνούμε με την εγκυρότητα της συκεκριμένης έρευνας είτε όχι, είτε μας αρέσουν αυτά τα δεδομένα είτε όχι,  είναι αυτά που διαθέτει ο ΟΟΣΑ και με αυτά χαράσσεται εκπαιδευτική πολιτική για τη χώρα μας.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Μεροληπτική αντιμετώπιση της ειδικότητας ΠΕ12.10 στο νέο νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» όσον αφορά τον κλάδο των εκπαιδευτικών Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 παράγραφος 4 προβλέπονται τα εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04-01 ή του Κλάδου ΠΕ 89 ( sic) που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν.
Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες: α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ84 και β) αρχίζει από 30.06.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ04-01.».

Για όλους του εκπαιδευτικούς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση λοιπόν, θα ισχύει η αρχή της παλαιότητας, πλην των ΠΕ12.10 που θα ενταχθούν στον κλάδο Φυσικών! Το ότι η συγκεκριμένη αρχή κατοχυρώνεται με τα προεδρικά διατάγματα 50/1996, 100/1997 και πλήθος δικαστικών αποφάσεων για όλο το δημόσιο, προφανώς για κάποιους είναι αδιάφορο.
Η εν λόγω διακριτή αντιμετώπιση γίνεται χωρίς καμία αιτιολογία, χωρίς να εδράζεται στο νόμο και δεν έχει απολύτως καμία λογική.
Όμως, με την  υπ’ αριθμόν 950/2017 απόφαση του ΣτΕ το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι δεν πρέπει να υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ Φυσικών και Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων στην Γενική Εκπαίδευση. Αποτέλεσμα, πολλοί συνάδελφοι που υπηρετούν μέχρι και 20 χρόνια συνεχώς στην ίδια σχολική μονάδα θα χάσουν την οργανική τους και θα κριθούν υπεράριθμοι, με οικονομικές, ψυχολογικές αλλά και εκπαιδευτικές συνέπειες στην απόδοση τους καθώς και των μαθητών τους.

Χρειάζεται έστω και κατόπιν εορτής, οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου και της Βουλής των Ελλήνων να αντιληφθούν την αντισυνταγματικότητα της διάταξης και ο Υπουργός Παιδείας να αναθεωρήσει καθώς με την υπογραφή του καταστρατηγείται το Σύνταγμα και η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 2 Σχόλια