43η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής

Σχ. Σύμβουλος: Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Βιογραφικό

Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Σχ. Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

 Α. ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Πανεπιστημιακές Σπουδές

1983 : Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

1986 : Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης

1987 : Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών

  2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

1998 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Πάντειο Πανεπιστήμιο – θέμα διπλωματικής εργασίας : «Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (με υποτροφία του ΙΚΥ)

2005 : Πτυχίο Μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, τμήμα Γενικής Αγωγής

2015 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Ε.Α.Π. – θέμα διπλωματικής εργασίας: «Κοινωνική δικτύωση: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δυνατοτήτων που προσφέρουν στην α/θμια εκπαίδευση»

  3. Διδακτορική Διατριβή

2003 : Διδακτορική Διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμ. Πολιτικής Οικονομίας – θέμα : «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΛΛΑΔΑ 1980-2010» (με υποτροφία του ΙΚΥ) -file:///Users/konstantinakolliopoulou/Desktop/8DID_KolliopoulouKo.pdf

  4. Επιμορφωτικά Προγράμματα και Σεμινάρια

1. 1984 : «Λογιστικά – Φορολογικά» (180 ώρες) – ΕΛΚΕΠΑ

2. 1985 : «Management» (200 ώρες) – Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

3. 1992 : «Χρήση Δικτύων Επικοινωνίας (H/Y) για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς» (350 ώρες) – Κέντρο Πρακτικών Εφαρμογών σε συνεργασία με τη Γ. Γ. Ν. Γ. και την περιφέρεια Αττικής

4. 1992 : «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας» (135 ώρες) – Πανεπιστήμιο Πειραιά – Κέντρο Ερευνών

5. 1993 : «Κατάρτιση σε Χρηματο-οικονομικά Τραπεζικά Θέματα» (220 ώρες) – Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

6. 1993 : «Οικονομικές Προβλέψεις» (300 ώρες) -ΤΕΙ Πειραιά

7. 1994 : «Χαρτοφυλάκια και στη Διαχείριση Κινδύνου» (400 ώρες) – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών,

8. 2013 : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (96 ώρες) – ΕΚΔΔΑ

9. 2015 : «Διοίκηση μέσω στόχων» (28 ώρες) – ΕΚΔΔΑ

10. 2015 : «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ»  (35 ώρες) – ΕΚΔΔΑ

11. 2015 : «Scratch 4 Teachers» Εκμάθηση προγραμματισμού σε περιβάλλον scratch (Εξ΄αποστάσεως επιμόρφωση, Μάρτιος – Μάϊος 2015) – ΕΑΠ

12. 2015 : «Programming in Scratch» EdX – interactive online classes  – Harvey Mudd College

13. 2015: Επιμόρφωση για την Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning (Μάιος – Ιούνιος 2015) – Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning

14. κ.ά.

5. Ξένη Γλώσσα

1999 : Certificate of Proficiency in English

 6. ΕΚεΠις

2007 : Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 7. Νέες Τεχνολογίες

2008 : Πιστοποιημένη επιμόρφωση Β-Επιπέδου στις νέες τεχνολογίες

 8. Δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες

 • «Η ανισοκατανομή των παρεχομένων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», περ. Τόπος, τ. 14, 1998 (http://www.uehr.panteion.gr/topos/gr/14.htm)
 • «Δημογραφική γήρανση και εκπαίδευση», περ. Μέντορας, τ. 3, 2001 (http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/)
 • «Εκπαιδευτική πολιτική και μαθητική ροή στα Λύκεια», περ. Τα Εκπαιδευτικά τ. 67-68, 2003 (http://www.taekpaideutika.gr/ekpaideytika/html/ekpaideytika067-068.html)
 • «Εκπαίδευση και οικονομία», περ. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 14, 2010 (http://www.ipem-doe.gr/ep_bima.html)
 • «Η μετανάστευση ως παράγοντας άμβλυνσης των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην εκπαίδευση», περ. Τα Εκπαιδευτικά τ. 99-100, 2011 (http://www.taekpaideutika.gr/ekp_99-100/10.pdf)
 • «Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην διδακτική αξιοποίηση των ιστολογίων», Πρακτικά 2ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός»,  23-24 Μαΐου 2015, Αθήνα, σελ. 412-421 (ISBN: 978-960-99435-7-4)
 • «Διδακτική αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», περ. i-Teacher, τ. 11, 2015, σελ. 69-84 (http://i-teacher.gr/files/11o_teyxos_i_teacher_5_2015.pdf) (ΙSSN: 1792-4146)
  «Η εκπαιδευτική καινοτομία της κοινωνικής δικτύωσης και οι περιορισμοί αξιοποίησής της», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, τ. 2ος, 23-24-25 Οκτωβρίου 2015, Λάρισα, σελ. 243-250 (ISBN: 978-618-82197-2-4, 978-618-82197-4-8)
 • «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των μέσων κοινωνικής δι-κτύωσης στην εκπαίδευση» Πρακτικά Συνεδρίου «Η εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ», 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα, σελ. 313-324 (ISBN: 978-960-99435-8-1)
 • «Η Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά 8ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Καινοτομία και Έρευνα», τόμος 1 μέρος Α, 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα, σελ. 201-212 (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/89) (ISBN 978-618-81051-9-5, ISBN SET 978-618-82258-0-0)
 • «Η συνεισφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση και οι περιορισμοί στην αξιοποίησή τους», περ. i-Teacher, τ. 12, Ιανουάριος 2016, σελ. 191 – 206 (http://i-teacher.gr/files/12o_teyxos_i_teacher_1_2016.pdf) (ISSN: 1792-4146)
 • «Tο Facebook και η αξιοποίησή του στην εκπαίδευση: Μια έρευνα στους εκπαιδευτικούς α/θμιας εκπαίδευσης», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΠΕΣΣ, τόμος Α΄, 26-28 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα, σελ. 100-110 (http://www.pess.gr/attachments/article/288/’%20ΤΟΜΟΣ%203ου%20Συνεδρίου%20ΠΕΣΣ.pdf)
 • Validity and Reliability of an Adaptation of Personal and Social Skills Scale for K-Students for Use in 2.691 Greek Elementary Students. Creative Education, 2017, 8, 2352-2376 (https://file.scirp.org/pdf/CE_2017112916000028.pdf)
 • κ.α.

  Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1990 : Μόνιμος Διορισμός

2007 : Σχ. Σύμβουλος στην 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Π.Ε. Νομού Μεσσηνίας με έδρα τη Μεσσήνη

2007 : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη από: 27/11/2007 έως: 18/1/ 2010.

2012 : Σχ. Σύμβουλος στην 43η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τον Άγιο Δημήτριο

2014-2016: Υποδιευθύντρια 1ο ΠΕΚ Αθήνας

2016-17: ΣΕΠ ΑΣΠΑΙΤΕ – Διδασκαλία μαθήματος «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης», Β’ εξάμηνο, ΕΠΠΑΙΚ