«

»

Νοέ 10 2010

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις μὲ τοὺς ἀπαρεμφατικοὺς τύπους που λείπουν:

α) Χρή πάντας τοὺς πολίτας ……… ……………………..(πείθομαι, ἐνεστ.) τοῖς νόμοις.

β) Προσεδόκουν  (=   περίμεναν)   Ἄγησίλαον…………….(δέχομαι,μέλλ.) τάς σπονδάς.

γ) Ἐβούλετο στράτευμα ……… ………………………..(παρασκευάζομαι, ἆορ.) ἐπὶ βα­σιλέα.

δ) Ἀκολασίαν καλοῦσι τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ……… (ἄρχομαι, ἐ­νεστ.).

ἕ) Δέομαι ὑμῶν (= σᾶς παρακαλῶ) μεμνημένους τῶν εἰρήμενων (= αὐτὰ που ἔχουν λεχθεί) τὰ δίκαια …………………………….. (ψηφίζομαι,ἆορ.).

στ) Ἔλεξε ταῦτα Θεοπόμπῳ …….. …………………………….(γράφομαι, παρακ.).

ζ) Ἐβούλετο Κροῖσος …….. ……………………………..(στρατεύομαι, ἐνεστ.) ἐπὶ Πέρσας.

ἡ) Ἒφη (= εἶπε) τοὺς παῖδας καλῶς …………………………………… (παιδεύομαι, πα­ρακ.).

θ) Ἐκέλευσε τὸν Παρμενίωνα παρὰ τὸν ποταμὸν …………………………..(τάττομαι,ἆορ.).

ἰ) Ὑπέσχετο ……………………………………….. (παύομαι, μέλλ.) τὸν ἐπὶ Θρᾴκης πόλεμον.

ἴα) Δεῖ οὖν (= λοιπόν) ἀπὸ θεῶν …………………………………….. (ἄρχομαι, ἆορ.).

Ἰβ) Ἤλπιζε ῥᾳδίως (= εὔκολα) ……………………………… (εἰμί, μέλλ.) κύριος Σάρδεων.

2. Να συμπληρωθοὺν οἱ ἀκόλουθες προτάσεις μὲ τοὺς μετοχικοὺς τύπους που λείπουν:

ἀ) Οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ ……………………………… (πράττομαι, παρακ.) αὔτφ.

β) Ἐπορεύοντο εἰς Κόρινθον ……………………………….. (δέχομαι, μέλλ.) τοὺς νικητάς.

γ) Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας (= κατηγορίας)αὐτοῦ ………….(ἐπιγράφομαι, παρακ.).

δ) Οἱ στρατιῶται …………………………(ψηφίζομαι, ἆορ.) ταῦτα ἀπῆλθον ἐπὶ τάς σκηνάς.

ἕ) Ἑώρα (= ἔβλεπε) τοὺς ὁπλίτας ὑπὸ τῶν τοξοτῶν……………………(βλά­πτομαι, ἐνεστ.).

στ) Πελοπίδας ……………………………(μεταπέμπομαι, ἆορ.)Ἀλκέταν εἶπεν τοιάδε (= τέτοια περίπου).

ζ) Γιγνώσκω μὲν τὸν γενόμενον τότε κύριον τῆς χώρας καὶ τὸν νῦν ὄντα, ἀγνοῶ δὲ τὸν ……………………… (εἰμί, μέλλ.).

ἡ) Οὗτοι………………………….(συσκευάζομαι, ἆορ.) ὅπλα τε ὅσα ἔλαβον καὶ σκεύη ἀπῆλθον ἐπὶ τάς σκηνάς.

θ) Κῦρος ……………………………. (ἀσπάζομαι, ἆορ.) τὸν πάππον εἶπεν.

ἰ) Πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων …………………….. (ὑποδέχομαι, μέλλ.).

ἴα) Οὐδὲν τούτων ἂν ἐγένετο, εἰ μὴ ἦν………………………….(γράφομαι, παρακ.)ἄνωθεν.

3. Να συμπληρώσετε τὰ κενὰ τῶν παρακάτω προτάσεων μὲ κατάλ­ληλους τύπους ὁριστ. παρακ. καὶ ὑπερσ. μέσης φωνῆς τῶν ῥημά­των που δίνονται στις παρενθέσεις:

ἀ) Ἐν τῷ νόμῳ τούτῳ τι…… ……………………….(γράφομαι, παρακ.);

β) Ἀθηναῖοι διὰ τὴν ἀναίρεσιν (= θανατώσῃ) τῶν στρατηγῶν ἤ­δη …………………………. (πείθομαι, ὑπερσ.).

γ) Πολλὰ μὲν ἤδη ………………… (πράττομαι, παρακ., γ’ ἐν.), ἔτι δὲ πλείω πραχθήσεται.

δ) Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι …… (διώκομαι, παρακ.) ἕνεκεν δικαιοσύ­νης.

ε) Βαβυλὼν ………………………………. (τειχίζομαι, ὑπερσ.) ὡς οὐδεμία πόλις τῶν τότε.

στ) Πάντες ……………………………. (πείθομαι, παρακ.) οὐδὲν δικαιοσύνης ἄμεινον εἶναι.

ζ) Ὅρκοι ἀπίστων εἰς ὕδωρ ……………………………………… (γράφομαι, παρακ.).

ἡ) Οὐκέτι (= δεν ὑπάρχει πιά) καιρός· ὁ κύβος ………………………….. (ῥίπτομαι,παρακ.).

θ) Οἱ Ἀθηναῖοι ………………………… (ταράττομαι, ὑπερσ.) ἐκ τῆς ἀγγελίας ἐκεί­νης.

ι) Ἢ οὐσία τοῦ πατρὸς ………………… (φυλάττομαι, παρακ.) ὑπὸ Κλεο­βούλου καλῶς.

ια) Οἱ πεσόντες ἐν Μαραθῶνι …….. …………………….(θάπτομαι, παρακ.) ἐν Μαραθῶνι.

ιβ) Ἡμεῖς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἀρχῆθεν ……. …………………………….(παιδεύομαι, παρακ.)

τοὺς μὲν γέροντας σέβεσθαι τοῖς δὲ νόμοις πείθεσθαι.

4.Να συμπληρωθοὺν τὰ κενὰ τῶν ἀκολούθων προτάσεων μὲ τὸν κατάλληλο τύπο τῶν λέξεων που εἴναι στην παρένθεση:

ἀ) Πολλὰ δίκτυα ……… ………………………..(ἁλιεύς, γεν. πληθ.) εὐρίσκουσιν.

β) Ἔξεστι (= εἶναι δυνατό) ……………………………(Μεγαρεύς, δοτ. πληθ.)ταῦτα ποιεῖν.

γ) Ὀΐεται (= νομίζει) τοὺς ……………… (Δωριενς) εὔρετας εἶναι της χορικὴς ποιήσεως.

δ) Χαλεπὸς ὁ βίος τῶν ………. ……………………(νομεὺς = βοσκός) ἐστί.

ἕ) Τοῖς…… ………………………  (κλοπεύς)   καὶ   τοῖς………………..   (φονεύς)   ἐτάχθησαν

ὑπό…… ………………………(Θησεύς) βαρύταται ποιναί.

στ) Τὰ μακρὰ τείχη συνῆπτε τὸν ………………………… (Πειραιεύς) τῇ Ἀθηναίων πόλει.

ζ) Νίκας τοῖς…………………………………… (βασιλεύς) κατὰ βαρβάρων δωρούμενος.

5.Συμπληρῶστε τὰ κενὰ τῶν ἑπόμενων προτάσεων μὲ τὸν σωστὸ τύπο τῶν λέξεων που εἴναι στην παρένθεση:

α) Πολλοὶ λέγουσι τὴν μὲν …………………………….. (κτῆσις) τῶν χρημάτων ῥᾳδίαν (= εύκολη), χαλεπὴν δὲ τὴν ……………………….. (χρῆσις).

β) Οὐκ ἐν τῇ ……………….. (βρῶσις) καὶ τῇ ……………… (πόσις) ἡ ἡδονὴ ἐστίν, ἀλλ’ ἐν ταῖς ἀγαθαῖς …………………. (πρᾶξις).

γ) Τοῖς ………………….. (μάντις) Νικίας εἶχε μεγάλην ……………………… (πίστις).

δ) Οἱ ἄνθρωποι χρῶνται (.= χρησιμοποιούν) πέντε…………….. ……… (αἴσθησις, δοτ. πληθ.)· τῇ ἁφῇ, τῇ ἀκοῇ, τῇ…….. …………………..(δρᾶσις), τῇ………………..(γεῦσις) καὶ τῇ …….. ……………….(ὄσφρησις).

6.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις μὲ τοὺς καταλλήλους τύπους τῆς δεικτικὴς ἀντωνυμίας οὗτος, αὐτή, τοῦτο:

ἀ) τὸν προδότην……. …………………οἱ δικασταὶ ἄξιον θανάτου ἔκριναν.

β) μὴ ποτὲ πρᾶττε ἐν ὀργῇ·……………………….. γὰρ μανία ἐστίν.

γ) ὑμεῖς οὐκ ἔστε ἐκ τοῦ κόσμου…………………………

δ) τῷ θέρει………………….. ἡ νίκη οὐ τοῦ πλήθους, ἀλλά τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ ἦν.

ε) Τὸ ποιεῖν αἰσχρόν, …………………………….νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι καλόν.

στ) Καταξίωσαν, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ……. ……..ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

ζ) ἀκούσατε ταῦτα πρῶτον καὶ ἐκ……. …………………..κρίνατε.

ἡ) δότε ταῖς γυναιξί…………………………… τοὺς παῖδας αὐτῶν.

7.Να συμπληρώσετε τὰ κενὰ τῶν παρακάτω προτάσεων μὲ τοὺς καταλλήλους τύπους ὁρισ. παρατ. καὶ ἆορ. μέσης φωνὴς τῶν ῥη­μάτων που δίνονται σὲ παρένθεση:

α) Πελοπίδας οὐκ …………………………… (δέχομαι, αορ) Ἀθηναίων πρέσβεις.

β) Οἱ νέοι προθύμως ………………………. (πείθομαι, παρατ.) τοῖς τῆς πόλεως νόμοις.

γ)Οἱ κείμενοι νεκροὶ περὶ σωτηρίας πατρίδος καὶ γυναικῶν καὶ παίδων ………………….. (ἀγωνίζομαι, αορ).

δ) Ὁ δοῦλος ἐκεῖνος τοιαῦτα λέγων προδήλως ……………………… (ψεύδο­μαι, παρατ.).

ε) Ἐν Συρακούσαις βωμοὺς καὶ ναοὺς οἱ ἔποικοι………………………. (ἰδρύο­μαι, αορ.).

στ) Οἱ ἱππεῖς Τισσαφέρνους ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ……………………….. (διώκο­μαι, παρατ.).

ζ) Ἀφικόμενος (= ὅταν ἔφτασε) εἰς Ὄλυμπιαν …………………… (εὔχο­μαι, αορ.)

ἡ) Τάς κραυγὰς καὶ ἀπειλάς του ὄχλου ἤκουσε καί……….. (ταράττομαι, παρατ.) σφοδρά.

θ) Ἀλέξανδρος τὴν μητέρα βασιλέως……… …………….. (μεταπέμπομαι =στέλνω καὶ προσκαλῶ, ἆορ.).

ἰ) ………………………………….. (βουλεύομαι, παρατ.) εἴτε κατακαύσωσιν τάς ἁμάξας εἴτε ἄλλο τὶ χρήσωνται.

ια) Ταῦτα ἄκουσας θεόπομπος………………………. (παρασκευάζομαι, ἆορ.) πρὸς μάχην.

ιβ) ‘Ράπισμα …………. ………(καταδέχομαι, ἆορ.) ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.

8. Να συμπληρώσετε τις ἀκόλουθες προτάσεις μὲ τὸν κατάλληλο τύπο τῆς μετοχῆς του ῥήματος που εἴναι σὲ παρένθεση:

ἀ) ὃ …… ………………….(λέγω) τοῦτο ψεύδεται.

β) ἤγαγον ναῦν πύργους (= κατάρτια) ξυλίνους……………………. (ἔχω, μτχ.ἐγ·)·

γ) ἦλθεν οὗτος ………………………… (κλέπτω, μτχ. μέλλ.) τὰ πρόβατα.

δ) πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ………………………………….. (εἰμί, μτχ. ἐν.).

ἕ) εὐηκοήσω (= θὰ πειθαρχήσω) τῶν ἀεί………………………. (κρίνω, μτχ. ἐν.).

στ) ἐβούλετο ἐντυχεῖν (= να συναντήσει) τοῖς…………………………..(γράφω, μτχ.παρακ.) τὴν ἐπιστολήν.

ζ) Θηβαῖοι…… …………….(λύω, μτχ. ἆορ.) τάς σπονδὰς ἐστράτευσαν ἐπὶ Πλάταιαν.

9. Να ἀναγνωρίσετε (γραμματικά και συντακτικά ) τις μετοχὲς που υπάρχουν στα ἀκόλουθα παραδείγματα:

α) τὶς ἦν ὁ πράξας τάδε;

β) μίσει τοὺς κολακεύοντας.

γ) ἐπορεύοντο εἰς τὸν ἀμπελῶνα φονεύσοντες τὸν κάπρον (= ἀ­γριόχοιρο).

δ) Ξενοφῶν λέξας ταῦτα ἐκέλευσε ἰέναι (= να πάνε) εἰς Τραπε­ζοῦντα.

ἕ) Ἁβροκόμας ἤκουε Κῦρον ἐν Κιλικία ὂντα.

στ) τὶ ἀκούσαντες τοὺς σιτοπώλας ὑβρίζετε;

ζ) ταῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.

ἡ) ἦλθεν ἐκ Δήλου εἰς Ἀθήνας κομίζων τὰ παρὰ τῶν συμμάχων χρήματα.

θ) εἰσήλθετε ὑμεῖς καίπερ (= ἂν καί) οὐκ ἐπιτρέποντος τοῦ νό­μου.

ἰ) οὐκ αἰσχύνομαι (= ντρέπομαι) μανθάνων καίτοι γέρων ὢν.

10. Να βρείτε σε ποία απὸ τα παρακάτω παραδείγματα υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποία ετεροπροσωπία (Άσκηση απαντημένη) :

ἀ) Οἱ Αἰγινῆται λεγουσιν οὐκ εἶναι αὐτόνομοι (Αἰγινήται’. ὑποκ. ῥήμ. καὶ ἀπαρ. = ταυτοπρ.).

β) Ἀναξαγόρας ἔφη τὸν ἥλιον λίθον εἶναι (Ἀναξαγόρας: ὑποκ. ῥήμ. τὸν ἥλιον: ὑποκ. ἀπαρ. = ἐτεροπρ.).

γ) Σωκράτης ἔλεγεν οὐκ εἶναι διδάσκαλος (Σωκράτης: ὑποκ. ῥήμ. καὶ ἀπαρ. = ταυτοπρ.).

δ) ὤμοσαν (= ὁρκίστηκαν) μὴ προδώσειν ἀλλήλους (ἐνν. οὗτοι: ὑ­ποκ. ῥήμ. καὶ ἀπαρ. = ταυτοπρ.).

ἕ) Πρωταγόρας ἔλεγε πάντων χρημάτων (= πραγμάτων) μέτρον εἶναι ἄνθρωπον (Πρωταγόρας: ὑποκ. ῥήμ., ἄνθρωπον: ὑποκ. ἀ­παρ. = ἐτεροπρ.).

στ) Βίας ἔφη κρατίστην (=ἡ καλύτερη) εἶναι δημοκρατίαν, ἐν ᾗ (=αυτή στην οποία) πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον (Βίας: ὑποκ. ῥήμ., δημοκρατίαν: ὑποκ. ἀπαρ. = ἐτεροπρ.).

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/228

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων