ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Κάτω από: νεοελληνική γλώσσα Γ γυμνασιου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 9:36 μμ |

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1.Ασύνδετο σχήμα : όταν οι προτάσεις μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη χωρίς να ενώνονται με κάποιο σύνδεσμο. Σε αυτή την περίπτωση χωρίζονται με κόμματα

2.Παρατακτική σύνδεση : όταν οι προτάσεις παρατάσσονται, τοποθετούνται δηλαδή πλάι πλάι, και συνδέονται μεταξύ τους όμοιες, ισοδύναμες προτάσεις (κύριες + κύριες, δευτερεύουσες + δευτερεύουσες).

Η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων γίνεται με τους εξής παρατακτικούς συνδέσμους :

 • συμπλεκτικοί : και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ.
 • αντιθετικοί : μα, αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, μόνο.
 •  διαχωριστικοί ή διαζευκτικοί : ή, είτε.

 

3.Υποτακτική σύνδεση : λέγεται η σύνδεση μεταξύ μη ισοδύναμων προτάσεων, δηλαδή προτάσεων που εξαρτάται η μία από την άλλη.

Στην υποτακτική σύνδεση : μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις μπορεί να εξαρτώνται από μια κύρια (κύρια + δευτερεύουσα) μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις μπορεί να εξαρτώνται από μια άλλη δευτερεύουσα πρόταση (δευτερεύουσα χ + δευτερεύουσα ψ).

Η υποτακτική σύνδεση γίνεται με :

α. Υποτακτικούς συνδέσμους, που είναι οι εξής :

 • βουλητικοί : να, και (=να)
 • διστακτικοί : μη(ν), μήπως
 • χρονικοί : όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν/πριν να, μόλις,Ø άμα, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο, ενόσω, όποτε, κάθε, που, όσο που
 • ειδικοί : πως, που, ότι
 • αποτελεσματικοί ή συμπερασματικοί : ώστε (να), που
 • υποθετικοί : αν, εάν, σαν , άμα
 • τελικοί : να, για να
 • αιτιολογικοί : γιατί, επειδή, αφού, διότι, που
 •  εναντιωματικοί : αν και, ενώ, μολονότι, μόλο που, και που, που, και ας, ας.

 

β. Αναφορικές αντωνυμίες ή επιρρήματα : που, όσος, όπου, όπως, όσο κτλ.

γ. Ερωτηματικές αντωνυμίες ή επιρρήματα : ποιος, τι, πόσος, πού, πώς, πότε, πόσο κτλ.

δ. Συνδεσμικές εκφράσεις : εκεί που, τη στιγμή που, την ώρα που κτλ.

 

Επόμενη Σελίδα: »