ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Νοεμβρίου 20, 2017

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ για τη νηστεία των Χριστουγέννων

Κάτω από: ΓενικάΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ @ 4:23 μμ

Ιερά Μονή ΒλατάδωνΦωτ. religiousgreece.gr – Ι.Μ. Βλατάδων

«Πλοῦτον, φησι, τήν γνῶσιν τῆς εὐσεβείας, τόν τῶν ἁμαρτημάτων καθαρισμόν, τήν δικαιοσύνην, τόν ἁγιασμόν, τά μυρία ἅπερ παρέσχεν ἡμῖν ἀγαθά, καί μέλλει παρέχειν…»
(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 19, 454)
 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
 
Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική καί χαριτόδωρος ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ ἱερή περίοδος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων μᾶς προετοιμάζει ψυχικά καί σωματικά διά νά ἑορτάσωμε εὐφρόσυνα καί πανηγυρικά τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 
Καί ψυχικά μέν μᾶς καταρτίζει μέ τήν πνευματική ἄσκησι, τήν προσευχή, τήν Θεία Λατρεία, τήν ἀποχή ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν προσοικείωσι τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν καί μέ ἕνα λόγο : μέ τήν μετάνοια καί τόν πνευματικό πλουτισμό. Σωματικά δέ μᾶς τονώνει μέ τήν νηστεία, τήν ἀποχή ἀπό τά ἀρτύσιμα φαγητά, τήν ἐγκράτεια καί τήν σωματική ἄσκησι. Ἡ πνευματική καί ἡ σωματική νηστεία, ὅταν εἶναι συνυφασμένες, συνιστοῦν τήν καλύτερη προπαρασκευή διά τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων.
 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς εἶπε μέ τό ὡραῖο ἀπόσπασμά του, πού προτάξαμε εἰς τήν ἀρχή, (τό παραθέτομε σέ μετάφρασι) : «Πλοῦτο ὀνομάζει τήν ζωή τῆς εὐσεβείας, τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν, τήν δικαιοσύνη, τήν ἁγνότητα, τά ἀμέτρητα ἀγαθά, πού μᾶς ἐχάρισε καί πρόκειται νά μᾶς χαρίση ὁ Κύριος».
 
Ὁ πνευματικός αὐτός πλοῦτος ἀσφαλῶς διαφέρει καί ἀπέχει «καθ’ ὅσον ἀπέχουσι ἀνατολαί ἀπό δυσμῶν» ἀπό τόν ὑλικό καί ἐφήμερο πλοῦτο, τόν ὁποῖο ἐζήλωσε ἡ ψυχή τοῦ ἄφρονος πλουσίου τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς. Ἐκεῖνος, ὁ ταλαίπωρος καί ἀνήσυχος ἄνθρωπος, ἐθησαύριζε διά τόν ἑαυτόν του καί δέν ἐπλούτιζε κατά Θεόν, δέν ἀγαποῦσε τόν πνευματικό πλουτισμό καί τά ἄφθαρτα καί αἰώνια πλούτη. Δι’ αὐτό τό μέν ἐπίγειο τέλος του ἦταν οἰκτρό, τό δέ αἰώνιο μέλλον του σκοτεινό καί ἀπαράκλητο. Εἶναι χαρακτηριστικό καί διδακτικό τό συμπέρασμα, εἰς τό ὁποῖο κατέληξε ὁ Θεῖος Διδάσκαλος εἰς τό τέλος τῆς παραβολῆς τοῦ ἄφρονος πλουσίου : «οὕτως ὁ θησαυρίζων ἐν ἑαυτῷ καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν».
 
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁμιλῶν διά τόν ἀληθινό πλοῦτο, τονίζει τά ἑξῆς : «Θέλεις νά σοῦ δείξω τόν ἰδικόν σου πλοῦτον, διά νά παύσῃς νά μακαρίζῃς ὅσους ἔχουν ὑλικά πλούτη; Βλέπεις αὐτόν τόν οὐρανό, πού εἶναι ὄμορφος, πόσο μεγάλος εἶναι, πόσο ὑψηλά εὑρίσκεται; Τήν ὀμορφιά αὐτή δέν τήν ἀπολαμβάνει περισσότερο ἀπό ἐσένα ὁ πλούσιος, οὔτε θά ἠμποροῦσε νά σέ παραμερίσῃ διά νά εἶναι ἰδικό του τό σύμπαν, τό ὁποῖο δημιουργήθηκε ὅπως δι᾽ αύτόν ἔτσι καί δι’ ἐσένα» (Ε.Π.Ε. 19, 348).
 
Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἱερός Πατήρ, ὁμιλῶν διά τόν πλοῦτον τῆς ἀρετῆς, λέγει : «Τόσο σπουδαῖος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀρετῆς, τόσο γλυκύτερος καί ποθεινότερος ἀπό τούς ἰδικούς σας, ὥστε ποτέ δέν θά θελήσουν αὐτοί, πού τόν ἔχουν, νά τόν ἀνταλλάξουν μέ ὅλη τή γῆ, καί ἄν ἀκόμη καί ἡ γῆ καί τά βουνά καί τά ποτάμια καί ἡ θάλασσα μετετρέποντο σέ χρυσάφι».
 
Ἅγιοι Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Αὐτόν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἀρετῆς καλούμεθα ἔτι πλέον νά ζηλώσωμε κατά τήν ἁγία καί κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.
 
Ἡ πνευματική ζωή μέ τήν ὑψοποιό ταπείνωσι καί τήν προσευχή, μέ τήν συμμετοχή εἰς τήν Θεία Λατρεία καί τά ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μέ τήν μετάνοια, τήν κάθαρσι καί τόν θεῖο φωτισμό καί μέ τήν ἀγωνιστική κατά Θεόν χριστιανική μας πορεία θά μᾶς ἐξασφαλίσουν ὁπωσδήποτε αὐτόν τόν πνευματικό πλουτισμό καί τήν χαρίτωσί μας μέ τή Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
 
Οἱ Πνευματικοί Πατέρες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, περιοδεύοντες κατά τήν Ἁγίαν αὐτήν Τεσσαρακοστήν εἰς τάς ἐνορίας, τάς ὁποίας καθορίζει τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔπειτα ἀπό συνεννόησι μέ τούς Ἱερεῖς Ἐφημερίους σας καί σχετική προειδοποίησι, θά σᾶς ἀναμένουν εἰς τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως διά νά σᾶς μεταδώσουν τήν λυτρωτική χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
 
Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσια τήν Θεία εὐλογία κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί πλούσια τά βιοτικά καί τά πνευματικά ἀγαθά, διατελῶ,
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2017/11/blog-post_62.html

 

Νοεμβρίου 16, 2017

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟ;

Μέσα στο πλήθος των άστατων κραυγών που προσπαθούν απεγνωσμένα με πομπώδη φληναφήματα να υποστηρίξουν τον Οικουμενισμό ακούγεται το ανεδαφικό επιχείρημα ότι ο Παπισμός δεν έχει καταδικασθεί από Σύνοδο (!;). Όσοι το υποστηρίζουν αυτό εννοείται πως δεν κατέχουν τίποτε από θεολογία αλλά συνάμα αγνοούν και πλήρως την ιστορική πραγματικότητα.

     Ως απάντηση δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από την καταπληκτική μελέτη του Μακαριστού Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου που είχε εκπονήσει κατά την περίοδο των αδίστακτων ανοιγμάτων προς τον Παπισμό του Πατριάρχου Αθηναγόρα. Ο Μητροπολίτης αναφέρει μια λίστα Ιερών Συνόδων που κατεδίκασαν των Παπισμό και τις πλάνες του. Επίσης και ονόματα Αγίων που θεωρούσαν ξεκάθαρα τον Παπισμό ως Αίρεση (φυσικά δεν υπήρξε ποτέ κάποιος Άγιος που να μην ήταν σύμφωνος ως προς αυτό).

…Είναι λοιπόν «κατεγνωσμέναι» παρά Συνόδων ή Πατέρων αι αιρετικαί διδασκαλίαι της Δύσεως;

Άς ίδωμεν:

2014-02-14-2
Η μεγάλη Σύνοδος του 879 εν Κωνσταντινουπόλει, η υπό πολλών θεωρουμένη ως Ογδόη Οικουμενική, δεχθείσα το Σύμβολον άνευ της προσθήκης του Φιλιόκβε, εδογμάτισε: «Πάντες ούτω φρονούμεν, ούτω πιστεύομεν. Τους ετέρως παρά ταύτα φρονούντας ή έτερον όρον αντί τούτου προβαλέσθαι τολμώντας, τω αναθέματι καθυποβάλλομεν. Ει τις παρά τούτο το ιερον Σύμβολον τολμήσειεν έτερον αναγράψασθαι ή προσθείναι ή αφελείν και όρον ονομάσαι αποθρασυνθείη, κατάκριτος και πάσης χριστιανικής ομολογίας απόβλητος. Εί τις τοίνυν, εις τούτο απονοίας ελάσας, τολμήσειεν έτερον εκθέσθαι Σύμβολον και όρον ονομάσαι ή προσθήκην ή αφαίρεσιν εν τω παραδεδομένω ημίν παρά της αγίας και οικουμενικής εν Νικαία το πρώτον μεγάλης Συνόδου ποιήσαι, ανάθεμα έστω! » (αυτόθι, σελ. 263-264).
Ιδού, λοιπόν, βαρυτάτη, επισημοτάτη, πανηγυρικωτάτη και σχεδόν Οικουμενικού χαρακτήρος καταδίκη του αιρετικού και βλασφήμου Φιλιόκβε!

– Ότε ο Πάπας Ρώμης Σέργιος ο Δ΄εχρησιμοποίησε το Σύμβολον μετά της προσθήκης του Φιλιόκβε (1009), ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος.., μετ” άπόφασιν Συνόδου, διέγραψε το όνομα του μνημονευθέντος Ρώμης Σεργίου εκ των διπτύχων της Ανατολικής Εκκλησίας, έκτοτε δε μέχρι σήμερον ουδέν παπικόν όνομα ετέθη εν αυτοίς» (Βασ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, εκδ. α΄, σελ. 344).
Τα ονόματα των Προκαθημένων Εκκλησιών δεν διαγράφονται βεβαίως δια «τοπικά έθιμα», αλλα δι αιρέσεις!

Τας Λατινικάς κακοδοξίας κατεδίκασε και η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1054, οπότε εγένετο και το οριστικόν Σχίσμα, αποκαλέσασα ειδικώς το «Φιλιόκβε», όχι «τοπικόν έθιμον», αλλά «βλάσφημον δόγμα» (αυτόθι,σελ.344).  

9η Οικ Συνοδος
– Τας Λατινικάς κακοδοξίας κατεδίκασαν και αι με τον Ησυχασμόν ασχοληθείσαι Σύνοδοι του 1341, του 1347 και του 1351.

agios markos
– Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1440, Σύνοδος εν Ρωσία κατά το 1441, Σύνοδος εν Ιεροσολύμοις κατά το 1443, Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1450, Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1484, κατεδίκασαν και απεκήρυξαν την ψευδοσύνοδον της Φλωρεντίας, η οποία είχε δεχθή την «ένωσιν»επί ψευδούς και ασυστάτου βάσεως, ήτοι μη θεωρήσασα ως αιρέσεις τας καινοτομίας της Δύσεως.

– Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1722 καταδικάζει «της Λατινικής κακοδοξίας και κακοφροσύνης τα δόγματα» και αποφαίνεται ότι οι Λατίνοι δι αύτών «εξαπατώσι τους απλουστέρους, ευγάνοντές τους από τα ευσεβή Δόγματα της του Χριστού Εκκλησίας και σύροντές τους αθλίως εις τον βυθόν της απωλείας».(αυτόθι,το. Β΄,σελ. 823-824).

– Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1727 αποκηρύσει τας ετεροδιδασκαλίας των Λατίνων, παλαιάς τε και νέας και χαρακτηρίζει ταύτας» λήρον μακρόν και Κολακείας ψυχοβλαβούς εφευρέματα και ηπατημένης διανοίας γεννήματα» (αυτόθι, σελ.867).

– Σύνοδος εν Κωσταντινουπόλει κατά το 1838 καταδικάζει δριμύτατα τας ετεροδιδασκαλίας του Παπισμού, ως «βλασφημίας κατά της Ευαγγελικής αληθείας», ως «εωσφορικήν πλάνην», ως «απομάκρυνσιν από του Θεού και της αμώμου και αδόλου Πίστεως του Ιησού Χριστού» κ.λ.π.(αυτόθι,σελ.896,902).

– Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1848 καταδικάζει τον Παπισμόν ως αίρεσιν! «Τούτων των πλατυνθεισών, κρίμασιν οίς οίδε Κύριος, επί μέγα μέρος της Οικουμένης αιρέσεων, ήν ποτε ο Αρειανισμός, έστι δε την σήμερον και ο Παπισμός», όν χαρακτηρίζει ως ανατρέποντα πάσας τας Οικουμενικάς Συνόδους δια των πλανών του!(Αυτόθι, σελ.906).

– Σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1895 καταδικάζει τας ετεροδιδασκαλίας του Παπισμού, ως «φρονήματα υπερφιάλου αλαζονείας», ως «καινοτομίας αθέσμους και αντιευαγγελικάς»,ως «ουσιώδεις περί την Πίστιν διαφοράς αναγομένας εις τα θεοπαράδοτα της Πίστεως Δόγματα, ως «αντιευαγγελικάς και παναθέσμους», ως «σπουδαίας και ουσιώδεις περί την Πίστιν διαφοράς», της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Πατέρων και της παρερμηνείας της τε Αγίας Γραφής και των Ορων των Αγίων Συνόδων», και επάγεται: «Διό και δικαίως απεκηρύχθη και αποκηρύσσεται, εφ όσον αν εμμένη εν τη πλάνη αυτού»(αυτόθι, σελ.933,935,936,938,942).

Ερωτώμαι: ΄Επρεπε ο Πατριάρχης να ηρώτα προηγουμένως εμέ αν ενέκρινον τα διάφορα διαβήματά του; Βεβαίως όχι! Ποίος ειμαι εγώ ώστε να με ερωτήση ο Πατριάρχης; Θα ήτο τραγική δι έμέ τοιαύτη αξίωσις! Είχον όμως μίαν αξίωσιν. Να ερωτήση τας Συνόδους του 867, του 879, του 1009, του 1054, του 1341, του 1347, του 1351, του 1440, του 1441, του 1443, του 1450, του 1484, του 1722, του 1727, του 1838, του 1848, του 1895, να ερωτήση τους αγίους Πατέρας και τους σοφούς Διδασκάλους της Εκκλησίας, να ερωτήση τον άγιον Φώτιον, τον ιερόν Θεοφύλακτον, τον άγιον Γρηγόριον Παλαμάν, Συμεών τον Θεσσαλονίκης, τον άγιον Μάρκον Ευγενικόν, τον Ευγένιον Βούλγαρην, τον Νικηφόρον Θεοτόκην, τον άγιον Νικόδημον, τον άγιον Νεκτάριον και λοιπούς και λοιπούς και λοιπούς, να ερωτήση, πολλώ μάλλον, τας σεπτάς και θεοκινήτους Οικουμενικάς Συνόδους, αι οποίαι δια των αγίων και ιερών Κανόνων των απαγορεύουν, επί ποινή καθαιρέσεως, πάσαν συμπροσευχήν μετά αιρετικών, σχισματικών ή και ακοινωνήτων και αν όλοι αυτοί ενέκρινον τα διαβήματά του, τας δηλώσεις του, τας συμπροσευχάς του, τους εν γένει τρόπους του, τότε μάλιστα!

Ουδείς θα είχε δικαίωμα να διαφωνήση, ουδείς να διαμαρτυρηθή, ουδείς να εμποδίση. Όταν όμως ο Παναγιώτατος ενεργή αντιθέτως προς Συνόδους, προς Πατέρας, προς Κανόνας, ως εάν πάντες αυτοί να μη είχον αληθινήν αγάπην και να μη ενδιεφέροντο διακαώς δια την πλήρωσιν του αιτήματος του Κυρίου «ινα πάντες έν ώσιν», αλλά να ήσαν πλήρεις μίσους και αδιαφορίας, τότε και ημείς δικαιούμεθα (δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;) να ενεργήσωμεν αντιθέτως προς τον Παναγιώτατον!

Δι ημάς υπέρ πάντα Πατριάρχην κείνται οι άγιοι Πατέρες, αι σεπταί Σύνοδοι, οι ιεροί Κανόνες. Και, ευρισκόμενοι τυχόν προ θλιβερών διλημμάτων υπακοής… 

Πηγή: https://www.impantokratoros.gr/BD7FE22A.el.aspx

Νοεμβρίου 13, 2017

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

394Το γραφικό εκκλησάκι τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας


391
398
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστά ανυπακοή στους κακοδόξους εκκλησιαστικούς ηγέτες

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος θεωρείται από την Εκκλησίας μας «θεόπνευστον όργανον και δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητον»21, ερμηνεύοντας την αποστολική εντολή περί υπακοής και ευπειθείας προς τους Προεστώτες, τους Ηγουμένους, «πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε» (Εβρ. 13, 17) διευκρινίζει : «Αλλ” ίσως θα μας ειπή κάποιος, ότι υπάρχει και τρίτο κακό [εκτός από την αναρχία και την απειθαρχία], όταν ο άρχοντας [της Εκκλησίας] είναι κακός. Το γνωρίζω και εγώ, και δεν είναι μικρό το κακό τούτο, αλλά και πολύ χειρότερο από την αναρχία: διότι είναι καλύτερο να μη καθοδηγείσαι από κανένα, παρά να καθοδηγείσαι από κάποιον κακόν. Διότι ο μεν πολλές φορές σώθηκε, και πολλές φορές εκινδύνευσε, αλλά αυτός οπωσδήποτε θα κινδυνεύσει, οδηγούμενος προς βάραθρα. 392Πως λοιπόν λέγει «Πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε;» Αφού πιο πάνω είπε «των οποίων βλέποντες την έκβαση της ζωής, μιμείσθε την πίστη τους» τότε είπε «Πειθαρχείτε στους ηγουμένους σας και υπακούετε». Τι γίνεται λοιπόν, λέγει, όταν είναι πονηρός και δεν πειθαρχούμε; Πονηρός, πως το εννοείς; Αν εξ αιτίας της πίστεως, απόφευγε και παράτησέ τον, όχι μόνον αν είναι άνθρωπος, αλλά κι αν είναι άγγελος που κατέρχεται εξ ουρανού [Γαλ. 1, 8] Αν εξ αιτίας της ζωής του, μη ασχολείσαι […] Αλλά μη προσέχετε στη ζωή, αλλά στα λόγια τους· διότι εξ αιτίας των ηθών δεν θα ημπορούσε κανείς ποτέ να βλαβτεί. Γιατί; Διότι είναι φανερά σε όλους, και ο ίδιος, ακόμη κι αν είναι πονηρός μύριες φορές, ποτέ δεν θα διδάξει πονηρά. Αλλά όταν είναι στην πίστη [πονηρός] ούτε είναι φανερό σε όλους, κι ο πονηρός δεν θα σταματήσει να διδάσκει. Διότι και το «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» είναι για τον βίο και όχι για την πίστη»22.

21. Μέγας Εσπερινός 13ης Νοεμβρίου, α” Κεκραγάριον.
22. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία εις την προς Εβραίους 34, 1. PG 63, 231.

Πηγή: https://www.impantokratoros.gr/69112B76.el.aspx

393

Νοεμβρίου 7, 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ «ΑΧΤΑΡΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

800px-Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Rotterdam)_-_Google_Art_Projecten.wikipedia.org/wiki/The_Tower_of_Babel_(Bruegel)

Η ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου

ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΣΤΑΡΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ

KAI ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ «BONJOUR»
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΤΑ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»!!!!

(Λαϊκή παροιμία)

_______Πολλά θα δούν ακόμη τα μάτια μας! Αναφερόμεθα στην Πανθρησκειακή ή Διαθρησκειακή Συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο των Εξωτερικών στις 30 & 31 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

______Εκεί, στο όνομα μιάς προσεγγίσεως των θρησκειών, συναντήθησαν εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκευμάτων με σκοπό να γνωρισθούν καλύτερα ο ένας με τον άλλο, δηλ. να προσεγγίσουν οι λατρεύοντες τον Μοναδικό Σωτήρα του κόσμου, τον Σωτήρα Χριστό και ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ με εκείνους,  που, ζώντας στην άγνοια και το σκοτάδι των ψεύτικων θεών, λατρεύουν τόν Μωάμεθ, τον Βούδδα, τον Α, τόν Β΄, δηλ. τον Διάβολο, ο οποίος κρύβεται πίσω από τα διάφορα ονόματα των ψεύτικων θρησκειών!

_______Τολμάμε να ερωτήσουμε τούς Ορθοδόξους Κληρικούς παντός ιερατικού βαθμού και πάσης εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας: Αδελφοί μου, Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, Επίσκοποι, Αρχιμανδρίτες και Πρεσβύτεροι ποιός Σας έδωσε το δικαίωμα να προβήτε σ” αυτόν τον «αχταρμά», όπως κάποτε έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος;  Γιατί γράψατε στα παλαηά σας παπούτσια τους λόγους του αγίου Αποστόλου Παύλου: «τις δε κοινωνία φωτί πρός σκότος;» (Β΄Κορινθ. 6,15). Ποιός σας έδωσε το δικαίωμα να συμφύρεσθε με τους εργάτες της ανομίας; Ποιά σχέση μπορούν να έχουν οι του Χριστού με τους εργάτες του Διαβόλου; Όλα, λοιπόν, θα τα ισοπεδώσουμε, μόνο και μόνο διότι αυτό επιθυμεί η λεγόμενη «Παγκοσμιοποίηση»; Θα ακολουθήσουμε, λοιπόν, τη γραμμή των Μασσόνων, οι οποίοι ανακάλυψαν ένα καινούργιο Θεό καί τον ονόμασαν  «Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος»»;

______Αδελφοί μου Συν-Επίσκοποι και Συμ-Πρεσβύτεροι πάσης εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, λυπούμαι για τον εαυτό μου! Αλλά λυπούμαι και για τον εαυτό Σας!

_______Για τον εαυτό μου, διότι μου έλαχε να ζώ σ” αυτή την εποχή της ανοχής, όπου ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!

_______Για λογαριασμό Σας, διότι έναντι του Σωτήρος Χριστού είσθε ΕΝΟΧΟΙ! Με την Σύσκεψή Σας εξεδώσατε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ σ” όλα τα άλλα Θρησκεύματα! Ο Απόστολος Παύλος Σας φωνάζει καί λέγει: «Τις επικοινωνία μπορεί νά έχει το φώς με το σκοτάδι;»!!! Και, αφού δεν διαβάζετε την Καινή Διαθήκη,  με άφατο πόνο ψυχής, Σας πληροφορώ, ότι ο Απόστολος Παύλος στην Δεύτερη Επιστολή Του πρός τους Κορινθίους λέγει και τα εξής συντριπτικά δι Υμάς λόγια:

«Τό στόμα ημών ανέωγε προς υμάς, Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτυνται. Ου στενοχωρείσθε εν ημίν, στενοχωρείσθε δε εν τοις σπλάχνοις υμών, την δε αυτήν αντιμισθίαν, ως τέκνοις λέγω, παλατύνθητε και υμείς.  Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις. τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου; / τις δε συγκατατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων; υμείς γαρ ναός Θεού έστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί μοι λαός. διο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς, και έσομαι υμίν εις πατέρα, και υμείς έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ» (Β΄Κορινθ. 6, 11-18)

ΔΗΛΑΔΗ:

«Σας μιλάμε ελεύθερα, ω Κορίνθιοι, σας ανοίξαμε την καρδιά μας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί εκ μέρους μας. Ο περιορισμός είναι εις τα δικά σας αισθήματα.  Ανταποδώσατε τα ίδια, ανοίξτε και σεις την καρδιά σας – μιλώ σαν σε παιδιά μου. Να μη συνδέεσθε με τους απίστους, που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. Διότι τι σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; Η τι επικοινωνίαν μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι;  Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Χριστού και του Βελίαλ; Ή τι κοινόν μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; Διότι σεις είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου.  Δια τούτο φύγετε από μέσα απ” αυτούς και χωρισθήτε, λέγει ο Κύριος, μη εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ»

________Σαν απάντηση στην άφρονη συμπεριφορά Σας, Σας πληροφορούμε, ότι μόλις χθές Κυριακή 5/11 κάποιος φανατικός Μουσουλμάνος εισώρμησε σε ένα προτεσταντικό Ναό στο Texas, όπου -πυροβολώντας- εφόνευσε 26 άτομα, ετραυματίσθησαν δε 36 επί πλέον εκκλησιαζόμενοι!!!!
________Επίσης λίγες ημέρες πιό μπροστά, στο Μανχάτταν της Νέας Υόρκης αυτή τη φορά, ένας άλλος Μουσουλμάνος στη μέση του δρόμου εφόνευσε οκτώ (8) αθώους ανθρώπους, ενώ  συγχρόνως εκραύγαζε: ΤΩΡΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ Ο ΑΛΛΑΧ!!!

________ Για να μη ξεχνάμε, λοιπόν τό ηθικό-θρησκευτικό έγκλημά Σας, παρακάτω αναδημοσιεύουμε ένα κείμενο του Αιδεσιμωτάτου ιερέως π. Αγγέλου Αγγελακόπουλου, καθώς επίσης και μερικές φωτογραφίες από την δαιμονική εκείνη Συνάντησή Σας!

Τα συλλυπητήριά μου!

Αίγιον, 06 Νοεμβρίου 2017

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 

Διαθρησκειακή Αθήνα

Πρωτοπρεσβ. Άγγελος Αγγελακόπουλος

εφημ. Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου – Παναγίας Οδηγητρίας Λόφου Βώκου 

Εν Πειραιεί 31-10-2017     

 

«Καί με τον σκύλο «Bonjour» και με ……….τη γάτα Καλημέρα»

Με το χέρι στην καρδιά!

Στην εποχή μας διοργανώνονται πολύ συχνά διαθρησκειακές συναντήσεις και διασκέψεις με θέματα την ειρήνη, την εξάλειψη της βίας, της πενίας και την ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών.

Μία τέτοια συναντήση ήταν και η Β  Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», που πραγματοποιήθηκε στις 30/31-10-2017, και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά.

Σ’αυτη συμμετείχαν ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β , ο Σεβ. Μητρ. Συρου κ. Δωρόθεος, ο Σεβ. Μητρ. Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ο Σεβ. Μητρ. Ιλίου κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφ. Επίσκοπος Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, ο Θεοφ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, ο Θεοφ. Επίσκοπος Σαλώνων κ. Αντώνιος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Παν. Αρχιμ. Συμεών Βολιώτης, ο Παν. Αρχιμ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Σεβ. Μητρ. Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Σεβ. Μητρ. Τορόντο κ. Σωτήριος, οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ  και Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, ο Σεβ. Μητρ. Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Σεβ. Μητρ. Γουϊνέας κ. Γεώργιος, ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Κυπρου κ. Χρυσόστομος, ο Σεβ. Μητρ. Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, ο έξαρχος του Παναγίου Ταφου στην Ελλάδα Παν. Αρχιμ. κ. Δαμιανός, ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ο Εξοχ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), αρμόδιος για την Ανεκτικότητα Σεΐκχ Ναγιάν μπιν Μουμπάρακ αλ Ναχιάν, η πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα Αντρέα Ικίτς Μποχμ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου Σαμεχ Σούκρι, της Κυπρου κ. Ιωάννης Κασουλίδης και της Παλαιστίνης Ριαντ Μαλκι, ο υφυπουργός του Βατικανού, ο Μεγάλος Μουφτής της ΑιγύπτουΜονοφυσίτες, αντιπροσωπείες από το σύνολο των χωρών της Μεσης Ανατολής και της Μεσογείου, καθώς και θρησκευτικοί ηγέτες από τον μουσουλμανικό και εβραϊκό κόσμο, που εκπροσώπησαν το σύνολο σχεδόν των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσης Ανατολής.

Οι εκ των Ορθοδόξων οικουμενιστές στις ομιλίες τους έκαναν λόγο για αρμονική και ειρηνική  συνύπαρξη, για διαθρησκειακό διάλογο μεταξύ Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων, για ανεκτικότητα, για θρησκευτικό πλουραλισμό, για ενότητα μέσα από την διαφορετικότητα, για ειρηνική συμβίωση των πιστών των διαφόρων θρησκειών, για προβολή των στοιχείων, που ενώνουν τις θρησκείες, παρά εκείνων που τις χωρίζουν, και για πρόταξη των κοινών αξιών των διαφόρων θρησκειών, παρά των αντιλήψεων εκείνων περί θρησκευτικής ανωτερότητας, που υπονομεύουν την ανοχή στο διαφορετικό[1].

Ὁ ὅρος «ἀνεκτικότητα» γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα κυρίως ὅταν χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν Βολταῖρο καί ἔγινε ἡ κυρίαρχη ἠθική καί πολιτική ἰδέα τῆς πολιτισμένης Εὐρώπης. Ἄν, ὅμως, προσπαθήσουμε νά ἀνιχνεύσουμε τήν προέλευση καί τήν πρώτη ἐμφάνιση αὐτοῦ τοῦ ἄγνωστου πρίν ἀπό τόν 17ο αἰώνα ὅρου, θά καταλήξουμε ὅτι προέρχεται ἀπό τήν καμπαλιστική φιλολογίαΒασική θέση τῆς Καμπάλα εἶναι πώς ὑφίσταται μιά κοινή ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας σέ ὅλες τις θρησκεῖες. Αὐτό εἶναι καί τό δόγμα τοῦ σύγχρονου οἰκουμενισμοῦ καί τῆς παγκοσμιοποίησης… «Ἀνατριχιαστική» εἶναι και ἡ διαπίστωση πώς ἡ κυρίαρχη σήμερα παγκοσμίως ἀντίληψη περί ἀποδοχῆς τῶν πάντων ἔχει καμπαλιστική προέλευση. Μέ μιά δόση ἴσως ὑπερβολῆς θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυριστεῖ ὅτι ὁ κόσμος μας σήμερα δέν εἶναι, ὅπως συνήθως λέγεται, νεωτερικός, ἀλλά καμπαλιστικός… Κατά τόν 17ο αἰώνα πραγματοποιήθηκε καί ἡ πρώτη ἐκτενής ἔκδοση τῆς μετάφρασης στά λατινικά τῆς Λουριανικῆς Καμπάλας, ἀπό τούς Christian Knorr von Rosenroth καί Francis Mercury van Helmont, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν συνεργάτες τοῦ σπουδαίου γερμανοῦ φιλοσόφου, μαθηματικοῦ καί καμπαλιστῆ, Leibniz. Τό ἔργο ἐκδόθηκε μέ τόν τίτλο Kabbala Denudata ἀνάμεσα στά ἔτη 1677 και 1684. Ἐκεῖ υἱοθετοῦνται καί προβάλλονται ὡς τό ἀπαύγασμα τοῦ καμπαλισμοῦ τρεῖς βασικές ἀρχές : πίστη στήν ἐπιστήμη, πίστη σέ πρόοδο-ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου καί πλουραλισμός-ἀνεκτικότητα[2].

Στή Μασονική δέ ἐγκυκλοπαιδεία τοῦ Ν. Χ. Λάσκαρη, πού ἐκδόθηκε μέ τήν ἄδεια τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, καί στό λῆμμα «Θρησκεία καί Τεκτονισμός», διαβάζουμε: «Ἡ τεκτονική θρησκεία δέν κάνει διακρίσεις. Δέχεται στούς φιλόξενους κόλπους της ἄνδρες κάθε δόγματος, κανένα δέ ἀπολύτως θρησκευτικό δόγμα δέν εὐνοεῖ ἤ ἀποδοκιμάζει… Ἡ θρησκεία τοῦ Τεκτονισμοῦ εἶναι ἡ γενική θρησκεία τῆς φύσεως καί τῆς πρωταρχικῆς ἀποκαλύψεως –πού μᾶς κληροδοτήθηκε ἀπό κάποιο ἀρχαῖο καί πατριαρχικό ἱερατεῖο- στήν ὁποία ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά συνυπάρξουν». Νά, λοιπόν, και ὁ ὅρος «συνύπαρξη» στή Μασονία. Ἀπροκάλυπτος εἶναι δηλαδή ὁ συγκρητισμός καί ὁ εἰδωλολατρικός χαρακτήρας τῆς Μασονίας, ἀλλά καί ὁ ἀντιχριστιανικός της χαρακτήρας, κάτι πού φαίνεται καί ἀπό τήν διεκδίκηση παγκοσμιότητος, πού ἀντιστρατεύεται στήν καθολικότητα καί οἰκουμενικότητα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καί Ἐκκλησίας.

Ἀντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς τήν στενότατη, γενετική καί στοχοθεσιακή σχέση Καμπαλισμοῦ, Μασονίας καί Οἰκουμενισμοῦ.

Ἡ Ἀθήνα, μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, κατέστη «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν»[3]. Ἡ Γαλιλαία στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἕνας χῶρος, ὅπου ὑπῆρχε τό σήμερα πολυδιαφημιζόμενο πολυπολιτισμικό μοντέλο. Πολλοί πολιτισμοί, ὅλοι οἱ πολιτισμοί, ὅλα τά ἔθνη, ὅλες οἱ θρησκεῖες μαζί. Ὑπῆρχαν ἐκεῖ στή Γαλιλαία ὅλα τά ἔθνη˙ Ἰουδαῖοι, Πέρσες, Ἀσσύριοι, Ἕλληνες κ.ἄ. Καί τί ἦταν αὐτό το πολυπολιτισμικό μοντέλο; Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό ὅσοι κληρικοί καί θεολόγοι εἶναι ὑπέρ τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων. Τό πολυπολιτισμικό μοντέλο ἦταν «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει». Σκότος ὑπῆρχε ἐκεῖ. Οἱ ὑπέρμαχοι τῶν διαθρησκεικῶν διαλόγων καί συναντήσεων ἰσχυρίζονται ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν στοιχεῖα ἀληθείας, ὅλες ἔχουν κάτι θετικό. Μέ τή λογική τους αὐτή ἑπομένως κι ἐκεῖ στή «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» ὑπῆρχε φῶς, λίγο φῶς. Τό Εὐαγγέλιο, ὅμως, λέει ὅτι  ἡ «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» εἶναι «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει». Καί αὐτός «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς». Νά, τό Φῶς! Ὁ Χριστός! Πουθενά ἀλλοῦ δέν ὑπάρχει φῶς. Μόνο στόν Χριστό. Καί σήμερα ὅπου ὑπάρχουν τέτοιου εἴδους πολυπολιτισμικά μοντέλα καί διαθρησκειακές συναντήσεις καί σύγχυση, ὅπως στήν Ἀθήνα μέ τήν διοργάνωση τῶν προσφάτων διαθρησκειακῶν συναντήσεων, ὑπάρχει σκότος.

Οἱ οἰκουμενιστές ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες συναγωνίζονται στό ποιός θά φανεῖ ἀρεστός στά κέντρα λήψεως ἀποφάσεων τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς. Μιμοῦνται τούς ἀθέους καί μασόνους πολιτικούς ἡγέτες, πού ψηφίζουν ἀντιχριστιανικούς, ἀνήθικους καί ἔκφυλους νόμους. Ὑποχωροῦν καί συμβιβάζονται, γιά νά μήν χαρακτηρισθοῦν ὀπισθοδρομικοί, ἀπομονωμένοι, φονταμενταλιστές καί φανατικοί καί χάσουν τά πλεονεκτήματα καί τίς κοσμικές ἀνέσεις. Οἱ σχεδιαστές τοῦ ἀφελληνισμοῦ καί τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Ἑλλάδος προχωροῦν ἀπό τόν διαχριστιανικό στόν διαθρησκειακό Οἰκουμενισμό, στήν ἐπαναφορά τῆς «Γαλιλαίας τῶν ἐθνῶν», στήν ἐπανεγκατάσταση τοῦ σκότους. Συναγωνίζονται οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες στό ποιός θά συγκαλέσει τίς περισσότερες καί καλύτερες διαθρησκειακές συναντήσεις, ποιός θά φανεῖ καλύτερος ὑπηρέτης τοῦ πολυπολιτισμικοῦ μοντέλου, τοῦ μοντέλου τοῦ Ἀντιχρίστου. Σά νά ἔπαυσε ὁ Χριστός, ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Ἑλλάδα νά ἀποτελοῦν τόν κατ’ἐξοχήν Ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό καί πρέπει νά οἰκοδομηθεῖ τώρα ὁ «πολιτισμός τῶν πολιτισμῶν», δηλ. ὁ διαθρησκειακός πολυπολιτισμός. Δέν ὑπάρχει, ὅμως, μεγαλύτερη πλάνη καί αἵρεση, μεγαλύτερος κίνδυνος, μεγαλύτερη βαρβαρότητα ἀπό τήν ἐξίσωση τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους, τῆς ἀληθείας καί τῆς πλάνης, τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἀντιχρίστου. Μήπως εἶναι ἀπολίτιστοι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες, πού μᾶς συνιστοῦν νά ἀποφεύγουμε τήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς καί τους ἀπίστους; Μήπως εἶναι ἀπολίτιστος ὁ Ἀπ. Παῦλος, πού συνιστᾶ «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε» καί «μή γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις»[4], καί εἶναι περισσότερο πολιτισμένοι οἱ ἄθεοι καί μασόνοι πολιτικοί καί οἱ οἰκουμενιστές ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες, πού ὀργανώνουν διαθρησκειακές συναντήσεις καί συνιστοῦν νά ἔχουμε κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς καί τούς ἀπίστους; Ὅμως, «τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ»[5];

Ἀντιτασσόμαστε σέ τέτοιου εἴδους διαθρησκειακές συναντήσεις, διότι κατ’αὐτές γίνονται ἀντικανονικές συμπροσευχές, πού ἀπαγορεύονται ρητῶς ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καί διότι ἔφθασαν ἕως τοῦ σημείου νά ζητοῦν τήν ἐξάλειψη (διαγραφή) ὅλων τῶν στοιχείων βίας ἀπό τήν Ἁγία Γραφή τῶν Χριστιανῶν καί τά κείμενα τῶν Ἰουδαίων καί τοῦ Ἰσλάμ. Τό παραπάνω αἴτημα θά πρέπει νά ἰσχύει μόνο γιά τήν δαιμονική Καμπαλά τῶν Σιωνιστῶν καί τό ἀνίερο Κοράνι τῶν Μουσουλμάνων, διότι περιέχουν στοιχεῖα βίας, καί ὄχι γιά τήν Ἁγία Γραφή. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή δέν περιέχει πολεμικά στοιχεῖα μίσους καί βίας. Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός ἰσοδυναμεῖ μέ βλασφημία ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Παραλλήλως, οἱ οἰκουμενιστές ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες, συμμετέχοντας σέ διαθρησκειακές συναντήσεις, προκαλοῦν τόν πιστό Ὀρθόδοξο λαό, γιατί παρουσιάζουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἔνοχη καί τήν χριστιανική διδασκαλία ὡς συνένοχη στίς ἐγκληματικές πράξεις, οἱ οποίες γίνονται εἴτε στό ὄνομα τοῦ Ἰσλάμ εἴτε κατόπιν ἐντολῆς κέντρων, καί καλύπτουν τούς πραγματικούς αἰτίους τῶν πολέμων καί ἰδιαίτερα τόν Παπισμό, πού αἱματοκύλησε καί ἐξακολουθεῖ νά αἱματοκυλᾶ τόν κόσμο, καί μάλιστα ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πράου, ἀκάκου καί μόνου εἰρηνοποιοῦ. Ἐπιπροσθέτως, ἕως σήμερα, οἱ διαθρησκειακές συναντήσεις δέν ἔχουν βοηθήσει καθόλου τήν ἀνθρωπότητα, διότι, παρά τό πλῆθος αὐτῶν, καί τρομοκρατικές πράξεις ἔχουμε ἀπό τούς μή Χριστιανούς σέ ὅλα τά σημεῖα τοῦ κόσμου, καί ἐμφυλίους ἔχουμε, καί πολεμικές ἐνέργειες, συγκρούσεις καί συρράξεις ἔχουμε, καί πρωτοφανεῖς διώξεις ὀρθοδόξων καί πλανεμένων Χριστιανῶν ἔχουμε κ.λπ.

Ἡ ἔννοια τῆς εἰρήνης, ὅπως καί οἱ ἄλλες ἔννοιες (ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη, ἡ σοφία κ.λπ.) δέν εἶναι μία ἀφηρημένη καί ἀπρόσωπη ἔννοια. Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τίποτε δέν εἶναι ἀπρόσωπο καί ἀφηρημένο. Ὅλα εἶναι συγκεκριμένα καί προσωποιημένα. Ὅλα ἔχουν τήν ἀναφορά τους στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἡ εἰρήνη εἶναι προσωποποιημένη καί ἀναφέρεται στόν Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὄντως εἰρήνη – «ἡ ὄντως εἰρήνη σύ Χριστέ»[6] -, ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου. Ὡς ἐκ τούτου, καθίσταται εὐνόητο ὅτι, γιά νά ἀποκτήσει κανείς τόσο τήν ἐξωτερική ὅσο καί τήν ἐσωτερική εἰρήνη, θά πρέπει νά εἶναι ὁπωσδήποτε συνδεδεμένος, νά ἔχει σχέση μέ τόν Χριστό. Πόσο, ὅμως, οἱ συμμετέχοντες σέ διαθρησκειακές συναντήσεις ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες σχετίζονται μέ τόν Χριστό καί ἑπομένως κατέχουν τήν εἰρήνη Του, ὅταν, μέ τό οἰκουμενιστικό πιστεύω τους καί τά οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τους, ἀπιστοῦν στόν αὐθεντικό Χριστό καί προβάλλουν ἕναν ἄλλο νοθευμένο, διαστρεβλωμένο καί οὐσιαστικά ἀνύπαρκτο Χριστό;

Ἡ εἰρήνη στή γῆ δεν πρόκειται νά ἐπικρατήσει, ἐάν δέν ἐκλείψει ἡ αἰτία τῶν πολέμων, πού εἶναι ἡ ὑλιστική βουλιμία καί ἡ περιφρόνηση τῶν πτωχῶν καί ἀδυνάτων, καί ἐάν δέν ἐπικρατήσουν οἱ χριστιανικές ἀρχές τῆς ἀγάπης, ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς, καί τῆς ὀλιγαρκείας-λιτότητας. Ἄν δέν ἀποκοποῦν οἱ ρίζες τοῦ πολέμου, αὐτός θά βλαστάνει καί θά καρποφορεῖ, ὅσο καί ἄν γίνεται προσπάθεια νά περισταλεῖ μέ διαθρησκειακές συναντήσεις καί συμφωνίες.

Στήν ἐν λόγῳ διαθρησκειακή συνάντηση τῶν Ἀθηνῶν ἔγινε προσπάθεια νά προβληθεῖ ἡ συγκρητιστική, διαθρησκειακή καί οἰκουμενιστική θεωρία περί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν ὡς ἡ μοναδική λύση στό πρόβλημα τοῦ πολέμου. Ἡ θεωρία, ὅμως, αὐτή εἶναι ἐσφαλμένη. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκλησία σημαίνει παύση τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καί κατάργηση τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς τῆς μόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν σημαίνει συνεργασία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός ἀποφυγή ἰδεολογικῶν συγκρούσεων μέ τά ὄργανα τοῦ σκότους, πού ἀπομειώνουν τό Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ ἐνσαρκωθέντος μόνου Σωτῆρος. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν σημαίνει ἀρμονική συνύπαρξη τῆς ἀληθείας μέ τήν πλάνη, τήν ἀπάτη καί τό ψεῦδος, τοῦ φωτός μέ τό σκότος, τό ζόφο καί τό ἔρεβος˙ τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τό Φῶς τό ἀληθινό, μέ τόν Διάβολο, πού εἶναι ὁ προστάτης τοῦ σκότους. Τέτοια, ὅμως, συνύπαρξη δέν εἶναι νοητή, ἀλλά ἀποτελεῖ ἑωσφορική εἰσήγηση. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν μπορεῖ νά ὑπάρξει, εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν ποτέ.

Ὁ Χριστός ἔδωσε ἐντολή νά κηρυχθεῖ στόν κόσμο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του ὡς ἡ μόνη ἀληθινή καί τέλεια Ἐκκλησία. Ἐπίσης, εἶπε  ὅτι «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν˙ οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλά μάχαιραν»[7]. Μ’αὐτόν τό λόγο ὁ Χριστός δέν τάσσεται, βέβαια, ἐναντίον τῆς εἰρήνης καί ὑπέρ τοῦ πολέμου, ἀλλά ἐννοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία Του θά διχάσει τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ ἄλλοι θά πιστέψουν καί ἄλλοι δέν θά πιστέψουν καί οἱ ἄπιστοι θά πολεμοῦν τούς πιστούς. Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀναγκαίως ἐπιφέρει σύγκρουση μεταξύ τῶν θρησκειῶν, τῆς ἀληθινῆς ἀπό τή μιά καί τῶν ψευδῶν ἀπό τήν ἄλλη. Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει : «Εἰ δυνατόν τό ἐξ ὑμῶν μετά πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες»[8]. Γιατί λέει «εἰ δυνατόν»; Γιατί ὑπάρχουν περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες εἶναι ἀδύνατο τό εἰρηνεύειν. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῆς κηρύξεως τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ἰσχύει αὐτό, πού λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅτι εἶναι προτιμότερος ἀπό τήν εἰρήνη ὁ πόλεμος. Γιατί μιά τέτοια εἰρήνη χωρίζει ἀπό τόν Θεό.

Ἔχει τονισθεῖ πάρα πολλές φορές ὅτι ἡ παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποῖα νομιμοποιήθηκε ἀπό τήν ληστρική, αἱρετική καί οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), πρεσβεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο˙ ὅτι δέν εἶναι μόνον ὁ Χριστιανισμός ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας˙ ὅτι τήν σωτηρία μπορεῖ κανείς νά τήν βρεῖ καί στόν Μουσουλμανισμό καί στόν Ἰουδαϊσμό καί στόν Ἰνδουϊσμό καί στόν Βουδισμό ἀκόμη καί στήν εἰδωλολατρεία˙ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικοί ὁδοί σωτηρίας. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ἐπιδιώκεται ἡ ψευδοένωση ὅλων τῶν θρησκειῶν σέ μία πανθρησκεία. Ἡ γενική τάση εἶναι νά φανεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν δογματικές διαφορές ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες, ὅτι οἱ θρησκεῖες οὐσιαστικά εἶναι ἴδιες καί ὅτι τήν σωτηρία τήν βρίσκει κανείς παντοῦ.

Ὅμως, οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι καί Μαθητές τοῦ Κυρίου καί ὅλοι οἱ ἅγιοί μας κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας, «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»[9], ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό μοναδικό Φῶς τοῦ κόσμου – τό ψάλλουμε αὐτό στή Θεία Λειτουργία «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον» -, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀποκλειστική ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας, ἡ ἴδια ἡ Ἀλήθεια, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅτι δέν ὑπάρχει μετά ἀπό τόν Χριστό ἄλλη ἀλήθεια. Στήν σύγχρονη ἐποχή κυριαρχεῖ δυστυχῶς μιά νέα τάση καί μία νέα ἀπάτη τοῦ διαβόλου. Αὐτή ἡ νέα ἀπάτη τοῦ διαβόλου, μέ τίς διαθρησκειακές συναντήσεις, χρησιμοποιεῖ τό ἴδιο ψεῦδος, πού χρησιμοποίησε ὁ διάβολος στούς πρωτοπλάστους. Διέψευσε τότε ὁ διάβολος ὅσα εἶπε ὁ Θεός στούς πρωτοπλάστους καί τούς ἔδωσε τόν δικό του λόγο, πού δέν ἦταν λόγος σωτηρίας, ἀλλά πτώσεως καί καταστροφῆς. Σήμερα στήν ἐποχή μας μᾶς λέει ὁ διάβολος˙ «Μήν ἀκοῦτε τί λέει τό Εὐαγγέλιο, ὅτι μόνον ὁ Χριστός σώζει». Τότε ὁ διάβολος εἶπε στούς πρωτοπλάστους˙ «Μήν ἀκοῦτε τί σᾶς λέει ὁ Θεός. Δέν λέει τήν ἀλήθεια ὁ Θεός. Δέν θά πάθετε τίποτα ἄν φᾶτε ἀπό τόν καρπό τῆς γνώσεως τοῦ ξύλου τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ». Σήμερα, μέ τίς διαθρησκειακές συναντήσεις, μᾶς λέει˙ «Μήν ἀκοῦτε τί σᾶς λέει τό Εὐαγγέλιο, ὅτι μόνον ὁ Χριστός εἶναι ἡ μοναδική ὁδός σωτηρίας. Καί οἱ ἄλλες θρησκεῖες σώζουν, γιατί κι αὐτές πιστεύουν στόν ἴδιο Θεό καί διδάσκουν τίς ἴδιες ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες». Καί δυστυχῶς αὐτές τίς ἀπαράδεκτες θεωρίες τίς ὑποστηρίζουν, γινόμενοι ὄργανα τοῦ διαβόλου, οἱ οἰκουμενιστές πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, ἐπίσκοποι καί ἀκαδημαϊκοί θεολόγοι[10], πού συμμετέχουν σέ διαθρησκειακές συναντήσεις.

Ὁ διαθρησκειακός οἰκουμενισμός προσβάλλει τό θεμελιῶδες δόγμα τῆς μοναδικῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκαλύψεως καί σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων διά Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ σχέση μέ τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου[11].

Ἄν ὅλοι οἱ  ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες εἶχαν τήν συμπεριφορά τῶν σημερινῶν οἰκουμενιστῶν, τότε χωρίς κανένα δισταγμό θά ἀσπάζονταν, ἐκτός τοῦ Χριστιανισμοῦ, καί τίς ἄλλες θρησκεῖες καί θά ἦταν ταυτόχρονα καί Χριστιανοί καί ἀλλόθρησκοι, ἀφοῦ καί τά δύο θά ἦταν διαφορετικοί τρόποι προσεγγίσεως τῆς σωτηρίας. Ὁ Χριστιανισμός, ὅμως, καί ἡ ἑτεροθρησκεῖα εἶναι πράγματα ἀσυμβίβαστα. Μέ τήν οἰκουμενιστική αὐτή νοοτροπία, οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες δέν θά ἦταν μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, δέν θά στεφανόνωνταν ἀπό τόν Χριστό, οὔτε θά τούς ἑορτάζαμε, οὔτε θά τούς εἴχαμε παραδείγματα πρός μίμηση.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες καί νεομάρτυρες, ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν πίστη μας, γιά τήν ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὅλη αὐτή ἡ νεοταξική καί νεοεποχήτικη νοοτροπία καί δραστηριότητα, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νά παρουσιάσει πώς δῆθεν ὅλες οἱ θρησκεῖες, ὅλες οἱ αἱρέσεις καί ὅλες οἱ πίστεις εἶναι τό ἴδιο, ἀποτελεῖ προσβολή τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί βλασφημία ἐναντίον τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων. Ἄν ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο, γιατί οἱ ἅγιοι μαρτύρησαν καί ἔδωσαν τό αἷμα τους; Γιά τήν ἁγία Ὀρθοδοξία μας, γιά τήν ἁγία πίστη μας δέν μαρτύρησαν; Καί γιατί δέν ἀπέφυγαν νά λατρεύσουν μία ὁποιαδήποτε θρησκεία;

Θά μπορούσαμε νά φαντασθοῦμε ποτέ – γιά νά χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα ἁγίων τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου- τόν ἅγιο ἔνδοξο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ νά διοργανώνει ἤ νά συμμετέχει σέ διαθρησκειακές συναντήσεις, συμπροσευχόμενος καί συνδιαλεγόμενος μέ τούς εἰδωλολάτρες τῆς ἐποχῆς του γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη Χριστιανισμοῦ καί εἰδωλολατρείας; Ἤ τόν ἅγιο ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα Ἀρτέμιο νά πράττει τό ἴδιο μέ τόν σκληρό, αἱμοβόρο, εἰδωλολάτρη Ἰουλιανό τόν Παραβάτη, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἔδωσε ἐντολή νά δείρουν, νά ματώσουν καί νά ξύσουν τόν ἅγιο, διέταξε να σχίσουν στα δύο ἕνα τεράστιο βράχο καί, ἀφοῦ βάλλουν στό ἕνα κομμάτι τόν ἅγιο, νά ρίξουν τό ἄλλο ἀπό πάνω του; Ἤ τόν ἅγιο ἔνδοξο νεομάρτυρα Ἰωάννη τόν Μονεμβασιώτη νά κάνει τό ἴδιο μέ τόν Ὀθωμανό Τοῦρκο ἀφέντη του, πού τοῦ ἔχωσε τό μαχαίρι στήν καρδιά, ἐπειδή ὁ ἅγιος τηροῦσε τή νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί δέν ἀλλαξοπίστησε; Ἤ τόν ἅγιο ἔνδοξο Ἀπόστολο Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο μέ τούς Ἰουδαίους, πού τόν γκρέμισαν ἀπό τό πτερύγιο τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντος, ἐπειδή ὁμολόγησε ἐνώπιόν τους ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ; Ἤ, τέλος, τόν ἅγιο ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο μέ τόν Λυαῖο καί τούς εἰδωλολάτρες τῆς ἐποχῆς του, πού τόν λόγχευσαν στή δεξιά πλευρά, ὅπως ἀκριβῶς τον Χριστό;

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἡ μοναδική ὁδός σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ πίστη στήν Ἁγία Τριάδα, στό ἔργο καί τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού συνεχίζονται στό Σῶμα Του, τήν Ἁγία Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο ἀληθινό Φῶς[12]˙ δέν ὑπάρχουν ἄλλα φῶτα γιά νά μᾶς φωτίσουν, οὔτε ἄλλα ὀνόματα πού μποροῦν νά μᾶς σώσουν˙ «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί σωτηρία˙ οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστίν ἕτερον ὑπό τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»[13]. Ὅλα τά ἄλλα πιστεύματα, ὅλες οἱ θρησκεῖες, πού ἀγνοοῦν καί δέν ὀμολογοῦν τόν Χριστό «ἐν σαρκί ἐληλυθότα»[14], εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί ἔργα τοῦ Διαβόλου[15], δέν ὁδηγοῦν στήν ἀληθινή θεογνωσία καί στήν διά τοῦ θείου βαπτίσματος ἀναγέννηση, ἀλλά πλανοῦν τούς ἀνθρώπους καί τούς ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύοντας στήν Ἁγία Τριάδα, δέν ἔχουμε τόν ἴδιο Θεό μέ καμμία ἄλλη θρησκεία˙ οὔτε μέ τίς λεγόμενες δῆθεν «μονοθεϊστικές» θρησκεῖες, τόν Ἰουδαϊσμό καί τόν Μωαμεθανισμό, οἱ ὁποῖες δέν πιστεύουν στήν Ἁγία Τριάδα[16], οὔτε μέ τήν εἰδωλολατρεία.

[1] ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄, Μονόδρομος ἡ ἀρμονική συνύπαρξη σέ ἕναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, 30-10-2017, http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/17926-arxiepiskopos-monodromos-i-armoniki-sunuparji-se-enan-ragdaia-metaballomeno-kosmo, 30-10-2017, ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Χρέος μας εἶναι νά ἐργαστοῦμε γιά τήν ἑνότητα μέσα ἀπό τήν διαφορετικότητα, 30-10-2017,  http://www.amen.gr/article/aleksandreias-theodoros-xreos-mas-einai-na-ergastoume-gia-tin-enotita-mesa-apo-tin-diaforetikotita, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Ὁ εἰλικρινής διάλογος ἔχει τήν δύναμη νά ἀλλάζει τήν ροή τῆς ιστορίας, 30-10-2017, http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/17935-bartholomaios-o-eilikrinis-dialogos-exei-tin-dunami-na-allazei-tin-roi-tis-istorias, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ἡ Ἑλλάδα νά διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο γιά τήν εἰρηνική ἐπίλυση τῶν πολεμικῶν διενέξεων, 30-10-2017, http://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/17932-kuprou-i-ellada-na-diadramatizei-mesolabitiko-rolo-gia-tin-eiriniki-epilusi-ton-polemikon-dienejeon, ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ κ. ΙΛΑΡΙΩΝ, Ἡ Ἑλλάδα συντελεῖ στή διαφύλαξη θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στή Μ. Ἀνατολή, 31-10-2017, http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/17947-bolokolamsk-i-ellada-suntelei-sti-diafulaji-thriskeutikis-kai-politistikis-klironomias-sti-m-anatoli

[2] ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, «Ἀποκρυφισμός˙ τό κυρίαρχο πνευματικό ρεῦμα τοῦ Διαφωτισμοῦ», ἐν Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, 1821-2021, 10 Συνέδρια γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου «Ἑλληνικός καί Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός» 23 καί 24 Ὀκτωβρίου 2015, ἐκδ. Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 2016.

[3] Ματθ. 4, 15.

[4] Β΄ Κορ. 6, 14 καί 17.

[5] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Διαθρησκειακές συναντήσεις˙ ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καί προσβολή τῶν ἁγίων μαρτύρων, ἐκδ. Βρυέννιος, Φίλη Ὀρθοδοξία 7, Θεσ/κη 2003, σσ. 126-127.

[6] Ἐωθινόν ΣΤ΄, ήχος πλ.β΄.

[7] Ματθ. 10, 34.

[8] Ρωμ. 12, 18.

[9] Ἰω. 14, 6.

[10] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Διαθρησκειακές…, σσ. 26-27.

[11] ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, Ὁμολογία πίστεως κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ, Ἰούλιος 2009, σ. 24.

[12] Ἰω. 8,12.

[13] Πράξ. 4,14.

[14] Α΄ Ἰω. 4, 2-3.

[15] ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ, Διδαχές, εἰς Ἱ. ΜΕΝΟΥΝΟΣ, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα, Διδαχή Α1, 37,

σ. 142.

[16] ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, Ὁμολογία…, σσ. 11-12.

http://www.katanixis.gr/2017/10/blog-post_935.html

Πηγή: http://mkka.blogspot.gr/2017/11/blog-post_6.html

 

 

 

Οκτωβρίου 24, 2017

Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου (συνοπτικῶς)

likosΠράξεις 20/κ΄ 29,30: «Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς, μη φειδόμενοι του ποιμνίου· και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών«. (oodegr.com)

Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου (συνοπτικῶς)

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ

Πρίν ἀπό ἑνάμισυ περίπου χρόνο (Ἰούνιο 2016) ἔλαβε χώρα ἡ λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, ὅπως εἶχε προγραμματισθεῖ, καί προκάλεσε μέγα διχασμό στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἰτία ἦταν, ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή ἐπισημοποίησε καί ἐπικύρωσε αἱρετικές ἀπόψεις κυρίως ὡς πρός τήν ἐκκλησιολογία (τήν περί Ἐκκλησίας διδασκαλία) τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπόψεις οἰκουμενιστικές.

Στόν περιορισμένο χῶρο ἑνός ἄρθρου, θά προσπαθήσω νά συνοψίσω χάριν τοῦ εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ μερικά ἀπό τά τεκμήρια τῆς προδοτικῆς παρεκκλίσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς (στό ἑξῆς θά τήν ἀναφέρω ὡς «Τό Κολυμπάρι»).

 • Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός καί τί γενικῶς ἡ αἵρεση

Μέ τόν ὅρο «Οἰκουμενισμός» ἐννοεῖται ἡ (παν)αἵρεση ἡ ὁποία ἐπιδιώκει μία τεχνητή, ἐξωτερική, ἕνωση διαφορετικῶν θρησκευτικῶν πίστεων, ὄχι μέ ἐπιστροφή τῶν αἱρετικῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (τήν μόνη Ἐκκλησία), ἀλλά μέ ἀμοιβαῖες θεολογικές ὑποχωρήσεις, τόσο τῆς Ὀρθοδοξίας ὅσο καί τῶν χριστιανῶν αἱρετικῶν (ἤ τῶν ἀλλοθρήσκων, ἀργότερα), ὥστε νά μειωθοῦν ὅλοι σέ ἕνα – τό κατά δύναμιν – κοινά ἀποδεκτό παρονομαστή θρησκευτικῆς πίστεως ἤ πρακτικῆς. Ἡ αἵρεση αὐτή ἐπικαλύπτεται μέ τήν πρόφαση τῶν «θεολογικῶν διαλόγων».

Πρέπει πρωτίστως νά γίνει ξεκάθαρο, ὅτι «αἵρεση» συνίσταται στήν ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Χριστιανισμοῦ παραμικρή ἔστω ἀπόκλιση ἀπό τά Ὀρθόδοξα Δόγματα, καί ὄχι, ὅπως λένε οἱ Οἰκουμενιστές (π.χ. ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης), στήν ἀπόκλιση μόνον ἀπό τά βασικά δόγματα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (τοῦ «Πιστεύω»). Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέει π.χ. ὅτι «ὅποιος δέν πιστεύει ὅπως ἡ Παράδοση τῆς Καθολικῆς [δηλ. Ὀρθοδόξου] Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος» (PG 94, 1128a), ἐνῷ καί ὁ βυζαντινός νομικός Κώδικας συνοψίζοντας τήν κοινή ἀντίληψη αὐτή ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων λέει, ὅτι «εἶναι αἱρετικός αὐτός πού παρεκκλίνει ἔστω καί λίγο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη» (Ράλλη-Ποτλῆ, Α΄ 261).

 • Τό Κολυμπάρι ἀποδέχθηκε τόν ὅρο «Ἐκκλησία» γιά τούς αἱρετικούς

Τό ἐπίμαχο κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου («Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον») ὀνομάζει τίς χριστιανικές αἱρέσεις «Ἐκκλησίες»: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορική ὀνομασία τῶν ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν πού δέν εὑρίσκονται σέ κοινωνία μέ αὐτήν» (παρ. §6). Αὐτό ἔρχεται σέ εὐθεῖα ἀντίθεση μέ τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὅπου ὁμολογεῖται ἡ πίστη μας «εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν»· στό «Πιστεύω» θεωρεῖται αὐτονόητο, σέ συνάρτηση μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση, ὅτι στή Μία Ἐκκλησία μας αὐτή ὑπάρχει «ἕνας Κύριος, μία Πίστη, ἕνα Βάπτισμα» (Πρός Ἐφεσίους 4, 5). Ἀντιθέτως, αὐτοί τούς ὁποίους τό Κολυμπάρι ὀνόμασε «Ἐκκλησίες» (Μονοφυσῖτες, Παπικοί, Προτεστάντες κ.ἄ.) ἔχουν δόγματα καταδικασμένα ὡς αἱρετικά ἐπί αἰῶνες ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ἀπό τό 451 ἕως τό 879 καί ἕως τό 1895 (ἄρα δέν ἔχουμε «μία πίστη», τήν ἴδια – γι΄ αὐτό ἄλλωστε λέγονται καί ἑτερόδοξοι, «ἑτέρου δόγματος»). Ἔχουν ἀκόμη καί διαφορετικό τρόπο βαπτίσματος (ράντισμα, δῆθεν νοητή ἐπιφοίτηση κ.ἄ.).

Ἀπό τούς Οἰκουμενιστές προβλήθηκε ἡ δικαιολογία, ὅτι ἡ λέξη αὐτή («Ἐκκλησία») εἶναι ἐδῶ «προσφώνηση εὐγενείας» ἤ «τεχνικός ὅρος» καί δέν ἔχει τήν κυριολεκτική της σημασία. Ὅμως αὐτό εἶναι ἀναληθές. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς ἐπισήμαναν, ὅτι πρέπει νά ἀναζητοῦμε τό νόημα πού κρύβουν οἱ αἱρετικοί πίσω ἀπό μία διφορούμενη ἤ ἐπιφανειακῶς σωστή ὁρολογία (π.χ. Μ. Ἀθανάσιος PG 25, 545c.560ab). Οἱ ὑπόλοιπες ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου (ὅπως θά δείξουμε παρακάτω) δείχνουν ὅτι τά μέλη τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου πιστεύουν, ὅτι στίς αἱρέσεις ἐνεργεῖται ἡ σωτηρία· συνεπῶς δέν τίς θεωροῦν αἱρέσεις, ἀλλά «Ἐκκλησία», ἔστω καί «διαφορετική» ἤ «κάπως ἐλλιπῆ».

Ἐπίσης, ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὁ ὅρος «Ἐκκλησία» χρησιμοποιήθηκε ὡς «προσφώνηση εὐγενείας» ἤ «τεχνικός ὅρος», καταχρηστικῶς, καί πάλι αὐτό ἀποδεικνύει αἱρετικό φρόνημα, διότι οἱ Ἅγιοι Πατέρες προειδοποιοῦν, ὅτι οἱ αἱρετικοί προσπαθοῦν νά «θολώνουν» τήν ὁρολογία, ἐνῷ οἱ Ὀρθόδοξοι προσπαθοῦν πάντοτε νά τήν διαλευκαίνουν καί νά τήν κάνουν «μονοσήμαντη» (νά ἔχει μία μόνον ἔννοια), ὥστε νά μή ξεγελῶνται οἱ ἀκατάρτιστοι (Μ. Ἀθανάσιος PG 25, 561a & PG 26, 773d-776a).

 • Τό Κολυμπάρι ἀποδέχθηκε τήν «Δήλωση τοῦ Τορόντο»

Στό ἐπίμαχο κείμενο τοῦ Κολυμπαρίου («Σχέσεις…») ἀναφέρεται ὀνομαστικά καί ἐπαινετικά ἡ «Δήλωση τοῦ Τορόντο», ἕνα κείμενο πού συμφωνήθηκε τό 1950 ἀπό τούς Ὀρθοδόξους καί τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» (τοῦ ΠΣΕ, πού ἱδρύθηκε τό 1948, ὅπου συμμετέχουν Ὀρθόδοξοι, Προτεστάντες, Μονοφυσῖτες). Λέγεται στό κείμενο τοῦ Κολυμπαρίου (παρ. §19) ὅτι: «Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες-μέλη […] ἔχουν βαθειά τήν πεποίθηση ὅτι οἱ ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις τῆς Δηλώσεως τοῦ Toronto […] εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας γιά τήν Ὀρθόδοξη συμμετοχή στό Συμβούλιο», δηλ. στό ΠΣΕ.

Στή «Δήλωση τοῦ Τορόντο», μολονότι γίνονται καί κάποιες ὀρθές ἐκκλησιολογικές διευκρινίσεις, ὡστόσο λέγεται μεταξύ ἄλλων πλανῶν, ὅτι: «Οἱ Ἐκκλησίες-μέλη ἀναγνωρίζουν ὅτι τό νά ἀποτελεῖ κάποιος μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιό περιεκτικό ἀπό τό νά ἀποτελεῖ μέλος τῆς δικῆς του Ἐκκλησίας» (κεφ. 4, §3). Συνεπῶς, ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» δῆθεν δέν περιορίζεται ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά ὑπάρχει Ἐκκλησία (δηλ. σωτηρία) καί ἐκτός Ὀρθοδοξίας, στόν χῶρο τῆς αἱρέσεως, σύμφωνα μέ τή «Δήλωση τοῦ Τορόντο».

 • Τό Κολυμπάρι ἐπικύρωσε τίς αἱρέσεις τῶν Συνάξεων Πόρτο Ἀλέγκρε, Πουσάν, Μπαλαμάντ κ.ἄ.

Τό Κολυμπάρι, μέσῳ τοῦ ἰδίου παραπάνω κειμένου («Σχέσεις…»), ἐπαινεῖ τούς μέχρι τώρα θεολογικούς διαλόγους Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν, διότι λ.χ. «ἐκτιμᾷ θετικῶς τά θεολογικά κείμενα πού ἐκδόθηκαν ἀπό αὐτήν [τή σχετική Ἐπιτροπή τοῦ ΠΣΕ…], τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀξιόλογο βῆμα στήν Οἰκουμενική Κίνηση γιά τήν προσέγγιση τῶν Χριστιανῶν» (παρ. §21).

Ἡ ἔμμεση αὐτή ἐπικύρωση, ἀκόμη καί ἄν δέν κατονομάζει τίς εἰδικότερες θέσεις τῶν κειμένων αὐτῶν, ὅμως τά ἐπικυρώνει συλλογικῶς. Ἄλλωστε, μή ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι Πενθέκτη (β΄ Κανών) καί Ἑβδόμη (α΄ Κανών) ἔδωσαν οἰκουμενικό κῦρος στούς ἱερούς Κανόνες τῶν Τοπικῶν Συνόδων, χωρίς νά ἀναφέρονται λεπτομερῶς σέ αὐτούς.

Μιά προσεκτική ματιά δείχνει τί ἀπαράδεκτα καί αἱρετικά ἔχουν γραφεῖ, δυστυχῶς, στά σημαντικότερα ἀπό τά κείμενα τῶν «Θεολογικῶν Διαλόγων».

Τό κείμενο τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε (ΠΣΕ, Βραζιλία, 2006) λέγει (παρ. §§6-7) ὅτι «Κάθε Ἐκκλησία [εἴτε ἡ  Ὀρθόδοξη εἴτε οἱ προτεσταντικές κ.λπ. τοῦ ΠΣΕ] εἶναι ἡ Καθολική Ἐκκλησία, ἀλλά ὄχι ὁλόκληρη. Κάθε Ἐκκλησία ἐκπληρώνει τήν Καθολικότητά της, ὅταν εὑρίσκεται σέ κοινωνία μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες […] Ὁ ἕνας χωρίς τόν ἄλλον εἴμαστε πτωχευμένοι» καί ὅτι (§5) «ἐνδέχεται νά ὑπάρχουν νόμιμα διαφορετικές διατυπώσεις τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας», δηλαδή δέν βλάπτει ἡ διαφοροποίηση τῶν δογμάτων!

Τό κείμενο τοῦ Πουσάν (ΠΣΕ, Νότιος Κορέα, 2013) λέγει μεταξύ πολλῶν ἄλλων πλανῶν, ὅτι «μετανοοῦμε γιά τίς διαιρέσεις μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν μας καί ἐντός αὐτῶν», οἱ ὁποῖες ὑπονομεύουν «τή μαρτυρία μας γιά τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (παρ. §14). Μέ ἄλλα λόγια, μετανοοῦμε πού οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς ἔσωσαν ἀπό τίς αἱρέσεις, ἀποκόπτοντάς τις ἀπό τήν Ἐκκλησία!

Ἡ Συμφωνία τοῦ Balamand (Λίβανος, 1993) μεταξύ Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν Παπικῶν, λέει (παρ. §§13-14) ὅτι: «Καί ἀπό τίς δύο πλευρές ἀναγνωρίζεται ὅτι αὐτό πού ὁ Χριστός ἐμπιστεύθηκε στήν Ἐκκλησία Του […] δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται σάν ἰδιοκτησία τῆς μιᾶς μόνον ἀπό τίς Ἐκκλησίες μας. Στά πλαίσια αὐτά εἶναι προφανές ὅτι κάθε εἴδους ἀναβαπτισμός ἀποκλείεται». Ἐπίσης, ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη καί ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἀναγνωρίζονται ἀμοιβαῖα ὡς “ἀδελφές Ἐκκλησίες”, ὑπεύθυνες ἀπό κοινοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ στήν πιστότητα πρός τό Θεῖο Σχέδιο, πολύ ἰδιαίτερα δέ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἑνότητα»· ἀλλοῦ, διακηρύσσεται (παρ. §30) ὅτι «οἱ εὐθῦνες γιά τόν χωρισμό εἶναι μοιρασμένες» μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν!

            Παρά ταῦτα, ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου (ὡς μιά «καθώς πρέπει» (“decent”) αἱρετική Σύνοδος) διακήρυξε παραπλανητικῶς, ὅτι «οἱ διάλογοι πού διεξάγονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οὐδέποτε σήμαιναν, οὔτε σημαίνουν καί δέν πρόκειται νά σημάνουν ποτέ ὁποιονδήποτε συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως. Οἱ διάλογοι αὐτοί εἶναι μαρτυρία περί τῆς Ὀρθοδοξίας» (Ἐγκύκλιος, VII, §20).

 • Τό Κολυμπάρι ἀπέρριψε ὀρθόδοξες βελτιωτικές προτάσεις

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος συμμετέσχε στή Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ἀλλά δέν ὑπέγραψε τό ἐν λόγῳ προβληματικό κείμενο, σέ εἰδική ἀνάλυσή του («Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ΑκΜΣ καί ἡ κατάληξή τους»), μαρτυρεῖ ὅτι στό Κολυμπάρι ἀπορρίφθηκαν (προσοχή!) οἱ ἑξῆς διορθωτικές (ὀρθόδοξες) προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (βλ. «Θεοδρομία», ΙΗ΄ 3.4 [Ἰολ –Δεκ 2016] 416-436):

(α) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δέχεται τήν ἐγκυρότητα τῶν μυστηρίων τῶν ἑτεροδόξων (αἱρετικῶν), ἀσχέτως ἀπό τόν τρόπο πού τούς ἐντάσσει στήν Ἐκκλησία, ὅταν μεταστραφοῦν.

(β) Τήν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἡ Ὀρθοδοξία τήν κατανοεῖ μόνον ὡς ἐπιστροφή («ἐπισυναγωγή») τῶν ἄλλων στήν Ὀρθοδοξία.

(γ) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν βλέπει τόν ἑαυτό Της ὡς μέρος «τοῦ διαιρεμένου χριστιανικοῦ κόσμου», δηλ. σάν θραῦσμα ἑνός ἑνιαίου μείγματος Ὀρθοδοξίας καί αἱρέσεως.

ἀπόρριψη ὅλων τῶν παραπάνω διευκρινίσεων «φωτίζει» τό τί πραγματικῶς ἐννοεῖ τό Κολυμπάρι ὀνομάζοντας «Ἐκκλησίες» τούς ἑτεροδόξους-αἱρετικούς. Τούς θεωρεῖ «Ἐκκλησία», ὅπως εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι.

 • Τό Κολυμπάρι ἀρνήθηκε τήν ἱεραποστολή μας στούς αἱρετικούς

            Στό ἴδιο κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, γράφεται ὅτι οἱ διάλογοι διεξάγονται ἐνῷ ταυτοχρόνως «ἀποκλείεται κάθε πράξη προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ ἄλλης προκλητικῆς ἐνέργειας ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ» (παρ. §23).

Ἄς προσεχθεῖ ἐδῶ, ὅτι δέν γίνεται λόγος περί «βιαίου προσηλυτισμοῦ» (“forcible conversion”), ἄρα ἐννοεῖται καί ἡ ἁπλῆ προσπάθειά μας νά φέρουμε κάποιον στήν Ὀρθοδοξία. Μάλιστα, ἡ προσθήκη τῆς φράσεως «κάθε ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ», καθιστᾷ καταφανές, ὅτι ἀπαρνούμαστε γενικῶς τό καθῆκον νά ὁδηγοῦμε τούς ἄλλους στήν Ὀρθοδοξία, ἐπικρίνοντας τίς αἱρέσεις τους κ.λπ.!

Ἀντιθέτως, οἱ θεόπνευστοι ἱεροί Κανόνες ἐπιτάσσουν, ὅτι ὅποιος Ἐπίσκοπος δέν προσπαθεῖ νά μεταστρέψει τούς αἱρετικούς στήν Ὀρθοδοξία πρέπει νά τιμωρεῖται (Καρθαγένης ρλα΄ καί ρλβ΄).

 • Τό Κολυμπάρι ἀρνήθηκε τήν ὀρθόδοξη ἀντιρρητική θεολογία τῆς τελευταίας χιλιετίας

            Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ «Στῦλος γεγονώς Ὀρθοδοξίας», θεωρεῖ προβληματική ὁποιαδήποτε Σύνοδο δέν συντελεῖ στήν ἐπίλυση εἴτε κάποιου ἐπείγοντος λειτουργικοῦ θέματος εἴτε κάποιας αἱρέσεως, καί προσθέτει: «Οἱ σύνοδοι ὅμως πού τώρα ὑποκινοῦνται ἀπό αὐτούς ποιά εὔλογη αἰτία ἔχουν; Ἄν μέν ἔχει προκύψει κάποια ἄλλη νεότερη αἵρεση […] νά ποῦν ποιές εἶναι οἱ ἐπινοήσεις στήν ὁρολογία καί ποιοί οἱ εἰσαγωγεῖς της» (PG 26, 689a). Ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου δέν εἶχε οὔτε τήν ἀγάπη οὔτε τήν φώτιση γιά νά ἐπιλύσει τό παλαιοημερολογιτικό πρόβλημα· καί δέν καταδίκασε τίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἤ πολύ περισσότερο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος τίς περιλαμβάνει καί τίς ἀθωώνει ὅλες· δέν ἐπικύρωσε π.χ. οὔτε δέχθηκε ὡς 8η καί 9η Οἰκουμενικές τίς σχετικές προηγηθεῖσες Συνόδους τοῦ 879-880 καί τῶν μέσων τοῦ 14ου αἰ. (Ἡσυχαστικές). Ταιριάζει σχετικῶς τό τοῦ Μ. Ἀθανασίου: «Αὐτοί πού ἀπαξιώνουν τήν Σύνοδο πού ἔγινε ἐναντίον της [τῆς αἱρέσεως], δηλαδή ἐκείνην τῆς Νικαίας, τί ἄλλο θέλουν ἀπό τό νά ἐπικρατήσουν τά φρονήματα τοῦ [αἱρετικοῦ] Ἀρείου; Γιά ποιό ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἄξιοι λοιπόν παρά νά καλοῦνται Ἀρειανοί καί νά ἔχουν τό ἴδιο ἐπιτίμιο μέ ἐκείνους;» (PG 26,1032a).

Ἑπομένως, καί στήν ἐποχή του, ὅπως καί σήμερα, οἱ αἱρετικοί δέν ἐπιδίωκαν τήν καταδίκη τῆς Ὀρθοδόξου Α΄ (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου τῆς Νικαίας, ἀλλά τήν σιωπηλή προσπέραση-ἀντικατάστασή της καί τοῦ Συμβόλου της ἀπό ἄλλη, αἱρετική, σύνοδο καί ἀπό διφορούμενο σύμβολο πίστεως (Μ. Ἀθανάσιος PG 25,549a-c & 26,808d). Καί ἐδῶ ἀντιστοίχως, ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ὄχι μόνον ἀπέφυγε ἐπιμελῶς νά καταδικάσει τίς πρόσφατες αἱρέσεις, ἀλλά ἐπιπλέον τίς ὀνόμασε καί «ἐκκλησίες», καί ἔτσι διαρρήδην ἀποδεικνύεται ἐξ ἴσου αἱρετική !

Ἀντί ἐπιλόγου

Ἀπό ὅσα ἀναπτύχθηκαν γίνεται ἀντιληπτό τό μέγεθος τῆς αἱρέσεως τοῦ Κολυμπαρίου. Οἱ παραπάνω αἱρετικές θέσεις εἶχαν ἀκουσθεῖ καί νωρίτερα, ὅμως τώρα ἔχουμε ἐπισημοποίησή τους ἀπό Σύνοδο, μέ ταυτόχρονη ἐκτόξευση διωγμῶν καί ἀπειλῶν ἐναντίον ὅσων δέν τίς δεχόμαστε. Ἔτσι ἰσχύουν ὅσα λέγει γιά  τήν κλιμάκωση τῆς αἱρέσεως ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: Πῶς λέγεται, ὅτι δέν κηρύσσουν οὔτε διδάσκουν αἵρεση, «μολονότι διδάσκουν κάθε μέρα ἐμπράκτως αὐτό πού διακήρυξαν συνοδικῶς καί πού τό ἐπιβεβαίωσαν ἀναθεματίζοντας ἐκείνους πού ἀντιδροῦν στήν ἀπόφαση, δηλ. στήν “συγκατάβαση” αὐτῶν [τῶν αἱρετικῶν];» (PG 99,1072b).

(ΠΗΓΗ: «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», 14 Ὀκτωβρίου 2017)

http://aktines.blogspot.gr/2017/10/blog-post_769.html

Οκτωβρίου 14, 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Ι.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

IERATIKH2
IERATIKH1

Παρόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες» σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όπου αποφασίστηκε η λήψη μέτρων διαμαρτυρίας με αφορμή το ψηφισθέν (πλέον) Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ατυχών κυβερνητικών επιλογών που στόχο έχουν την αποδόμηση της χριστιανικής πίστεως και την κατάρρευση των ηθικών κανόνων και ιδεωδών της Ελλάδας.

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος: «Η Ορθοδοξία μας βρίσκεται υπό διωγμό!»

Αρχικά τον λόγο έλαβε ο σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο οποίος, όπως εξήγησε, συγκάλεσε εκτάκτως την ιερατική αυτή σύναξη με σκοπό να μεταφέρει στους ιερείς την αγωνία και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ορθοδοξία βρίσκεται υπό διωγμό στη χώρα μας. «Δυστυχώς, η χριστιανική ηθική καταπατείται με νόμους, η Ελλάδα παύει να είναι χώρα πολιτισμού και γίνεται χώρα ασυδοσίας, ανηθικότητας και ανομίας. Η κυβέρνηση, κοντά της και τα υπόλοιπα κόμματα, περνούν συνεχώς Νομοσχέδια τα οποία είναι κόντρα στο θέλημα του Θεού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

Και κατέληξε ως εξής: «Το μόνο που επιθυμώ είναι να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία της ψυχής μου, ώστε αυτή την αγωνία να την μετατρέψουμε σε μια κίνηση διαμαρτυρίας. Προτείνω, λοιπόν, να προβούμε, ως Μητρόπολις, σε μια δυναμική αντίδραση, όχι ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά θα ικανοποιήσουμε τη συνείδησή μας, πράττοντας το καθήκον μας. Έτσι, ίσως να μπορέσουμε να παρασύρουμε και κάποιους άλλους ώστε να γίνει μια… εξέγερση και να μην περάσουν αμαχητί και σιωπηλά ό,τι προσπαθούν να περάσουν οι σημερινοί κυβερνώντες».

Το ψήφισμα

Έπειτα από την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου, η Σύναξη των Ιερέων αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας:

«Οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας παρακολουθούμε με αγωνία και αγανάκτηση τις μεθοδεύσεις του κυβερνητικού σχήματος και του πολιτικού κόσμου γενικότερα διά την αποδόμηση της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας ιστορικά υπήρξε η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Διαμαρτυρόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας για το αντιχριστιανικό και ανθελληνικό Νομοθέτημα, όπου δίνεται η δυνατότητα για τη “νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου”.
Είναι εξωφρενική έμπνευση να αλλάζει κανείς το φύλο του με απλή αίτηση, σε λίγα λεπτά, πράγμα που είναι αντίθετο από εκείνο που χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους και μάλιστα όταν γίνεται από την εφηβική ηλικία, την πιο ευαίσθητη ηλικία για το μέλλον κάθε εφήβου.

Έτσι πλέον δημιουργείται αναστάτωση και σύγχυση με την τόσο επιπόλαιη θεσμοθέτηση Νόμου, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με την φυσιολογία, οντολογία και βιολογία του ανθρώπου και που οδηγεί στο βδελυρό αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας.

Μετά το ΄΄σύμφωνο συμβίωσης΄΄ για τα ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια, την καθιέρωση της θεματικής εβδομάδος περί ΄΄εμφύλων ταυτοτήτων΄΄, αφιερωμένη στην κάθε είδους κτηνώδη διαστροφή, τώρα πλέον με μια απλή αίτηση μπορεί κάποιος να δηλώνει το επιθυμητό φύλο.

Μπροστά σ’ αυτή την αντιχριστιανική και βιολογική τραγωδία:

Ζητούμε την άμεση απόσυρση του Νόμου που αφορά την αλλαγή φύλου στους δεκαπεντάχρονους με βάση την κάτωθι τεκμηρίωση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων: «Σύμφωνα με την Επιστήμη και το Δίκαιο ο ανήλικος κάτω των 18 ετών έχει περιορισμένο ποινικό καταλογισμό και περιορισμένη ικανότητα να ελέγχει τις υποθέσεις του, διότι θεωρείται ότι δεν έχει ακόμα την ωριμότητα να αποφασίζει ως ενήλικος.

Ειδικά, μέχρι την ηλικία των 15 ετών, στο μεν αστικό δίκαιο το μόνο που μπορεί να πράξει, όμως με την συναίνεση των προσώπων που έχουν την επιμέλειά του, είναι να εργαστεί και να διαθέσει ελεύθερα τον μισθό του, στο δε ποινικό δίκαιο, ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του περιορίζεται σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης, μόνο αν τελέσει ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, όπως φόνο ή απόπειρα φόνου και όμοια βαριά αδικήματα.

Εφ’ όσον, λοιπόν το δίκαιο αναγνωρίζει ότι ο ανήλικος δεν διαθέτει την ωριμότητα να αντιληφθεί την βαρύτητα των πράξεών του και να υποστεί τον ποινικό σωφρονισμό που προβλέπεται για τους ενηλίκους, πόσο μάλλον είναι ικανός να αντιληφθεί τον οριστικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, όταν μάλιστα η επιστήμη δέχεται ότι αυτή η διεργασία είναι ρευστή έως και αρκετά μετά το 18ο έτος ηλικίας».

Καλούμε όλους τους πολιτικούς της χώρας μας να ακυρώσουν το συγκεκριμένο Νόμο.

Καλούμε τους γονείς να αντισταθούν στην μεθοδευμένη διαστροφή των παιδιών μας σε συνεργασία με την Εκκλησία μας, η οποία διαφυλάσσει το ήθος και σέβεται την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου όπως την δημιούργησε ο Θεός. Ως κατ’ εικόνα Θεού πλασμένοι, δεν έχουμε δικαίωμα στον γενετήσιο αυτοπροσδιορισμό, γιατί είναι πράξη εγωιστική και αποτελεί άρνηση του Δημιουργού μας Τριαδικού Θεού, ο οποίος μας έπλασε με τόση σοφία και χάρη. Όποιος έχει «δυσφορία για το φύλο» που του χάρισε ο Θεός πάσχει από ψυχική ασθένεια.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι «διαφορετικότητα», αλλά είναι θανάσιμο αμάρτημα που επισύρει την οργή του Θεού. Οδηγεί στην παράχρηση του σώματος και δημιουργείται ένα νέο είδος ανθρώπου, που δεν είναι άνθρωπος, αλλά υποχείριο της αμαρτίας και του διαβόλου.

Η Εκκλησία μας ως πνευματική Μητέρα, κι εμείς οι κληρικοί που αφουγκραζόμαστε τα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων, δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν μισούμε τον αμαρτωλό άνθρωπο αλλά την αμαρτία. Φοβόμαστε, όμως, ότι γρήγορα θα ψηφισθεί και άλλος νόμος για την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια.

Φτάνει πια!!! Ας μετανοήσουμε, κληρικοί και λαϊκοί, για τις υποχωρήσεις μας στην μεθοδευμένη απεμπόληση της ελληνοχριστιανικής παραδόσεως, της ιστορίας και της γλώσσας μας, που κατά τρόπο προκλητικό πολεμούνται από τη Μασονία και όλες τις σκοτεινές δυνάμεις. Σκοπός τους να διαλύσουν τον οικογενειακό θεσμό που αποτελεί ύψιστο ιδανικό της πατρίδος μας και ανέδειξε Ήρωες και Αγίους.

Προσευχόμαστε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της Πίστεώς μας, την Παναγία μας και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, να δώσουν δύναμη σε όλους μας, ώστε να διαφυλάξουμε τα ζώπυρα της Πίστεως και της Πατρίδος μας.

Αποφασίζουμε:

Α) Από την Κυριακή 15 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 21 Οκτωβρίου να κτυπούν οι καμπάνες των Ιερών Ναών πένθιμα καθημερινά και περί ώρα 12.00 το μεσημέρι για τρία λεπτά.

Β) Να αναρτηθούν πανό διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία της πόλεως του Αιγίου με ανάλογα συνθήματα.

Γ) Τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος και την αποστολή του στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στα Μέσα».

Οκτωβρίου 8, 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Νικολάου Γ. Σαββοπούλου)

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ

Screenshot_3

Όποιος επιθυμεί να υπογράψει την κάτωθι δήλωση Ομολογίας, να στέλνει τα προσωπικά του στοιχεία σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: adipapikos@gmail.com, katihisisblog@gmail.com, istologionkatanixis@gmail.com. Στη συνέχεια θα συμπεριλαμβάνονται εδώ σε αυτήν την ανανεούμενη ανάρτηση μόνο το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο! Ο καθένας δηλώνει ως ιδιότητά του πως είναι Χριστιανός Ορθόδοξος! Τα υπόλοιπα στοιχεία (ακριβής διεύθυνση κατοικίας και Ταχυδρομικός Κώδικας) θα διατηρούνται στο αρχείο του Ιστολογίου.

Δηλώνω  υπεύθυνα,  απερίφραστα και δημόσια το ομόδοξο, το ομόφρονο και το ομόθυμο μετά των αποτειχισμένων από την αίρεση Πατέρων, π. Θεοδώρου Ζήση, και π . Νικολάου Μανώλη, και θέτω εμαυτόν ενώπιον οιουδήποτε αρμοδίου «επισκοπικού» δικαστηρίου, επιθυμώ δε την αυτή «καταδικαστική» απόφαση  μετά των ειρημένων Πατέρων.

Τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς μου είναι τα κάτωθι:

Σαββόπουλος Νικόλαος τοῦ Γεωργίου

http://www.katanixis.gr/2017/10/blog-post_15.html

Οκτωβρίου 1, 2017

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

thriskeftika dis

Συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα η ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κεντρικό θέμα η εκλογή δύο Μητροπολιτών στις κενές θέσεις των Μητροπόλεων Μετεώρων και Φιλίππων.

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου που ενημερώνει για τις εισηγήσεις που θα προηγηθούν ουδεμία αναφορά γίνεται μεταξύ των θεμάτων στο μάθημα των Θρησκευτικών. Οι αντιδράσεις των γονέων που επιστρέφουν τους Φακέλους Μαθήματος κρίθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας ως «μεμονωμένες». Ο ίδιος θεώρησε ανάξιο λόγου να απαντά για το ζήτημα των Θρησκευτικών καθώς θεωρεί, και το λέει, ότι η Εκκλησία μέσα από τον διάλογο που έγινε έχει συμφωνήσει με τις όποιες αλλαγές. Είναι όμως έτσι;

 1. Η συζήτηση δεν έγινε για τους Φακέλους Μαθήματος που εστάλησαν στα σχολεία! Ο διάλογος αφορούσε στα νέα βιβλία που θα γραφούν… πότε άραγε, δεδομένης και της αποχώρησης Γιαγκάζογλου από το ΙΕΠ;
 2. Πολλοί Μητροπολίτες μιλώντας στις επαρχίες τους εκφράζουν την ισχυρή αντίθεσή τους με τα νέα Θρησκευτικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Μητροπολίτες Καλαβρύτων Αμβρόσιο, Γόρτυνος Ιερεμία, Κονίτσης Ανδρέα, Χίου Μάρκο και Σιδηροκάστρου Μακάριο. Δυστυχώς η διαφωνία τους δεν έχει εκφραστεί συντεταγμένα εντός της Ιεραρχίας τουλάχιστον μετά την προηγούμενη για το ζήτημα συνεδρία της. Να αναμένουμε μια τέτοια αντίδραση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της τωρινής Ιεραρχίας εκτός ημερησίας διατάξεως; Ή θα καταφέρει για μια ακόμη φορά ο Αρχιεπίσκοπος να επιβάλλει την συζήτηση μόνο γύρω από τα ζητήματα ημερησίας διατάξεως, την σιωπή των Ιεραρχών για τα Θρησκευτικά και τελικά και την εκλογή των επιλεχθέντων από τον ίδιο υποψηφίων Μητροπολιτών τους οποίους και δημοσίως προέβαλε προκαταβολικά; Θα ισχύσει και πάλι το αρχιεπισκοποκεντρικό (κατά το παποκεντρικό) «συνοδικό» σύστημα λειτουργίας της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος; Ή επιτέλους θα έχουμε μία υγιή αμφισβήτησή του από δυναμικούς Ιεράρχες; Το τέλος της εβδομάδας που αρχίζει μας επιφυλάσσει την απάντηση στο ερώτημα.

Σε κάθε περίπτωση εάν η Ιεραρχία δεν ασχοληθεί καθόλου με το μάθημα των Θρησκευτικών θα περπατήσει ένα ακόμη βήμα στο δρόμο που αποκόπτει πλήρως τους Ιεράρχες από το ποίμνιό τους, τον δρόμο της αδιαφορίας για τα μείζονα ζητήματα της πνευματικής κατάρτισης των πιστών τέκνων της Εκκλησίας και μάλιστα αυτών των παιδιών, μαθητών των ελληνικών σχολείων. Εάν η Ιεραρχία αδιαφορήσει για τα Θρησκευτικά τότε αμέριμνος ο κ. Γαβρόγλου θα μπορεί να καυχιέται ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας για όσα πράττει για τα Θρησκευτικά και θα θεωρεί λήξαν το ζήτημα. Η δε Ιεραρχία θα έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων ακολουθώντας την αρχιεπισκοπική γραμμή της κακώς εννοούμενης «εκκλησιαστικής διπλωματίας».

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2017/10/blog-post_1.html#more

Σεπτεμβρίου 28, 2017

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Διά του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών

καί Προέδρου της Δ.Ι.Σ.

κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ:

 1. ΣΥΡΟΥ κλπ. κ. ΔΩΡΟΘΕΟΝ
 2. ΧΑΛΚΙΔΟΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ
 3. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ
 4. ΚΕΡΚΥΡΑΣ κλπ. κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ
 5. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΟΥΛΑΣ , κλπ. κ. ΠΑΥΛΟΝ
 6. ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ και ΝΗΣΩΝ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ
 7. ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΝ
 8. ΣΙΣΑΝΙΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΝ
 9. ΠΟΛΥΑΝΗΣ και ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 10. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ και ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ
 11. ΧΙΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ και ΟΙΝΟΥΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΝ
 12. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

Μέλη της 161ης Συνοδικής Περιόδου

****** 

«Ρωτάω πολύ σοβαρά τούς Άγιους Πατέρες
  και παρακαλώ πολύ ας μου απαντήσει
κάποιος ΥΠΕΥΘΥΝΑ! Ο μεγάλος μου γυιός
φέτος πηγαίνει στην Γ΄ Δημοτικού. Ο ….φάκελος
(που φυσικά δεν είναι «φάκελος», αλλά κανονικό
βιβλίο) για το μάθημα των Θρησκευτικών παρουσιάζει 
την Παναγιά και τον Χριστό σαν …..Ινδιάνους με ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΑ
και για την ακρίβεια σαν Ινδιάνους της φυλής Τσεγιέν!
Σας ερωτω, λοιπόν, Άγιοι Πατέρες, άν αύριο το πρωΐ 
έρθει ο γυιός μου και μου πεί  πως ο Χριστός και η Παναγία 
ήταν δυο καλοί ….Ινδιάνοι…..
ποιός θα φέρει την ευθύνη;»    
 Γεώργιος Μιχαλόπουλος
(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 22.09.2017, σελ. 2)  


Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

       Ένας πρεσβύτερος στην ηλικία εν Χριστώ Αδελφός Σας, ο οποίος άγει σήμερα τό ογδοεικοστόν (80) έτος, αμαρτωλός και τρισάθλιος, αποτολμά να απευθυνθεί προς Υμάς διά της παρούσης ανοικτής επιστολής. Ως κατέχων πλέον την 5η κατά τα πρεσβεία της χειροτονίας θέση στην κλίμακα της Ιεραρχίας, αισθάνεται αυξημένη την ευθύνη, πονάει και υποφέρει ψυχικά, διό καί  αποτολμά να Σας  εκθέσει δημοσίως τις ανησυχίες της ψυχής του και να Σας παρακαλέσει, να διοικήσετε το σκάφος της Εκκλησίας με σύνεση, αλλά και με τόλμη, έτσι ώστε να φανείτε αντάξιοι των κρισίμων τούτων περιστάσεων, κατά τις οποίες η θεία Πρόνοια έταξεν Υμάς στο πηδάλιο της Εκκλησίας μας.

          Θεωρώ περιττό να Σας υπομνήσω, ότι στην Ορθοδοξία το πολίτευμα είναι Δημοκρατικό, δηλ. όλοι είμεθα ίσοι μεταξύ μας, γι’ αυτό δε ακριβώς και συνυπεύθυνοι!  Μη θελήσετε αύριο να επιρρίψετε τις ευθύνες στον Αρχιεπίσκοπό μας! Όταν ένας Στρατηγός ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑ-ΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ πώς να δώσει μάχες;

indiansΠηγή: Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»
22.09.2017 


Οι Αρχιερείς-Μέλη της προλαβούσης 160ής Συνοδικής Περιόδου αποδείχθησαν ανάξιοι της αποστολής των!  ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΧΗ, ενώ τα πάντα γκρεμιζόντουσαν και εξωστρακίζοντο! Μοναδικό τους κίνητρο, δυστυχώς, ήταν να μη χαλάσουν την ραστώνη της ψυχής των!  Να μη στενοχωρήσουν τους Κυβερνώντες! Να μη έλθουν σε αντιπαράθεση με τους αθέους Τσίπρα, Γαβρόγλου, Φίλη και τα λοιπά αντίχριστα Μέλη της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ (διότι, ευτυχώς, δεν είναι όλοι τους άθεοι και αντίχριστοι), ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ΜΑΣ!

Θέλετε αποδείξεις;  Ιδού, λοιπόν, δύο τρανταχτά  παραδείγματα:

 1. Ο Υπουργός α-Παιδείας και α-Θρησκείας κ. Γαβρόγλου πολύ πρόσφατα παρέστη κατά την τέλεση του Αγιασμού σε κάποιο Δημοτικό Σχολείο της Αίγινας, Αγιασμό «επί τη ενάρξει του σχολικού έτους», όπου παρευρίσκετο και ο οικείος Μητροπο-λίτης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας κ. Εφραίμ, ο διατελέσας και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για το μάθημα των Θρησκευτικών. Εκεί, λοιπόν, ο Υπουργός της αθεΐας κ. Γαβρόγλου, μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ. Πραγματικά είναι για μένα τιμητικό να είμαστε σήμερα με τον Μητροπολίτης μας για ένα λόγο που ενδεχομέ-νως οι περισσότεροι από σας δεν γνωρίζετε. Ο Μητροπολίτης μας είναι επικεφαλής της Επιτροπής, που όρισε η Εκκλησία με εντολή του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ιερώνυμου για το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Απεδείχθη –δεν ξέρω αν είναι λόγω της νησιώτικης καταγωγής του- ένας συγκλονιστικός καπετάνιος, ένας Ιεράρχης από τον οποίον έμαθα εγώ πάρα πολλά πράγματα και νομίζω επιλύσαμε πολύ σύνθετα ζητήματα και λόγω της συμβολής του Μητροπολίτη μας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και γι’ αυτό».

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

             Οι έπαινοι ενός Υπουργού-πολεμίου της Ορθοδοξίας σε ένα Επίσκοπο-αντίπαλό του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πιο εύγλωττη απόδειξη για την συντελεσθείσα ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Ορθοδοξίας μας;   

 1. Ας έλθουμε τώρα και στην δεύτερη απόδειξη της γενομένης προδοσίας. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος, Αντιπρόεδρος της Δ.Ι.Σ. κατά την λήξασα Συνοδική Περίοδο, αποχαιρετώντας τους Συνοδικούς – Μέλη, στην αντιφώνησή του είπε και τα εξής:

«Η διαρρεύσασα Συνοδική περίοδος είχε τον κλήρον να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων και όγκον θεμάτων, τα οποία, συν τω χρόνω, ενεφανίσθησαν υπό την πίεσιν της Πολιτείας, ανατροπής καθιερωμένων πνευματικών δομών και μεταλλαγής προαιωνίων αρχών, με απώτερον σκοπόν τήν επιβολήν και εις τήν Ορθόδοξον Ελλάδα ουδετεροθρήσκου κράτους, με την δικαιολογίαν προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και καθιερώσεως τής ανεξιθρησκείας, η οποία και από το ισχύον Σύνταγμα προβλέπεται και υπό τής Εκκλησίας τής Ελλάδος τηρείται και προστατεύεται από αρχαιοτάτων χρόνων, εις την ουσίαν όμως σκοπόν έχει τον περιορισμόν και τήν αποδυνάμωσιν της κρατούσης Εκκλησίας και την περιθωριοποίησιν αυτής.

Εις τα θέματα Εκκλησίας και Πολιτείας και εις όλα τα άλλα ετηρήσαμεν ηπίαν τακτικήν…. Εις το πολύπλοκον ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών με τήν εκ μέρους της Πολιτείας επιβολήν πολυθρησκειακής και συγκρητιστικής δομής προγραμμάτων, εις τα ψηφισθέντα νομοσχέδια των συμφώνων συμβιώσεων, ερχόμενα εις ευθείαν αντίθεσιν με τον Ευαγγελικόν νόμον, ….. εις τήν απαράδεκτον προς τήν Ορθόδοξον παράδοσιν νομιμοποίησιν τής αποτεφρώσεως των νεκρών, εις την μεθοδικήν και πονηράν αποδόμησιν προαιωνίων αρχών, ……..και εις πλείστα άλλα, ων ουκ έστιν αριθμός, εζητήσαμεν να επιλυθούν με σώφρονα διάλογον, παρ  τι οι συζητηταί μας δεν μάς ενέπνεον πάντοτε εμπιστοσύνην και πάση θυσία επροτιμήσαμεν την ειρήνην και όχι την σύγκρουσιν, πρός αποφυγήν μεγαλυτέρας ζημίας.

Εις τον λαόν εδώσαμεν τήν εντύπωσιν υποχωρήσεων, επί παραδείγματι εις το μάθημα των θρησκευτικών και των περιέργων συμφώνων συμβιώσεως. Γεγονός είναι, ότι ευρέθημεν εις δύσκολον θέσιν και τινές εξ ημών, υπέστησαν βαρείς και αδίκους χαρακτηρισμούς».

Ταύτα πάντα, καθώς το ομολογεί ο Σεβ. κ. Νικόλαος, εγένοντο με πλήρη συναίσθησιν της τραγικότητος των  καιρών, τους οποίους διερχόμεθα. Ο τέως Αντιπρόεδρος της Δ.Ι.Σ. Σεβ. κ. Νικόλαος το ομολογεί ευθέως! Επισφραγίζοντας την προσφώνησή του είπε  τα  εξής αξιοπρόσεκτα:

«Ως φαίνεται, είμεθα πρό δυσαρέστων διά τήν Εκκλησίαν εξελίξεων…… Ο πολιτικός κόσμος εις τήν πλειονότητά του προτιμά Ελλάδα άθρησκον, μέ τήν Εκκλησίαν ως πολιτιστικόν καί μνημειακόν παράγοντα. Εάν, όπως φημολογείται, μέ τήν αναθεώρησιν του Συντάγματος οικοδομηθεί καί θεσμοθετηθεί τό άθρησκον κράτος, ημείς πρέπει να αναλάβωμεν ευρείαν και συστηματικήν διαφώτισιν του Ορθοδόξου λαού, δια να γνωρίσει τας επιπτώσεις της διά νόμου αλλοιώσεως της Ελληνορθοδόξου ταυτότητός του».  

******************

             Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Έπειτα από τα παραπάνω παρατεθέντα αποδεικτικά στοιχεία οφείλετε να συνειδητοποιήσετε, ότι αναλαμβάνετε την Διοίκηση του σκάφους της Εκκλησίας σε καιρούς δυσχειμέρους!  Αδελφοί μου, σήμερα

 • Ο Χριστός μας ξανασταυρώνεται!
 • Ο Τίμιος Σταυρός αποκαθηλώνεται!
 • Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας αφαιρεί τον Σταυρόν από το κοντάρι της Σημαίας μας!
 • Η Παναγία μας εξωστρακίζεται από την ζωή μας!
 • Η εικόνα της Θεοτόκου απορρίπτεται σε καλάθους αχρήστων!
 • Η Ορθοδοξία μας διώκεται!
 • Η εβδόμη Εντολή του Θεού περί της »εβδόμης ημέρας» ποδοπατείται!
 • Η αργία της ημέρας της Κυριακής έχει καταργηθή!
 • Ο εκκλησιασμός των μαθητών των Δημοσίων Σχολείων οδηγείται προς την κατάργησή του!
 • Τα ήθη ανατρέπονται!
 • Η Ομοφυλοφιλία νομιμοποιείται!
 • Ο Ισλαμισμός ευνοείται  και εξαπλούται ολοταχώς!
 • Η Ελλάδα μας αποχριστιανίζεται!
 • Η εθνική μας συνείδηση νεκρώνεται!
 • Δήμαρχος του Λεκανοπεδίου της Αττικής αρνήθηκε την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου στο τέλος μιας εκκλησιαστικής Λιτανείας!
 • Η ένδοξος ιστορία μας αλλοιώνεται!
 • Όλα, ΝΑΙ ΟΛΑ, αναποδογυρίζονται, ανατρέπονται!
 • Η αθεΐα θριαμβεύει!
 • Η «πανθρησκεία», ο «Οικουμενισμός», προωθείται συστηματικώς και  ολοταχώς!
 • Η παγκοσμιοποίηση του Πλανήτη μας είναι η αιτία όλων αυτών των νέων δραστηριοτήτων, η «globalization»!!!

  Θέλετε αποδείξεις;

Τα τελευταία τραγικά γεγονότα μας  πληροφορολυν, ότι μιά γυναίκα «Διευθύνουσα Σύμβουλος κρατικού οργανισμού, που εποπτεύεται μάλιστα από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων, φέρεται να προσέβαλε και να καθύβρισε ιερά σύμβολα της χριστιανικής μας πίστεως. Κατηγορείται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας στην οποία προ΅ΐσταται, ότι τους υποχρέωσε να βγάλουν τις θρησκευτικές εικόνες από τα γραφεία τους, αλλά και τα σταυρουδάκια από τό λαιμό τους, προκαλώνστας τεράστια αναστατωση…» Βλ. ΕΛ.ΩΡΑ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ, 24.09.2017, σελ. 2)
Ιδού ένα ακόμη παράδειγμα από τα σημερινά διδακτικά βιβλία, τα οποία διενεμήθησαν στα Σχολεία μας:  

Στο βιβλίο της Γ΄ Δημοτικού, σελ. 44, παρατίθενται τα εξής αθεϊστικά, και γι’ αυτό απαράδεκτα, για την ημέρα της Κυριακής: «Η Κυριακή για τους περισσότερους ανθρώπους είναι μέρα αργίας και αποχής από την καθημερινή δουλειά τους, η οποία αρκετές φορές μπορεί να είναι βαρετή και κουραστική…Όμως είναι και αρκετοί άνθρωποι, που δεν μπορούν  να μην εργαστούν την Κυριακή…. Κάποιοι απ’ αυτούς δεν εργάζονται μια άλλη μέρα της εβδομάδας» !!!!!

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ,

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ,

ΑΛΛ’ ΟΥΔΕΙΣ ΕΞ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑΙ!

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπός μας κ. Ιερώνυμος, κατά το μέτρο που Του επιτρέπεται, αγωνίζεται! Αλλά δεν έχει μαχητές! Δεν έχει Ιεράρχες αποφασισμένους να θυσιασθούν «για του Χριστού την Πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία»! Στρατηγός, χωρίς γενναίους στρατιώτες, δεν μπορεί να δώσει μάχες; ‘Εγραψε στον άθεο Υπουργό κ Γαβρόγλου και παρεκάλεσε: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς»!. Απευθύνεται όμως σε «ώτα μη ακουόντων»!

Αλλά και αντιθέτως: Ας υποθέσωμεν ότι ο Αρχιεπίσκοπος δειλιάζει και αποφεύγει  να δώσει την μάχη!  Εάν όμως το Σώμα των Ιεραρχών έχει αποφασίσει να αγωνισθεί  υπέρ «Βωμών και Εστιών», ποιός Αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να το αρνηθεί;

Αδελφοί εν Χριστώ,

 • Οι χριστιανοί εξεγείρονται! «Χριστιανοί γονείς ζητούν απαλλαγή των παιδιών τους από τα νέα Θρησκευτικά» (Μακελειό 16 & 17. 09. 2017), γράφουν οι εφημερίδες!
 • Ιερείς μας-γονείς της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας επίσης ξεσηκώνονται, επαναστατούν! Εμείς «υπνώττομεν, ύπνον βαθύν»! «Υπνώττομεν   τόν νήδυμον»! Ο ημέτερος Πρωτοπρε-σβύτερος π. Αθανάσιος Λιακόπουλος, προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Φανερωμένης του Αίγίου «ζήτησε απαλλαγή του παιδιού του από το μάθημα των θρησκευτικών, όταν θα διδάσκονται οι ενότητες για το Κοράνι και τον Ιουδαϊσμό», γράφει η τοπική μας Εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ της Αιγιάλειας» (20.09.2017)!
 • Δυστυχώς την ίδια ώρα Εφημερίδες των Αθηνών σε πρωτο-σέλιδα δημοσιεύματά τους γράφουν: «ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ» (Βλ. Ορθόδοξη Κατάθεση, 17.09.2017).
 • «Η Πανθρησκειακή προπαγάνδα μέσα από τα Θρησκευτικά», γράφει μια ανήσυχη ψυχή, η Μαριάνθη: «Παρατήρησα…, ότι στο δημοτικό γίνεται μια κατάφωρη υπέρ του Ισλάμ και του Εβραϊσμού, μέσα από εικόνες για την θρησκεία αυτών  των δύο, καθώς και υπέρ προσφύγων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναφέρουν πως ….και ο Χριστός ήταν πρόσφυγας σαν παιδάκι!… Παράλληλα…στο δημοτικό διδάσκουν και λιγάκι Κοράνι και ΤΕΝΑΔ (Ταλμούδ)….καθώς και μια αναφορά για το τι λέει το Κοράνι  για τη μητέρα του Χριστού» (βλ. Μακελειό, 16-17.09.2017).
 • «Με αντισυνταγματικούς Νόμους δολοφονούν το μέλλον των παιδιών μας», γράφει και ο Συνταγματολόγος κ. Βασίλειος Σπύρου, εκφράζοντας την αγανάκτησή του (Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 03.09.2017).
 • Την ίδια ώρα στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν ευρέως προσκλήσεις για μια αντίσταση των γονέων, καθώς επίσης και Υποδείγματα Εγγράφων είτε για την αποχή των παιδιών τους από το Μάθημα των θρησκευτικών, είτε «Δήλωση επιστροφής Βιβλίου/Φακέλλου Μαθητή Μαθήματος Θρησκευτικών». Να μια προτροπή: «ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ»
    (βλ. http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-08-55/2012-02-28-20-22-19/2012-05-18-09-54-46/11089-2017-09-16-20-37-46).
 • Στην εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» δημοσιεύεται  η κραυγή αγωνίας μιάς Μητέρας, η οποία απευθύνεται καί πρός τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας. Διερωτάται, καί  πολύ ορθώς,: «Τι είδους άνθρωποι θα γίνουν τα παιδιά; «Επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία φαίνεται» (Πλάτωνας). Πως όμως θα αποκτήσουν αρετή τα παιδιά, όταν τα μεγαλώνουμε προσπαθώντας να γκρεμίσουμε μέσα τους την πίστη σε καθε τι ανώτερο;» (βλ. 24.09.2017, σελ. 14).
 • Στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» δημοσιεύεται άρθρο του κ. Λευτέρη Χαμπίμπη με τίτλο «Ύστατη ώρα ευθύνης για την επιβίωση του Ελληνικού Έθνους», όπου διαβάζουμε και τα εξής: «Η Ορθοδοξία είναι η τροφός και ο συνδετικός κρίκος του Έθνους μας. ¨Οποιος κτυπάει την Ορθοδοξία, βάλλει ευθέως εναντίον του Έθνους. Σήμερα βάλλεται η Εκκλησία, που παρέχει πέρα όλων τνω άλλων και τροφή σε 500.000 Έλληνες» (βλ. φ. της 23-24ης.09.2017, σελ. 9).
 • Στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καταχωρίζεται άρθρο μέ τίτλο: «Κινητοποίηση υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ» διαβάζουμε: «ΤΩΡΑ, στη ζοφερή εποχή, όπου προελαύνει η νεοταξική αποδόμηση και το κράτος αποπειράται να αποστυνδέσει τους πολίτες από την Ορθοδοξία, οι θιγόμενοι συσπειρώνονται και μετέρχονται όλους τους νόμιμους τρόπους για να διατηρήσουν αυτά, που έχουν κατακτήσει με θυσίες και προστατεύονται από τις διατάξεις του Συντάγματος» Βλ. φ. της 23ης.09.2017, σελ. 9). Όλοι συσπειρώνονται καί εξεγείρονται, πλήν ημών των εκκλησιαστικών Ταγών!!!
 • Στον ιστότοπο «PENTAPOSTAGMA» και σε ανάρτηση της 21.09.2017 και με τίτλο «Χιονοστιβάδα επιστροφών του νέου βιβλίου των Θρησκευτικών!….» διαβάζουμε και τα εξής: «Το βιβλίο είναι κακογραμμένο, χωρίς συνέχεια, με ακαταλαβίστικα κείμενα για αυτή την ηλικία. Οι αναφορές στις άλλες θρησκείες είναι αποπροσανατολιστικές! Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να απομακρύνουν ή να σπείρουν την αμφι- σβήτηση από την θρησκεία μας είναι πασιφανείς! Θα το καταλάβουν ακόμα και τα παιδάκια μας!»  Ο συντάκτης του παραπάνω σημειώματος στο Pentapostagma καταλήγει το κείμενό του με τις εξής απορίες:  

 «Και μου δημιουργούνται οι εξής απορίες:

Πως θα το διαχειριστούν οι δασκάλες και οι δάσκαλοι των παιδιών μας;

Τι θα κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων;

Οι δημοσιογράφοι γιατί δεν το έχουν κάνει θέμα;

Η Αρχιεπισκοπή γιατί δεν έχει αντιδράσει;

Η Ν.Δ. και η τομεάρχης  #nikikerameus τι περιμένουν; …

Που το πάνε οι συντάκτες του βιβλίου και αυτοί που το ενέκριναν;

 • Επειδή όμως  η ροή του λόγου μας έφερε και στους συντάκτες των Βιβλίων των Θρησκευτικών, ήλθε η ώρα να πούμε κάτι και για ένα άλλο δημόσιο Πρόσωπο, το οποίον κρύπτεται πίσω από όλη αυτή την αναστάτωση στην Παιδεία. Πρόκειται για τον κ. Σταύρο Γιαγκάζογλου, Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας και Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι το πρόσωπο-κλειδί για όλη αυτή την αναστάτωση στην Παιδεία ως πρός το μάθημα των Θρησκευτικών.  Σε ένα ιστότοπο διαβάσαμε και τα εξής καταπληκτικά:Ας μην είμαστε μεμψίμοιροι… Ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, ενήργησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο… Χρησιμοποίησε την καταπληκτική του επιχειρη-ματολογία σε κάθε ευκαιρία… Ζήτησε κατ’ επανάληψη ακρόαση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και έπεισε… Ξεκούνησε τον Αρχιεπίσκοπο και την Ι. Σύνοδο… Μίλησε για αλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος έγκαιρα, χωρίς όμως να συνθηκολογεί με τη διάθεση εκάστου κακοπροαίρετου άσχετου ή εκσυγχρονιστικού συν- ασπισμένου απολιφαδιού…  (βλ.http://panagiotisandriopoulos. blogspot.gr/2011/03/blog-post_30.html)  «Όπερ έδει δείξαι», θα λέγαμε πιο παληά, τότε που μιλούσαμε τα ελληνικά!Λοιπόν, τα νεώτερα είναι ότι από τον κ. Γιαγκάζογλου «εάλω» δηλ. αλώθηκε και η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα η έδρα της Δογματικής!!!!! Όπως πληροφορούμεθα στις 18.09.2017 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα της Θεολογικής Σχολής για την πλήρωση της έδρας της Δογματικής. Ο κ. Γιαγκάζογλου, λοιπόν, εξελέγη με ψήφους έξη (6) καθηγητής, ενώ τρία (3) ψηφοδέλτια ήσαν λευκά και δύο (2) αρνητικά. Λέγεται, (αλήθεια; ψέμματα;), ότι οι εκλέκτορες είχαν επιλεγεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκλογή του. Μεταξύ των ψηφοφόρων είχε προσκληθεί και καθηγητής από την Σερβία. Άρα το καταστρεπτικό για την Ορθοδοξία μας έργο του μοντέρνου Θεολόγου κ. Γιαγκάζογλου έχει μέλλον!  Τώρα θα διδάσκει και Δογματική! Θα τρίζουν τα κόκκαλα του αειμνήστου Καθηγητού μας Ιωάννου Καρμίρη!


********************

 Αγαπητοί Αδελφοί εν Χριστώ, Συνοδικοί Σύνεδροι

       Γράφοντας και καταγράφοντας τα ανωτέρω θέλησα να Σας φέρω ενώπιον των ευθυνών Σας. Αναλαμβάνετε το πηδάλιον της εκκλησιαστικής διοικήσεως σε καιρούς εξόχως χαλεπούς. Πρέπει να αναλάβετε το ανορθωτικό έργο Σας.  Ωμίλησα προς Υμάς δημοσίως, διότι η αρχιερατική μου καρδία είναι εξόχως πληγωμένη από την έν γένει στάση της Ιεραρχίας μας. Κατά καιρούς «είπον και ελάλησα», αλλά απάντηση δεν έλαβα! Σας υπενθυμίζω:

            *****    Στις 9 Μαρτίου ε.έ., αγορεύων ενώπιον της σεπτής Ιεραρχίας έθεσα «τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων»!

«Για τα νέα βιβλία, τα οποία θα προέλθουν από τον Διάλογο, και περί των οποίων μας λέγουν, ότι θα ξαναγραφούν, δεν υπάρχει κάποια χρηματική πίστωση. Άρα, ταπεινά φρονώ, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και να σκεφτώμαστε -το τονίζω- πίσω από αυτό, το οποίο μας υπόσχονται, τι πραγματικά θα εφαρμόσουν; Είμεθα σε διαπραγματεύσεις και σε διμερή διάλογο με μια Κυβέρνηση αθέων! Άρα θα πρέπει να είμεθα καχύποπτοι! Και, εάν, παρ’ελπίδα, διαπιστώσουμε, ότι δεν πετυχαίνουμε τίποτα με τον Διάλογο, τότε «να κατέλθουμε στους δρόμους» και με τρόπο δυναμικό να διεκδικήσουμε το προνόμιον, το οποίον μας παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδος περί των Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Σας υπενθυμίζω, ότι  το Σύνταγμα ορίζει σαφώς την θέση μας στο Ελληνικό Κράτος. Η Ορθοδοξία, γράφει, είναι η επικρατούσα Θρησκεία στη Χώρα μας! Όλοι οι άλλοι, όπως π.χ. οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι κλπ. είναι απλώς αποδεκτοί ένεκα της ανεξιθρησκείας. Παρά ταύτα οι Καθηγητές των Θρησκευτικών των άλλων Δογμάτων η Θρησκειών εισέρχονται ελευθέρως στα Δημόσια Σχολεία καί  διδάσκουν ανεξελέγκτως το δικό τους μάθημα των Θρησκευτικών στα δικά τους παιδιά, ενώ, αντιθέτως εις τον ομιλούντα δεν του παρέχουν το δικαίωμα να επισκέπτεται ένα Δημόσιο Σχολείο της Επαρχίας του! Μας θεωρούν ως εξωσχολικό παράγοντα και μας απαγορεύουν την επικοινωνία μας με την μαθητιώσαν Νεολαίαν».

        Τα πτωχά αυτά λόγια μου τα ολοκλήρωσα με την εξης προτροπήν:

 
Μακαριώτατε,

Αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί,

Σήμερα χάνεται η Ορθοδοξία μας! Χάνεται επίσης  και η Ελλάδα μας! Η Ελληνορθόδοξος Παράδοσις ευρίσκεται υπό διωγμόν! Επομένως η θα πάμε στον διάλογο με «το γάντι» η θα πάρουμε μαζί μας και «κανένα καρυοφίλι»! Μήπως πρέπει να κηρύξουμε μια νέα Επανάσταση; Μήπως πρέπει να γίνουμε και εμείς ένας νέος Παλαιών Πατρών Γερμανός; Και εν ανάγκη, να πέσουμε επί των επάλξεων! Να αγωνισθούμε και πάλι  «για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία»;

Πώς άραγε αντιμετώπισε το ιερό Σώμα της Ιεραρχίας, στη Συνεδρίασή Του της  9ης Μαρτίου 2017,  την ανησυχία μας;  ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ! Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ! Μόνον ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας κ. Εφραίμ, ο και ο Εισηγητής της ημέρας, έλαβε τον λόγο για να δηλώσει απεριφράστως, ότι διαφωνεί ευθέως με την πρότασή μας!

*****  Εν συνεχεία ήλθε η Σύνοδος της Ιεραρχίας της 27ης Ιουνίου ε.έ. Το Σώμα των Ιεραρχών συνήλθε με σκοπό να ενημερωθεί για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων  της Εκκλησίας με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τότε αρνήθηκα να συμμετάσχω στις εργασίες του Σώματος, γράφοντας σε Δημόσια Δήλωσή μου, τα εξής:

      «Συνέρχεται σήμερα η ολομέλεια του Σώματος των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος σε έκτακτη Συνεδρία, προκειμένου να ενημερωθούν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες για τις εξελίξεις πάνω στο καυτό θέμα: «αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών». Ένα θέμα, που όχι μόνο έχει ενοχλήσει την Εκκλησία, αλλά και είχε οδηγήσει στην βίαιη απομάκρυνση του κ. Νικ. Φίλη από τη θέση του Υπουργού Παιδείας.

Για πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια της ποιμαντικής μου και αρχιερατικής πορείας αρνήθηκα να παραστώ στις εργασίας του Σώματος. Το ερώτημα, το οποίον ανακύπτει είναι «Γιατί;».

Αρνούμαι να συμμετάσχω στην παρούσα Σύνοδο της Ιεραρχίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας! ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

Φρονώ, ότι η σήμερον συνερχομένη Σύνοδος των Ιεραρχών σκοπό έχει να καλύψει όλες τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις, οι οποίες έγιναν από μέρους της Εκκλησίας στη μεικτή Επιτροπή Διαλόγου μεταξύ Εκκλησίας και Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποφασίσουν για ένα καινούργιο σύστημα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Χώρας»  (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ, α.α. 64/2017/27.07.2017)

            Η δυναμική αυτή Δήλωσή μου  ανέμενα να ερεθίσει τα πνεύματα των Αγίων Ιεραρχών μας. Ανέμενα μια σκληρή αντίδραση, αφού ωμίλησα για ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Ορθοδοξίας μας! Παρά ταύτα ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ είτε ένα επιτιμητικό ή και επαινετικό σχόλιο, μήνυμα, τηλεφώνημα κλπ!!!! Η δήλωσή μου ΔΕΝ ΕΡΈΘΙΣΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΑΣ!
           Παρακολουθώντας τα συμβαίνοντα ολόγυρά μας σε καθημερινή βάση, με εντυπωσίασε η είδηση, ότι ένα κοπάδι από δελφίνια μετέφεραν από το βυθό της Μαύρης θάλασσας μια ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και την εναπέθεσεν στην αμμουδιά στο Σότσι της Ρωσσίας! Το γεγονός έλαβε χώραν μπροστά στα έκπληκτα ανθρώπων, οι οποίοι ήσαν στην παραλία εκείνη! (βλ. «ΘΑΥΜΑ: Δελφίνια έβγαλαν εικόνα της Παναγίας στην ακτή», «Romfea.gr» 14.06.2017) Σκέφθηκα: μήπως το γεγονός αυτό είναι ένα ερέθισμα, ένα μήνυμα,  του φιλανθρώπου Κυρίου μας στην αθεΐζουσα εποχή μας;   Ήταν και αυτό ένα από τά κίνητρα, τα οποία με ώθησαν στην σύνταξη της παρούσης επιστολής. Εμείς αποκαθηλώνουμε τις Εικόνες της Παναγίας μας και τις πετάμε στα σκουπίδια! Μήπως τα δελφίνια  διορθώνουν τα λάθη της ιδικής μας ασεβείας;

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αδελφοί,

                    Μεμονωμένες φωνές εκ μέρους αδελφών Αρχιερέων υπάρχουν! Όπως π.χ. το πρόσφατο διάβημα του Σεβ. Μητροπολίτου Σάμου κ. Ευσεβίου, ο Οποίος κινείται πυρετωδώς για να τονίσει στους αρμοδίους, ότι στη Σάμο σήμερα υπάρχουν 6.000 χριστιανοί αυτόχθονες κάτοικοι και 5.000 Μουσουλμάνοι μετανάστες! Δηλ. η Σάμος έχει πλέον κατακτηθεί από τους Μουσουλμάνους χωρίς πόλεμο, χωρίς μάχες! «Κραυγή αγωνίας από τον Σάμου Ευσέβιο για τους μετανάστες» γράφουν οι Εφημερίδες (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21.09.2017).  «Οι μετανάστες «βούλιαξαν» το νησί. Η εισροή έχει τη μορφή επέλασης» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 21.09.2017)

                        Επαναλαμβάνω: Μεμονωμένες φωνές εκ μέρους αδελφώνΑρχιερέων υπάρχουν!Όπως και η δυναμική παρέμβαση του Σεβ. Κερκύρας κ. Νεκταρίου, για την οποία οι Εφημερίδες έγραψαν:«Τριπλή πολιτική παρέμβαση του Μητροπολίτου Κερκύρας»(βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 22.09.2017.
                Ναί, μεμονωμένες αντιδράσεις Ιεραρχών, λοιπόν, υπάρχουν! Αλλά δεν αρκούν! Δεν φέρουν αποτέλεσμα! Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει η φωνή της Εκκλησίας! Δεν υπάρχει αντίδραση από την Διοίκηση της Ελλαδικής  Εκκλησίας! Έχετε αντίρρηση; Παρακαλώ, λοιπόν, δώστε μου έστω ένα Ανακοινωθέν της Ιεραρχίας, διά του οποίου διαμαρ-τυρηθήκαμε για την κατάργηση της αργίας της Κυριακής! Οι πιστοί μας, δυστυχώς, μας έβαλαν τα γυαλιά! Ο επιχειρηματίας κ. Στέφανος Σκλαβενίτης, με περισσή τόλμη και με πνεύμα αυτοθυσίας, εδήλωσε, ότι θα τηρήσει απαρεγκλήτως την αργία της Κυριακής στα πολυ- καταστήματα του! Αυτό για τον άνθρωπο αυτό σημαίνει ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΝ! Η Ιερά Σύνοδος τι είπε για την αργία της Κυριακής, της ημέρας του Κυρίου; ΤΙΠΟΤΑ! ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!

               Άρα η Σιωπή μας ταυτίζεται με την Προδοσία της Ορθοδοξίας  μας.

                      Αδελφοί μου, εθεώρησα χρέος μου να Σας υπομνήσω αυτά τα απλά πράγματα, καθώς τώρα αναλαμβάνετε τα υψηλά Σας καθήκοντα. Εύχομαι η αγωνιώδης φωνή μου να μη πάει στο καλάθι της λήθης και της αδιαφορίας! Οι Συνοδικοί Σύνεδροι της προλαβούσης περιόδου έγλειφαν τους Κυβερνώντες! Το ωμολόγησαν οι ίδιοι! Το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός κ Γαβρόγλου!  Σείς, Αδελφοί μου, αναλάβατε την  πανοπλία Σας και κηρύξτε ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για την σωτηρία και της Ορθοδοξίας μας και της φιλτάτης Πατρίδος μαςΚηρύξτε την έναρξη ενός ιερού αγώνος και καλέστε μας να αναλάβουμε την πανοπλία μας! Οι καιροί είναι κρίσιμοι! Αναβολή δεν χωράει!

 
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

          Οι πιστοί χριστιανοί και οι γνήσιοι Έλληνες όχι μόνον ανησυχούν, αλλά και εκφράζονται δημοσίως, διαμαρτυρόμενοι για την αδράνειαν ημών τε και Υμών! Ιδού ένα τελευταίο δημοσίευμα:

«Η Εκκλησία….κοιμάται!

Οι φωτογραφίες που κατακλύζουν το διαδίκτυο, από τα βιβλία θρησκευτικών του δημοτικού (και ειδικά της Τρίτης Τάξης) έχουν προκαλέσει απανωτά σόκ στους Χριστιανούς γονείς. Και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Εκκλησία, η οποία τελικά επέτρεψε  το να μαθαίνονται στα παιδιά μας όλα αυτά που βλέπουμε. Τελικά η Εκκλησία  μάλλον κοιμόταν και είχε δίκιο ο Φίλης που έλεγε ότι αυτός κέρδισε!» (βλ. ΕΛ. ΩΡΑ, 17.09.2017).

TΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗ! Ακούστε το:  «2. Η Διοικούσα Εκκλησία, υποταγμένη και συμβιβασμένη καθώς είναι, με αδικαιολόγητη δουλοπρέπεια, στην νεοταξική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ακολουθεί το πνεύμα της «ρεαλπολιτίκ» και δίνει την γραμμή της υποχώρησης στις κάθε είδους νεοταξικές απαιτήσεις, στην παθητικά αποδεχόμενη τα πάντα και υπνώτουσα Ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα να επέρχεται -και σε συνδυασμό με τη σταδιακή ολοκλήρωση του σχεδίου του ειρηνικού εποικισμού της χώρας από μουσουλμανικές ορδές που συντελείται σταδιακά στις μέρες μας- το τέλος του σύγχρονου Ελληνικού Ορθόδοξου Χριστιανικού κράτους» (Παναγιώτης Τσαγκάρης, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων).

Έπειτα από τα παραπάνω παρατεθέντα αποδεικτικά στοιχεία οφείλετε να δώστε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ μια ουσιαστική απάντηση. Να συνειδητοποιήσετε, ότι αναλαμβάνετε την Διοίκηση του σκάφους της Εκκλησίας σε καιρούς δυσχειμέρους, σε καιρούς χαλεπούς! «Το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας» γράφει ο Ημερήσιος Τύπος (βλ. Σάββας Καλεντερίδης ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 22.09.2017).


Αδελφοί μου, επαναλαμβάνω, σήμερα

*       Ο Χριστός μας ξανασταυρώνεται!
*       Ο Τίμιος Σταυρός αποκαθηλώνεται!
*       Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας αφαιρεί τον Σταυρόν από το κοντάρι της Σημαίας μας!
*       Η Παναγία μας εξωστρακίζεται από την ζωή μας!
*       Η εικόνα της Θεοτόκου απορρίπτεται σε καλάθους αχρήστων!
*       Η Ορθοδοξία μας διώκεται!
*       Η εβδόμη Εντολή του Θεού περί της »εβδόμης ημέρας»  ποδοπατείται!
*       Η αργία της ημέρας της Κυριακής έχει καταργηθή!
*       Ο εκκλησιασμός των μαθητών των Δημοσίων Σχολείων οδηγείται προς την κατάργησή του!
*       Ο Ισλαμισμός ευνοείται  και εξαπλούται ολοταχώς!
*       Η Ελλάδα μας αποχριστιανίζεται!
*       Η νεολαία χάνεται!
*       Μας απαγορεύουν πια να λέμε το σύνθημα «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια»
*       Η εθνική μας συνείδηση νεκρώνεται!
*       Δήμαρχος του Λεκανοπεδίου της Αττικής αρνήθηκε την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου στο τέλος μιας εκκλησιαστικής Λιτανείας!
*       Η ένδοξος ιστορία μας αλλοιώνεται!
*       Όλα, ΝΑΙ ΟΛΑ, αναποδογυρίζονται, ανατρέπονται!
*       Η αθεΐα θριαμβεύει!
*       Η «πανθρησκεία» και ο «Οικουμενισμός», προωθούνται  συστηματικώς και ολοταχώς!

Εύχομαι η φωνή μου να μη πέσει στο κενό.

Με αδελφική αγάπη και ασπασμούς

Ένας ταλαίπωρος άνθρωπος, αμαρτωλός και τρισάθλιος

+ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ο οποίος αριθμεί:

79 έτη στον αγώνα της ζωής, δηλ.

28.949 περίπου ημέρες, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα της ζωής, εκ των οποίων:

56 έτη στην Ιερωσύνη

43 έτη στη Διοίκηση της Εκκλησίας μας

41 έτη στην Αρχιερωσύνη

39 έτη ως Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και είναι

5ος στην Επετηρίδα, ως προς τα πρεσβεία στην σειρά της Ιεραρχίας σήμερα!


************

 blog1Πηγή: Εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»  21.09.2017

Πηγή: http://mkka.blogspot.gr/2017/09/blog-post_25.html

Σεπτεμβρίου 23, 2017

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

kosmas - agrinio

Γράφει: Ο Αρχιμ. Πασιος Παπαδόπουλος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα

Πολλοί άνθρωποι που βλέπουν τον σάλο που ξέσπασε στην τοπική Εκκλησία και μας ακούν να ομιλούμε ή να γράφουμε για την αίρεση του Οικουμενισμού ενώ ψιλιάστηκαν ότι κάτι τρέχει δεν μπορούν να μάθουν τί ακριβώς συμβαίνει, διότι ο επίσκοπος Φλωρίνης, όπως και οι άλλοι κατά κανόνα επίσκοποι των ιερών Μητροπόλεων, ως εκ τούτου και οι παπάδες καθώς και οι ιεροκήρυκες, εκ προθέσεως, δεν ενημερώνουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα για εκείνα που συνέβησαν στην «Αγία -τάχα- και Μεγάλη Σύνοδο». Οι περισσότεροι στον κλήρο αλλά και οι θεολόγοι πήραν γραμμή δια των μητροπολιτών τους από το Πατριαρχείο να σιωπούν ή και να μην ομιλούν με ευκρίνεια για την Σύνοδο αυτή που έγινε στο Κολυμβάρι. Γι’ αυτό και όταν χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις αποκρύπτουν αρκετά από τα γεγονότα και δεν παρουσιάζουν συνολικά σφαιρική την εικόνα της κατάστασης σχετικά με τα κάτωθι:

· Γιατί στην Σύνοδο στο κολυμβάρι δεν προσήλθαν τα τέσσερα πατριαρχεία Ρωσίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας και Αντιόχειας που εκπροσωπουν τουλάχιστον τα 2/3 του χριστιανικού πληθυσμού στον κόσμο;

· Γιατί δεν συμμετείχαν σ’ αυτή την Σύνοδο όλοι οι επίσκοποι ως η ιεραρχία εκάστης Εκκλησίας αλλά μόνο 24 από καθέ Εκκλησία, το επιτρέπουν αυτό οι ιεροί κανόνες;

· Γιατί δεν είχαν δικαίωμα ψήφου τελικά ούτε και αυτοί οι επίσκοποι που συμμετείχαν αλλά μόνο οι προκαθήμενοι;

· Γνωρίζεται ότι οι ψήφοι ήταν λιγότροι (10) από ένα δεκαπενταμελές ενός σχολείου;

· Γιατί η Σύνοδος χρηματοδοτήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τί πόσο χορηγήθηκε;

· Γιατί πρόσωπο της CIA συνεργαζόταν μάλιστα κατά τις συνεδρίες με την πατριαρχική επιτροπή στην εν λόγω Σύνοδο;

· Γιατί ενώ αποφασίσθηκε συνοδικά από την Ιεραρχία της Εκκλησία της Ελλάδος να μην χαρακτηρισθούν ως Εκκλησίες οι άλλες ομολογίες δεν τηρήθηκε τελικά η συγκεκριμένη απόφαση της Συνόδου, έγινε αυτοαναίρεση;

· Γιατί εξοβελίσθηκε από την ατζέντα της θεματολογίας το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου στην οποία χρόνια συμπεριλαμβανόταν;

· Αφού λοιπούν εσείς, όπως ισχυρίζεσθε, δεν θέλετε τα σχίσματα γιατί τα διατηρείτε; Δεν ήταν θέμα άξιο λόγου για να ενδιαφερθεί η Σύνοδος γι’ αυτό που σχίζει την ορθόδοξη Εκκλησία περισσότερο από έναν αιώνα;

· Αν από αγάπη θέλετε να ενωθούμε με τους αιρετικούς γιατί δεν θέλετε να ενωθούμε και με τους παλαιοημερολογήτας που είναι ορθόδοξοι;

· Μήπως τελικά το παλαιό ημερολόγιο είναι ένα εμπόδιο να μας ενώσετε με τους παπικούς και τις όποιες άλλες αιρέσεις γι’ αυτό και δεν το λύνετε;

· Γιατί τόση σπουδή να ενωθούμε με τους παπικούς και τις άλλες αιρέσεις αφού δεν διόρθωσαν τις δογματικές τους κακοδοξίες σε θέματα πίστεως;

· Σας έχει εξηγήσει ποτέ κανείς ότι αιρετικός δεν καθίσταται μόνο όποιος κηρύττει κακοδοξία αλλά και ο ποιμένας εκείνος που δεν αντιδρά την ώρα που φανερά προωθείται η αίρεση αλλ’ απεναντίας στηρίζει τον αιρετικό στις ενέργειές του;

· Γιατί ο επίσκοπός μας ενώ λέει ότι είναι ορθόδοξος δεν αντέδρασε στην Σύνοδο της Ιεραρχίας όταν εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της Κολυμβάριας Ψευτοσυνόδου;

(Kαι το στολόγιό μας συμπληρώνει: Γιατί πίσκοπος Θεόκλητος τρεξε στην Βέροια για να γκαλιάση και να συμπροσευχήθη με τν πατριάρχη Βαρθολομαο μετά το Κολυμπάρι);

· Γιατί δεν παίρνει τουλάχιστον τώρα σαφή θέση ως προς τις αποφάσεις της Κολυμβάριας ψευτοσυνόδου;

· Γιατί διώκει τους ορθόδοξους πατέρες δύο ιερών μονών;

· Σας έχει εξηγήσει κανείς τί σημαίνει η διατύπωσις του κανανικού δικαίου ότι « κοινωνν κοινωνήτω κοινώνητος σται», αφορά την μόλυνση της πίστεώς σας ως προς το δόγμα, όταν ο επίσκοπος μνημονεύει τον οικουμενικό Πατριάρχη που εξόκειλε στην αίρεση του Οικουμενισμού και είναι πλέον ο μεγαλύτερος αιρεσιάρχης και όταν εσείς πηγαίνετε στις λειτουργίες τους συνευδοκείτε στην αίρεση;

· Σας εξήγησε κανείς ότι η Εκκλησία προέβλεψε και την περίπτωση να μπορεί να αντιδράσει ένας ιερέας ή και ένας απλός πιστός με την διακοπή κοινωνίας όταν εισάγεται αίρεση;

· Υπήρχε περίπτωση να μην προέβλεπε η Εκκλησία τρόπο να αντιδράσει και ένας απλός πιστός πολύ περισσότερο ένας ιερέας ή επίσκοπος στη περίπτωση που κηρύσστεται αίρεση;

· Γιατί δεν ομιλούν γι’ αυτά τα ζητήματα καθόλου στις ενορίες; Αν αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν την κατήχηση γιατί γίνατε ιερείς και επίσκοποι;

· Γιατί σε τοπικό εκκλησιαστικό επίπεδο δεν έχουμε το δικαίωμα να μπούμε στις ενορίες ως ιεροκήρυκες και εμείς να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτά τα θέματα αφού εσείς δεν το κάνετε;

· Γιατί δεν βγαίνουν ο επίσκοπος ή εκπρόσωποί του τουλάχιστον στα τηλεοπτικά κανάλια να κάνουμε δημόσιο διάλογο για να καταλάβει ο κόσμος τί τέλος πάντων συμβαίνει;

· Γιατί τόσο δραστικά μέτρα να μας ξυλώσουν γρήγορα γρήγορα από τα μοναστήρια μας;

· Γιατί προβαίνουν στη διακοπή και της μισθοδοσίας μας ενώ συνεχίζουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας χωρίς κάποια αλλαγή;

· Θα είναι άδικο αν προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράνομη διακοπή μισθοδοσίας;

· Δεν λειτουργούσαμε στα μοναστήρια μας με την εντολή της ίδιας της Μητροπόλεως;

· Αυτοβούλως βρεθήκαμε σ’ αυτά και μάλιστα παίρνοντας καταναλωτικά δάνεια στο όνομά μας;

· Μήπως τελικά στηρίζετε την αίρεση γι΄ αυτό τα κάνετε αυτά και δεν θέλετε να ενημερωθεί ο λαός και δεν αφήνεται ούτε εμάς να μιλήσουμε αφού δεν μας δίνετε πρόσβαση;
Αίρεση δεν είναι μόνο να κηρύττεις ο ίδιος κακοδοξίες, αν και αυτό τελικά δεν μπορώ να πώ ότι συμβαίνει, διότι υπάρχουν ιερείς και αρχιμανδρίτες και στην Πτολεμαδα που κηρύττουν ότι ο παπισμός είναι Εκκλησία και ότι έχει έγκυρα μυστήρια. Αίρεση είναι και το να συνευδοκείς με την στάση σου και να καλύπτεις την δράση των αιρετικών, να μην ενημερώνεις με ακρίβεια το ποίμνιο τι συμβαίνει σχετικά και να λέγεις στους πιστούς μισά πράγματα. Η μισή παρουσίαση των πραγμάτων και η απόκριψη ορισμένων πλευρών ή η παραποίηση της αλήθειας την ώρα μάλιστα που προωθείται η εδραίωση της αιρέσεως είναι χειρότερη. Είναι σαν την ημιμάθεια που είναι πιο επικίνδυνη της αμάθειας. Τί λέγει ο Κύριος: « μισθωτς δ κα οκ ν ποιμήν, ο οκ εσ τ πρόβατα δια, θεωρε τν λύκον ρχόμενον κα φίησι τ πρόβατα κα φεύγει· κα λύκος ρπάζει ατ κα σκορπίζει τ πρόβατα. δ μισθωτς φεύγει, τι μισθωτός στι κα ο μέλει ατ περ τν προβάτων»(Ιω.10,12-13).

Σαφώς διαπιστώνεται απ’ όσα επισημάναμε ό,τι δεν ενημερώνουν οι μητροπολίτες το ποίμνιο τι επακριβώς συμβαίνει ενώ συνάμα πολεμούν τους ελάχιστους πατέρες, όχι απλώς με απομώνωση από το ποίμνιο, το οποίο το κατηχούν αποκλειστικά και το απαγορεύουν να έρχεται κοντά μας, αλλά και με το να μας παίρνουν την διοίκηση των μοναστηριών που εμείς οι ίδιοι χτίσαμε, και τώρα, επιπλέον, να παύουν το όποιο εισόδημά μας, επειδή δεν συντασσόμαστε με την αίρεση αλλά αποκαλύπτουμε την σκοπιμότητα και την πονηρία τους, αυτό ακριβώς, δείχνει ό,τι έχουν συνταχθεί με τον Οικουμενισμό. Ας παριστάνουν τους Ορθοδόξους καθήν στιγμή δεν μας αφήνουν να μπούμε στι Εκκλησίες να ενημερώσουμε τους πιστούς και δεν βγαίνουν στα κανάλια για διάλογο να μας ακούσει ο κόσμος υπάρχει σκοπιμότητα! Το άσχημο είναι ότι εσείς οι πιστοί τους ακολουθείτε και δεν απαιτείτε τον δημόσιο διάλογο!

Έτσι οι μισθωτοί ποιμένες αποδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι είναι και αυτοί μέρος του συστήματος της παγκοσμιοποίησης -που έχει άλλο «ευαγγέλιο»- ενός κατεστημένου σαθρού, βρωμερού, πονηρού και αλλοπρόσαλλου που άλλα λέει στον λαό, άλλα εννοεί και άλλα κάνει. Έτσι για παράδειγμα μπορεί να μιλά κανείς για τις αιρέσεις, μία εκ των οποίων είναι και ο παπισμός που συμπεριλαμβάνεται στο συνοθύλευμα του Οικουμενισμού, και ενώ κάνει λόγο για την Λατινική αίρεση τον βλέπουμε παραδόξως να επικοινωνεί μυστηριάκα -αυτό είναι η διακοινωνία- με τον πατριάρχη που αναγνωρίζει την συγκεκριμμένη αίρεση ως Εκκλησία. Και έπειτα έχουμε λένε ευθύνη εμείς διότι διακόπτοντας την μνημόνευση κάνουμε σχίσμα! Συγνώμη ξέρετε τί λέτε ή μήπως κάτι δεν πάει καλά; Και όχι απλώς αυτό αλλά μνημονεύετε τον πατριάρχη ενώ γνωρίζετε ότι μνημονεύεται ο πάπας ως επίσκοπος την ώρα της Θείας Λειτουργίας και υπάρχουν ντουκουμέντα γι αυτά. Και αναρωτιέται κανείς που έχει ιδέα από το ιερό Πηδάλιο τί καραγκιοζλίκια είναι αυτά! Όντως είστε επικίνδυνοι για τους πιστούς διότι ακριβώς υποκρίνεσθε ευσέβεια! Θα ήσασταν πιο ειλικρινείς αν δεν μιλούσατε καθόλου για τον παπισμό. Τώρα τί κανετε ορισμένοι λέτε ότι ο παπισμός είναι αίρεση αλλά κοινωνείτε με τον πατριάρχη που δεν λέει το ίδιο και μνημονεύει τον πάπα! Λοιπόν υποκρίνεσθε ή όχι; Δεν συγχέετε έτσι τον πιστό λαό; Την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού πού ήταν ο Πατριάρχης; Τί έχουν να απαντήσουν σ’ αυτά οι «ορθόδοξοι» μέχρι τώρα επίσκοποί μας; Είναι και αυτό από τα τραγελαφικά της εποχής μας! Μήπως λοιπόν πρέπει τώρα να μας δικαιώσετε διακόπτοντας και εσείς το μνημόσυνο του Αιρεσιάρχη Πατριάρχη για να αρχίσουμε να σας μνημονεύουμε; Διαφορετικά «τοιοδε μόχθου τέρμα μή τι προσδόκα, πρν ν….. » έστω και αν μας κόψετε πενήντα μισθούς! Αν νομίζετε ότι θα φοβηθούμε με διακοπή μισθοδοδοσίας και καθαίρεση να ομιλούμε και να κρατήσουμε την πίστιν μας είστε βαθιά νυχτωμένοι ο αγώνας δεν τελείωσε τώρα αρχίζει!

Πηγή: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=61581

© 2017 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top