Μετα Πληροφορίες

Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

12 Σεπτεμβρίου 2009 από

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

« Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα Φυσική και Χυμεία, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, να διερευνήσουν εάν οι μαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, έτσι ώστε να σχεδιάσουν και προασαρμόσουν ανάλογα την διδασκαλία τους. Στις επόμενες τάξεις οι δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες:

 1. Συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τον διδάσκοντα.
 2. Διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.
 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου ενημέρωση των μαθητών και των γονέων των για το σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης» Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, προτείνουμε τους παρακάτω θεματικούς άξονες που θα πρέπει να εστιασθεί η διαγνωστική αξιόλογηση των μαθητών της Α΄τάξης 

ΦΥΣΙΚΗ

 1. Γνώση θεμελιωδών μεγεθών και μονάδων μέτρησής τους στο SI
 2. Κατασκευή και ερμηνεία διαγραμμάτων
 3. Επίλυση εξισώσεων α΄και β΄βαθμού
 4. Διανύσματα
 5. Έλεγχος μεταβλητών
 6. Διερεύνηση αριστοτελικών αντιλήψεων για την δύναμη
 7. Διερεύνηση ιδεών – αντιλήψεων μαθητών για μεγέθη, φαινόμενα. πχ κίνηση, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, ελεύθερη πτώση, ενέργεια, θερμοκρασία, θερμότητα κλπ

ΧΥΜΕΙΑ

 1. Γραφή συμβόλων χυμικών στοιχείων, χυμικών ενώσεων, στοιχειώδης ονοματολογία
 2. Σωματιδιακή φύση της ύλης
 3. Γραφή στοιχειωδών χυμικών εξισώσεων
 4. Ικανότητα χρήσης  αριθμητικών αναλογιών
 5. Διερεύνηση ιδεών – αντιλήψεων μαθητών για μεγέθη, φαινόμενα. πχ πυκνότητα, διάλυση, καύση, διατήρηση μάζας, κλπ

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών αξόνων  προτείνουμε υποδείγματα διαγνωστικών δοκιμασιών τα οποία  μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί αυτούσια ή τροποποιημένα κατά την κρίση τους, καθώς  και σχετικές οδηγίες  και φύλλα καταγραφής των απαντήσεων για την πληρέστερη αποτύπωση των τυχόν αδυναμιών των μαθητών.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΓΕΛ & Α΄ΕΠΑ.Λ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΧΥΜΕΙΑΣ Α΄ΓΕΛ & Α΄ΕΠΑ.Λ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΫΣ

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΧΥΜΕΙΑΣ

 

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | 8 Σχόλια »Αφήστε μια απάντηση