Διαδικασία Ε:Έναρξη Μισθοδοσίας Αναπληρωτών-Ωρομισθίων

Περιγραφή Διαδικασιας

1 Αναπληρωτές

  1. Συμπλήρωση του Εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (ENT-Ε1_ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ.doc) μόνο αν δεν  έχει συμπληρωθεί στη Διεύθυνση την ημέρα της πρόσληψης τους

.

2  Ωρομίσθιοι  – Ωρομίσθιοι Ειδικής Αγωγής

  1. Συμπλήρωση του Εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ (ENT-Ε2_ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ.doc) ή
  2. Συμπλήρωση του Εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Α. (ENT-Ε3_ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΑ.doc) αν πρόκειται για Ωρομίσθιο Ειδικής Αγωγής

Όλα τα παραπάνω έντυπα τα αποστέλλετε μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί στη Διεύθυνση την ημέρα της πρόσληψης τους

.

Κατεβάστε το έντυπο:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Κατεβάστε το έντυπο:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Κατεβάστε το έντυπο:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_ΕΑ