Διαδικασία Α:Δήλωση Μεταβολής Μισθοδοσίας

Περιγραφή Διαδικασίας

Προκειμένου να δηλώσετε τη μεταβολή μισθοδοσίας για ένα εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία

  1. Συμπλήρωση της On-Line φόρμας Δήλωσης Μεταβολής Μισθοδοσίας (On-Line Φόρμα)
  2. Ειδικά για μεταβολές που αφορούν Δάνεια θα πρέπει να συμπληρώνεται η On-line Φόρμα «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΝΕΙΩΝ»
  3. Η επιβεβαίωση των υποβαλλόμενων στοιχείων θα γίνεται μέσω της καταχώρησης του  μοναδικού κωδικού που έχει το κάθε σχολείο προκειμένου να υποβάλλει στοιχεία  στην on-line φόρμα. Υπάρχει αντιστοιχο πεδίο που καταχωρίζεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ στην αντίστοιχη φόρμα

Δεν θα αποστέλλετε κανένα δικαιολογητικό που αφορά τη μεταβολή που δηλώνετε. Τα δικαιολογητικά κρατούνται στο αρχείο σας και θα μας τα αποστείλετε όταν σας ζητηθούν.

.

.

Να γνωρίζετε ότι…

  1. Μπορείτε να αποστέλλετε της μεταβολές μόλις προκύπτουν. Οι μεταβολές που έχουν σταλεί μέχρι το τέλος κάθε μήνα θα περάσουν στη μισθοδοσία του μεθεπόμενου μήνα.
  2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται όλα τα παραπάνω βήματα


Προσοχή σε!!!

  1. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε  σε μεταβολές που θα πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην χρειαστούν οι συνάδελφοι να επιστρέψουν  χρήματα (π.χ διακοπή επιδόματος τέκνου). Ενημερώστε τους συναδέλφους να μεριμνούν νωρίτερα και να  σας ενημερώνουν για μεταβολές τέτοιου είδους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης  σας,  για τέτοιου είδους μεταβολές παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για να γίνει η μεταβολή.
  2. Μεταβολές που αφορούν δάνεια  θα πρέπει να δηλώνονται στην On-line Φόρμα «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΝΕΙΩΝ»
  3. Μεταβολές που αφορούν τέκνα πρέπει να μας ενημερώνετε, ποιό τέκνο αφορά η μεταβολή (1ο, 2ο ή 3ο κ.α)

.

On-Line Φόρμα Δήλωσης Μεταβολή Μισθοδοσίας

On-Line Φορμα Δήλωσης Μεταβολής Δανείων

.

.