ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Από 1 εως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποχωρίσουν από την υπηρεσία με συνταξιοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση από το site μας προκειμένου να την υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ν. Αχαΐας για να πάρουν Αριθμό Πρωτοκόλλου. Η οριστική αποχώρηση από την υπηρεσία, θα γίνει ένα μήνα μετά την αίτηση τους αυτοδίκαια. Για όσους επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης 15 ημέρες μετα την πρώτη αίτηση. Σε αυτή τη περίπτωση η τελευταία ημερα εργσαίας είναι η ημερομηνια της 2ης αιτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εάν κάποιος υποβάλει αίτηση στις 2 Ιουλίου μπορεί να υποβάλει την 2 αίτηση απο τις 17 Ιουλίου και μετά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εάν έχουν αποφασίσει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους να ενημερώσουν το σχολείο τους προκειμένου να γίνουν οι ενέργειες από τη μηχανοργάνωση τόσο για τη διακοπή μισθοδοσίας  τους όσο και για τη βεβαίωση αποδοχών του τελευταίου μήνα και της τελευταίας πενταετίας που απαιτούνται

.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα σχολεία αφού έχουν την ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για τη πρόθεση αποχώρησης τους, οφείλουν να καταχωρίσουν στην online φόρμα «Οnline Δήλωση Πρόθεσης» τα στοιχεία που ζητούνται έτσι ώστε να γίνει η διακοπή μισθοδοσίας  τους και να εκδοθούν οι  βεβαιώσεις αποδοχών του τελευταίου μήνα και της τελευταίας πενταετίας που απαιτούνται.  Τα στοιχεία πρέπει να καταχωριστούν μέχρι 15 Ιουνίου

Παρακαλούμε να γίνει ενημέρωση των συναδέλφων προκειμένου να εξυπηρετηθούν με ομαλότητα και να υπάρξει ένας προγραμματισμός από μέρος της Διοίκησης – Μηχανοργάνωσης.

.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία ή/και προϋπηρεσία αλλά και το περιεχόμενο του υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου.

Ενδεικτικά απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης υπαλλήλου, όπου απαραίτητα να αναφέρεται, για έγγαμους η ακριβής ημερομηνία γάμου, για διαζευγμένους η ακριβής ημερομηνία διαζυγίου, για χήρους η ακριβής ημερομηνία θανόντος συζύγου. (Μπορεί να αναζητηθεί υπηρεσιακά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου)
  • Πιστοποιητικά σπουδών για σπουδάζοντα τέκνα
  • Απλές φωτοτυπίες και πρωτότυπα α) Α.Δ Ταυτότητας, β) Βιβλιαρίου καταθέσεων, γ) Εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (ή άλλο επίσημο έγγραφο προς απόδειξη του Α.Φ.Μ.), δ)αριθμός Α.Μ.Κ.Α.
  • Βεβαίωση εκκαθαριστή αποδοχών για δόσεις και μήνα εξόφλησης σε περίπτωση δανείων ή παρακράτησης δόσεων για εξαγορά προϋπηρεσίας.
  • Φωτοτυπία της πράξης του Γ.Λ.Κ. και αποδεικτικό εξόφλησης αν υπάρχει αναγνωρισμένη/εξαγορασμένη προϋπηρεσία.
  • Στην περίπτωση διεκδίκησης επιδόματος θέσης, φωτοτυπία πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησης στην θέση.
  • Αν υπάρχει προϋπηρεσία ως μόνιμου στο δημόσιο προ του μόνιμου διορισμού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βεβαίωση για νόμιμες κρατήσεις ταμείων.