Διαδικασία Κ: Πρόσθετες Αμοιβές Υπαλλήλων

Προκειμένου οι Υπάλληλοι να δηλώσουν αμοιβές που προέρχονται από εργασία τους εκτός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει:

  1. Να Προσκομίσουν Δήλωση προς  την Οικεία  Υπηρεσία τους (τη Δ.Ε. Ν. Αχαΐας) σχετικά με το ποσό της πρόσθετης αμοιβής που θα λάβουν
  2. Να υποβάλουν στη Μηχανοργάνωση: Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με το σύνολο του ποσού  συγκεντρωτικά για κάθε εξάμηνο καθώς και Αναλυτική Δήλωση των Πρόσθετων Αμοιβών ανά μήνα του εξαμήνου.
  3. Η Μηχανοργάνωση αποστέλλει κάθε εξάμηνο συγκεντρωτικά για κάθε υπάλληλο:
  • Τις Δήλωση προς  την Οικεία  Υπηρεσία
  • Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με το σύνολο του εξαμηνιαίου ποσού
  • Και τις Αναλυτικές Δήλωσες των Πρόσθετων Αμοιβών ανά μήνα του εξαμήνου

Οι Υπάλληλοι που έχουν λάβει επιπρόσθετες αμοιβές θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα παραπάνω μέχρι:

  1. 15 Ιουνίου για το 1ο Eξάμηνο
  2. 15 Δεκεμβρίου για το 2ο Εξάμηνο

Εντυπα:

Δήλωση προς  την Οικεία  Υπηρεσία

Υπεύθυνη Δήλωση  με το σύνολο του ποσού  συγκεντρωτικά για κάθε εξάμηνο και Αναλυτική Δήλωση των Πρόσθετων Αμοιβών ανά μήνα του εξαμήνου.