Διαδικασία Κ: Πρόσθετες Αμοιβές Υπαλλήλων

21 Μαρτίου 2012

Προκειμένου οι Υπάλληλοι να δηλώσουν αμοιβές που προέρχονται από εργασία τους εκτός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει: Να Προσκομίσουν Δήλωση προς  την Οικεία  Υπηρεσία τους (τη Δ.Ε. Ν. Αχαΐας) σχετικά με το ποσό της πρόσθετης αμοιβής που θα λάβουν Να υποβάλουν στη Μηχανοργάνωση: Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με το σύνολο του ποσού  […]