Δημοσιεύσεις

Επιμορφωτικό Υλικό

Μάνεσης, Ν. (2014). Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες. Αθήνα: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Μάνεσης, Ν. (2014). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Παπαναούμ, Ζ. & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. σσ. 77-94. Υ.ΠΑΙ.Θ: Θεσσαλονίκη.

Μάνεσης, Ν. (2011). Στερεότυπα και Διακρίσεις στην Οικογένεια. Αθήνα: Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Μάνεσης, Ν. (2008). Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Εργασιακή Ικανοποίηση. Στο Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ. Η Δια Βίου Μάθηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Έργο: Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα.: 55-75. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.

 

Βιβλία

Μάνεσης, Ν. (2014). Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες. Αθήνα: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Καραντζής, Ι. & Μάνεσης, Ν. (2013) (επιμ.) Τα Σχέδια μαθήματος στο Δημοτικό  Σχολείο. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Πάτρα: Gotsis.

Μάνεσης, Ν. (2011). Στερεότυπα και Διακρίσεις στην Οικογένεια. Αθήνα: Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Μάνεσης, Ν. (2011). Επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση των Εκπαιδευτικών – Το ζήτημα της εξομοίωσης (130/1990). Αθήνα: Γκιούρδας.

Μάνεσης, Ν. (2010). Σχολείο και Οικογένεια. Η Καθημερινότητα της Εκπαιδευτικής Πράξης. Αθήνα: Γκιούρδας.

 

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους

Μάνεσης, Ν. (2017). Αγωγή και Προαγωγή Υγείας. Στο Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης, & Αθ. Νταραντούμης (Επιμ.). Μάθε Ψηφιακά… Παίζοντας Συνεργατικά, (σσ. 167-199). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη (ISBN: 978-9620-612-059-6)

Μάνεσης, Ν. (2016). Παρουσίαση των ομάδων-στόχων και των διαδικασιών στρατολόγησης με βάση τη διεθνή εμπειρία. Στο Ραγιές, Ι. (επιμ). Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, (σσ. 41-54). Αθήνα: ΚΕ.ΜΕ.Α

Βαλμάς, Θ., Μάνεσης, Ν., Μπαρής, Θ. (2016). Η Σχολική Μονάδα ως Κοινότητα Μάθησης. Απόψεις, Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Στερεότυπα & Δυσλειτουργίες. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ). Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο Σχολείο, (σσ. 228-237). Αθήνα: Γρηγόρης.

Μίχαλου, Αιμ. & Μάνεσης, Ν. (2015). Η Τεχνική της Ενεργούς Ακρόασης: Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Ομάδες Γονέων. Στο Π. Κυπριανός & Jean-Pierre Pourtois (επιμ.) Οικογένεια και Σχολείο. Τοπικές Κοινωνίες, (σσ. 477-489). Αθήνα: Opportuna.

Μάνεσης, Ν. (2014). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Παπαναούμ, Ζ. & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. σσ. 77-94. Υ.ΠΑΙ.Θ: Θεσσαλονίκη.

Μάνεσης, Ν. (2004). Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές των Δασκάλων: το παράδειγμα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα: 205-213. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικές Επετηρίδες και Επιστημονικά Περιοδικά

Αγγελοπούλου, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Δίγλωσσοι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η περίπτωση της Αχαΐας. Έρευνα στην Εκπαίδευση 6 (1), 228-236.

Αγγελοπούλου, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Απόψεις Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 63, 13-27

Manesis, N. (2017). In–service Education Educating Primary Teachers in Human Rights in Greece. The Learning Teacher Magazine, (8) 2,

Angelopoulou, P. & Manesis, N. (2017). Students from different cultural backgrounds, their difficulties upon elementary school entry in Greece and teachers’ intercultural educational practices. British Journal of Education, 5(4), 9-18.

Λαμπροπούλου, Α., & Μάνεσης, Ν. (2016). Σχολικός εκφοβισμός. Απόψεις Εκπαιδευτικών για τα Χαρακτηριστικά Θύτη και Θύματος. Μέντορας, 14, 37-50.

Μάνεσης, Ν. & Κακαβάς, Κ. (2016). Διαδραστικός πίνακας και παιδαγωγική χρήση: Απόψεις εκπαιδευτικών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9 (1), 16-30.

Manesis, N. & Foka, S. (2015). Teachers’ in–service education in Greece – A didactic proposal. The Learning Teacher magazine, 6 (4),

Μάνεσης, Ν. & Λαμπροπούλου, Α. (2014). Σχολικός εκφοβισμός: Ενέργειες εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – θεωρία & πράξη, 7: 83-89.

Μάνεσης, Ν. & Γερούκη, Μ. (2013). Ενημέρωση για το HIVS / AIDS σε Νέους στην Ελλάδα: Ανάγκες και Προκλήσεις. Οικονομία και Υγεία 3 (2): 33-43.

Μάνεσης, Ν. (2012). Απόψεις των γονέων για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οικογένεια από τις σχολικές εργασίες για το σπίτι. Κοινωνιολογική ανάλυση Σύγχρονη Εκπαίδευση, 171: 135-148.

Manesis, N. (2012). Teacher’s Role in Educational Changes: Executor or Collaborator? The case of Greece. Global Journal of Human Social Science, 12 (5): 73-81.

Μάνεσης, Ν. & Πανουργιά, Κ. (2012). Παιδική Κακοποίηση: Απόψεις Ελλήνων και Κυπρίων Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 52: 99-117.

Μάνεσης Ν. (2010). Κοινωνικά διαφοροποιημένες γονεϊκές προσδοκίες και αναπαραστάσεις για τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες του σχολείου Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 57: 31-54.

Μάνεσης, Ν. (2008). Η κοινωνική κατηγορία των γονέων και το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους  με τους εκπαιδευτικούς, Στο Μπρούζος, Α. κ.ά. (επιμ.) Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Τόμος VI. Σχολείο και Οικογένεια: 173-191. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Fragoulis, I. & Manessis, N. (2009). An investigation of Greek trainees’ re-educative needs during the realization of the Health Education Program. Review of European Studies, 1(2), 138-147.

Αλεξόπουλος, Δ. Μάνεσης, Ν. Φιλιππάτου, Σ., Σακελλάρη Μ., Σηφάκη, Α. (2005). Ανάπτυξη ενός τεστ λεξιλογίου για τους μαθητές της Δ΄ τάξης του ΔημοτικούΕπιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών ΑΡΕΘΑΣ Τόμος III:11-23. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

Μυλωνάς, Θ. & Μάνεσης, Ν. (2002). Ο κοινωνικός αποκλεισμός αρχίζει από το σχολείο. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών ΑΡΕΘΑΣ Τόμος II: 249-262. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

 

Δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων (με κριτές)

Κακαβάς, Κ, Κακαβάς, Π. Μάνεσης, Ν. (2014). Σενάριο Διδασκαλίας Θρησκευτικών στη Δ΄ Δημοτικού με χρήση ΤΠΕ. Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα. Στο Γούσιας, Φ. (επιμ). Πρακτικά Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.», 1304-1311. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Μάνεσης, Ν., Γιαννοπούλου, Α., Σαμαντά, Α. (2014). Διαδραστικός πίνακας και διδασκαλία μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο. Στο Ν. Αλεξανδρής, Χ. Δουληγέρης, Π. Βλάμος, Β. Μπελεσιώτης (επιμ). 6th Conferrence on Informatics in Education 2014. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 288-298. Αθήνα: Greek Computer Society.

Μάνεσης, Ν. Καραμπάση Ε., Κακαβάς, Κ. (2014). Η δειγματική διδασκαλία εκπαιδευτικών: Μια επιμορφωτική πρόταση. Στο Ευ. Κολέζα, Μ. Αργυροπούλου, Αθ. Τσιόκανος, (επιμ). Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Η Σχολική Μονάδα ως ένας Οργανισμός που Μαθαίνει. Προσεγγίσεις και Εφαρμογές, 225-230. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών – Ε.Λ.Κ.Ε.

Μάνεσης, Ν. (2008). Ιστορική Αναδρομή των Σχέσεων Σχολείου –Οικογένειας. Στο Θεοδοσοπούλου, Μ. κ.ά (επιμ). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Σχολές Γονέων: μαζί με τα παιδιά μας, 63-67. Αθήνα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μάνεσης, Ν. (2008). Αξιολόγηση της Δράσης και Λειτουργίας των Σχολών Γονέων στους Νομούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Στο Θεοδοσοπούλου, Μ. κ.ά (επιμ). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Σχολές Γονέων: μαζί με τα παιδιά μας, 157-161. Αθήνα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μάνεσης, Ν. Καραμπάση, Έ., Φλίγκου, Ι. (2007). Οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τους ρόλους των δύο φύλων. Πρακτικά του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Στο http:// peir.pde.sch.gr/educonf/2/

Μάνεσης, Ν. Καραμπάση Ε., Μαρούλη, Κ. Χρονόπουλος, Χ. (2007). «Φύλο και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας: οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου». Πρακτικά του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης    Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Στο http:// peir.pde.sch.gr/educonf/2/

Μάνεσης, Ν. (2007). Διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων των μελλοντικών δασκάλων για την ισότητα των φύλων: η συμβολή του μαθήματος Εκπαίδευση και φύλο στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών. Στo  Χατζηδήμου, Δ. κ.ά. (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος   «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τόμος II: 285-292. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

Μάνεσης, N. (2006). Αναζητώντας τον τέλειο Δάσκαλο: τι προσδοκούν οι γονείς των διαφορετικών  κοινωνικών κατηγοριών; Στο Χατζηδήμου, Δ & Βιτσιλάκη, Χ. (επιμ). Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου  Π.Ε.Ε.: Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας: 675-684. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Μάνεσης, Ν. & Τσερεγκούνη, Α. (2005). Η συμβολή του Διευθυντή του Σχολείου στη βελτίωση της  επικοινωνίας Γονέων και Δασκάλων. Στο Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Διοίκηση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Τόμος I: 131-145. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Μάνεσης, Ν. (2004). Ποιοι γονείς επιλέγουν το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους; Στο Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη, Ε., Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π. (επιμ). Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: Ελληνική και Παιδαγωγική Έρευνα(Αλεξανδρούπολη, 2004): 181-190. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν, Παπανδρέου, Α. (2003). Το Πρόγραμμα Εξομοίωσης των διαφορετικών πτυχίων των Ελλήνων δασκάλων και οι δυσλειτουργίες του. Στο Κοσμόπουλος, Α. (επιμ.) Παιδεία και Εκπαιδευτικός: 373-374. Αθήνα: Ψηφίδα.

Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν., Παπανδρέου, Α. (2001). Άτυπες μορφές δια βίου κατάρτισης των εκπαιδευτικών, στο Κ. Π., Χάρης, Ν. Β., Πετρουλάκης, Σ., Νικόδημος. (Εκδ) Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Συνεδρίου (Βόλος 1999), Αθήνα, Ατραπός: 375-389.

Mάνεσης, Ν. (2001) Η στάση των τσιγγάνων προς το σχολείο και η αντιμετώπισή τους από αυτό. Εισήγηση στο Ι΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο 10-12 Νοεμβρίου 2001. Στο http://www.pee.gr/enallagiparathirou/sin_napl.htm

Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν., Παπανδρέου, Α. (1999). Το Π.Δ. 130/90 για την Εξομοίωση και οι ποικίλες  διαφοροποιήσεις του κατά την εφαρμογή. Στο Κ. Π., Χάρης, Ν. Β., Πετρουλάκης, Σ., Νικόδημος. (Εκδ) Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής Έρευνας (Ναύπακτος 1998), Αθήνα, Ατραπός: 383-392.

Αφήστε μια απάντηση