Zoom!Zoom!Kindy!(Νηπ/γείο Κ.Ζευγαρακίου)

μπορεί μια τάξη να ζουζουνίζει…σε εικόνες και απλές γραμμές…

Σε αναστολή λειτουργίας

Μαρ 20213

Με βάση την  σημερινή ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης, ο νομός Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζεται ως «βαθύ κόκκινο» στην ζώνη κινδύνου για  covid-19.

Ετσι η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, στο νομό, αναστέλλεται έως τις 16 Μαρτίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι σταματά η δια ζώσης εκπαίδευση και αρχίζει η τηλεκπαίδευση μέσω webex, και πάλι.

Αγαπητοί γονείς, σύντομα ,θα λάβετε ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης καθώς και για το πρόγραμμα λειτουργίας.

Η τηλεκπαίδευση θα γίνει και πάλι ανά τμήματα.

Ηλεκτρονικές εγγραφές στο νηπιαγωγείο 2021-2022

Μαρ 20211

Οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο, για το νέο σχ.έτος  2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από τους γονείς ,ηλεκτρονικά και στη συνέχεια η αίτησή τους θα προωθείται στο νηπιαγωγείο.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την
έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα,εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017.
Από το σχολικό έτος 2020-2021, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών έχει γίνει υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Προς βοήθεια,  υπάρχει ο παρακάτω χρήσιμος οδηγός, ο οποίος καθοδηγεί βήμα προς βήμα τους ενδιαφερόμενους γονείς.Λήψη αρχείου

 

ΠΗΓΗ: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία εγγραφής πατήστε στην φράση που ακολουθεί:

Εγγραφή στο νηπιαγωγείο

(ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός από τις 1 Μαρτίου και μετά)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του
νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό
Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην
οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο
γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο
που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη
δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση
κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,
με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική
μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης
από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και
στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται
στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια
του Νηπιαγωγείου.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο
γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική
μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015
εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,
εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του
τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο
γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται
στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις,
η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη
δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική
βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα
εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα
γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα
ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες όπως:
Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι
σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι
εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Για  νέες εγγραφές στο νηπιαγωγείο μας επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2635051457 από 12:00 μ.μ -1:15 μ.μ κάθε εργάσιμη μέρα εκτός Τρίτης ή στείλτε email στο nipzev@gmail.com δίνοντας τα στοιχεία σας

Η σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου μας ορίζεται ως εξής από την Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας

Χριστουγεννιάτικες αποστολές με την αλφαβήτα

Ιαν 202111

 

Βασισμένες στο Ημερολόγιο Αντίστροφης Μέτρησης με την Αλφαβήτα,από το Παραμυθόσπιτο,κάθε μέρα ανακαλύπτουμε ένα γράμμα και αναλαμβάνουμε αποστολές…..

 

ΤΟ Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

Αποστολή: Έλα να γνωρίσουμε τον Αη Βασίλη και το σπίτι του.

Φτιάξε τον δικό σου Αη Βασίλη

Ο Αη Βασίλης της Φρένιας

Ντύσου Αη Βασίλης!

Η Μαρία Π.

ΤΟ Β ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Αποστολή: Να μας δώσετε πληροφορίες γιατί φτιάχνουμε την βασιλόπιτα και να μας αποκαλύψετε την αγαπημένη σας συνταγή!

ΤΟ Γ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΙ

Αποστολή: Φτιάξε μια γιορτινή γιρλάντα με γκι!

H γιρλάντα του Παναγιώτη

ΤΟ Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΤΟ

Αποστολή: Τραγούδησε για το Έλατο και στόλισε  το δικό σου!

Φτιάξε μια κάρτα!

Οι κάρτες της Φρένιας

 

ΤΟ Ζ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

Αποστολή: Δες την ιστορία της Γέννησης και βρες τα ζώα της φάτνης

ΤΟ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

Αποστολή: Τραγουδήστε τον «Μικρό Τυμπανιστή » και βρείτε τις δικές σας πρώτες φωτογραφίες ως βρέφη!

…..Μοιραστήκαμε μεσα από το webex θαυμάσιες μωρουδίστικες φωτογραφίες,σας ευχαριστούμε!

 

ΤΟ Κ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΣ

Αποστολή: βρείτε τι είναι οι καλικάντζαροι, ντυθείτε και χορέψτε σαν καλικάντζαροι!

Το Μ για τα μπισκοτάκια

Αποστολή: Άκουσε τον ινδιάνικο μύθο

και φτιάξε τα δικά σου μπισκότα

ο Δημήτρης φτιάχνει κουραμπιέδες

Η Μαρία και ο Ηλίας μελομακάρονα

ΤΟ Ξ ΓΙΑ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ

Αποστολή: Φτιάξε ένα ξωτικό και χόρεψε σαν ξωτικό! Γράψε το γράμμα σου στον Αη Βασίλη για να του το δώσουν τα ξωτικά

Από την Φρένια

ΤΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Αποστολή:Βγάλε αστείες χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με την οικογένειά σου ή φωτογράφισε την αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι!

ΤΟ Ρ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΥΝΤΟΛΦ

Αποστολή: Φτιάξε και στείλε μια κάρτα με τον Ρούντολφ!

Η κάρτα της Μαρίας Π.

Η κάρτα του Παναγιώτη

Δες το παραμύθι του Ρούντολφ,άκουσε το τραγούδι 

τραγούδησε και χόρεψε το. Αν θέλεις φτιάξε κέρατα και βάψε την μύτη σου κόκκινη για να μεταμφιεστείς σε Ρούντολφ.
Στείλε το βιντεάκι σου !

Η Ελένη

Ο Παναγιώτης

Η Μαρία

Η Φρένια

Το Σ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

Αποστολή: Φτιάξε τα δικά σου στολίδια

Οι μπάλες του Παναγιώτη….

….και της Φρένιας

Τα δέντρα στολίδια της Φρένιας

Το Φ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΤΝΗ

Αποστολή: Φτιάξε την δική σου παράσταση της φάτνης με υλικά χειροτεχνίας ή με παιχνίδια που έχεις στο σπίτι.

Η φάτνη του Δημήτρη

 

Η φάτνη της Ελένης

Η φάτνη του Νίκου

Η φάτνη του Παναγιώτη

 

Τηλεκπαίδευση …..μια σχολική πραγματικότητα!!!

Δεκ 202011

Μέρες που είναι,φτάνοντας στις διακοπές των Χριστουγέννων,μοιραία ο νους γυρίζει στην πρώτη καραντίνα,όταν φτάνοντας προς το Πάσχα είχαμε βρεθεί στην ίδια κατάσταση.

Μέρες που είναι,μοιραία αναπολούμε παλιές χριστουγεννιάτικες γιορτές στο σχολείο και τοποθετώντας ως εντελώς ασήμαντο,πλέον, τον φόρτο και το άγχος εκείνων των ημερών,αναπολούμε τον καιρό που η ζωή ήταν φυσιολογική…..

Μέρες που είναι γυρεύουμε μια αχτίδα ελπίδας,το φως κόντρα στο γκρίζο του χειμώνα και της πανδημίας.

Ένα πολύ χρήσιμο άρθρο,που θέτει την τηλεκπαίδευση σε ένα πιο φωτεινό πλαίσιο,είναι το παρακάτω κείμενο. που δανειστήκαμε από το 10o Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου,το οποίο και ευχαριστούμε για την ευγενική παραχώρηση.

Θα παρακαλούσαμε να το διαβάσετε και για πρακτικούς λόγους,καθώς δίνει χρήσιμες οδηγίες για την συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση!


Ξαφνικά, η σχολική πραγματικότητα άλλαξε. Πλέον, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αναγνωρίζουν πως το σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στις σχολικές εγκαταστάσεις και το γνωστό πρόγραμμα που ξεκινούσε από τις 8 μέχρι νωρίς το μεσημέρι. Στην αναπαράσταση του σχολείου στο μυαλό των ανθρώπων έχει προστεθεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη, ψηφιακή διάσταση. Λόγω των συνθηκών, η φυσική επαφή με το σχολείο εναλλάσσεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

    Για ποιο λόγο, λοιπόν, υπάρχει η τηλεκπαίδευση, έστω και υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες;

  • Με την τηλεκπαίδευση διαμορφώνεται μια αίσθηση ασφάλειας, διατηρώντας επαφή με την προηγούμενη ρουτίνα των μαθητών. Η αίσθηση πως η τάξη υπάρχει ακόμα, πως οι φίλοι και οι συμμαθητές βλέπονται ξανά υπό την εποπτεία της κυρίας τους, που συντονίζει την τάξη, υπενθυμίζει πως η καθημερινότητα, παρόλο που έχει αλλάξει περνώντας περισσότερο χρόνο στο σπίτι, είναι ακόμα οριοθετημένη.
  • Τα πράγματα θα επανέλθουν όπως ήταν πριν, καθησυχάζοντας τα παιδιά. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η επαφή με τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές και δεν αρκούμαστε απλώς στην παροχή ασύγχρονου υλικού, το οποίο θα συμπληρωθεί κατ’ επιλογήν του μαθητή. Οι μαθητές συναντιούνται και συνεχίζουν τις ομαδικές δραστηριότητες, γιατί πολύ απλά το σχολείο συνεχίζεται!
  • Αν και απομακρυσμένα, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη συνεχίζεται στα πλαίσια μιας απομακρυσμένης, ψηφιακής τάξης. Οι στόχοι του νηπιαγωγείου εξακολουθούν να παραμένουν ίδιοι, ακόμα και αν το μάθημα διεξάγεται σε μια διαδικτυακή τάξη και όχι φυσική, απλώς μεταβάλλεται το υλικό και το μέσο.
  • Βιώνουμε όλοι μαζί μια συλλογική εμπειρία, μέσα στην οποία μπορούμε να συζητάμε πώς αισθανόμαστε και πώς τη βιώνουμε. Όλοι –με προσοχή και πολλή, πολλή χαρά- θα αγκαλιαστούμε και θα χαρούμε μπαίνοντας ξανά στην αίθουσα, βλέποντας τους φίλους μας ξανά από κοντά. Όπως πάντα, θα συζητηθεί ό,τι έκανε τους μαθητές να αισθανθούν χαρά, λύπη, και τους προβλημάτισε, κάτι το οποίο ανέκαθεν συνέβαινε εντός της σχολικής τάξης. Δε γίνεται, λοιπόν, να παραβλεφθεί, πως η τηλεκπαίδευση στο νηπιαγωγείο είναι κάτι καινούριο και για όσους είχαν την ευχέρεια να συμμετάσχουν σε αυτή, ήταν μια εμπειρία-περιπέτεια με πολλά σκαμπανεβάσματα. Επομένως, μάλλον είναι κάτι που θα συζητηθεί μέσα και έξω από την τάξη!
  • Και φυσικά, διατηρείται η επαφή με τις απαιτήσεις, τις δραστηριότητες και το κλίμα του σχολείου, εξομαλύνοντας την περίοδο προσαρμογής που θα ακολουθήσει με την επιστροφή στην τάξη. Όμως, είναι πολύ σημαντική η επαφή που υπάρχει το μεσημέρι μέσω της οθόνης, καθώς οι μαθητές παραμένουν σε επαφή με τους κανόνες της τάξης. Όταν ο μαθητής συνδέεται στην ψηφιακή τάξη, είναι σαν να προσέρχεται στη σχολική μονάδα.

     Πώς όμως μπορούν τα ίδια τα παιδιά να εντάξουν την τηλεκπαίδευση στην καθημερινότητά τους;

  • Για αρχή, είναι σημαντικό οι μαθητές να ξέρουν πως το σχολείο υπάρχει ακόμα. Η τάξη είναι στο σχολείο και τους περιμένει, αλλά επειδή δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο εξαιτίας της καραντίνας, έχει μεταφερθεί στην οθόνη. Κατανοούμε την αντίδρασή τους ή την άρνησή τους που ενδέχεται να εκφράσουν. Προσπαθούμε να διατηρούμε την οικεία ρουτίνα, τροποποιώντας την. Είναι σημαντικό τα παιδιά να ξέρουν ότι η ζωή δε σταματά εδώ – αυτή τη στιγμή συνεχίζεται με έναν τρόπο διαφορετικό και σύντομα θα επιστρέψουν στο σχολείο και τις δραστηριότητές τους.
  • Δίνουμε σημασία στη ρουτίνα. Η ώρα του σχολείου έχει απλώς μεταφερθεί! Οι μαθητές προηγουμένως είχαν ένα πρόγραμμα στην καθημερινότητά τους.  Καλό θα ήταν να προσαρμοστεί το πρόγραμμα, όσο αυτό είναι εφικτό, στα νέα δεδομένα, και να τηρείται όσο το δυνατόν πιο πιστά. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχουν μεταβατικές δραστηριότητες πριν και μετά τη σύνδεση στη σχολική τάξη, οι οποίες συμβάλλουν θετικά στη συγκέντρωση και τη δέσμευση του μαθητή στο μάθημα.
  • Φροντίζουμε τις συνθήκες την ώρα της σύνδεσης. Όσο είναι δυνατόν, αποσυνδέουμε λοιπές συσκευές που δε χρειάζεται να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Φροντίζουμε, επίσης, να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότεροι περισπασμοί, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
  • Τέλος, επιτρέπουμε στους μαθητές να είναι ανεξάρτητοι, όπως θα ήταν στη σχολική αίθουσα. Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν (και χρειάζεται) να είναι διαθέσιμοι, σε περίπτωση που ο μαθητής χρειαστεί βοήθεια (π.χ  με τη  σύνδεση ή το μικρόφωνο). Όσον αφορά το υπόλοιπο του μαθήματος, είναι σημαντικό να επιτρέπεται στους μαθητές να αυτονομηθούν και να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες βασιζόμενοι στις δικές τους ικανότητες όπως  θα συνέβαινε εντός της σχολικής τάξης.

Καλό είναι να θυμόμαστε ότι αυτό το μέτρο είναι κάτι το προσωρινό, το οποίο, αν και ίσως δημιουργεί δυσκολίες, προσφέρει μια ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο μέσα από δραστηριότητες στο σπίτι, παιχνίδι, ξεκούραση, και, κυρίως, συζήτηση για ό,τι μπορεί να προβληματίζει και να αγχώνει το παιδί.

 

Χάιδω Βασιλάκη-ψυχολόγος

—————————————————————————————————————————————————————

#webex 3-Η ελιά

Δεκ 20207

Στα πλαίσια της σχετικής θεματικής ενότητας στο webex…..ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες…..

Μοιραστήκαμε βαφτιστικές φωτογραφίες μας και μιλήσαμε για τον ρόλο του λαδιού  στο μυστήριο της βάφτισης.

Κάναμε το πείραμα με το λάδι και το νερό

Ανάψαμε καντηλάκια,σχολιάζοντας τον ρόλο του λαδιού στο φιτίλι

Και φυσικά ζυμώσαμε….

πεντανόστιμα ελιόψωμα

 

αλλά και λαχταριστά τυρόψωμα

 

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς και τα παιδιά, που πρόθυμα και υπομονετικά ανταποκρίνονται στο ραντεβού μας κάθε μέρα!

« Παλιότερα άρθρα

Cook The Book-Η Κυρία μαγειρεύει!

Cook The Book-Η Κυρία μαγειρεύει!

Κατασκευή μάσκας για παιδιά

Αρχείο

Kατηγορίες

Μάρτιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων