Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία   γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν   μαθητές/τριες γεννημένοι/ες από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του

άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/τρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 1. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) νήπια/προνήπια.
 1. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 2. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Μετεγγραφές  Μαθητών/τριών

Οι αιτήσεις μετεγγραφής  των μαθητών/τριών  γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου του εκάστοτε σχολικού έτους.

 

Επικοινωνία με το νηπιαγωγείο: Δευτέρα-Παρασκευή 13:00-14:00, τηλ. 26950 48634

Προϊσταμένη: Βαρυπάτη Βάνα

Γεωγραφικά όρια Νηπιαγωγείου Αγίου Λέοντα:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ydAG2sPSfJQnouo0ovfP9WAZwErVCayl&ll=37.792710593814206%2C20.813684300000002&z=12

Εγγραφές ολόκληρο αρχείο: https://blogs.sch.gr/nipagleon/files/2022/02/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.pdf

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.Λήψη αρχείου

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017. Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.Λήψη αρχείου

Αναλυτικότερα για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

1) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

2) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

(υπενθυμίζουμε ότι το αποδεικτικό διεύθυνσης θα πρέπει να είναι πρόσφατο και να έχει εκδοθεί στο όνομα των γονέων)

3) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

4) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

 5) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

6) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (3) και (4) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (3) και (4) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

7) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ)  και

8) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

9) Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Παρακαλούνται οι γονείς κατά την προσέλευση στο σχολείο να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής υποδοχής

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες , κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δεν δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμάδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Για πληροφορίες  επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 26950-48634 και στο e-mail: mail@nip-ag-leont.zak.sch.gr

 

Η Προϊσταμένη

Αγγελοπούλου Βασιλική

Εσωτερικός Κανονισμός 1/θ Νηπιαγωγείου Άγιου Λέοντα

Σας  παραθέτουμε τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μας μονάδας ο οποίος συντάχθηκε με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων και εκπροσώπου του οικείου Δήμου.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίθηκε από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

 Λήψη αρχείου

Δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Σας παραθέτουμε τις παρακάτω εγκυκλίους – διευκρινίσεις προς ενημέρωση σας:

Φτερωτοί ταξιδιώτες!!!

 

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία / BirdLife Greece, youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=uloKmIahokY

Μικρά τιτιβίσματα!

Πατάω πάνω στην εικόνα και ακούω τον ήχο των πουλιών:

 

 

 

 

 

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία / BirdLife Greece, http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79403&sID=343

 

Κουκλοθέατρο!!!

«Χελιδόνα, φτάνουμε;»

 

 

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, https://files.ornithologiki.gr/images/shfwb/pe/yliko/pdf/Filla_Drastiriotiton.pdf

 

 

 

Πέφτει πέφτει η σταγόνα….

Ο κύκλος του νερού -Οι 3 μορφές του νερού

Πηγή: Πασχαλίνα Λίνα Βαλσαμίδου, AESOP: http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1593

Ο κύκλος του νερού – Οπτικοακουστικό υλικό

Δυναμική οπτική αναπαράσταση, σύντομο βίντεο και αφίσα με θέμα τον κύκλο του νερού.

Πηγή: Γιάννης Σαλονικίδης, Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10996

 

Τραγούδι «Το ποταμάκι»,  (Τα Παραμυθοτράγουδα, Γύρω Γύρω Όλα) Γιάννης Ζουγανέλης

Πηγή: Ελληνικό Τραγούδι, https://www.youtube.com/watch?v=OgVTO3UbCmQ

Η «Στιγμούλα» εξηγεί τον Κύκλο του Νερού!

Ο κύκλος του νερού, μέσα από τη ματιά της Στιγμούλας, από το βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη, «Η Στιγμούλα είναι δυνατή» (εκδόσεις Διόπτρα).

Πηγή:Marina Gioti, https://www.youtube.com/watch?v=VSeEwnZWrmg

 

 

 

Παγκόσμια ημέρα των ζώων!!!

The Present 

Ευαισθητοποίηση για την διαφορετικότητα και την αγάπη για τα ζώα!

(Πηγή: Αγάπη στην διαφορετικότητα:  http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1454?locale=el)

The Animals Save the Planet

Μια δημοφιλή σειρά του Animal Planet από 11 μικρότερα βίντεο κλιπ, της περασμένης δεκαετίας, με ήρωες τα ζώα της ζούγκλας. Με τη συμπεριφορά τους αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνοντας στους ανθρώπους ενδιαφέρουσες λύσεις σχετικά με την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων με σκοπό το όφελος του πλανήτη μας.

(Πηγή: Τα ζώα σώζουν τον πλανήτη: http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1436?locale=el)

Είδη Ζώων

Ένα παιχνίδι μνήμης για τα είδη των ζώων που ζουν στο τόπο μας.
Ανοίγω τις κάρτες μέχρι να βρω δυο όμοιες.

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σκοπός των παρακάτω οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου
προσωπικού των Νηπιαγωγείων,  των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με  τη λοίμωξη COVID-19,τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση
εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή
επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων.

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf

Γιαγιάδες και Παππούδες εν δράσει!!!!

«Μικρές Μεγάλες Κυρίες» της Φρανζίσκα Καλχ.

Νομίζετε ότι γνωρίζετε τα πάντα για τις μικρές μεγάλες κυρίες; Ξανασκεφτείτε το. Οι μέρες με πλέξιμο, απογευματινό ύπνο και βόλτες στα εμπορικά κέντρα τέλειωσαν. Αυτές οι γιαγιάδες ξέρουν πώς να περνούν καλά. Μπορείτε να τις βρείτε να λιάζονται δίπλα στην πισίνα ή να κάνουν κόντρες με τα καρότσια του σουπερμάρκετ. Αλλά, πάνω απ’ όλα, έχουν εκπληκτικές ιστορίες για να αφηγηθούν και φοβερές ιδέες να μοιραστούν.

26Φεβ2020 «Μικρές Μεγάλες Κυρίες» της Φρανζίσκα Καλχ, με μετάφραση Μαρία Παπαγιάννη, από τις Εκδόσεις Πατάκη-Patakis Publishers

Αν ανακατέψεις την σοφία, την υπομονή

την εμπειρία, την αγάπη,

θα έχεις ότι πιο γλυκό και υπέροχο

υπάρχει στον κόσμο…

την Γιαγιά και τον Παππού!!

 

Εκπαιδευτικό βίντεο για την ημέρα προστασίας της Γ’ ηλικίας

(Πηγή: Μαγκίρογλου Μαρία: https://video.sch.gr/asset/detail/y1FNMambaNjPclaOMnGUfo3r#share_tab)

Εσύ γέμισες ένα κουβαδάκι σήμερα; Οδηγός καθημερινής ευτυχίας για παιδιά!

 

Όλη μέρα, κάθε μέρα, όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο τριγυρνούν κουβαλώντας ένα αόρατο κουβαδάκι. Δεν το βλέπεις, αλλά υπάρχει. Κι εσύ έχεις κουβαδάκι. Κάθε μέλος της οικογένειας σου έχει ένα κουβαδάκι

Γεμίζουμε το κουβαδάκι  όταν βοηθάμε, νοιαζόμαστε, αγκαλιάζουμε, ενθαρρύνουμε, χαμογελάμε, μοιραζόμαστε, συνεργαζόμαστε, στηρίζουμε, είμαστε τίμιοι κι ευγενικοί. Αδειάζουμε το κουβαδάκι όταν προσβάλουμε, κοροϊδεύουμε, πληγώνουμε, είμαστε αγενείς, εγωιστές και ψεύτες.

 

Όταν γεμίζεις το κουβαδάκι κάποιου, γεμίζεις και το δικό σου. Νιώθεις όμορφα όταν βοηθάς τους άλλους να αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους.

Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη εξάσκηση!!!!

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές των Νηπιαγωγείων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

 • Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.
 • Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.
 • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης email του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
 • Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.
 • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Αναλυτικά βήματα θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

Ποιο είναι το μυστικό για να μη μας λείπουν τ’ αγαπημένα μας πρόσωπα όταν είμαστε στο σχολείο;;

Ο Τσέστερ το ρακούν φοβάται να πάει σχολείο. Και τότε η μαμά επιστρατεύει λίγη από τη μητρική μαγεία, του φιλά το χέρι και του λέει ότι όποτε του λείπει η σπιτική αγάπη, να φιλά το χέρι του ακριβώς εκεί που το φίλησε η μαμά…

Το παραμύθι «The Kissing Hand » της Audrey Penn, σε ελεύθερη μετάφραση, μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B1Za-pqQUWnCLVdvUjd1LUcyS3c/view  (από https://nipiagogosnotes.blogspot.com/2015/09/blog-post_12.html)

 

Το ποιηματάκι του Τσέστερ (απο το http://pythagoreionip.blogspot.com/2015/09/blog-post_16.html):

Πως νιώσαμε εμείς την πρώτη μέρα στο σχολείο;

 

Διώχνω μακριά τον κορωνοϊό: Φοράω μάσκα – Κρατάω αποστάσεις – Πλένω σωστά τα χέρια μου!!!

 • Ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών;: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/afisa-sostos_tropos_plisimatos_xerion.pdf
 • Κρατάμε αποστάσεις!!! Μια υπέροχη ιστορία: Ο σκαντζόχοιρος και η χελώνα ήταν κολλητοί. Ήθελαν ν’ αγκαλιαστούν σφιχτά, πολύ σφιχτά! Όμως δεν επιτρεπόταν.
  «Μην ανησυχείτε» τους είπε η κουκουβάγια. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δείξει κανείς ότι νοιάζεται».  Eoin McLaughlin

Μαθαίνουμε ασφαλείς!!!!!

«Πάμε στο σχολείο με ασφάλεια, ξεκινά το μάθημα….».

Επιστρέφουμε στα θρανία, τηρώντας τα μέτρα, ακούγοντας τους δασκάλους και τους καθηγητές μας. Κάνουμε την προστασία της υγείας μας τραγούδι!

 • Στην ιστοσελίδα mathainoumeasfaleis.gov.gr περιλαμβάνονται οδηγίες για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, σχετικοί σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες ενέργειες και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού.
 • Στο νέο τηλεοπτικόσπoτ

  τα παιδιά «τραγουδούν» τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού και εξηγούν πώς η μάσκα, ο σχολαστικός καθαρισμός χεριών, το παγούρι και τα άλλα μέτρα προστασίας θα βοηθήσουν, ώστε και αυτή τη σχολική χρονιά να συνεχίσουμε να #ΜαθαίνουμεΑσφαλείς.

(περισσότερα…)

Εργασίες για την άνοιξη

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο με εργασίες για την άνοιξη. Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εκτυπώσετε.
Συγγραφέας του βιβλίου η Βασιλική Χουρσίδου από την Αλεξανδρούπολη(αυτοέκδοση)
https://docplayer.gr/47151194-Vasiliki-hoyrsidoy-nipiagogos.html