αξιολόγηση προγράμματος etwinning

Το πρόγραμμα τελείωσε και έγινε αξιολόγηση από τους γονείς και τα παιδια με την μορφή ερωτηματολογίου online στο google forms και σε φύλλα εργασίας που δόθηκαν στους γονείς και στα παιδιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά απήλαυσαν το προγραμμα και θα ήθελαν να μετάσχουν ξανά ,όπως

 » περισσότερα