Λατινικά Γ’ Λυκείου : ΚΕΙΜΕΝΟ 21 (

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4ΠΩΣ  ΠΗΡΕ  ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥ  ΤΟ 
PISAURUM
Brenno   
duce    Galli,   apud   
Alliam    flumen    deletis 

legionibus   
Romanorum,   everterunt    urbem   
Romam 

praeter  
Capitolium,   pro    quo   
immensam 

pecuniam  
acceperunt.   Tum    Camillus,  
qui    diu

apud   
Ardeam   in   exilio   
fuerat    propter 

Veientenam   
praedam    non   aequo   
iure    divisam, 

absens   
dictator    est   factus ;  
is   Gallos   iam

abeuntes   
secutus   est :   quibus   
interemptis    aurum  

omne  
recepit.   Quod    illic  
appensum   
civitati  

nomen   
dedit :   nam    Pisaurum  
dicitur,   quod    illic  

aurum   
pensatum   est. 
Post   hoc  
factum   rediit   in

exilium, 
unde   tamen   rogatus  
reversus   est.

Mετάφραση
Oι  Γαλάτες 
με  αρχηγό  τον 
Βρέννο, αφού  κατατρόπωσαν  τις 
λεγεώνες  των  Ρωμαίων 
κοντά  στον  ποταμό 
Αλία, κατέστρεψαν  εντελώς  την 
πόλη  Ρώμη  εκτός 
από  το  Καπιτώλιο, ως 
αντάλλαγμα  του  οποίου 
πήραν  τεράστια  χρηματικά 
ποσά. Τότε  ο  Κάμιλλος, που 
είχε  βρεθεί  εξόριστος 
για  πολύ  καιρό 
κοντά  στην  Αρδέα 
εξαιτίας  της  λείας 
από  τους  Βηίους 
που  δεν  είχε 
μοιραστεί  ακριβοδίκαια,
εκλέχτηκε  δικτάτορας  αν 
και  απουσίαζε· αυτός  ακολούθησε 
τους  Γαλάτες  όταν 
έφευγαν  πια· αφού  τους 
εξολόθρευσε  πήρε  πίσω 
όλο  το  χρυσάφι. Επειδή  αυτό 
ζυγίστηκε  εκεί  έδωσε 
το  όνομα  στην 
πολιτεία· ονομάζεται  δηλαδή  Πίσαυρο, επειδή  εκεί 
ζυγίστηκε  το  χρυσάφι. Μετά 
από  αυτή  την 
πράξη  γύρισε  στην 
εξορία  από  όπου  όμως  επέστρεψε 
αφού  τον  παρακάλεσαν.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α’  ΚΛΙΣΗ

Allia
ae
  = α’ κλίση, θηλυκό = ο  Αλλίας (όχι  πληθυντικός)
Roma
ae 
=  α’
κλίση, θηλυκό  =  η  Ρώμη  (όχι 
πληθυντικός)
pecunia
ae
  =  α’
κλίση, θηλυκό  =  το 
χρηματικό  ποσό
Ardea
ae
  =  α’
κλίση, θηλυκό  =  η 
Αρδέα
praeda
ae
  =  α’
κλίση, θηλυκό  =  η  λεία
Β’  ΚΛΙΣΗ
Brennus
i
  =  β’
κλίση, αρσενικό  =  ο 
Βέννος  (όχι  πληθυντικός)
Gallus
i
  =  β’
κλίση, αρσενικό  =  ο 
Γαλάτης
Romanus
Romani
  = β’ κλίση, αρσενικό  = 
ο  Ρωμαίος
Capitolium
ii/-i =  β’ κλίση, ουδέτερο  = 
το  Καπιτώλιο (όχι  πληθυντικός)
Camillus
i 
=  β’
κλίση, αρσενικό  =  ο 
Κάμιλλος (όχι  πληθυντικός)
ex(s)iliumii / –i 
=  β’ κλίση, ουδέτερο  = 
η  εξορία
aurum
i  =  β’
κλίση, ουδέτερο  =  το 
χρυσάφι 
Pisaurum
i  =  β’
κλίση, ουδέτερο  =  το 
Πίσαυρο
factum
i  =  β’
κλίση,  ουδέτερο  = 
η  πράξη

Γ’  ΚΛΙΣΗ

duxducis 
=  γ΄κλίση, αρσενικό  = 
ο  αρχηγός

flumenfluminis  = γ’ κλίση, ουδέτερο = το  ποτάμι
legio
legionis
  =  γ’
κλίση, θηλυκό  =  η 
λεγεώνα
urbs
urbis
  =  γ’
κλίση, θηλυκό  =  η  πόλη  (με 
γενική  πληθ.
urbium  και 
αιτιατική  πληθυντικού 
urbes  και  urbis)
ius
iuris  =  γ’
κλίση, ουδέτερο  =  το 
δίκαιο
dictator
oris
= γ’
κλίση, αρσενικό =  ο  δικτάτορας
civitascivitatis  =  γ’
κλίση, θηλυκό  =  η 
πολιτεία (γενική 
πληθυντικού 
civitatum 
και 
civitatium, αιτιατική  πληθυντικού 
civitates  και  civitatis)
nomen
nominis  =  γ’
κλίση, ουδέτερο  =  το 
όνομα
ΕΠΙΘΕΤΑ
immensus
aum  =  β’
κλίση  = 
τεράστιος – η – ο    ΟΧΙ  ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
aequus
aum = β’ κλίση  = 
δίκαιος – η – ο ( συγκριτικός : aequiorior
ius  , 
υπερθετικός  :  aequissimusa
um )  (επίρρημα : aequeaequiusaequissime)
omnis
omnisomne  =  γ’
κλίσης  = 
όλος – η – ο     ΟΧΙ  ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
qui 
 
quae 
 
quod 
=  αναφορική  = 
ο  οποίος – α – ο
is    ea    id  = 
δεικτική  ή  επαναληπτική 
=  αυτός – ή – ό
hic    haec    hoc  = 
δεικτική  =  αυτός – ή –ό

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
diu (επίρρημα 
χρόνου) –
diutusdiutissime  = 
για  πολύ  καιρό

ΡΗΜΑΤΑ

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Α συζυγία
do   
dedi    datum 
  dare  (1)
  = 
δίνω
rogo    rogavi    rogatum    rogare  (1) 
=  παρακαλώ, ζητώ
penso   
pensavi    pensatum 
  pensare  (1)
  = 
ζυγίζω
Β συζυγία
deleo
delevideletumdelere  (2) 
= κατατροπώνω,  καταστρέφω
Γ’ συζυγία
everto    everti    eversum    evertere  (3) 
=  καταστρέφω  εντελώς
accipio   
accepi – acceptum    accipere 
(3 –io)
  =  παίρνω
divido   
divisi    divisum 
  dividere  (3)
  =  μοιράζω
fio    factus  sum 
  ——     fieri   (3)
  =  γίνομαι  (παθητικό 
του  facio)
sequor   
secutus  sum   
——    sequi 
(3 
ΑΠΟΘ
)  =  ακολουθώ
interimo   
interemi    interem(p)tum 
  interimere  (3)
  = 
εξολοθρεύω
appendo   
appendi    appensum 
  appendere  (3)
  = 
ζυγίζω
dico 
 
dixi    dictum    dicere  (3) 
= 
λέω  (βενικό  προστ. Ενεστ  ΕΦ 
: 
dic)
revertor   
reverti / reversus  sum   
reverti  (3 
ΗΜΙΑΠΟΘ
)  = 
επανέρχομαι
Δσυζυγία
redeo 
 
redii    reditum    redire  (4) 
= 
ξαναγυρίζω
abeo    abii    abitum    abire  (4)  =  φεύγω
absum    afui   
——    abesse
  =  απουσιάζω
sum   
fui    —— 
  esse
 
= 
είμαι

ΤΟ «21» ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ….
2001
«Tum Camillus…recepit»
aequo iure : Να γραφούν η γενική και η αιτιατική του αριθμού στον οποίο βρίσκονται.
aurum omne : Να γραφούν η γενική και η δοτική του αριθμού στον οποίο βρίσκονται.
diu : Να γραφούν τα παραθετικά.
abeuntes : Να κλιθεί το ουδέτερο γένος και στους δύο αριθμούς.
absens : Να κλιθεί η υποτακτική Υπερσυντελίκου.
factus est : Να γραφεί η ονομαστική του ενικού του γερουνδιακού και στα τρία γένη.
interemptis : Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού της Ε.Π.Σ. (Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας) (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο).
absens : Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

Δημοσιεύθηκε στην ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση