Η Διαθεματική προσέγγιση στη Φυσική Αγωγή

Στα   προγράμματα  ΦΑ  δίνεται  έμφαση  στη  διδασκαλία  θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων, παιχνιδιών, αθλημάτων καθώς και στην ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης.  Παρόλο που αυτά  τα  προγράμματα  συχνά  περιλαμβάνουν  στόχους  γνωστικής  και  συναισθηματικής ανάπτυξης (π.χ., εφαρμογή κανόνων, τήρηση ελέγχου, πρότυπα ανάπτυξης), έμφαση δίνεται στο να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί παίχτες σε αθλήματα ή σε φυσικές δραστηριότητες.  Ακόμα, μέσα από τη ΦΑ διδάσκονται δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης, συνήθως  συμπτωματικά  (π.χ.,  υποθέτοντας  ότι  η  μάθηση  επέρχεται  σαν  επακόλουθο  της συμμετοχής των μαθητών σε μια δραστηριότητα).

Δύο μορφές ενοποίησης έχουν προταθεί για την ανάπτυξη διαθεματικών προγραμμάτων στη ΦΑ:

Η εσωτερική ή κάθετη ενοποίηση(μέσα στο πεδίο της ΦΑ) αναφέρεται στη συνειδητή ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών εννοιών ή/και δεξιοτήτων:

  • Εννοιών φυσικής  κατάστασης  όπως  καρδιακή  συχνότητα,  μεθόδων  ανάπτυξης  καλής φυσικής κατάστασης,
  • Αρχών διατάσεων και ανάπτυξης προσωπικών προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτές τις έννοιες
  • Ρυθμού στο χορό, στην κολύμβηση, στην προπόνηση, στην καρδιακή συχνότητα,
  • Συστημάτων (π.χ., συστήματα άμυνας και επίθεσης)
  • Ομοιότητα-διαφορά(π.χ., ομοιότητες-διαφορές τεχνικών μεταξύ δεξιοτήτων ΦΑ)
  • Αλληλεπίδραση(π.χ., συνεργασία, εμπιστοσύνη, συλλογικότητα, σύγκρουση)
  • Αρχών της δικαιοσύνης και της αμφισβήτησης της εξουσίας.

Πηγή Αναδημοσίευσης: Οδηγός Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής