Ενότητα 24η

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-24

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε το παραπάνω χωρίο.

30 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

 

ειδικό / τελικό

ταυτο-

ετερο-

προσωπία

ρήμα εξάρτησης

έχει ως υποκείμε-

νο

πτώση υποκει-

μένου

10 μονάδες

 

Γ. Να γίνει χρονική αντικατάσταση του cognosco και quaererem στην Υποτακτική στον τύπο και στη φωνή που βρίσκεται καθένα.

 

 

cognosco

quaererem

30 μονάδες

 

 

Δ. ancillae tuae credidi:

Να μετατραπεί η φράση σε μετοχική με αφαιρετική απόλυτη.

20 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Ego cum te quaererem: να γράψετε για  τη λειτουργία του cum.

10 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 24η

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 23-25

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ, Ενότητα 24

Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”

 

 Να μεταφράσετε τo παραπάνω κείμενο.

40 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην Ονομαστική του ενικού

diebus

vocem

eum

te

mihi

ipsi

6 μονάδες

2. cognosco: να  γράψετε το β΄ εν. και το β΄ πληθ. της Προστακτικής Ενεστώτα

4 μονάδες

 

 

 

3. Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής Μέλλοντα.

credis

exclamavit

accipe

 

4. indignatus: να γράψετε την Υποτακτική όλων των χρόνων στο β΄ ενικό πρόσωπο

Ενεστώτας

 

5 μονάδες

 

5. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθμό Υποτακτικής των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα στο χρόνο που σας ζητείται

fecerit

Eνεστώτας

 

Παρακείμενος

 

 

24 μονάδες

 

6. Nα χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου

se

vocem

homo

tuam

ancillae

5 μονάδες

 

7. Ego cum te quaererem

quaererem:  γράψετε  για την ακολουθία των χρόνων

τι χρόνου είναι η Υποτακτική 1

από πού εξαρτάται 2

τι χρόνου είναι το ρήμα εξάρτησης 1

αν το ρήμα εξάρτησης είναι αρκτικού ή ιστορικού χρόνου 2

τι δηλώνεται 4

10 μονάδες

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 25

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 23-25

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ, Ενότητα 25

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus “Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”. Cum omnes recentem esse dixissent, « Atqui ante tertium diem » inquit « scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem ! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.

 

 Να μεταφράσετε τo παραπάνω κείμενο.

40 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην Ονομαστική του ενικού

hostem

urbis

diem

Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην αφαιρετική του ενικού

praecocem

periculum

fiduciam

6 μονάδες

2. attulit: να  γράψετε το β΄ εν. και το β΄ πληθ. της Προστακτικής Ενεστώτα

4 μονάδες

 

 

 

3. Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα.

putetis

deponito

dixissent

6 μονάδες

4. tutamini: να γράψετε την Υποτακτική όλων των χρόνων στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό

Ενεστώτας

 

5 μονάδες

 

5. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθμό της Υποτακτικής των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα στο χρόνο που σας ζητείται

habemus

Eνεστώτας

 

Υπερσυντέλικος

 

24 μονάδες

 

 

6. cum omnes recentem esse dixissent

dixissent: να γράψετε για την ακολουθία των χρόνων

τι χρόνου είναι η Υποτακτική 1

από πού εξαρτάται 2

τι χρόνου είναι το ρήμα εξάρτησης 1

αν το ρήμα εξάρτησης είναι αρκτικού ή ιστορικού χρόνου 2

τι δηλώνεται 4

10 μονάδες

7. Nα χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου

fiduciam

quae

vos

ficum (1η  σειρά)

ficum (2η  σειρά)

5 μονάδες

 

 

 

 

 

Ενότητα 23η

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 23-25

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ: Γ1α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ, Ενότητα 23

 

Deinde cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; Fuerat Paetus in partibus eius et occiso Scriboniano Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam  ingentemque navem secuta est.

 

 Να μεταφράσετε τo παραπάνω κείμενο.

40 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην Ονομαστική του ενικού

dolori

eius

oculis

milites

ingentem

navem

6 μονάδες

2. secuta est: να  γράψετε το β΄ εν. και το β΄πληθ. της Προστακτικής Ενεστώτα

4 μονάδες

 

 

3. Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα.

orabat

moverat

trahebatur

6 μονάδες

 

4. secuta est: να γράψετε την Υποτακτική όλων των χρόνων στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό

Ενεστώτας

 

5 μονάδες

 

5.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθμό Υποτακτικής των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα στο χρόνο που σας ζητείται

orabat

Eνεστώτας

 

Παρατατικός

 

24 μονάδες

 

6. cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent

vincerent: να γράψετε για την ακολουθία των χρόνων

τι χρόνου είναι η Υποτακτική 1

από πού εξαρτάται 2

τι χρόνου είναι το ρήμα εξάρτησης 1

αν το ρήμα εξάρτησης είναι αρκτικού ή ιστορικού χρόνου 2

τι δηλώνεται 4

10 μονάδες

7. Nα χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου

Scriboniano

milites

piscatoriam

dolori

lacrimae

Ενόττητες 23, 24

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-24

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ: Γ2β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

α) Ενότητα 23

Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; Fuerat Paetus in partibus eius et occiso Scriboniano Romam trahebatur.

β) Ενότητα 24

Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω χωρία.

30 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.Α)  Να γράψετε το γ΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα στην Ενεργητική φωνή

 

Ενεστώτας

Μέλλων

 

Β) Να γράψετε το α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού και Παρακειμένου  των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα.

 

 

Παρατατικός

Παρακείμενος

 

28μονάδες

 

Γ. eique …quaerenti: να γράψετε τις λέξεις στην γενική ενικού

 

 

 

Ennium poetam: να γράψετε τις λέξεις στη δοτική ενικού

 

 

 

12 μονάδες

 

 

Δ. occiso Scriboniano:να αναλύσετε συντακτικά τη φράση

10 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε dixisset.: να γράψετε ό,τι αφορά την ακολουθία των χρόνων

20 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητες 21, 24

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-24

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

α) Ενότητα 21

Brenno duce, Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.

 

β) Ενότητα 24

Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω χωρία.

30 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.Α)  Να γράψετε το β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα στην Ενεργητική φωνή

 

Ενεστώτας

Μέλλων

 

Β) Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού των παρακάτω ρημάτων στην Ενεργητική φωνή.

 

 

Παρατατικός

Υπερσυντέλικος

 

28μονάδες

 

Γ. Paucis ….diebus: να γράψετε τις λέξεις στη γενική πληθυντικού

 

 

 

deletis legionibus: να γράψετε τις λέξεις στη γενική πληθυντικού

 

 

 

12 μονάδες

 

 

Δ deletis legionibus.:να αναλύσετε συντακτικά τη φράση

10 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Ε venisset.: να γράψετε ό,τι αφορά την ακολουθία των χρόνων

20 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-24

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

α) Ενότητα 23

Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur.

 

β) Ενότητα 24

Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω χωρία.

30 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.Α)  Να γράψετε το β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα στην Ενεργητική φωνή

 

Ενεστώτας

Μέλλων

Β) Να γράψετε το β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού και Παρακειμένου  των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα.

 

 

Παρατατικός

Υπερσυντέλικου

 

28μονάδες

 

Γ. partibus, eius: να γράψετε τις λέξεις στην γενική πληθυντικού

 

 

 

occiso Scriboniano: να γράψετε τις λέξεις στη γενική ενικού

 

 

 

12 μονάδες

 

 

Γ. occiso Scriboniano: να αναλύσετε συντακτικά τη φράση.

15 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. quaereret: να γραφεί ό,τι αφορά την ακολουθία των χρόνων

18 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητες 21, 24

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-24

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

α) Ενότητα 21

Brenno duce, Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.

 

β) Ενότητα 24

Quid?” inquitEgo non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? Homo es impudens. Ego cum te quaererem. Ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω χωρία.

30 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.Α)  Να γράψετε το γ΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα στην Ενεργητική φωνή

 

Ενεστώτας

Μέλλων

 

Β) Να γράψετε το β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού των παρακάτω ρημάτων στην Ενεργητική φωνή.

 

 

Παρατατικός

Υπερσυντέλικος

 

28μονάδες

 

Γ. deletis legionibus: να γράψετε τις λέξεις στη γενική ενικού

 

 

 

mihi ipsi: να γράψετε τις λέξεις στην αφαιρετική ενικού

 

 

 

12 μονάδες

 

 

Δ Brenno duce.:να αναλύσετε συντακτικά τη φράση

10 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Ε. quaererem: να γράψετε ό,τι αφορά την ακολουθία των χρόνων

20 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητες 21, 23

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-24

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

α) Ενότητα 21

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit.

 

β) Ενότητα 23

Deinde cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur;

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω χωρία.

30 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.Α)  Να γράψετε το β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα στην Ενεργητική φωνή

 

Ενεστώτας

Μέλλων

Β) Να γράψετε το α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα

 

 

Παρατατικός

Παρακείμενος

 

 

28μονάδες

 

Γ. Quibus interemptis: να γράψετε τις λέξεις στη γενική ενικού

 

 

 

Aurum omne: να γράψετε τις λέξεις στην αφαιρετική ενικού

 

 

 

12 μονάδες

 

 

Δ. quibus interemptis:να αναλύσετε συντακτικά τη φράση

10 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Ε. vincerent: να γράψετε ό,τι αφορά την ακολουθία των χρόνων

20 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 23η

Οκτ 20097


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)   ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-25

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                              ΤΑΞΗ -ΤΜΗΜΑ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 23η

Deinde, cum  lacrimae suae, diu cοhibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illiryco contra Claudio moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

 

Α.  Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου:

Deinde, cum  lacrimae suae …ut simul imponeretur.

40 μονάδες

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στη φωνή που βρίσκεται το καθένα.

 moverat: Οριστική Μέλλοντα…………………………………………….

trahebatur: Οριστική Ενεστώτα ……………………………………………

orabat: Οριστική Παρακειμένου……………………………………………

conduxit: Οριστική Παρατατικού……………………………………………..

 vincerent: Οριστική Υπερσυντέλικου………………………………………….

4 μονάδες

 

2. egrediebatur: να γράψετε στον πίνακα την προστακτική του ρήματος.                                                                                         5 μονάδες

 

 

 

ενεστώτας

μέλλοντας

α΄ εν.

 

 

β΄ εν.

 

 

γ΄ εν.

 

 

α΄ πληθ.

 

 

β΄πληθ.

 

 

γ΄πληθ.

 

 

 

3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα στην υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και στην ίδια φωνή.  ( να υπολογίσετε το γένος του υποκειμένου)                 10 μονάδες                                                      

 

ενεστώτας

Παρατατικός

orabat

 

 

secuta est

 

 

 

Μέλλων

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

 

 

 

 

 

 

4. α. ingentem(que) navem: να γράψετε την ονομαστική και τη γενική ενικού

4 μονάδες

ονομαστική ενικού:…………………………………………..

γενική ενικού :……………………………………………….

 

β. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται:                          6 μονάδες

milites: γενική πληθυντικού………………………………………………..

arma: αφαιρετική πληθυντικού………………………………………………..

partibus: γενική πληθυντικού…………………………………………………….

naviculam: ονομαστική πληθυντικού………………………………………………

eius: αιτιατική ενικού………………………………………………………………..

cοhibitae: αφαιρετική ενικού………………………………………………………..

 

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: 10 (2χ5) μονάδες

dolori: ……………………………………………………………………………..

milites:……………………………………………………………………………..

cοhibitae :………………………………………………………………………………

post:……………………………………………………………………………………

Scriboniano: …………………………………………………………………………..

 

6.: prorumperent(que): Να γράψετε για την ακολουθία των χρόνων.                

    10 μονάδες

είναι υποτακτική χρόνου……………………και εξαρτάται από το ρήμα…………………..που είναι………………., δηλαδή ……………..χρόνος, και επομένως εκφράζει το ……………………..στο…………………….

 

7. conduxit piscatoriam naviculam:  να ξαναγράψετε τη φράση, ώστε να εκφράζει απαγόρευση (και με τους δύο τρόπους)                    10 (2χ5) μονάδες                  

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!

« Παλιότερα άρθρα