Διαρθρωτικές λέξεις

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ

(Πηγή: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ, apostolos1963.blogspot.com)

Χρονική σχέση
: ύστερα, προηγουμένως, έπειτα, ταυτόχρονα, στη συνέχεια

Πρόσθεση: ακόμα, εξάλλου, επιπλέον, επίσης , παράλληλα, αφετέρου, εκτός απ’ αυτό, ύστερα

Αντίθεση: απεναντίας, αντίθετα, αντίστροφα, αντί γι’ αυτό, απ’ την άλλη πλευρά, παρ’ όλα αυτά, εντούτοις, αλλά, ωστόσο

Προϋπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση ότι…

Έμφαση: είναι αξιοσημείωτο ότι, αξιοπρόσεχτο είναι, αξίζει να τονιστεί, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται, δε φτάνει μόνο αυτό, ας σημειωθεί…

Βεβαιότητα: είναι γενικά παραδεκτό, αποτελεί κοινή διαπίστωση, είναι σαφές, είναι γεγονός, αναμφισβήτητα, αναντίρρητα

Συμπέρασμα: για να συνοψίσουμε, επιλογικά, ανακεφαλαιώνοντας, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, αντιπαραθέτοντας τις παραπάνω απόψεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα…

Πρέπει: επιβάλλεται, είναι ανάγκη, απαιτείται, αρμόζει, χρέος, καθήκον, είναι επιβεβλημένο, καθίσταται αναγκαίο, γεννά την υποχρέωση, η διέξοδος που διαφαίνεται, αρκεί να, κρίνεται απαραίτητο, ας πραγματοποιηθούν, υλοποιηθούν, οφείλουμε να, ευχής έργο θα ήταν, πρέπον είναι…Αφήστε μια απάντηση