Προσεχής συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου(7/2/2019)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Πέμπτη 7  Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 08.30 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου  για τα παρακάτω θέματα:

1.  Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για  κάλυψη λειτουργικών κενών.

2. Απόφαση για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών.

3. Απόφαση για μονιμοποίηση εκπαιδευτικού.

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μονίμου εκπαιδευτικού, για βαθμολογική εξέλιξη.

5. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών  αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσωρινών  αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16

Α/θμια Εκπ/ση, Διάφορα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 στην περιοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίµησής τους για µετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2012-2013, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση προτίµησης για µετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω µη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων ειδικοτήτων, δυνάµει του ν. 4172/2013, 
β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α΄167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα,
γ) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 είχαν για την περιοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα µόρια µετάθεσης από τον τελευταίο σε µόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που µετατάχθηκε σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή. 
Για τη σύγκριση των µορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που µετατάχθηκαν τα µόρια µετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για µετάθεση το σχολικό έτος 2012–2013.
2. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Η πρόσκληση εκδίδεται µέσα στο µήνα Απρίλιο του 2019, από την αρµόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
3. Οι µεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Προσεχής συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου…(18/01/2019)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Παρασκευή  18 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 08.30 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου  για τα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση  ενστάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 επί του πίνακα μοριοδότησης  μεταθέσεων 2018-2019.
2. Πρόταση για αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Απόφαση για μονιμοποίηση  εκπαιδευτικών.
4. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
5. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μόνιμων εκπαιδευτικών, για βαθμολογική εξέλιξη.
7. Αναγνώριση προϋπηρεσίας  αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Καλή Χρονιά!!!

Α/θμια Εκπ/ση, Διάφορα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εύχομαι ολόψυχα το 2019 να είναι ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό έτος!!!
Προσδοκίες και όνειρα όλων μας να γίνουν πραγματικότητα !!!Υγεία και Αγάπη στις ζωές μας!!!

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή. Λήψη του αρχείου

β) Σε ΣΜΕΑΕ. Λήψη του αρχείου

γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση. Λήψη του αρχείου

δ) Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Λήψη του αρχείου

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης 2018-2019

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν οι πιίνακες μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου

α) Από περιοχή σε περιοχή. Λήψη του αρχείου

β) Σε ΣΜΕΑΕ. Λήψη του αρχείου

γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση. Λήψη του αρχείου

δ) Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Λήψη του αρχείου

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Πέμπτη 13-12-2018 έως και Δευτέρα 17-12-2018.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν σήμερα 4/12/2018  οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (γ΄φάση) από τη Δ/νση Π.Ε.Έβρου.

Με τις τελευταίες προσλήψεις,30/11/2018 από το Υπουργείο Παιδείας καλύφθηκαν όλα τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής  καθώς και  των μαθημάτων  ειδικοτήτων εκτός του μαθήματος των Εικαστικών.

Στα σχολεία αυτά το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από δασκάλους γενικής παιδείας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και όχι από εκπαιδευτικούς Εικαστικών.

Ζητάμε από τον υπουργό Παιδείας να προσλάβει τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται  για τα εικαστικά και οι πλεονάζουσες ώρες των δασκάλων να διατεθούν σε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, που τόσο  έχουν ανάγκη όλα τα σχολεία.

Παραμένει ένα (1) κενό ΖΕΠ  στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης, επειδή η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός παραιτήθηκε της πρόσληψής της.

Για τις τοποθετήσεις δείτε τον πίνακα:04_12_2018_Τοποθετήσεις αναπληρωτών

 

Ορισμός υποδιευθυντριών/ντών σε σχολικές μονάδες του Ν. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το διευρυμένο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΠΥΣΠΕ Έβρου σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 με θέμα ημερήσιας διάταξης, ορισμός νέων υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 120 μαθητές και ορισμός δεύτερου υποδιευθυντή  σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 270 μαθητές, αφού εξέτασε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4547/2018

α) τις περιπτώσεις όπου υπήρχε μία μόνο υποψηφιότητα

β) τις περιπτώσεις όπου υπήρχε πρόταση από τους Συλλόγους Διδασκόντων και

γ) τις περιπτώσεις που δεν υπήρχε πρόταση από τους Συλλόγους Διδασκόντων,

τοποθέτησε σε θέσεις υποδιευθυντών (σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 120 μαθητές) και σε θέση δεύτερου υποδιευθυντή (σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 270 μαθητές), για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει στις 31-07-2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Στις σχολικές μονάδες που δεν υπήρξε καμία αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδ/ντή  η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Το ίδιο και στις σχολικές μονάδες που οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον ορισμό τους ως Υποδ/ντές.

 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και του Συμβουλίου Επιλογής

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018  και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου (Συμβούλιο Επιλογής) για τα παρακάτω θέματα:

  1. Κατάρτιση  πίνακα αξιολογικής σειράς σύμφωνα με τα κριτήριά επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.1 του αρ.23 του Ν.4547/2018 των υποψηφίων για την πλήρωση της κενούμενης θέσης   Διευθυντή του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης.
  2.  Πρόταση  για ορισμό Υποδιευθυντών  σε σχολικές μονάδες.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής, το ΠΥΣΠΕ Έβρου θα συνεδριάσει για τα παρακάτω θέματα:

  1.  Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
  2. Αναγνώριση  προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Αποτελέσματα εκλογών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Για το ΠΥΣΠΕ Έβρου εκλέγονται οι αιρετοί:

  1. Νίκου Μαντώ με αναπληρώτρια αιρετό  τη Λουπάτατζη Ροδούλα από την Εκπαιδευτική Κίνηση Π.Ε. Έβρου.
  2. Γιαμούρα Μαρία με αναπληρωτή αιρετό τον Καραγιάννη Δημήτριο από τη ΔΑΚΕ/ΠΕ Έβρου.

Για τα αποτελέσματα και τη σταυροδοσία των συνδυασμών δείτε:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ 2018

ΑΠΥΣΠΕ ΑΜΘ 2018

ΚΥΣΠΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2018

ΚΥΣΠΕ 2018


© 2019 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση