ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Ιστολόγιο (Blog) του ΓΕΛ Χρυσούπολης

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και τις πρακτικές δοκιμασίες (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μαΐ 201712

Έχοντας υπόψη μας το Αριθ. Πρωτ. Φ.251/77112/A5/10-5-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά τον ορισμό εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έτους 2017, σας γνωρίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα διεξαχθούν από την Τρίτη 20  Ιουνίου 2017 έως και την Παρασκευή  30 Ιουνίου 2017 ( ώρες 8.00 π.μ. έως 13.00 π.μ. ) στο Δημοτικό Στάδιο Καβάλας «Ανθή Καραγιάννη» και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η Επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα.

Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  θα υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και στη συνέχεια θα λάβουν μέρος σε πρακτική δοκιμασία στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν με αίτηση  που θα υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής.

Α.    Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες, κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική επιτροπή, (Δημοτικό Στάδιο Καβάλας «Ανθή Καραγιάννη- είσοδος από το κυλικείο), πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

2.- Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.

3.- Δελτίο εξεταζομένου  από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του  υποψηφίου.

4.- α) ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρό, συνοδευόμενη απαραίτητα με γνωμάτευση ιατρού.

      β) καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση.

      γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων με ιατρική γνωμάτευση.

 Οι παραπάνω βεβαιώσεις  πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή ιατρό του δημοσίου, ή και από Ιδιώτη Ιατρό.  Οι ιατρικές εξετάσεις   ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Β.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ    ΑΓΟΡΙΩΝ

  • Δρόμος 400 μ.
  • Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,
  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη και
  • Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

Γ.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

  • Δρόμος 200 μ.
  • Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,
  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες

βαθμολογείται η  καλύτερη,  και

  • Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

Τα αγωνίσματα (αγοριών – κοριτσιών) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι υποψήφιοι με αίτησή τους, στην εξεταστική επιτροπή δηλώνουν τα τρία

(3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της κατηγορίας τους,  στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους .

Για να δοθεί η ευκαιρία στους υποψηφίους να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, κρίνεται σκόπιμο η εξέταση των αγωνισμάτων να γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

α) σφαιροβολία

β) άλμα σε μήκος

γ) δρόμος

Στα δύο πρώτα αγωνίσματα ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται την ίδια ημέρα, στο δε αγώνισμα του δρόμου, άλλη ημέρα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές και οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να ενημερώσουν τους μαθητές τους για τη διαδικασία αυτή.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται.  Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, θα μηδενίζεται  στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0). Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος   σε κανένα αγώνισμα   α π ο κ λ ε ί ε τ α ι    από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι  αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για αίτηση, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία.

Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α’), όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

 

Δ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   Τ.Ε.Φ.Α.Α   2017

ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  – ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΤΗΝ  ΚΑΒΑΛΑ

 

Τρίτη, 20.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Λ.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Λ στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.

 

Τετάρτη 21.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Μ έως και Ω.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Μ έως και Ω στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.

β) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και Λ  στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.

 

Πέμπτη 22.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω  μόνο στην κολύμβηση

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην Κολύμβηση

Παρασκευή 23-06-2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Μ έως και Ω στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.

β) Αγόρια – Κορίτσια όλων των υποψηφίων των προηγούμενων ημερών (εκτός κολύμβησης), που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

 

Δευτέρα  26.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.

Τρίτη  27.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Π.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Π στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.

β) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και Θ  στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.

σε μήκος.

 

Τετάρτη  28.06.2016

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ έως και Ω.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ έως και Ω στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.

β) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Ι έως και Π στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.

 

Πέμπτη  29.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην κολύμβηση

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην Κολύμβηση

 

Παρασκευή  30.06.2017

Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00 με 09:00 π.μ.

Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω.

Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00 π.μ

α) Αγόρια & Κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Ρ έως και Ω στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.

β) Αγόρια – Κορίτσια όλων των υποψηφίων των προηγούμενων ημερών (εκτός κολύμβησης), που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

 

Π ρ ο σ ο χ ή:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για την αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αν, ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι στα αγωνίσματα Στίβου δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία με την Πρόεδρο της Επιτροπής μια άλλη ημέρα, εκτός από  τις ημερομηνίες που θα εξεταστούν στο άθλημα της Κολύμβησης. Οι υποψήφιοι στην Κολύμβηση  δεν  μπορούν  να  εξεταστούν άλλη μέρα εκτός από την Πέμπτη 22.06.2017  και την Πέμπτη 29.06.2017.

Ε.   ΓΕΝΙΚΑ

1.- Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επιστήσουν την προσοχή των υποψηφίων για τις ώρες προσέλευσής τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

2.-  Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να προωθήσουν την εγκύκλιο αυτή αμέσως στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

3.- Απαγορεύεται η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή η δεν είναι υποψήφιοι.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία που  συγκεντρώνει  ο υποψήφιος, ανάλογα με την επίδοση που θα επιτύχει σε κάθε αγώνισμα.

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ  ΔΡΟΜΟΣ 400μ  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(Βάρος Σφαίρας 6Κ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ50μ Ελεύθερο
20 µέχρι 55″ 6.20μ και άνω 14µ.και άνω µέχρι 29″
19 55″01-55″50 6.19μ – 6.05μ 13.99µ.-13.60µ. 29″1-30″0
18 55″51-56″00 6.04μ – 5.90μ 13.59µ.-13.20µ. 30″1-31″0
17 56″01-56″50 5.89μ – 5.75μ 13.19µ.-12.80µ. 31″1-32″0
16 56″51-57″00 5.74 – 5.60μ 12.79µ.-12.40µ. 32″1-33″0
15 57″01-57″50 5.59μ – 5.45μ 12.39µ.-12.00µ. 33″1-34″0
14 57″51-58″00 5.44μ – 5.,30μ 11.99µ.-11.60µ. 34″1-35″0
13 58″01-58″50 5.29μ – 5.15μ 11.59µ.-11.20µ. 35″1-36″0
12 58″51-59″00 5.14μ – 5.00μ 11.19µ.-10.80µ. 36″1-37″0
11 59″01-59″50 4.99μ – 4.85μ 10.79µ.-10.40µ. 37″1-38″0
10 59″51-60″00 4.84μ – 4.70μ  10.39µ.-10.00µ. 38″1-39″0
9 60″01-60″50 4.69μ – 4.55μ 9.99µ.- 9.60µ. 39″1-40″0
8 60″51-61″00 4.54μ – 4.40μ 9.59µ.- 9.20µ. 40″1-41″0
7 61″01-61″50 4.39μ – 4.25μ 9.19µ.- 8.80µ. 41″1-42″0
6 61″51-62″00 4.24μ – 4.10μ 8.79µ.- 8.40µ. 42″1-43″0
5 62″01-62″50 4.09μ – 3.95μ 8.39µ.- 8.00µ. 43″1-44″0
4 62″51-63″00 3.94μ – 3.80μ 7.99µ.- 7.60µ. 44″1-45″0
3 63″01-63″50 3.79μ – 3.65μ 7.59µ.- 7.20µ. 45″1-46″0
2 63″51-63″50 3.64μ – 3.50μ 7.19µ.- 6.80µ. 46″1-47″0
1 64″01-64″50 3.49μ – 3.35μ 6.79µ.- 6.40µ. 47″1-48″0
0 64″51 και άνω 3.34μ – και κάτω 6.39µ.και κάτω 48″1 και άνω

 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΔΡΟΜΟΣ 200µ.

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

(βάρος σφαίρας 4Κ)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ

50µ Ελεύθερο

20 µέχρι 29″ 5.15μ και άνω 11.00µ.και άνω έως 31″0
19 29″01-29″50 5.14μ – 5.00μ 10.99µ.-10.60µ. 31″1-32″0
18 29″51-30″00 4.99μ – 4.85μ 10.59µ.-10.20µ. 32″1-33″0
17 30″01-30″50 4.84μ – 4.70μ 10.19µ.-9.80µ. 33″1-34″0
16 30″51-31″00 4.69μ – 4.55μ 9.79µ.-9.40µ. 34″1-35″0
15 31″01-31″50 4.54μ – 4.40μ 9.39µ.-9.00µ. 35″1-36″0
14 31″51-32″00 4.39μ – 4.25μ 8.99µ.- 8.60µ. 36″1-37″0
13 32″01-32″50 4.24μ – 4.10μ 8.59µ.- 8.20µ. 37″1-38″0
12 32″51-33″00 4.09μ – 3.95μ 8.19µ.-7.80µ. 38″1-39″0
11 33″01-33″50 3.94μ – 3.80μ 7.79µ.-7.40µ. 39″1-40″0
10 33″51-34″00 3.79μ – 3.65μ 7.39µ.-7.00µ. 40″1-41″0
9 34″01-34″50 3.64μ – 3.50μ 6.99µ.-6.60µ. 41″1-42″0
8 34″51-35″00 3.49μ – 3.35μ 6.59µ.-6.20µ. 42″1-43″0
7 35″01-35″50 3.34μ – 3.20μ 6.19µ.-5.80µ. 43″1-44″0
6 35″51-36″00 3.19μ – 3.05μ 5.79µ.-5.40µ. 44″1-45″0
5 36″01-36″50 3.04μ – 2.90μ 5.39µ.-5.00µ. 45″1-46″0
4 36″51-37″00 2.89μ – 2.75μ 4.99µ.-4.60µ. 46″1-47″0
3 37″01-37″50 2.74μ – 2.60μ 4.59µ.-4.20µ. 47″1-48″0
2 37″51-38″00 2.59μ – 2.45μ 4.19µ.-3.80µ. 48″1-49″0
1 38″01-38″50 2.44μ – 2.30μ 3.79µ.-3.40µ. 49″1-50″0
0 38″51 και άνω 2.29μ και κάτω 3.39 µ. και κάτω 50″ και άνω

Αφήστε μια απάντηση

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Αρχείο

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της σχολικής μονάδας του ΓΕΛ Χρυσούπολης με τους μαθητές ή/και τους κηδεμόνες τους.Λογότυπο Σχολείου4

Διεύθυνση:   ΘΡΑΚΗΣ 10 ΤΚ 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2591024197 -2591022021

Τηλεομοιότυπο (Fax): 2591025097

e-mail: mail [at] lyk-chrys.kav.sch.gr

 

Δείτε το Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου μας. Οι Γονείς και Κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από την πλειονότητα των καθηγητών του σχολείου μας κάθε ημέρα (Δευτέρα-Παρασκευή)  από τις 9:45 π.μ έως 10:00 π.μ.

 

facebook

Ενημερωθείτε

από το Facebook!!

Βρείτε μας στο χάρτη.

 

.

Πρόγνωση του Καιρού

RSS Τεχνολογικά … ΝέαTop
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων