Στόχοι – Υποδομή

Στόχοι

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, όπως όλα τα ΚΠΕ της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Κέντρο:

α) σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα μονοήμερα και πολυήμερα για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που το επισκέπτονται,

β) οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Δ/νσεων Εκπ/σης της εμβέλειάς τους, ώστε να στηριχθεί το έργο που πραγματοποιούν στα σχολεία,

γ) οργανώνει και υλοποιεί ημερίδεςσυνέδρια,

συμπόσιαεργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με την προώθηση της εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία,

δ) παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,

ε) οργανώνει, αναπτύσσει και συμμετέχει σε δίκτυα ΠΕ,

στ)αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού,

ζ) αναπτύσσει συνεργασίες με την τοπική  κοινωνία για ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, επιμόρφωση, κινητοποίηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων,

η) προωθεί την εκπαιδευτική έρευνα.

 

Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΚΠΕ Πεταλούδων διαθέτει:

τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (βιντεοπροβολείς, τηλεσκόπια, μετεωρολογικό σταθμό, όργανα μέτρησης)

εργαστήριο βιολογίας – φυσικοχημείας (μικροσκόπια, στερεοσκόπια, κτλ)

βιβλιοθήκη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – συνεδριακό κέντρο

ποδήλατα βουνού

αξιοποιούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην κοιλάδα των πεταλούδων και την αίθουσα του μικροβιολογικού εργαστηρίου του για τα προγράμματα του Κέντρου

kpe_map