Το Κ.Π.Ε.

pasxa

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου:

Συνιστά εκπαιδευτική δομή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ιδρύθηκε με την 72942/Γ2/11-7-2002 (ΦΕΚ 909/τΒ΄/17-7-2002).

Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί από το 2003 σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου.

Οι δράσεις του Κέντρου υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007-2013.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Υπάγεται διοικητικά  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός του είναι η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), η οποία αποτελεί το μέσο για την πραγμάτωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενεές.

κατάλογος

 

EPEDBM GR inedivim egxrwmo