Ενέργειες πριν την παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία αλλά και τις καλές πρακτικές των άλλων Σχολικών  περιφερειών ανά την Ελλάδα, προτείνουμε την τήρηση του παρακάτω πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις ενέργειες που θα ακολουθούνται  κατά την παραπομπή μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

1η Ενέργεια : Ένας μαθητής προβληματίζει τον εκπαιδευτικό με κάποιου είδους συμπεριφοράς του. Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εν τω μεταξύ ενημερώνει την οικογένεια του μαθητή για την εικόνα του στη τάξη και ζητά πληροφορίες. Καταγράφει μη επιθυμητές συμπεριφορές ή γεγονότα που τον προβληματίζουν.

2η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνει το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και το σύλλογο διδασκόντων. Γίνεται πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας, όπου ο εκπαιδευτικός της τάξης αναφέρει τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή και ακολουθεί συζήτηση. Στη διαδικασία εμπλέκεται και ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. (όπου λειτουργεί Τμήμα ένταξης) και όλοι μαζί (Δ/ντής, σύλλογος διδασκόντων, εκπαιδευτικός της τάξης και εκπαιδευτικός του Τ.Ε.), διαμορφώνουν κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός της τάξης μαζί με τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. συντάσσουν την  Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε). Ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

3η Ενέργεια: Όταν δεν επιτυγχάνονται τα  αναμενόμενα αποτελέσματα , καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής ή και ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής   Αγωγής, ανάλογα την περίπτωση,  ενημερώνονται  και παρέχουν  τη βοήθειά του όπου χρειαστεί-σχεδιάζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.), (επισυνάπτεται σχετική φόρμα) που εφαρμόζεται για ένα – δύο μήνες (Φ.3/527/89125/Γ1/ΥΠΕΠΘ/2004).

4η Ενέργεια Σε σχολικές περιφέρειες που λειτουργεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) η παραπομπή σύμφωνα με τη παραγ. η) αρθρ. 3 του νόμου με ΦΕΚ 315/2014 με αριθ. 17812/Γ6 περί σύστασης ΕΔΕΑΥ, γίνεται ως εξής:

«παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και το Σύμβουλο ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ».

5η Ενέργεια: Αν παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του Β.Π.Π., το Σχολείο αφού ενημερώσει το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή και το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και κατόπιν  αιτήσεως του,  εισηγείται την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΔΥ ή σε άλλο αρμόδιο πλαίσιο( Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες) για γνωμάτευση. Το ΚΕΔΔΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή της Π.Π.Ε και Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης του μαθητή ( ΥΑ28911/Γ6/3-4-2007(Αρ.449, παρ.ζ). Είναι καλό, να αποφεύγονται οι παραπομπές στα ΚΕΔΔΥ, για περιπτώσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν στα σχολεία (Φ.3/527/89125/Γ1/ΥΠΕΠΘ/2004).

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στη συνέχεια ορίζει ραντεβού με το μαθητή και τους γονείς του για την αξιολόγηση του από διεπιστημονική ομάδα (3699/2008 ν. Εδικής Αγωγής).

Για το σχεδιασμό της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης που του  μαθητή,  βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ, καλό θα ήταν  να γνωρίζουμε τις σχολικές του επιδόσεις, τη ψυχοκοινωνική του ωριμότητα όπως εμφανίζεται στη συμπεριφορά του στο σχολείο  καθώς και τη ενδοσχολική  παρέμβαση που εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του, μέχρι την παραπομπή του στο ΚΕΔΔΥ.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στην περίπτωση, που κάποιος μαθητής, παρουσιάζει έντονη εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμό με σοβαρό βαθμό επικινδυνότητας για το εαυτό του και για τους άλλους, ή μαθητές με αισθητηριακά προβλήματα προχωρούμε ΑΜΕΣΑ στην 5η ενέργεια, καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή και  το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ΚΕΔΔΥ. Συμπληρώνεται  η αίτηση ,  η Π.Π.Ε από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε. (όπου λειτουργεί) και το  «Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς Achenbach» ή η «Φόρμα αναφοράς του νηπιαγωγού», τα οποία αποστέλλονται με την ένδειξη του επείγοντος.

Αφήστε μια απάντηση