Παιδαγωγική Περιγραφική Έκθεση (Δημοτικό)

Δημοσιευμένο στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση η οποία απευθύνεται σε

εκπαιδευτικούς Δημοτικών σχολείων Γενικής Αγωγής και οι οποίοι έχουν

εντοπίσει δυσκολίες στη μάθηση ενός μαθητή τους.

Κρίνεται σκόπιμο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  οι μαθητές στη μάθηση

αρχικά να αντιμετωπίζονται ενδοσχολικά αρχικά σε συνεργασία με γονείς

και Εκπαιδευτικούς  Τμημάτων Ένταξης (όπου λειτουργούν) και με τους

Δ/ντές των σχολείων. Σε πολλές περιπτώσεις οι δυσκολίες αυτές υποχωρούν

και οι μαθητές ανταποκρίνονται μετά από στήριξη, παρέμβαση και συνεργασία.

Οι δυσκολίες των μαθητών αυτών είναι ήπιες, αντιμετωπίζονται μέσα στην τάξη

και δεν εμπίπτουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αν οι δυσκολίες επιμένουν

και δε σημειώνεται βελτίωση παρά τη συνεργασία, τη στήριξη και την

εκπαιδευτική παρέμβαση, τότε πρέπει να ενημερώνονται οι

Σχολικοί Σύμβουλοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να τους συμβουλευτούν για να καταρτίσουν από κοινού βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης.

Μόνο όταν δεν υπάρχει βελτίωση, καλούνται οι γονείς, ενημερώνονται από

τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού τους,

όπως και για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Χανίων και με τη σύμφωνη γνώμη τους

παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Η αίτηση υποβάλλεται στο σχολείο και

συνοδεύεται από Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση

(επισυνάπτεται  η αίτηση και ΠΠΕ) και αντίγραφο πρακτικού

συλλόγου Διδασκόντων για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΔΥ με

σύμφωνη γνώμη γονέα (Γ6/136087/19-12-2002, ΦΕΚ 449/τ. α΄/03-04-2007).

Σε σχολείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει υποχρεωτικά στην Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (αν υπάρξει ανάγκη μπορεί να συμπληρωθεί χωριστή ΠΠΕ. Επίσης στην ΠΠΕ μπορεί να συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες, π.χ., Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών κ.λ.π., όπου κρίνεται αναγκαίο).

Παιδαγωγική Περιγραφική Έκθεση


[1] Παρακαλούμε πολύ η συμπλήρωση της ΠΠΕ να είναι αναλυτική, επειδή οι πληροφορίες από το σχολείο για τη μάθηση και τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας είναι σημαντικές.
Σχολιάστε