Νοέ 27 2012

PROJECT 2012-13 Διαχείριση ενέργειας και περιβάλλον

Η αλόγιστη κατανάλωση και η κακή διαχείριση ενέργειας, αλλά και των φυσικών

πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας, οδήγησαν την ανθρωπότη-

τα σε τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα.

Η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι το πιο σηµαντικό. Το πρόβληµα

αυτό προκαλείται από τις τεράστιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σήµερα πάνω από το 90 % της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην χρήση

συµβατικών καυσίµων όπως το ( πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας) από

τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειµένου λοιπόν να µειω-

θούν οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου οι κυβερνήσεις των χωρών τις

Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν  ως στόχο στα πλαίσια µιας καλύτερης και αυστη-

ρότερης περιβαλλοντικής πολιτικής, τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµο-

κηπίου, καθώς επίσης και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

Το αποτέλεσµα είναι το αυστηρό νοµικό πλαίσιο της απόφασης της Ευρωπαϊκής

Ένωσης που επιβάλλεται µέσο προστίµων απέναντι στις βιοµηχανίες παραγωγής

ενέργειας, να τις οδηγεί σε αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων, που ρυπαίνουν

την ατµόσφαιρα και κοστίζουν, µε ανανεώσιµες πηγές που δεν επιβαρύνουν καθό-

λου το περιβάλλον.

Ένας άλλος σηµαντικός λόγος για την προώθηση των Α.Π.Ε είναι οι ανάγκη για

εργασία. Παρά την οικονοµική κρίση σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη χώρα µας, οι

επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία και συνεπώς στις Α.Π.Ε, θα µεταφράζονταν

σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δίνοντας µια µεγάλη ανάσα στο τεράστιο ποσο-

στό ανεργίας που υπάρχει.

Ήδη αρκετές χώρες προωθούν την πράσινη τεχνολογία ως λύση στο πρόβληµα

ανεργίας.

Η βιοµηχανία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη Γερµανία έχει πολλά δισεκατο-

µµύρια ευρώ τζίρο, και απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ενώ  η Βρετα-

νία σχεδιάζει να δαπανήσει ένα αρκετά µεγάλο ποσό σε ανεµογεννήτριες και µε

αυτό τον τρόπο να δηµιουργήσει ένα πολύ µεγάλο αριθµό νέων θέσεων εργασίας.

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο σύγχρονος κόσµος έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί

τις Α.Π.Ε µε τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να έχει  κέρδος, και αφετέρου να εξασφα-

λίζει στις νέες γενιές ένα καλύτερο µέλλον στην οικονοµία και στο περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση