Αγιασμός 2022-23

 

Αγιασμός 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2022-23, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στον αύλειο χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου στις 9:00 το πρωί. Θα ακολουθήσει σύντομη ενημέρωση των γονέων από τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

.jpg

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23

.png

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

Φέτος εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017 και το 2018.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109). Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής ή διαγραφής από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και το Τμήμα Πρωινής Υποδοχής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας:Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση ΜΟΝΙΜΗΣ κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό ΠΡΟΣΦΑΤΟ αποδεικτικό ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο συμβόλαιο, Ε1, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια σχολική μονάδα,

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (8:15-16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (προσέλευση αποκλειστικά 7:45-8:00 και αποχώρηση 16:00), χωρίς προϋποθέσεις

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.

 1. ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται και τα:

 • Αίτηση εγγραφής ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το ολοήμερο τμήμα.
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α ́ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α ́ 25).
 • Υπεύθυνη δήλωσησυναίνεσης του ετέρου γονέα
 • Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής η Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου θα δέχεται

τους γονείς

από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 και κατά τις ώρες 12:15 μ.μ. – 13:15 μ.μ. για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Επισημαίνουμε ότι πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 

Για απορίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 • στο τηλέφωνο του σχολείου: 2351078019
 • και στο mail: mail@22nip-kater.pie.sch.gr

Το 22ο και το 9ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης θεωρούνται συστεγαζόμενα. Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α 109). Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

Για την ηλεκτρονική εγγραφή θα επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα :
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/?fbclid=IwAR25IQwVBd7mXrfRfmqRW6pWGQSYWGzi7B9nzKFIK7nYxrAmNMtAssTg3TQ

Στοιχεία επικοινωνίας:
mail@22nip-kater.pie.sch.gr
τηλέφωνο:
 2351078019

Πληροφορίες; Παρασκευή Μπέλλου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ: 22ο
2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 2, 60132
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:3 (Π.Ε. 60)
ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μόνιμοι: 3, εκ των οποίων 1 με απόσπαση
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αριθμός μαθητών: 40
Το 22ο
Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε οικισμό της πόλης της Κατερίνης, με πολλά σχολεία τριγύρω( Γυμνάσια,
Λύκεια) και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Βρίσκεται στο ισόγειο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας, προέρχεται από οικογένειες με μέσο
μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Το σχολείο μας είναι πολυπολιτισμικό, ανοιχτό στην κοινωνία με
την εκπαίδευση των μαθητών μέσα από καινοτόμα προγράμματα που το συνδέουν με φορείς της τοπικής
κοινωνίας, καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η δημιουργική και κριτική σκέψη, η συνεργασία καιη
επικοινωνία. Οραματιζόμαστε ένα δημοκρατικό σχολείο στην ευρωπαϊκή ολότητα με ίσες ευκαιρίες για όλους
ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό περιβάλλον από το οποίο
προέρχονται.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση:4)
Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού. Ακολουθώντας τις
αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος, οι νηπιαγωγοί στοχεύσαμε στην πρόοδο και την επιτυχία όλων των
παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κάθε παιδί προέρχεται από διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό
υπόβαθρο, έχει διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, άλλα ενδιαφέροντα και διαφορετικό ρυθμό μάθησης. Οι
μέθοδοι διδασκαλίας είχαν ως στόχο την βιωματική κυρίως απόκτηση της γνώσης και αυτό επιτυγχάνεται με τον
ομαδασυνεργατικό τρόπο μάθησης, όπου τα παιδιά παρατηρούν, αναλύουν, εκφράζονται και βρίσκουν τις
ανάλογες κάθε φορά λύσεις με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, όπου χρειάζεται. Μέσα από το κατάλληλο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με τη χρήση της τεχνολογίας προσεγγίσαμε διαθεματικά τα διάφορα θέματα και
επιδιώξαμε να μεταδώσουμε στα παιδιά αξίες, να τα διδάξουμε βασικές αρχές σεβασμό, αλληλεγγύης,
συνεργασίας, ισότητας, φιλίας, αγάπης , αποδοχής και ενσυναίσθησης. Παράλληλα τα υποστηρίξαμε στην
προσπάθειά τους να βρουν λύσεις στα ερωτήματά τους, τα ωθήσαμε στο να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης
προβλημάτων, να σχεδιάσουν, να αντιπαραθέσουν αλλά και να εξασκήσουν μια κριτική στάση στα θέματα που
συζητούν. Δώσαμε επίσης έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό εκείνων των παιδιών που δεν ανταποκρίνονται στη
διαδικασία μάθησης, ώστε να παρέχουμε άμεσα την απαραίτητη βοήθεια. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος και την ανταπόκριση στις
μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το παιχνίδι ως πυρήνα του
προγράμματος και να ενισχύσουμε την αυτονομία των παιδιών.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της περασμένης χρονιάς, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία για ενδεχόμενη χρήση της
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας WEBEX, από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς, το σχολείο είχε
ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες όπως τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ και τη δημιουργία
εικονικής τάξης e-class με σκοπό τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και την ανταλλαγή
αρχείων ψηφιακού περιεχομένου.
Στο πλαίσιο εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών γινόταν καθημερινά χρήση του υπολογιστή από
όλους τους εκπαιδευτικούς, για τον εμπλουτισμό και την βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης. Προκειμένου να
ανταποκριθούν με επάρκεια οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στα νέα δεδομένα της σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώναμε, πήραν μέρος στις ταχύρυθμες επιμορφώσεις που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο σχολικό έτος 2020-21 με σκοπό την περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων των
ψηφιακών δεξιοτήτων τους σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων
ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης
καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Οι μαθητές μας συμμετείχαν καθημερινά με επιτυχία και ζήλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένας μικρός
αριθμός μαθητών δυσκολεύτηκε, λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού και προβλημάτων σύνδεσης στο
διαδίκτυο, παρόλο που κατέβαλαν προσπάθειες να συνδεθούν μέσω κινητών συσκευών.
Απαραίτητο είναι να αναφερθεί και η πολύτιμη συνεργασία των γονέων, καθώς λόγω του νεαρού της ηλικίας δε
θα μπορούσαν να ανταποκριθούν τα παιδιά χωρίς τη βοήθειά τους. Η αξιοποίηση μαθησιακών εμπειριών που
προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον σε συνδυασμό με τη σύνδεση της διδασκαλίας με την καθημερινή
ζωή συνέβαλε στην ενεργοποίηση των μαθητών με πολύ καλά αποτελέσματα στην εμπέδωση της νέας γνώσης και
στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.
Το σχολείο συμμετείχε
πάντα σε Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά και Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Την
περασμένη χρονιά συμμετείχε στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Τα παιχνίδια στον
χρόνο»
στο δίκτυο ρομποτικής που οργανώθηκε από το 3ο
ΠΕΚΕΣ
σε δράσεις για τις Παγκόσμιες – Διεθνείς Ημέρες
στην Παγκόσμια Ημέρα 3ης Ηλικίας
στην Παγκόσμια Ημέρα των ζώων
σε διαγωνισμό ζωγραφικής για τα 200 χρόνια της ελληνικής Επανάστασης που
διοργάνωσε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας
σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού με τίτλο «Μίλα
Τώρα», για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας
Φέτος όλες οι εκδηλώσεις έγιναν διαδικτυακά.
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Σύμφωνα με το αρχείο του σχολείου δεν έχει παρατηρηθεί σχολική διαρροή. Μετεγγραφές παρατηρούνται σε
περίπτωση μετεγκατάστασης της οικογένειας σε άλλη περιοχή ή πόλη. Μετεγγραφές γίνονται και στην
περίπτωση που μαθητές πρέπει να αλλάξουν πλαίσιο σύμφωνα με την γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ με το
οποίο το σχολείο συνεργάζεται. Οι μαθητές φοιτούν ανελλιπώς και απουσιάζουν μόνο όταν το επιβάλλουν λόγοι
υγείας.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών αποτελούν ένα σημαντικό παιδαγωγικό και σχολικό ζήτημα. Καθώς το σχολείο
μας είναι ένα πολυπολιτισμικό σχολείο και φοιτούν παιδιά από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, δίνουμε
έμφαση από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε παιχνίδια και δραστηριότητες που βοηθούν στο δέσιμο της
ομάδας και της ομαλής προσαρμογής των παιδιών στο πρώτο τους σχολείο και τα καταφέρνουμε επιτυχώς. Μέσα
από παιχνιώδεις δραστηριότητες καλλιεργείται κλίμα αποδοχής, αλληλοβοήθειας και σεβασμού στη
διαφορετικότητα. Η συνύπαρξη παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά περβάλλοντα βοηθούν όλους τους μαθητές
να συνειδητοποιήσουν την διαφορετικότητά τους, να μάθουν να σέβονται και να αποδέχονται την ιδιαιτερότητα
του άλλου είτε αφορά διαφορές στη σωματική ή την πνευματική του κατάσταση, το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη
θρησκεία ή τη γλώσσα.
Συνειδητοποιούν πως η διαφορετικότητα του άλλου δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά εφόρμηση για τη μάθηση και ότι η
διαφορετικότητα του καθενός μας κάνει να είμαστε μοναδικοί. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο
για όλους που κατανοεί και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών και αυτό το
καταφέρνουμε όταν επενδύσουμε στη δημιουργία δυνατών σχέσεων αποδοχής φιλίας, σεβασμού και
αλληλοβοήθειας.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Στο σχολείο, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του
σχολικού πλαισίου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου, συντάχθηκε από εκπαιδευτικούς και
τροποποιείται – εγκρίνεται από το ΣΔ. Σκοπός του σχολείου είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης,
συνεργασίας και υποστήριξης όπου κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας επικοινωνεί τις σκέψεις και τους
προβληματισμούς του/της. οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο παρατηρώντας εξατομικευμένα τους μαθητές που
παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά, στα γνωστικά αντικείμενα, στην επικοινωνία, στο λόγο ή
στις σχέσεις με τους συμμαθητές και προβαίνουν σε ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπισή τους
συνεργαζόμενοι πάντα με τους γονείς ή υπηρεσίες όπως ΚΕΔΑΣΥ, Κέντρο Ψυχικής υγείας, Άτρακτος αλλά και
κάποια ιδιωτικά κέντρα, όταν το ζητήσουν οι γονείς.
Σχέσεις σχολείου – οικογένειας
Άριστες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας.
Στην αρχή του διδακτικού έτους οι εκπαιδευτικοί, μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους γονείς,
αντλούν πληροφορίες που αφορούν στις συνήθειες των παιδιών, στις προτιμήσεις ( π. χ. αγαπημένα παιχνίδια),
στο οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό, προκειμένου να οργανώσουν το μαθησιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα
μπορούν να δημιουργούν μαθησιακές εμπειρίες με βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών, τις οικογενειακές
και κοινωνικο-πολιτισμικές εμπειρίες τους.
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για δημιουργία κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αποδοχής,
οργανώνουμε συναντήσεις με τους γονείς όπου τους ενημερώνουμε σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου, τη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος. Παλαιότερα το σχολείο ενέπλεκε τους γονείς σε πολλές
δράσεις. Οι γονείς ήταν και είναι πολύτιμοι αρωγοί στο έργο μας. Τα δύο τελευταία σχολικά έτη, λόγω της
πανδημίαςκαι σύμφωνα με το πρωτόκολλο πολλές δράσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια δια ζώσης έχουν
παγώσει.Προσπαθήσαμε, όμως, να κάνουμε κάποιες δράσεις διαδικτυακά. Επιπλέον υπήρχε άμεση επικοινωνία η
οποία πραγματοποιήθηκε με ραντεβού τηρώνταςτο πρωτόκολλο, αλλά και ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω email.
Επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο της καραντίνας για την διευκόλυνση
των γονέων.
Θετικά σημεία
Παρόλο που την περασμένη χρονιά διανύσαμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, όπου κληθήκαμε να
προσαρμοστούμε, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές και οι γονείς σε διαρκώς νέα δεδομένα, όσο αφορά
στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να
διατηρήσουμε την επαφή μας με τους μαθητές μας, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις όποιες δυσκολίες.
Επιστέφοντας στο σχολείο φροντίσαμε να αναπροσαρμόσουμε τους κανόνες σύμφωνα με τα νέα μέτρα και να
επιλύσουμε ποικίλα θέματα, όπως τήρηση των κανόνων υγιεινής, τήρηση αποστάσεων, σωστή χρήση μάσκας.
Επίσης προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές παιδαγωγικά και ψυχολογικά για να διαχειριστούν την
νέα πραγματικότητα όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.
Σημεία προς βελτίωση
1. Η εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία ( webex) υπήρξε για κάθε μία από τις
εκπαιδευτικούς ένα προσωπικό στοίχημα. Κάθε μία έδωσε το 100% του εαυτού
της, αλλά πολλές φορές αυτό φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό γιατί σε καμία
περίπτωση δεν είχε την αμεσότητα και τη φρεσκάδα της δια ζώσης διδασκαλίας.
2. Η πανδημία επέβαλε τα δικά της ήθη και όρους. Λόγω του κλεισίματος των
σχολείων η συμπεριφορά και οι σχέσεις των παιδιών ήταν διαφορετικές όταν
επέστρεψαν στο σχολείο τον Ιούνιο για την εκπαίδευση δια ζώσης.
3. Μεγάλο κομμάτι των κανόνων που χτίζαμε τόσα χρόνια στα σχολεία σε
καθημερινό επίπεδο, έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου αλλάξει. Για το λόγο αυτό
χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να υποστηρίξουμε τις πιο
ευπαθείς ομάδες και εκείνες που είναι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμες.
Θετικά σημεία
Σημεία προς βελτίωση
Διοικητική λειτουργία
Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία- Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας ( Αξιολόγηση: 4)
Το σχολείο λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους στόχους, σε σχέση με την αποστολή του και το όραμά του έτσι
όπως αυτό αποτυπώνεται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Κάθε χρόνο με την έναρξη του διδακτικού
έτους πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία εκτός από την κατανομή των
αρμοδιοτήτων αποφασίζονται συλλογικά και ομόφωνα οι δράσεις, η υλοποίηση προγραμμάτων, θέτονται οι
στόχοι και γίνεται επικαιροποίηση τόσο των μνημονίων όσο και του Εσωτερικού ΚανονισμούΛειτουργίας.Επίσης
γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού και του βοηθητικού προσωπικού.
Ενημερώνονται καθημερινά όλοι οι εκπαιδευτικοί για τις εγκυκλίους και τα προγράμματα που προσφέρονται,
καθώς υπάρχει άμεση πρόσβαση όλων στην αλληλογραφία.Γίνεται καταγραφή στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής
οποιουδήποτε συμβάντος κρίνει η κάθε εκπαιδευτικός πως πρέπει να καταγραφεί, ώστε να εξασφαλίζεται η
ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης προτάθηκε από την Προϊσταμένη και
αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει ίση κατανομή των διδακτικών ωρών σε όλες τις εκπαιδευτικούς ώστε καμία να
μην επιβαρυνθεί παραπάνω από τις υπόλοιπες.
Υπήρξε οργανωμένη ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων καθ’ όλη τη σχολική χρονιά και ιδιαίτερα την περίοδο
της καραντίνας-με αποστολή emails από την ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολικής μονάδας και το myschool.
Στο βαθμό που κατέστει δυνατό- λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και πρωτοκόλλων- υπήρξε
συνεργασία με φορείς όπως η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Δήμος
Κατερίνης και με τα συστεγαζόμενα σχολεία (το 9ο
Δημοτικό Σχολείο και 9ο
Νηπιαγωγείο Κατερίνης)
Σημεία προς βελτίωση
Καθώς οι περισσότερες ενέργειες είχαν να κάνουν με την καθαριότητα και την εξασφάλιση των καλύτερων
συνθηκών υγιεινής του χώρου του σχολείου του σχολείου παραμελήθηκαν κάποια άλλα θέματα. Η μία από τις
δύο αίθουσες που χρησιμοποιεί το νηπιαγωγείο, οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο του 9ου Δημοτικού Σχολείου
είναι μικρή. Επίσης δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα σίτισης.
Σχολείο και κοινότητα
(Αξιολόγηση: 4)
Το σχολείο χρηματοδοτείται από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης. Η Σχολική Επιτροπή έχει αναλάβει
εξ’ ολοκλήρου την πληρωμή των βασικών λογαριασμών, κάποιας γραφικής ύλης και καθαριστικών.
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ενισχύει οικονομικά το σχολείο καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες σε
γραφική ύλη και ανανέωση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού.
Επίσης, είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς και πρόθυμος να βοηθήσει στην συντήρηση και καθαριότητα του
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου του σχολείου.
Θετικά σημεία
Πλήρης αξιοποίηση των επιχορηγήσεων που κατανέμονται στο σχολείο και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής
υποδομής. Συνεργασία με φορείς.
Σημεία προς βελτίωση
Πιο συστηματική ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και των αρμοδίων αρχών σχετικά με την
ανάγκη βελτίωσης της κτιριακής υποδομής.
Περιθώρια για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των δικτύων συνεργασίας, την ενίσχυση των σχέσεων, αλλά
και επιδίωξη συνεργασιών με άλλους φορείς.
Σχολείο και κοινότητα
(Αξιολόγηση: 4)
Το σχολείο χρηματοδοτείται από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης. Η Σχολική Επιτροπή έχει αναλάβει
εξ’ ολοκλήρου την πληρωμή των βασικών λογαριασμών, κάποιας γραφικής ύλης και καθαριστικών.
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ενισχύει οικονομικά το σχολείο καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες σε
γραφική ύλη και ανανέωση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού.
Επίσης, είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς και πρόθυμος να βοηθήσει στην συντήρηση και καθαριότητα του
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου του σχολείου.
Θετικά σημεία
Πλήρης αξιοποίηση των επιχορηγήσεων που κατανέμονται στο σχολείο και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής
υποδομής. Συνεργασία με φορείς.
Σημεία προς βελτίωση
Πιο συστηματική ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και των αρμοδίων αρχών σχετικά με την
ανάγκη βελτίωσης της κτιριακής υποδομής.
Περιθώρια για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των δικτύων συνεργασίας, την ενίσχυση των σχέσεων, αλλά
και επιδίωξη συνεργασιών με άλλους φορείς.
Θετικά σημεία
Σημεία προς βελτίωση
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
(Αξιολόγηση:4)
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πάντα συμμετείχαν σε επιμορφώσεις, ημερίδες και συνέδρια. Συγκεκριμένα το
σχολικό έτος 2020-2021 πήραν μέρος σε όλα τα σεμινάρια που οργανώθηκαν από τη Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου και επιπλέον συμμετείχαν σε μια σειρά σεμιναρίων, προκειμένου να ανταποκριθούν στο
έργο τους αλλά και στην ετερογένεια όλων των παιδαγωγικών αναγκών όλων ανεξαιρέτως των μαθητών.
«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»
Η μετάβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ψηφιακή εποχή και η
αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:Από την θεωρία στην πράξη
Η ένταξη των μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στο ελληνικό
σχολείο και η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
«Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης-Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού
υλικού- Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού-Εργαλεία επικοινωνίας»
που διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(Αξιολόγηση:3)
Την περασμένη χρονιά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν πραγματοποήθηκε κανένα Ευρωπαϊκό έργο. Το
σχολείο συμμετείχε:
Στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Τα παιχνίδια στον χρόνο»
Στη δράση «1821-2021», 200 χρόνια Ελεύθερη Ελλάδα με αφίσα που
δημιούργησαν οι μαθητές
Στο δίκτυο ρομποτικής που οργανώθηκε από τη ΣΕΕ
Στο διαγωνισμό του Χαμόγελου του Παιδιού με τίτλο «Μίλα τώρα»
Δράση-συνεργασίας στήριξης του έργου του Make a wish
Θετικά σημεία
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που οργανώθηκαν από το 3ο
ΠΕΚΕΣ, τη unicef, το πρόγραμμα
eTwinning, την Άτρακτο.
Η συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις και προγράμματα.
Σημεία προς βελτίωση
Η συμμετοχή του σχολείου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύουν την
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών και δίνουν ευρωπαϊκή
διάσταση στην εκπαίδευση.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Αξιότιμοι Γονείς και Κηδεμόνες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εξής:

 

Την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα έναρξης του Διδακτικού έτους 2021-2022, όλα τα νήπια θα προσέλθουν στον Αγιασμό με μάσκες. Ο Αγιασμός όπως έχετε ενημερωθεί θα γίνει στον αύλειο χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου.  Η είσοδος στον προαύλιο χώρο επιτρέπεται μόνο  στα νήπια – προνήπια  και στο προσωπικό του σχολείου.  Η είσοδος των γονέων στο χώρο του σχολείου δεν είναι επιτρεπτή κατά τη διάρκεια του Αγιασμού.

 

Μετά τον Αγιασμό θα ακολουθήσει σύντομη ενημέρωση για το προσωρινό πρόγραμμα της εβδομάδας.

 

Λεπτομερής ενημέρωση θα γίνει την Τρίτη στις 14/9.

 

Όλοι οι μαθητές καθημερινά θα πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον δύο μάσκες . (Συστήνεται να έχουν 4). Καλό θα είναι να έχουν δύο σακουλάκια, ένα με την ένδειξη καθαρές και ένα με την ένδειξη χρησιμοποιημένες.

 

Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), αλλά και την επίδειξη της  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SELF TEST) COVID-19 δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη. Βεβαίωση self-test δεν οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που  έχουν πιστοποιητικό  βεβαίωσης παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

 

Οι γονείς θα προμηθεύονται ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13-3/10)

 

Υπενθυμίζεται ότι:

 

 • το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9,

 

Παρακαλούμε ιδιαίτερα όλοι οι γονείς, όταν διαπιστώνουν στο παιδί τους συμπτώματα συμβατά με κρούσμα covid-19 αλλά και οποιαδήποτε αδιαθεσία, να το κρατούν προληπτικά στο σπίτι, προφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό τόσο το ίδιο και τους συμμαθητές του, όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Να ενημερώνουν για την απουσία και το λόγο την προϊσταμένη ή και τον /την εκπαιδευτικό της τάξης.

 

Θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, προκειμένου η σχολική χρονιά 2021-2022, να εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υγεία και καλή πρόοδο για τα  νήπια

 

Απαραίτητη είναι η καλή   συνεργασία  μας με όλους τους γονείς! Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου(απουσίες, ερωτήματα)στο μέιλ: :. mail@22nip-kater.pie.sch.gr και το τηλ 2351078019

 

Οι ενημερώσεις θα γίνονται μέσα από το mail του νηπιαγωγείου ή και το προσωπικό email  της προϊσταμένης (σε περίπτωση που δεν εiναι δυνατή η επικοινωνία από το email του νηπιαγωγείου).

 

Οι δια ζώσης συναντήσεις θα ακολουθήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΥΠΑΙΘ.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

Για το σύλλογο Διδασκόντων

 

Παρασκευή Μπέλλου

Μίλα τώρα

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει με το δικό του μήνυμα ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό! «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου, Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό, πραγματοποιεί για 8η συνεχή χρονιά μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σημαντικότερη δράση είναι η ίδια η φωνή των παιδιών και τα μηνύματα τους ενάντια σε αυτό το φαινόμενο. Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» τα σχολεία και τα παιδιά συμμετέχουν και δημιουργούν το δικό τους μήνυμα


 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

2021-2022

 

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφών νηπιών-προνηπίων στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν ηλεκρονικά από τους ίδιους τους γονείς  από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στα νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2021-2022, θα εγγράφονται  μαθητές γεννημένοι το 2016 και 2017

Οι  γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://proti-eggrafi.services.gon.gr/.

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής

(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

 1. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου»

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο νηπιαγωγείο είναι Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,

το βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

Τα δικαιολογητικά για τα βήματα (γ) και (δ)

 

Για απορίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2351078019   και στο email : mail@22nip-kater.pie.sch.gr

Ώρες επικοινωνίας 13:10-14:00.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Παρασκευή Μπέλλου