ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

diadrastiko4

Έχετε τη δυνατότητα μετάβασης σε χώρο του ιστολογίου όπου δημοσιεύονται μικροπειράματα που έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό Geogebra. Μπορείτε να μεταβάλλετε κατάλληλα διάφορα μεγέθη σε καθεμία από τις δραστηριότητες και ταυτόχρονα να παρατηρήσετε τις επιπτώσεις αυτών των μεταβολών και να εξάγετε κατάλληλα  συμπεράσματα. Συνήθως, τα βήματα που ακολουθούμε στα μικροπειράματα για μια αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, είναι τα εξής: α) αρχικά  με το δυναμικό χειρισμό  αντικειμένων, μεταβάλλουμε κάποιο μέγεθος ή μεγέθη και παράλληλα παρατηρούμε τις επιπτώσεις της μεταβολής σε άλλα μεγέθη, β) στη συνέχεια κάνουμε εικασίες και υποθέσεις βασιζόμενοι στην παρατήρηση και τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες μας, γ) ακολουθεί ο έλεγχος των υποθέσεων μετη βοήθεια του λογισμικού και γ) στο τέλος εξάγουμε  συμπεράσματα.
Τα μικροπειράματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν προγράμματα επίδειξης, δηλαδή ο διδάσκων μπορεί να ετοιμάσει μια παρουσίαση για να βελτιώσει το επίπεδο της κατανόησης των μαθητών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σαν μέσα πειραματισμού με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν και να ελέγξουν εικασίες.

Για τη μετάβαση στα μικροπειράματα, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΜΙΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Σχολιάστε