Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου

Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εισαγωγή

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός λειτουργίας» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου.

Ο παρών σχολικός κανονισμός λειτουργίας στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές λειτουργίας:

 • Ο ρόλος του σχολείο είναι  να συμφιλιώσει το άτομο με την κοινωνία.
 • Το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και τη δυνατότητα ανάπτυξης δημιουργικών πρωτοβουλιών. Δικαιούται να λειτουργεί σε περιβάλλον ελεύθερο που γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.
 • Για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και η συνεισφορά του ατόμου.

Θέματα σχετικά  με τον διευθυντή και τους καθηγητές

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα στο έργο τους και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και φροντίζει για την επίτευξή τους.

 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.

Θέματα σχετικά με τους μαθητές

Γενικά για τη σχολική ζωή

Στο σχολείο προσέρχονται μαθητές κάθε ηλικίας έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικές μορφωτικές ανάγκες. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη.

Η ποιότητα της ζωής στο σχολείο επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή αλλά και αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, αφού υπάρχει άμεση και δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες είναι βασική  υποχρέωσή τους.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η κατανόηση και η συνέπεια.

Η επιθυμία για διάκριση με ευγενή άμιλλα είναι απαραίτητη και χρήσιμη. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται. Εκείνο που πρέπει να  αποφεύγεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών.

Ωράριο λειτουργίας

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 13:30.

Εγγραφές 

Οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους (από της εκδόσεως των αποτελεσμάτων του Ιουνίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου).

Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το Σεπτέμβριο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Για την Α΄ τάξη απαιτείται ο πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο) του Δημοτικού Σχολείου.

Για τις Β΄ και Γ΄, η εγγραφή ανανεώνεται αυτοδίκαια.

Η παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη στην εγγραφή.

Μετεγγραφές

Από την έναρξη του σχολικού έτους (1η  Σεπτεμβρίου ) και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μαθητές μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την μετακίνηση.

Παρουσία γονέων

Η παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη για τη δήλωση της κηδεμονίας, καθώς και τη γνωστοποίηση άλλων πληροφοριών που θα βοηθήσουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του.

Αν υπάρχει αδυναμία άσκησης της κηδεμονίας από τους ίδιους (κατοικούν στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη), μπορούν να την αναθέσουν σε άλλο ενήλικο πρόσωπο με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν στο Σχολείο.

Η Φοίτηση των μαθητών

Πρωταρχική σημασία έχει η τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών.

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

Αλλιώς δημιουργείται έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργείται εκπαιδευτικό κενό και ενδεχόμενα η ανάγκη για την επανάληψη της τάξης. Κυρίως όμως, παιδαγωγικά, παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία, η συνέπεια στις υποχρεώσεις και η τήρηση κανόνων δεν ισχύει για όλους.

Ειδικότερα:

Η παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει να είναι ανελλιπής και ευθύνεται γι΄ αυτό εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του μαθητή.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ενημερώνονται οι γονείς για τις διατάξεις που ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητών.

Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο σχολείο το πρωί. Η καθυστερημένη προσέλευση τους στερεί τη γνώση των όποιων ανακοινώσεων και συγχρόνως δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή ροή του προγράμματος.

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

Οι απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις αποτελούν ελέγχονται πειθαρχικά.

Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται.

Κάθε τρίμηνο, με την παράδοση του “Δελτίου Προόδου” του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του.

Όταν ο μαθητής έχει λόγους να φύγει από το σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας ενημερώνεται τηλεφωνικά ο κηδεμόνας του.

Όταν δημιουργείται κενό λόγω της απουσίας καθηγητή, η διεύθυνση και ο σύλλογος των διδασκόντων θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύπτουν τα κενά από καθηγητές που διδάσκουν στην τάξη. Αν αυτό δεν είναι εφικτό  μπορούν να απασχοληθούν σε κάποια άλλη δραστηριότητα του σχολείου.

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

Α. Επαρκής (Εξετάζεται τον Ιούνιο)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία :

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους λόγο.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 485/1983.

γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων Καθηγητών κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας,  τουλάχιστον (14,5) και η διαγωγή του «ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ».

δ) δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησης μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, οι δε απουσίες των οφείλονται εις την συμμετοχή τους σε Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Β. Ελλιπής (Εξετάζεται το Σεπτέμβριο)

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής .

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική με ΓΜΟ  τουλάχιστον (14,5) και η διαγωγή του είναι «ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ».

Γ. Ανεπαρκής (Επαναλαμβάνει την τάξη)

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) Απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Απουσίες

Η απουσία από το Σχολείο επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους (ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι). Δεν καταχωρίζονται απουσίες σε μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές, κλπ.).

Δικαιολόγηση απουσιών

 1. Από κηδεμόνα

Απουσίες μέχρι δύο(2) ημερών, με ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα (χορηγείται από το Σχολείο).

Ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες 10 μερών ανεξάρτητα από τον ημερήσιο αριθμό των απουσιών.

Προθεσμία: Δέκα (10) εργάσιμες μέρες.

 1. Με ιατρική βεβαίωση

Απουσίες πάνω από δύο (2) μέρες.

Με βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη ιατρού.

Προσκομίζεται από τον κηδεμόνα εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Απουσίες που δεν δικαιολογούνται

 • Όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Διευθυντή σε ώρες του προγράμματος (μεμονωμένες ή συνεχείς).
 • Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο.
 • Οι ωριαίες αποβολές.

Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες

Το Σχολείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με επιστολή τους γονείς – κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών, από την 1η μέχρι την 5η κάθε μήνα μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών. Η διακίνηση-επίδοση  της επιστολής γίνεται με την βοήθεια των  μαθητών και τηλεφωνική επικοινωνία του σχολείου με τον κηδεμόνα.

Υγεία των μαθητών -Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης οφείλουν να καταθέσουν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή το οποίο έχει ισχύ 3ετίας.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι γονείς των μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης που η ισχύς του Δελτίου τους έληξε.

Απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων

 1. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Προβλέπεται μόνο για λόγους υγείας ή κάποιας μόνιμης ή παροδικής πάθησης ή ειδικής μειονεξίας.

Για την απαλλαγή απαιτούνται:

 • Αίτηση του κηδεμόνα
 • Ιατρική βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

Για την απαλλαγή αποφασίζει ο Διευθυντής μαζί με τον κατά περίπτωση αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή.

Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του κηδεμόνα η τηλεφωνική επικοινωνία του κηδεμόνα με το σχολείο.

 1. Στο μάθημα της μουσικής

Για τους παραπάνω λόγους με τα ίδια δικαιολογητικά.

 1. Στο μάθημα των θρησκευτικών

 Οι γονείς των μαθητών έχουν το δικαίωμα να ζητούν απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος της επιλογής.

Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι απαλλάσσονται επίσης.

Οι μαθητές που απαλλάσσονται, κατά την ώρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρακολουθούν υποχρεωτικά διαφορετικά αντικείμενα.

 Ενδυμασία – ατομική υγιεινή

Η απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη παρουσία. Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.

Επειδή τα όρια για κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, είναι δυσδιάκριτα η προσωπικότητα του κάθε μαθητή μπορεί να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με αυτόν και το σύνολο των συμμαθητών στο σχολείο. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ” αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί και είναι υποχρεωμένη να παρέμβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

Ειδικότερα, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή (φόρμα, αθλητικά παπούτσια). Σε όσους δεν έχουν αθλητική περιβολή θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής και ο κηδεμόνας τους και αυτό θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους.

Η ατομική υγιεινή είναι βασικό καθήκον όλων για την προστασία του εαυτού μας και την απόκτηση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μας αλλά και ως επίδειξη σεβασμού στους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Η παραμονή επί πολλές ώρες σε μικρό χώρο και με πολλούς άλλους επιβάλλει την αυξημένη προσοχή και επιμέλεια στο θέμα αυτό. Την βασική ευθύνη έχουν οι γονείς. Σε περιπτώσεις που ανακύπτει θέμα σοβαρό η κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί και είναι υποχρεωμένη να παρέμβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

Επίδοση των μαθητών

Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.

Πειθαρχία

Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά παιδαγωγικό μέσο.

Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών.

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές.

Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ” αυτό.

Συμπεριφορά μαθητών

Πρωινή συγκέντρωση

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές παρατάσσονται με το χτύπημα του κουδουνιού στην καθορισμένη θέση του τμήματος.

Μαθητές αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα υποχρεούνται να σέβονται το δικαίωμα της συμμετοχής των άλλων μαθητών.

Στη συνέχεια παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.

Καθυστερημένη άφιξη στο Σχολείο και είσοδος στην αίθουσα, μετά την 08:00΄, κατ΄ αρχήν δεν επιτρέπεται.

Κατ΄εξαίρεση
Εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε καιρικές συνθήκες ή μέσα συγκοινωνίας ή άλλο λόγο, με προηγούμενη άδεια μόνο του Διευθυντή, είναι δυνατόν να επιτραπεί η είσοδος του μαθητή στην αίθουσα.

Μέσα στην τάξη

Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας έγκαιρα, με τάξη και ηρεμία, χωρίς να περιφέρονται στους διαδρόμους. Μόνον μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες είναι κλειδωμένες.

Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.

Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά σ’ αυτές τροφίμων και ποτών.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους. Την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο καθηγητής/τρια του μαθήματος της ώρας αυτής.

Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους, την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον.

Οι μαθητές φέρνουν μαζί τους τα βιβλία ,τετράδια και τα άλλα απαραίτητα όργανα για τα μαθήματα της ημέρας.

Οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές για χρήση.

Στα διαλείμματα

Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι, αφού πρώτα οι επιμελητές, φροντίσουν για τον αερισμό των αιθουσών κ.λ.π.

Στα διαλείμματα οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειδωμένες με ευθύνη του διδάσκοντα καθηγητή/τριας της προηγούμενης ώρας.

Οι ασθενείς μαθητές μπορούν να παραμένουν στους χώρους του ισογείου μόνον με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή.

Στα διαλείμματα, όταν καιρός το επιτρέπει, ο προαυλισμός  των μαθητών γίνεται στην βορινή αυλή ( μεγάλη αυλή ).

Στην περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών  παραμένουν όλοι στους χώρους του ισογείου και σε καμιά περίπτωση στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών σε χώρους γραφείων και εργαστηρίων σε ώρα διαλείμματος. Τον έλεγχο ασκούν οι εφημερεύοντες καθηγητές.

Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας.

Οι μαθητές πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου, στα κάγκελα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου.

Βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα, χειροδικία, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα.

 Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.).

Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις να αναφέρονται σχετικά στο γραφείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο καθώς επίσης μηχανημάτων ήχου (ραδιόφωνα, walkman).

Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο Σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, walkman, ακριβά ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές. Πάντως για ό, τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ασφαλή φύλαξή του.

 Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες.

Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία – καρέκλες κ.λ.π) αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται να συνεργάζονται , με την διεύθυνση του σχολείου.

Αποκατάσταση ζημιών

Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει και ελέγχεται πειθαρχικά.

Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς.

Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις.

Πειθαρχικός έλεγχος.

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές).  Βασική αρχή κατά την επιβολή της ποινής είναι η τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή.

Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της απομάκρυνσης από το σχολείο, θεωρούνται:

 • Η άσκηση σωματικής , ψυχολογικής βίας  ή  λεκτικής , ο εκφοβισμός από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.
 • Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.
 • Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους.
 • Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους.
 • Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του καθηγητή/τρια.
 • Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια.
 • Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή/τρια.
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή/τρια.
 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου (Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους κηδεμόνες τους με τα τηλέφωνα του σχολείου).

Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

 • Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση, Επίπληξη και Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα.
 • Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις (3) ημέρες
 • Το Συμβούλιο Τμήματος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και πέντε (5) ημέρες
 • Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα δύνανται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με την φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου.

Διαγωγή

Η συμπεριφορά των μαθητών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο ή και εκτός σχολείου με πράξεις ή παραλήψεις συνιστά την διαγωγή τους.

Οι ποινές έχουν επιπτώσεις στο χαρακτηρισμό της διαγωγής, η οποία μπορεί να μειωθεί από κοσμιότατη σε κοσμία ή επίμεμπτη.

Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία ή επίμεμπτη από το Σύλλογο των Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους και έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Τιμητικές διακρίσεις

Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

Βιβλιοθήκη

Οι μαθητές παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου για να εξοικειώνονται με το βιβλίο, να βοηθούνται στη σύνθεση-σύνταξη εργασιών και στη σταδιακή εισαγωγή τους στη διαδικασία της έρευνας.

Εργαστήρια

Στα εργαστήρια (Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντα και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Το σχολείο συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς της κοινωνίας για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων εντός αλλά και εκτός σχολείου.

Ο προγραμματισμός γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων σε συνεργασία με  τις μαθητικές κοινότητες σε διάφορα θεματικά πεδία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα – Εξωσχολικές δραστηριότητες – Εθνικές γιορτές

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα όπως: Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτισμού, Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι εκδηλώσεις που γίνονται με την ευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εορτών, και άλλων προγραμμάτων κ.α συνθέτουν ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες οι μαθητές μπορούν να διοχετεύουν εποικοδομητικά την ενεργητικότητά τους.

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου (εορτές, προγράμματα κλπ) μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να λείψουν από κάποια διδακτική ώρα μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή και με γραπτή άδεια από την Διεύθυνση του σχολείου.

Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, αλλά μακριά από το χώρο του, αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτά είναι υποχρεωτική . Ωστόσο για τη συμμετοχή απαραίτητη είναι η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές. Εφόσον η δήλωση αυτή είναι αρνητική, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος την ημέρα του περιπάτου να παραμείνει στο σπίτι του.

Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδρομές, τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών. Μετά το πέρας των μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών η παραλαβή και μετακίνηση των μαθητών από το χώρο άφιξής τους γίνεται με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

 Συνεργασία σχολείου

 1. Με τις μαθητικές κοινότητες

Το σχολείο, αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα τον καθαρά παιδαγωγικό θεσμό των Μαθητικών Κοινοτήτων, επιθυμεί τη συνεργασία με τα θεσμοθετημένα όργανα των μαθητών και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη μαθητικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού των Μαθητικών Κοινοτήτων.

 1. Με τους γονείς – σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

Η εμπιστοσύνη του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική των γονέων προς το σχολείο.

Οι συναντήσεις των γονέων-κηδεμόνων με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς γίνονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.

Ο σύλλογος γονέων – κηδεμόνων,  έχει τη δυνατότητα να συναντάται με τη διεύθυνση του σχολείου, όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικά καθημερινά για την απουσία του παιδιού τους από τη διεύθυνση του σχολείου και παράλληλα τους ενημερώνει για την πορεία της φοίτηση τους.

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης ενημέρωσης για εκδηλώσεις, θέματα που αφορούν τη σχολική μαθησιακή διαδικασία, θέματα που αφορούν τους γονείς και τις σχέσεις με τα παιδιά κ.α,  αρκεί να κατατεθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα στη διάθεση του σχολείου όταν ο ίδιος το επιθυμεί.

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα μάλιστα θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού τους.

Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς μία φορά την εβδομάδα σε τακτές ώρες που καθορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων μετά την εφαρμογή του μόνιμου προγράμματος.

Μετά τη λήξη των τριμήνων, σε καθορισμένη μέρα και με το πέρας των μαθημάτων παραδίδεται στους γονείς το “Δελτίο Προόδου” του μαθητή όπου ενημερώνονται για τη φοίτηση από το σύνολο των καθηγητών.

Σχολιάστε