ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ

Ιούν 2022 28

Εργαστήρια δεξιοτήτων 2021-22

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εργαστήρια δεξιοτήτων 2021-22

Κατασκευές των μαθητών/τριών στα εργαστήρια δεξιοτήτων σχολικής χρονιάς 2021-2022

Β1  Β3 από Φυσικές Καταστροφές Β1
από Φυσικές Καταστροφές Γ3 από Φυσικές Καταστροφές Β3 από Φυσικές Καταστροφές Β2
Ασφάλεια Β3 Ασφάλεια Β1 Δεξιοτήτων Ανακύκλωση
Ιούν 2022 24

Οδηγίες για την εγγραφή σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για την εγγραφή σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eeggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggrapheseskholeio/eggrapheananeoseeggraphessegenikokaiepaggelmatikolukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα/γονέα του/της μαθητή/τριας που επιθυμεί να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση.

Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool.

2. Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: α) Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας β) Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας.

** Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας (ο οποίος εμφανίζεται στον έλεγχο προόδου αλλά και στις φωτοτυπίες του απολυτηρίου του/της).

Για τα ΓΕ.Λ.:

1) Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.

2) Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος. (Α΄ Λυκείου)

3) Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)

Για τα ΕΠΑ.Λ.:

1) Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 (Α΄ Λυκείου)

2) Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

!! Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

** Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

** Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους. Σε περίπτωση που οι περιοχές των σχολείων δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μιας μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

** Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια έχει υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση δηλώνοντας την πρόθεσή του/της για μετεγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.), θεωρείται ότι έχει πραγματοποιήσει την ανανέωση εγγραφής του/της στη σχολική μονάδα προέλευσης ( δηλαδή έχει πραγματοποιήσει αλλαγή διεύθυνσης που περιλαμβάνει το προς μεταγραφή ΓΕΛ ή ΕΠΑ.Λ στο γυμνάσιο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

** Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. , οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).

** Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση υπάρξει θ΄ ανακοινωθεί στο blog του σχολείου, παρακαλώ να ενημερώνεστε.

Οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσετε εσείς ή ο λογιστής σας απευθυνθείτε στο σχολείο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Μαΐ 2022 15

ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ

Συνεχίστηκε για άλλη μία χρονιά η συνεργασία του σχολείου μας με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάδος για την προστασία του γύπα Ασπροπάρη που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

18 μαθητές του Α2 τμήματος ενημερώθηκαν για τις κύριες απειλές του είδους, ζωγράφισαν, έπαιξαν το εκπαιδευτικό παιχνίδι των δηλητηριασμένων δολωμάτων και συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δράσεις που οργανώθηκαν από την υποδιευθύντρια του σχολείου κ. Δουρουκλάκη Ευθυμία.

Την τελευταία μέρα έδωσαν μία υπόσχεση, να συνεχίσουν και του χρόνου!!!

281171536 416130886996661 8407266014012759762 n 281052564 1392569697886551 5130470517496428279 n
 280620866 540181394400336 3718561757994889983 n 1 280746103 545627933630528 4344712371480873852 n
280855733 543048497221754 3706708807564349296 n 280958066 761078105061503 6146204602319739601 n
281051173 680560946365589 4674713037759202384 n 280717345 534496044966977 441002944837221362 n
Απρ 2022 02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Εντοπισμός μαθητών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες)

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Εντοπισμός μαθητών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες)Λήψη αρχείου

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2534350100 στο Δήμο Ιάσμου μέχρι την Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 3:00

Αν συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερόμενων ο Δήμος Ιάσμου θα οργανώσει δωρεάν την μετακίνηση των μαθητών και των γονέων με λεωφορείο

Σας ευχαριστώ!

Μαρ 2022 30

Ενημέρωση προς τους γονείς για τα Πειραματικά σχολεία

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση προς τους γονείς για τα Πειραματικά σχολείαΛήψη αρχείου

Μαρ 2022 17

Ενημέρωση για εγγραφή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για εγγραφή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολείαΛήψη αρχείου

Νοέ 2021 19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στοΛήψη αρχείου

Νοέ 2021 08

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022Λήψη αρχείου

Οκτ 2021 03

Πρόγραμμα Δευτέρας 4/10/2021

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Δευτέρας 4/10/2021

Σεπ 2021 28

«8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021»

Κατηγορία Δράσεις Γυμνασίου           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού το σχολείο μας προχώρησε στην οργάνωση και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων με κοινό σύνθημα για το έτος 2021: «Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά».

Οι δράσεις μας περιελάμβαναν τρέξιμο, πεζοπορία και χορό διάρκειας 120 λεπτών και  υλοποιήθηκαν αποκλειστικά εντός του σχολικού ωραρίου, με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου. 

Η προώθηση της δημιουργικότητας μέσω του αθλητισμού, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων αποτέλεσαν τους στόχους των δράσεων μας και ενθουσίασαν εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Οι δράσεις προετοιμάστηκαν και υλοποιήθηκαν με ευθύνη της Διευθύντριας κ. Πατήρη Κυριακής και της Υποδιευθύντριας και εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας  κ. Δουρουκλάκη Ευθυμίας σύμφωνα με τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων για την πρόληψη και αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2.

Σεπ 2021 10

Έναρξη σχολ. χρονιάς 2021-22

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έναρξη σχολ. χρονιάς 2021-22

Αγαπητοί μαθητές, γονείς / κηδεμόνες

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ημερησίου Γυμνασίου Ιάσμου ευχόμαστε σ’ όλους υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1) Δευτέρα 13/9/2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα τελεστεί ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολ. χρονιάς στην σχολική μας μονάδα.

Στον αγιασμό θα παρευρίσκονται μόνο οι Χριστιανοί μαθητές του σχολείου μας και καλό είναι να προσέλθουν 8:45π.μ. για να γίνει ο έλεγχος self-test τους από τους καθηγητές.

2) Τρίτη 14/9/2021 όλοι οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο το αργότερο 8:00π.μ. για το πρώτο κτύπημα του κουδουνιού στις 8:15π.μ για την έναρξη της νέας χρονιάς.

3) Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους ή Βεβαίωση εμβολιασμού ή Βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου ή Το αρνητικό αποτέλεσμα του self-test (εκτυπωμένο ή στο κινητό ) για τον έλεγχο!

Από τα φαρμακεία δίνονται δωρεάν 6 self-test για τους μαθητές τα οποία πρέπει να γίνονται Κυριακή και Τετάρτη ώστε να γίνεται έλεγχος στη σχολική μονάδα Δευτέρα και Πέμπτη.

Αν παρουσιαστεί θετικό το self-test του μαθητή της μαθήτριας, θα παρακαλέσουμε ο γονέας/κηδεμόνας να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου, το πρωί πριν την είσοδο των παιδιών για την 1η ώρα για ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο ΕΟΔΥ.

4) Το ΚΤΕΛ έχει ειδοποιηθεί και θ’ αρχίσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων για να μεταφέρουν έγκαιρα τους μαθητές μας από και προς τα χωριά τους. Τα δρομολόγια είναι κανονικά όπως τους χειμερινούς μήνες.

Ιούν 2021 25

Παραλαβή φωτοτυπιών απολυτηρίων για τους μαθητές της Γ’ τάξης

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραλαβή φωτοτυπιών απολυτηρίων για τους μαθητές της Γ’ τάξης

Σας ενημερώνουμε ότι οι φωτοτυπίες των απολυτηρίων τίτλων των μαθητών/τριών της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Ιάσμου είναι έτοιμες στη σχολική μονάδα.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προσέλθουν να τις παραλάβουν τις ημέρες Δευτέρα 28/6/2021 & τη Τρίτη 29/6/2021 και από ώρες: 09:30 πμ – 12:00πμ.

Αν δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο σχολείο τις παραπάνω ημερομηνίες, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη από 09:00πμ – 13:00μμ.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας(Covid ‘19), θα παρακαλούσα να προσέλθετε στις εξής ημερομηνίες:

 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ1 & Γ3

  Δευτέρα 28/6/2021

 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ2 Τρίτη 29/6/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ιούν 2021 23

Για την εγγραφή στο Γυμνάσιο

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Για την εγγραφή στο Γυμνάσιο

Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι μαθητές (τον Σεπτέμβρη) για την εγγραφή τους στην Α’ Γυμνασίου

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κηδεμόνα και του μαθητή αν υπάρχει
 • Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για email και τηλέφωνο (σας δίνεται το έντυπο από το σχολείο)
 • Δελτίο Υγείας του μαθητή (σας δίνεται το έντυπο από το σχολείο)
 • Δηλώστε μας το email και το κινητό τηλέφωνο του μαθητή αν υπάρχουν

(Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορείτε να το ζητήσετε από τα ΚΕΠ. Εναλλακτικά από το Διαδίκτυο ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες)

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Είσοδος στην Υπηρεσία –> Σύνδεση με κωδικούς taxis –> Συνέχεια –> Αποστολή

βλέπω τα στοιχεία μου και πατώ Συνέχεια –> Έκδοση –> Λήψη αρχείου

(οπότε κατεβαίνει στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας και το τυπώνετε)

Ιούν 2021 21

e-eggrafes_Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2021-2022_ΓΕΛ_ΕΠΑΛ_ΠΕΠΑΛ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο e-eggrafes_Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2021-2022_ΓΕΛ_ΕΠΑΛ_ΠΕΠΑΛ

«Από τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.»

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης

Ιούν 2021 10

Δενδροφύτευση

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δενδροφύτευση

 

Σήμερα 9/6/2021, μαθητές/τριες του 15μελους του Γυμνασίου Ιάσμου, μαζί με την υποστήριξη της Διευθύντριας κ Υποδιευθύντριας τους, με τη συμπαράσταση του κ. Δημάρχου Ιάσμου, με τις συμβουλές του γεωπόνου του Δήμου, φύτεψαν ανθοφόρους-καλλωπιστικούς θάμνους, καλλωπιστικά δενδρύλια κ ένα Πλατανόφυλλο δένδρο( Όστρια) στον αύλειο χώρο του σχολείου, αφήνοντας τη σφραγίδα τους στο σχολείο που πέρασαν 3 όμορφα χρόνια. Η παρουσία της κ. Κοσμίδου ήταν μια ευχάριστη νότα ενώ οι ευχές κ οι συμβουλές της προς τους μαθητές/τριες της Γ τάξης επισφράγισαν τη δράση των μαθητών/ τριών μας. Ευχές στους μαθητές της Γ τάξης για δύναμη, καλή μάθηση και υψηλούς στόχους στο νέο σχολικό τους περιβάλλον από τη Διεύθυνση του σχολείου κ το σύλλογο διδασκόντων!

Ιούν 2021 04

Σχετικά με την εγγραφή των μαθητών της Γ’ γυμνασίου στο Λύκειο

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με την εγγραφή των μαθητών της Γ’ γυμνασίου στο Λύκειο

Παρακαλούνται οι γονείς να ενημερωθούν σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο Λύκειο από το παρακάτω άρθρο:Λήψη αρχείου

Επίσης η Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν δίνεται  παρακάτω :Λήψη αρχείου

Ιούν 2021 03

Δράση των μαθητών του Γυμνασίου Ιάσμου

Κατηγορία Δράσεις Γυμνασίου Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράση των μαθητών του Γυμνασίου Ιάσμου


Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) οι μαθητές του Γυμνασίου Ιάσμου ανέλαβαν την πρωτοβουλία μιας δράσης εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον. Συγκεκριμένα προέβησαν σε περισυλλογή των σκουπιδιών στον αύλειο χώρου του σχολείου,  στην γύρω περιοχή της δεξαμενής του χωριού καθώς και στην απολύμανση των θρανίων τους. Τους συγχαίρουμε!

Μαΐ 2021 09

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10-5-2021

Μαΐ 2021 06

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος μαθητών για COVID

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος μαθητών για COVID

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ(ενημέρωση μαθητών)

Μαρ 2021 16

Εσωτερικός Κανονισμός

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εσωτερικός ΚανονισμόςΛήψη αρχείου

 

Φεβ 2021 11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΛήψη αρχείου

Ιαν 2021 07

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Τα μαθήματα για τους μαθητές του Γυμνασίου θα συνεχίσουν με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση την Παρασκευή 8/1/2021 στις ίδιες ώρες και με το ίδιο πρόγραμμα όπως και πριν.

Από την Δ/νση του σχολείου

 

Δεκ 2020 14

Κοινωνική Λειτουργός στο Γυμνάσιο

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κοινωνική Λειτουργός στο Γυμνάσιο

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γυμνάσιό μας κάθε Τρίτη και Παρασκευή  από τις 8:15 μέχρι τις 13:00 θα βρίσκεται η κοινωνική λειτουργός κα Παπανίκου Ολυμπία η οποία θα είναι στη διάθεση μαθητών και γονέων για επίλυση – συζήτηση διαφόρων θεμάτων που σας απασχολούν.

Το email της είναι : opapanikou@sch.gr για την επικοινωνία με τους γονείς, ώστε να κανονιστεί ραντεβού τηλεδιάσκεψης στο webex της. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος βρίσκεται στα μαθήματά της, στο eclass των μαθητών.

Προσοχή! 
Για κάθε ατομική συνάντηση με μαθητή θα πρέπει ο γονέας – κηδεμόνας να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο mail του γυμνασίου (mail@gym-iasmou.rod.sch.gr) , όπου θα εγκρίνει  την συνάντηση του μαθητή με την κοινωνική λειτουργό.

Από την Δ/νση του σχολείου

 

 

Νοέ 2020 30

Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-21

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-21

Ενημέρωση γονέων σχετικά με τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Όσοι γονείς  επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας θα πρέπει να κατεβάσουν την Αίτηση από εδώ :  να την συμπληρώσουν και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου : mail@gym-iasmou.rod.sch.gr μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

 

Από την Δ/νση του σχολείου

 

Νοέ 2020 16

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Αγαπητοί μαθητές σχετικά με τον εορτασμό της ημέρας του Πολυτεχνείου, σας ενημερώνουμε ότι θα μπείτε κανονικά στην αίθουσα του καθηγητή με τον οποίο έχετε μάθημα την 1η ώρα και εκεί θα ακούσετε όσα έχουμε να σας πούμε σχετικά με τη μέρα αυτή!

(οι απουσίες θα αφορούν το σύνολο των ωρών που έχετε μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα)

Από την Δ/νση του σχολείου

Οκτ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣΛήψη αρχείου

Οκτ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΛήψη αρχείου

Οκτ 2020 07

Οδηγίες προς τους γονείς

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες προς τους γονείςΛήψη αρχείου

 

Οκτ 2020 04

Πρόγραμμα Δευτέρας 5-10-2020

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Δευτέρας 5-10-2020

Πρόγραμμα Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2020

Σεπ 2020 28

Πρόγραμμα Τρίτης 29/9/2020

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Τρίτης 29/9/2020

Σεπ 2020 27

Πρόγραμμα Δευτέρας 28/9/2020

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Δευτέρας 28/9/2020

Σεπ 2020 11

ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
 • Τη Δευτέρα 14-9-2020 όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου Ιάσμου θα προσέλθουν στο σχολείο μέχρι τις 8:30 π.μ.
 • Τα λεωφορεία  του ΚΤΕΛ θα λειτουργήσουν και οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στις στάσεις των χωριών τους στις 7:50 π.μ.
 • Θα πρέπει ΟΛΟΙ οι μαθητές να φορούν μάσκα μέσα στο λεωφορείο και στον αύλειο χώρο του σχολείου και να έχουν μαζί τους τσάντα ή σακούλα για τα βιβλία που θα τους μοιραστούν.
 • Το σχολείο θα τους παρέχει μάσκες και απολυμαντικά κατά τμήμα τις επόμενες μέρες.
 • Η αναχώρηση των μαθητών θα γίνει από 12:30 – 13:00 μ.μ. με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τα χωριά τους.
 • Ο αγιασμός θα γίνει στον αύλειο χώρο του σχολείου στις 11:45 π.μ.
 • Οι μουσουλμάνοι μαθητές θα μπορούν να αναχωρήσουν στις 11:30 π.μ. και να περιμένουν στη στάση μπρος στο σχολείο τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Η Δ/ντρια του Γυμνασίου

 

Ιούλ 2020 03

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για την σχολ. χρονιά 2020-2021

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για την σχολ. χρονιά 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ενημερώνονται για το ΓΕΛ/ΕΠΑΛ στο οποίο έχουν κατανεμηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrages.minedu.gov.gr

και  θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους  στα αντίστοιχα σχολεία

α. Για τα ΓΕΛ μέχρι την έναρξη των μαθημάτων  07/09/2020

β. Για τα ΕΠΑΛ από 20 Ιουλίου 2020 έως 24 Ιουλίου 2020

Στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑΛ, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης ( για τα ΕΠΑΛ της Κομοτηνής)  και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (για τα ΕΠΑΛ της Ξάνθης) μέχρι και την 21η Ιουλίου για να κατανεμηθεί σε κάποιο υπάρχον τμήμα ΕΠΑΛ με ευθύνη της ΔΔΕ.

Η δ/ντρια του Γυμνασίου Ιάσμου

Ιούν 2020 18

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΛ / ΕΠΑΛ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΛ / ΕΠΑΛ

Από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 και ώρα 23.59 λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου η εφαρμογή e-εγγραφές για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων ή Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021

Η ηλεκτρονική σελίδα είναι η παρακάτω:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

Προσοχή!

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον κηδεμόνα που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool με τους δικούς του κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis)

 

Ιούν 2020 16

Ανακοίνωση – Έλεγχοι Επίδοσης

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση – Έλεγχοι Επίδοσης

Οι έλεγχοι επίδοσης της σχολικής χρονιάς θα αποσταλούν από αύριο στα email των κηδεμόνων, που έχουν δηλωθεί στο σχολείο.

Όσοι γονείς δεν έχουν δηλώσει email, μπορούν να περάσουν να τους παραλάβουν από το γυμνάσιο κατά τις ημέρες Τρίτη 23/6 και Πέμπτη 25/6 που θα λειτουργεί το Γυμνάσιο.

Ιούν 2020 11

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Οι μαθητές της Γ’ τάξης παρελθόντων ετών που επιθυμούν να πάρουν ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ, θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για να κάνουν αίτηση -μέχρι τις 17/6/2020 – για τα μαθήματα που θα εξεταστούν γραπτά!

Από την Διεύθυνση του Γυμνασίου

Ιούν 2020 10

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΛΥΚΕΙΟ –  ΕΠΑΛΛήψη αρχείου

Ιούν 2020 01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν δυνατή η ενημέρωση των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων της Ροδόπης σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να προωθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο στους γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης των γυμνασίων και της  Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων του Ν. Ροδόπης, ώστε να ενημερωθούν για τις ειδικότητες του 2ου ΕΠΑ.Λ Κομοτηνής και τις προοπτικές και δυνατότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με την επιλογή του παρακάτω συνδέσμου  θα μεταβείτε απευθείας στην παρουσίαση του σχολείου μας  που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

https://2epal-komot.rod.sch.gr/el/binteo-paroysiasi-toy-2oy-epal

 

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαΐ 2020 31

Πρόγραμμα 3ης εβδομάδας (1/6/2020 – 5/6/2020)

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα 3ης εβδομάδας (1/6/2020 – 5/6/2020)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ( 1/6/’20 – 5/6/’20)

Μαΐ 2020 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για την 3η εβδομάδα (1/6/2020 – 5/6/2020) είναι το παρακάτω:

Μαΐ 2020 30

Συγχαρητήρια

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγχαρητήρια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  ΤΗΣ  ΕΜΕ  – (Παράρτημα Ν.Ροδόπης)

Συγχαίρουμε τις μαθήτριες της Γ’ τάξης του σχολείου μας, Λεχούδη Σουλτάνα και Ντόντη Σταματία οι οποίες πήραν μέρος στον Διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας που έγινε στις 15/2/2020 και διακρίθηκαν επιτυχώς!

Τις ευχόμαστε να είναι γερές, να προσπαθούν και να ‘χουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους!

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Ιάσμου

Μαΐ 2020 29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι μαθητές που έχουν φέρει Υπεύθυνη Δήλωση δεν θα έρθουν στο σχολείο 

Μαΐ 2020 28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γυμνάσιο Ιάσμου από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 θα λειτουργήσει κανονικά με ολόκληρα τα τμήματα (και όχι με υποτμήματα όπως τώρα). Όλοι οι μαθητές θα έρχονται καθημερινά. Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει από Δευτέρα θα αναρτηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μαΐ 2020 22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι μουσουλμάνοι μαθητές την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020   μπορούν να μη προσέλθουν στο σχολείο λόγω του  Σεκέρ Μπαϊραμιού. Οι απουσίες τους δεν θα προσμετρηθούν.

 

Μαΐ 2020 22

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης εβδομάδας – από 25 Μαΐου – 29 Μαΐου

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης εβδομάδας – από 25 Μαΐου – 29 Μαΐου


Μαΐ 2020 16

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 18/5 έως 22/5

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 18/5 έως 22/5

Μαΐ 2020 15

Ενημέρωση σχετικά με την προσέλευση μαθητών στο σχολείο

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετικά με την προσέλευση μαθητών στο σχολείο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
από την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

 

Οι μαθητές του κάθε τμήματος θα είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Οι ομάδες αυτές θα έρχονται εναλλάξ στο σχολείο.

Οι μαθητές θα δούνε σε ποια ομάδα ανήκουν και πότε θα έρχονται στο σχολείο στην προηγούμενη Ανακοίνωση (όπου έχει γίνει ανάρτηση των ομάδων)

Επειδή έχει απαγορευτεί η λειτουργία του κυλικείου, οι μαθητές θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν μαζί τους νερό, πρόγευμα. Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους καπέλο (για την ώρα της γυμναστικής)  και  προαιρετικά, αντισηπτικά μαντηλάκια, μάσκα, μαρκαδόρο (αν θέλουν να χρησιμοποιούν το δικό τους) για τον  πίνακα.

Τονίζουμε ότι απαγορεύεται ρητά η έξοδος από το σχολείο, εν ώρα λειτουργίας και θα τιμωρηθεί αυστηρά!

Λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει το σχολείο θα δοθούν επιτόπου!

Αν υπάρχει μαθητής άρρωστος θα πρέπει ο κηδεμόνας να ειδοποιήσει τηλεφωνικά το σχολείο μέχρι τις 9:00 π.μ. στο τηλ. 2534022316

ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

Θα ακολουθήσει Ανακοίνωση με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Μαΐ 2020 15

Ανακοίνωση σχετικά με τον χωρισμό των τμημάτων σε ομάδες από Δευτέρα 18-5-’20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση σχετικά με τον χωρισμό των τμημάτων σε ομάδες από Δευτέρα 18-5-’20

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας, ότι ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου μας από την Δευτέρα 18 Μαΐου ,σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας το κάθε τμήμα χωρίζεται – όταν χρειάζεται – σε δύο ομάδες, ώστε οι μαθητές να είναι λιγότεροι από 15.

Έτσι έχουν διαμορφωθεί οι παρακάτω ομάδες, για τις οποίες σημειώνεται  ποιες μέρες θα έρθουν από τις 18-5-’20 μέχρι 29-5-’20

 
 

 

Μαΐ 2020 11

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης γονέων για όσα παιδιά δεν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα από 18/5/’20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης γονέων για όσα παιδιά δεν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα από 18/5/’20Λήψη αρχείου

Μαΐ 2020 10

Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από Δευτέρα 11-5-’20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από Δευτέρα 11-5-’20

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
11/05
ΤΡΙΤΗ
12/05
ΤΕΤΑΡΤΗ
13/5
ΠΕΜΠΤΗ
14/5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05
08:00-09:00π.μ. Τοπική Αργία Δεν θα γίνουν μαθήματα
09:00-10:00π.μ.
10:00-11:00π.μ. Β1,Β3: ΜΠΛΑΝΑ Α3: ΚΟΥΡΗ (Μαθηματικά)

Γ1: ΠΑΤΗΡΗ
(Μαθηματικά)

Α2: ΚΟΥΡΗ (Μαθηματικά)

Γ1: ΠΑΤΗΡΗ
(Μαθηματικά)

Α3: ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ
(Οδύσσεια +Κείμενα)

Β2: ΜΠΛΑΝΑ

11:00-12:00π.μ. Γ’ : ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ (Γλώσσα)

Β2: ΜΠΛΑΝΑ

Β’ : ΡΑΛΛΙΔΗΣ (Μαθηματικά)

Γ2: ΠΑΤΗΡΗ
(Μαθηματικά)

Α1: ΚΟΥΡΗ (Μαθηματικά)

Γ2: ΠΑΤΗΡΗ
(Μαθηματικά)

Β1,Β3 : ΜΠΛΑΝΑ

 

Μαΐ 2020 07

Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για Παρασκευή 8-5-’20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για Παρασκευή 8-5-’20

Μαΐ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARSCoV-2 (COVID-19)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-COV-2

2 Μαϊου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τρέχουσα επιδημία COVID-19 οφείλεται στο νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των Coronoviridae, μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Με τα έως τώρα δεδομένα ο ιός SARSCoV-2 έχει ανιχνευθεί σε δείγματα από το αναπνευστικό, τα κόπρανα και το αίμα. Ο ιός SARSCoV-2 μεταδίδεται άμεσα μέσω σταγονιδίων που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φταρνίζεται ή έμμεσα μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφάνειες (μέσω χεριών, που χωρίς να έχει προηγηθεί υγιεινή των χεριών, έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους της μύτης, του στόματος και των οφθαλμών).

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ SARSCoV-2 ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα δεδομένα σχετικά με το χρόνο και τις συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία κ.α.) που επηρεάζουν την επιβίωση του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι προς το παρόν περιορισμένα. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο ιός SARSCoV-2 επιβιώνει έως 4 ώρες πάνω σε χαλκό, έως 24 ώρες πάνω σε χαρτόνι και έως 2-3 ημέρες πάνω σε πλαστικές ή ανοξείδωτες επιφάνειες, αλλά με σημαντικά μειωμένο ιϊκό φορτίο.

Επίσης, μελέτη που έγινε σε δωμάτια ασθενών με λοίμωξη COVID-19 έδειξε διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικής μόλυνσης, που διακυμάνθηκαν μεταξύ 1 θετικού δείγματος για τον ιό SARSCoV-2 σε σύνολο 13 περιβαλλοντικών δειγμάτων και 13 θετικά για τον ιό SARSCoV-2 σε σύνολο 15 περιβαλλοντικών δειγμάτων. Τέλος, μελέτες παραγωγής αερολύματος σε ελεγχόμενες συνθήκες έδειξαν ότι η ο ιός SARSCoV-2 περαμένει μέχρι και τρεις ώρες στον αέρα μετά την παραγωγή αερολύματος.

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν την παρουσία του ιού SARSCoV-2 στο περιβάλλον ασθενών με λοίμωξη COVID-19 και ενισχύουν την άποψη ότι οι επιφάνειες και τα αντικείμενα παίζουν ρόλο στη διασπορά του ιού. Συνεπώς, ο σχολαστικός καθαρισμός του περιβάλλοντος του ασθενούς είναι απαραίτητος για τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARSCoV-2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν:

 • συστηματικό καθαρισμό με χλωριούχο διάλυμα των επιφανειών, των αντικειμένων, του εξοπλισμού και των υφασμάτων (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, ρουχισμός) που χρησιμοποιούνται από επιβεβαιωμένα ή ύποπτα περιστατικά λοίμωξης COVID-19

 • ελαχιστοποίηση της κοινής χρήσης αντικειμένων με ύποπτο η επιβεβαιωμένο περιστατικό

 • επαρκή αερισμό των χώρων

1. Οδηγίες καθαρισμού με χλωριούχο διάλυμα μετά την παραμονή ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού λοίμωξης COVID-19 σε δημόσιο χώρο εκτός χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας

 • Στην περίπτωση παραμονής ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού λοίμωξης COVID-19 σε δημόσιο χώρο εκτός χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. χώρο αναμονής δημόσιου κτηρίου, δωμάτιο ξενοδοχείου, γραφείο, δωμάτιο για την οικιακή απομόνωση ασθενούς, κ.α.), μετά την αποχώρηση/ απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο, για τον τελικό καθαρισμό, θα πρέπει ο χώρος να αερίζεται με φρέσκο αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα και μετά να καθαρίζεται με χλωριούχο διάλυμα προσεκτικά.

 • Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, όλες οι δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων) πρέπει να καθαρίζονται πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και καλή μηχανική τριβή και στη συνέχεια – αφού στεγνώσει η καθαριζόμενη επιφάνεια – να καθαρίζονται με:

  • φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1% [αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min

  • διάλυμα αιθανόλης 70% για τουλάχιστον 1 min, αν η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από τη χρήση του υποχλωριώδους νατρίου

  • άλλο απολυμαντικό σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση των απολυμαντικών μπορείτε να βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies.

 • Ο καθαρισμός με σαπούνι και νερό μειώνει τον αριθμό των μικροβίων και των ρύπων.

 • Θα πρέπει να αποφεύγεται o ψεκασμός και το πιτσίλισμα (splashing) κατά τη διάρκεια της καθαριότητας και ως μέθοδος απολύμανσης. Ο ψεκασμός ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή μολυσματικού αερολύματος, η αποτελεσματικότητά του είναι αβέβαιη, και ενέχει αυξημένο κίνδυνο έκθεσης του χρήστη σε τοξικές ουσίες.

 • Οι επιφάνειες με τις οποίες ερχόταν σε επαφή το ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα συχνά, πρέπει να καθαρίζονται σχολιαστικά και συχνότερα από ό,τι συνήθως. Οι επιφάνειες αυτές περιλαμβάνουν: πόμολα και χερούλια θυρών, τηλέφωνα, θρανία, υπολογιστές, πληκτρολόγια, διακόπτες, κουπαστές, καρέκλες, υποβραχίονια πολυθρόνων, επιφάνειες τραπεζιών, κουμπιά ανελκυστήρων, κ.α.

 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με βιολογικά υγρά (σάλιο, εκκρίσεις του αναπνευστικού), καθώς και σε τουαλέτες, νιπτήρες και χώρους υγιεινής γενικότερα.

 • Συστήνεται ο εξοπλισμός καθαριότητας (πανιά, σφουγγάρια, χαρτί, σφουγγαρίστρα, κ.α.) να είναι μίας χρήσης ή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χώρο αυτό, αν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός καθαριότητας δεν είναι μίας χρήσης, πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση μέσα σε 0.1% διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου ή σε απολυμαντικό διάλυμα με ιοκτόνο δράση.

 • Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρμογής, αφαίρεσης και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (με συχνή υγιεινή χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).

 • Μετά τον καθαρισμό και την απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας πρέπει να ακολουθεί πάντα υγιεινή των χεριών: πλύσιμο με νερό και σαπούνι (συνολική διάρκεια 40-60 δευτερόλεπτα) ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρήση αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 60-90% σε αιθανόλη (συνολική διάρκεια 20-30 δευτερόλεπτα).

 • Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, ρούχα, κ.α.) πρέπει να πλένονται σε θερμοκρασία 60oC με προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυμαντικές ουσίες ειδικές για τα υφάσματα αυτά. Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα με υφασμάτινη επένδυση δεν μπορούν να καθαριστούν ή να πλυθούν όπως περιγράφεται παραπάνω (π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα), μπορεί να εφαρμοστεί καθαρισμός με ατμό.

 • Πρέπει να αποφεύγεται το τίναγμα των υφασμάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διασποράς του ιού στον αέρα.

 • Οι ανωτέρω συστάσεις πρέπει να ακολουθούνται και για τον καθαρισμό δωματίου ασθενούς με λοίμωξη COVID-19 στην περίπτωση της κατ’ οίκον νοσηλείας. Όσον αφορά τον ελάχιστο προτεινόμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του ατόμου που καθαρίζει σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση προστατευτικής ρόμπας μίας χρήσης μπορεί να αντικατασταθεί με αδιάβροχη ποδιά – η οποία πρέπει να πλένεται προσεκτικά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό μετά από κάθε χρήση ή να είναι μίας χρήσεως – και τα προστατευτικά γυαλιά να παραληφθούν, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα εκτίναξης μολυσματικών σωματιδίων.

 • Τα απορρίματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού θα πρέπει να ασφαλίζονται σε ξεχωριστή σακούλα, η οποία μπορεί να απορρίπτεται στους πράσινους κάδους σκουπιδιών.

 • Συστήνεται τέλος να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας στις περιπτώσεις ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών και παρακολούθηση για 14 ημέρες μετά τον καθαρισμό.

2. Γενικές οδηγίες αερισμού, καθαρισμού για όλους τους δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων που επισκέπτεται το ευρύ κοινό, συνιστάται η χρήση διαφορετικού εξοπλισμού καθαριότητας μεταξύ των χώρων που επισκέπτεται το ευρύ κοινό και αυτών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι. Ειδικότερα συστήνονται τα ακόλουθα:

 • Επιφάνειες οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν συχνότερα (τουλάχιστον καθημερινά, και εάν είναι δυνατόν ακόμα πιο συχνά). Παραδείγματα τέτοιων επιφανειών είναι: πόμολα και χερούλια θυρών, καρέκλες, υποβραχιόνια πολυθρόνων, επιφάνειες τραπεζιών, διακόπτες, κουπαστές, βρύσες, κουμπιά ανελκυστήρων κ.α.

 • Η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού για τον τακτικό καθαρισμό επιφανειών σε δημόσιους χώρους που επισκέπτεται το ευρύ κοινό θεωρείται επαρκής. Προσοχή, αυτό δεν ισχύει για χώρους όπου έχει παρευρεθεί ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης COVID -19, οπότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες της παραγράφου 1.

 • Oι δημόσιες τουαλέτες, οι νιπτήρες και οι χώροι υγιεινής που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα (όπως π.χ. σε αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, κ.α.) πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Συστήνεται ο καθαρισμός αυτών των χώρων με ιοκτόνο απολυμαντικό, όπως π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0.1% [αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min, ή άλλο ιοκτόνο προϊόν εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 • Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Η χρήση αδιάβροχης στολής/ρόμπας (που αφαιρείται και πλένεται συχνά με ζεστό νερό ή είναι μιας χρήσεως) και γαντιών θεωρείται επαρκής για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων. Προσοχή, αυτό δεν ισχύει για χώρους όπου έχει παρευρεθεί ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης COVID -19, οπότε και θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες της παραγράφου 1.

 • Τα απορρίματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μπορούν να απορρίπτονται στους πράσινους κάδους σκουπιδιών.

3. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων κατά της διάρκειας της πανδημίας COVID-19

 • Για τους εξωτερικούς χώρους, όπως παιδικές χαρές και πάρκα, η εφαρμογή των συνήθων πρακτικών καθαρισμού θεωρείται επαρκής. Δεν χρειάζεται απολύμανση. Ειδικότερα:

  • Δεν συστήνεται ο ψεκασμός με απολυμαντικές ουσίες σε εξωτερικές παιδικές χαρές, καθότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική αυτή μειώνει τον κίνδυνο διασποράς της λοίμωξης COVID-19 στο ευρύ κοινό και δεν αποτελεί αποτελεσματική και συνετή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

  • Επιφάνειες από πλαστικό ή μέταλλο, με τις οποίες το κοινό έρχεται σε συχνή επαφή, όπως χερούλια και κιγκλιδώματα, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με απορρυπαντικό και μηχανική τριβή.

  • Δεν συστήνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση ξύλινων επιφανειών/κατασκευών (π.χ. παγκάκια, τραπέζια, κατασκευές για παιχνίδι κ.α.) ή δαπέδων εξωτερικού χώρου (π.χ. από άμμο, χαλίκι, κ.α.).

 • Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι δεν χρειάζεται να απολυμαίνονται αλλά επιβάλλεται να καθαρίζονται τακτικά. Ο κίνδυνος διασποράς της λοίμωξης COVID-19 μέσω αυτών των επιφανειών είναι πολύ μικρός και η απολύμανσή τους δεν θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο προφύλαξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. European Centre for Disease Prevention and Control. Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.

Διαθέσιμο στον:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19

 1. COVID-19: cleaning in non-healthcare settings, updated 26 March 2020, Public Health England. Διαθέσιμο στον:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings

 1. Cleaning And Disinfecting Your Facility. Everyday Steps, Steps When Someone is Sick, and Considerations for Employers. Διαθέσιμο στον:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2F

 1. European Center for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.

 2. COVID-19: guidance for educational settings, updated 28 February 2020, Department of Education and Public Health England. Διαθέσιμο στον:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19/guidance-to-educational-settings-about-covid-19#section-13

 1. COVID-19: decontamination in non-healthcare settings, published 26 February 2020, Public Health England. Διαθέσιμο στον:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings

Μαΐ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου

 • Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 • Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου.

 

 • Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

 • Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σου.

 

 • Να κρατάς απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο.

 • Σε περίπτωση που εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή σου και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

Μαΐ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους μαθητές σας

 • Ενημερώστε τα παιδιά να μείνουν σπίτι αν νιώθουν άρρωστα.

 • Εκπαιδεύστε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή να τα απολυμαίνουν με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε διάλειμμα και ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

 • Βοηθήστε τα παιδιά να συμμετέχουν στον συχνό καθαρισμό των επιφανειών και των αντικειμένων μέσα στην τάξη (π.χ. θρανία, τσάντες, βιβλία κλπ).

 • Ενημερώστε τα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα (π.χ. στυλό, βιβλία, κινητά τηλέφωνα, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ).

 • Παρακολουθήστε καθημερινά τον αριθμό των μαθητών που λείπουν και ενημερώστε τον διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων μαθητών αυξάνεται.

 • Αφιερώστε χρόνο για να ενημερώσετε τους μαθητές σας για τον ιό αλλά και για να τους ενθαρρύνετε να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ιό.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

Μαΐ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο

 • Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:

 • Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.

 • Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 • Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

 • Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.

 • Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

Μαΐ 2020 07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19Λήψη αρχείου

Μαΐ 2020 06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε, μέχρι την Πέμπτη 7/5/’20 και ώρα 13:μ.μ. τον Υπεύθυνο τμήματος του παιδιού σας (με μήνυμα στην πλατφόρμα του eclass, ή με τηλεφώνημα στο σχολείο 2534022316) αν θα προσέλθει ή όχι το παιδί σας στις 18/5/’20 για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις αποστάσεις στα λεωφορεία και στα τμήματα.

Για τα παιδιά που δεν θα έρθουν θα πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς, μετά τις 18/5/’20 Υπεύθυνη Δήλωση που θα δικαιολογούν τον λόγο μη προσέλευσης (π.χ. άτομο ευπαθούς ομάδας, ασθενής στο σπίτι)

Από την Διεύθυνση του σχολείου

Μαΐ 2020 04

Μία αλλαγή στο πρόγραμμα της Τρίτης 5 Μαΐου

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μία αλλαγή στο πρόγραμμα της Τρίτης 5 Μαΐου

Αλλαγή στο πρόγραμμα της Τρίτης 5 Μαΐου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Το μάθημα της κας Μπλάνα θα γίνει στις 10:00 π.μ. και του κου Ραλλίδη στις 11:00 π.μ.
Τα υπόλοιπα μαθήματα όπως έχουν στο προηγούμενο αναρτημένο πρόγραμμα.

Μαΐ 2020 03

Πρόγραμμα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας για Δευτέρα 4/5/20 και Τρίτη 5/5/20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας για Δευτέρα 4/5/20 και Τρίτη 5/5/20

Απρ 2020 26

Σύγχρονη Τηλεδιάσκεψη από Δευτέρα 27-4-20 έως 1-5-20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύγχρονη Τηλεδιάσκεψη από Δευτέρα 27-4-20 έως 1-5-20

Απρ 2020 11

ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Απρ 2020 06

Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την βδομάδα από 6 Απριλίου – 10 Απριλίου

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την βδομάδα από 6 Απριλίου – 10 Απριλίου

Οι μαθητές βρίσκουν  τον σύνδεσμο (link) για την τηλεδιάσκεψη με τον καθηγητή τους  τους είτε μέσα από τις Ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος στο e-class, είτε στα μηνύματα που τους στέλνουν οι καθηγητές τουςΛήψη αρχείου

 

Απρ 2020 04

Οδηγίες για την συμμετοχή των μαθητών της Γ’ τάξης στο μάθημα της Ιστορίας

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για την συμμετοχή των μαθητών της Γ’ τάξης στο μάθημα της Ιστορίας

Γεια σας παιδιά, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ελπίζω να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας, και σύντομα να βρεθούμε ξανά από κοντά. Μέχρι τότε προσέχουμε, για το καλό όλων μας.

Επειδή όμως δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε ξανά, ας εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να βρεθούμε «ζωντανά» και να τα πούμε από κοντά. Προτείνω λοιπόν να δοκιμάσουμε ένα live μάθημα, μέσω της πλατφόρμας WebEx, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00.   Όσοι θέλετε ,θα πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες:

 1. Καταρχάς χρειάζεστε υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο (καλύτερα λάπτοπ). Αλλιώτικα, κινητό τηλέφωνο. Εννοείται, σύνδεση wifi
 2. το URL του μαθήματός μου είναι:

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vakaelal

 1. Την ημέρα και ώρα που αναφέρω πιο πάνω, θα μπείτε στον περιηγητή σας (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) και θα βάλετε αυτό το URL.
 2. Θα οδηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα που θα σας ζητάει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα WebExMeetings. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΥΤΟ, ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: λίγο πιο κάτω θα υπάρχει η επιλογή «Join with Browser» (ή κάτι αντίστοιχο). Πατήστε εκεί και θα συνδεθούμε άμεσα. ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΙΝΗΤΟ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ WebEX App.
 3. Μετά από σύντομο έλεγχο κάμερας/μικροφώνου, αν όλα πάνε καλά, θα μπείτε σε αναμονή για να σας δεχτώ στην τάξη. Μόλις γίνει αυτό, θα πρέπει να δείτε τη φάτσα μου, και να αρχίσουμε να μιλάμε! Τα υπόλοιπα θα σας τα εξηγήσω από κοντά. Καλή επιτυχία, μην αγχώνεστε, και αν δεν τα καταφέρουμε με την πρώτη, θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες.

Σας περιμένω,

Βασίλης Χαλβατζής

Υ.Γ.: Το καλό με το WebEx, όπως σας είπα και πιο πάνω, είναι ότι με υπολογιστή δε χρειάζεται να κατεβάσετε κανένα πρόγραμμα. Αυτό ενισχύει την ασφάλειά σας.

Μαρ 2020 30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

  Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε σχετικά με την ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ), για την οποία δημιουργήσατε λογαριασμό των παιδιών σας στο ΠΣΔ.

  Ασύγχρονη σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής θα μπαίνει στην ψηφιακή του αίθουσα ότι ώρα θέλει και θα διαβάζει ότι έχει τοποθετήσει ο καθηγητής του. (Θεωρία, ασκήσεις, εικόνες, δραστηριότητες, βίντεο κλπ και θα ακολουθεί τις οδηγίες του).

Η Διευθύντρια θα σας ενημερώσει ποιοι καθηγητές θα έχουν ψηφιακή αίθουσα στην ασύγχρονη εκπαίδευση, τι μαθήματα θα διδάξουν και ποιος είναι ο σύνδεσμος (link)  της αίθουσας ώστε να μπείτε.

Η διαδικασία σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα στην πλατφόρμα e-me θα είναι η εξής:
1) Θα μπείτε μία φορά στον σύνδεσμο που θα πάρετε στο email.
2) Ο καθηγητής θα μπει και θα προσκαλέσει τα παιδιά
3) Τα παιδιά θα ξαναμπούν και θα κάνουν αποδοχή της πρόσκλησης
Από κει και πέρα θα μπαίνουν όποτε θέλουν όπως είπαμε.

Η διαδικασία σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα στην πλατφόρμα e-class θα εξαρτηθεί απ’ το αν η αίθουσα είναι ανοικτή ή κλειστή.
Αν είναι ανοικτή θα μπείτε στον σύνδεσμο που θα πάρετε στο mail σας του αντίστοιχου καθηγητή  και θα κάνετε εγγραφή κατευθείαν στη τάξη του. Δεν χρειάζεται πρόσκηση και αποδοχή.

Αν είναι κλειστή θα ακολουθείτε τα ίδια βήματα με το e-me.

 

Εννοείται ότι για να μπει κάποιος μαθητής στην ψηφιακή τάξη/τμήμα/αίθουσα θα πρέπει να έχει κωδικούς στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο). Όσοι γονείς δεν το έχουν κάνει παρακαλούνται να προχωρήσουν στην δημιουργία λογαριασμού.
Η εγγραφή θα γίνει στην σελίδα του ΠΣΔ  https://register.sch.gr/students/

To παρακάτω αρχείο pdf (https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf ) θα σας βοηθήσει βήμα βήμα για την εγγραφή και την δημιουργία λογαριασμού στο ΠΣΔ.
Όπως είπαμε και άλλη φορά Λόγω φόρτου του δικτύου , ίσως αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας. Να έχετε υπομονή… Ίσως τις βραδινές ώρες είναι ευκολότερο!

 

Μαρ 2020 24

Παράταση εγγραφών μαθητών και εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση εγγραφών μαθητών και εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω φόρτου στο ΠΣΔ, δόθηκε παράταση εγγραφών των μαθητών στο ΠΣΔ  μέχρι την Δευτέρα 30/3/2020.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εγγραφές όλων των μαθητών, θα ενημερωθείτε από εδώ και από την σελίδα του σχολείου για τα μαθήματα και πως θα τα παρακολουθήσετε

 

Μαρ 2020 23

Δημιουργία λογαριασμού μαθητών στο ΠΣΔ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημιουργία λογαριασμού μαθητών στο ΠΣΔ

Παρακαλούνται όλοι οι κηδεμόνες των μαθητών ενόψει της έναρξης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως να δημιουργήσουν λογαριασμό για τον κάθε μαθητή/τρια στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).

Η εγγραφή θα γίνει στην σελίδα του ΠΣΔ  https://register.sch.gr/students/

Προσοχή!

 1. Λόγω φόρτου του δικτύου , ίσως αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας. Να έχετε υπομονή… Ίσως τις βραδινές ώρες είναι ευκολότερο!
 2.  Θα πρέπει τα στοιχεία σας να είναι αυτά ακριβώς που αναγράφονται στο έλεγχο Α’ τετραμήνου 2019-20.
 3. Θα χρειαστεί ο ΑΜ (Αριθμός Μητρώου) τον οποίο επίσης θα βρείτε πάνω στον έλεγχο
 4. Στο πεδίο Σχολείο να πληκτρολογήσετε ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ και ίσως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να  βρει το σχολείο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο πεδίο Τάξη.
 5. Όσα πεδία έχουν * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά για να πάτε παρακάτω.
 6. Στο τέλος μετά την  παράγραφο για τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να τσεκάρετε το κουτάκι και μετά να πατήσετε Υποβολή.

Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας το ΠΣΔ θα σας εμφανίσει τα στοιχεία του λογαριασμού του μαθητή. Κρατείστε αυτά τα στοιχεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!!!

Όταν τελειώσει η διαδικασία εγγραφής όλων των μαθητών στο ΠΣΔ θα σας ενημερώσουμε για τα μαθήματά σας.

(Αν χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να διαβάσετε το αρχείο https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf )

Μαρ 2020 05

Δράση του Γυμνασίου Ιάσμου

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράση του Γυμνασίου Ιάσμου

Το Γυμνάσιο Ιάσμου , στις 5/3/2020 φιλοξενεί τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Φωτόγραμμα για την Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τάξη με 3 προβολές διαδραστικών ταινιών, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ιάσμου.

Οι ταινίες είναι:
Α’ τάξη: «Νικάμε τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό» (Δράση για την εβδομάδα σχολικού εκφοβισμού)
Β’ τάξη: «Η Γη ανήκει σ’ όλα τα παιδιά του κόσμου» Οικολογικού περιεχομένου
Γ’ τάξη: » Ελλάδα : χώρα ποιητών και συγγραφέων»

 

Ευχαριστούμε τον Δήμο Ιάσμου για την παραχώρηση της αίθουσας

Δεκ 2019 17

Πρόγραμμα συνάντησης γονέων με τους καθηγητές κατά την σχολ. χρονιά 2019-20

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα συνάντησης γονέων με τους καθηγητές κατά την σχολ. χρονιά 2019-20Λήψη αρχείου

Σεπ 2019 30

6η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 6η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Με κεντρικό σύνθημα “Αγαπώ την άθληση – Αγαπώ την υγεία μου” γιορτάστηκε, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 από το σχολείο μας, η Πανελλήνια μέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Η μέρα αυτή φέτος, εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή μέρα Σχολικού Αθλητισμού και είχε σαν στόχο την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες δράσεις εντός του σχολείου, ενημερώνοντας τους ταυτόχρονα για τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή, με στόχο την απόκτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Ο καλός καιρός επέτρεψε να πραγματοποιηθούν με επιτυχία οι δράσεις που οργανώθηκαν από τη γυμνάστρια του σχολείου μας κ. Δουρουκλάκη και το σύλλογο των διδασκόντων καθηγητών. Οι μαθητές μας συμμετείχαν με όρεξη σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες: βάδην, τρέξιμο, ποδόσφαιρο, βόλλεϋ και παιδαγωγικά παιχνίδια.

Ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στις ομάδες της Β΄ και Γ΄ τάξης ( με τη συνδρομή των μαθητών της Α΄ τάξης) χάρισε άφθονο θέαμα και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων μας καθώς το σκορ άλλαζε συνέχεια για να καταλήξει στο εκπληκτικό 9-9 αφήνοντας και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες.

Σημαντικότατη ήταν η προσφορά του συναδέλφου καθηγητή κ. Παναγιώτη Χατζητουλούση στη διαιτησία του αγώνα, καθώς κράτησε ψηλά το επίπεδο και δίδαξε για άλλη μια φορά αθλητικό ήθος.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους!!!

 

Σεπ 2019 30

Έκθεση ατομικών έργων Τεχνολογίας της Α’ τάξης Σχολ. έτ. 2018-19

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έκθεση ατομικών έργων Τεχνολογίας της Α’ τάξης Σχολ. έτ. 2018-19

Σεπ 2019 13

Ωράριο σχολείου

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ωράριο σχολείουΛήψη αρχείου

 

Ιούν 2019 13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝ. ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝ. ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο

Αφού έρθει (υπηρεσιακά) στο Γυμνάσιο το απολυτήριο του μαθητή/τριας του Δημοτικού, ο κηδεμόνας προσέρχεται στο σχολείο (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)  όπου:

1. Συμπληρώνει Υπ. Δήλ. Ν1599/’86 (Α’ 75) όπου δηλώνεται
α)  ο κηδεμόνας του μαθητή/τριας
β)  e-mail του κηδεμόνα.
γ)  Τηλέφωνο του κηδεμόνα.

2. Προσκομίζει Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας Κηδεμόνα

3. Προσκομίζει Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας του Μαθητή/τριας (αν υπάρχει).  Αν δεν υπάρχει  ταυτότητα  προσκομίζει  πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (από το ΚΕΠ).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι έλεγχοι προόδου θα δοθούν στους κηδεμόνες των μαθητών την Πέμπτη 13/6/2019 από 12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ. και την Τετάρτη 19/6/2019 από 9:00π.μ. – 13μ.μ.

Οι τίτλοι των απολυτηρίων δεν έχουν εκδοθεί ακόμα.

Οι απόφοιτοι της Γ’ γυμνασίου πρέπει να φέρουν μια φωτογραφία για την έκδοση του απολυτηρίου.

Προσοχή!

Οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν την σχολ. χρονιά 2019-2020 στην Β’ και στην Γ’ τάξη να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητά τους και του παιδιού τους (αν υπάρχει) για να γίνει έλεγχος εγγραφής στην επόμενη τάξη.

Ιούν 2019 04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Ιάσμου που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλλουν μόνοι τους Ηλεκτρονική Αίτηση για την εγγραφή των μαθητών αυτών στα Γ.Ε.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020, μπορούν να διευκολυνθούν στο σχολείο :

 από την Τρίτη 4 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου

από τις 10 π.μ. ως τη 1 μ.μ

Επιλέξτε με «κλικ» την παρακάτω εικόνα για λεπτομέρειες στην ανακοίνωση.

Μαΐ 2019 23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Ανακοινώνεται από το Γυμνάσιο Ιάσμου το πρόγραμμα των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019. (Κάντε «κλικ» στην παρακάτω εικόνα.)

Ανακοινώνεται από το Γυμνάσιο Ιάσμου η ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων της ομάδας Α, για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019. (Κάντε «κλικ» στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε την ύλη των μαθημάτων.)

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστορία Ιστορία Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Φυσική Φυσική Φυσική
Νοέ 2021 19

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΣΜΟΥ 2020

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΣΜΟΥ 2020Λήψη αρχείου

Νοέ 2021 08

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία           Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022Λήψη αρχείου