Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχ. ετ. 2012-2013 (μόνο)

Δευτέρα, 01 Οκτ 2012

Προθεσμία υποβολής αίτησης : 07 – Οκτ. – 2012 και ώρα 14:00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά [ http://dipode-aitisi.sch.gr ]. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας θα απορρίπτονται. Η αίτηση, υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει […]