Προγραμματισμός με το Microworlds Pro – Παρουσίαση

Το Microworlds Pro (καναδέζικη έκδοση της LCSI, 1999 και εξελληνισμένη έκδοση, 2001) είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget.
Το περιβάλλον αυτό θεωρείται κατάλληλο τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όσο και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και πολλών γνωστικών αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το λογισμικό Microworlds Pro έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
 • Με τη βοήθεια της γλώσσας Logo παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών,ασκήσεων και επίλυσης προβλημάτων.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για τη δημιουργία εργασιών με διαδραστικό και πολυμεσικό χαρακτήρα, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία (εικόνες, ήχοι, κινούμενα σχέδια, βίντεο, γεωμετρικά σχήματα, κουμπιά κλπ).
 • Περιλαμβάνει εργαλεία για απλή επεξεργασία κειμένου, επεξεργασίας εικόνας και σύνθεση ήχων.
 • Επιτρέπει τη δημοσίευση των εργασιών σε μορφή html, επομένως και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο (π.χ. στη σχολική ιστοσελίδα)
 • Συμβατότητα του περιβάλλοντος με τα γνωστά προγράμματα των Windows (όπως ο έλεγχος της ορθογραφίας) και η άμεση συνεργασία μέσω προγραμματισμού του λογιστικού φύλλου Excel.
 • Ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο («Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή», «Γράφω και ζωγραφίζω», «Ελέγχω και προγραμματίζω»).

Microworlds Pro

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το MicroWolrds Pro στον υπολογιστή σας από εδώ.

Αλγορίθμοι, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού

 • Κάθε υπολογιστής γίνεται μια διαφορετική μηχανή ανάλογα με το πρόγραμμα που εκτελεί. Ένα πρόγραμμα είναι η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γραμμένη σε γλώσσα κατανοητή για έναν υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα, δηλαδή, αποτελείται από μία σειρά εντολών, σε συγκεκριμένη, λογική σειρά που δίνονται στον υπολογιστή με σκοπό να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή να υπολογίσει κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.  Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα οι εντολές του αποθηκεύονται προσωρινά («φορτώνονται») στη μνήμη RAM του υπολογιστή, και εκτελούνται στη συνέχεια από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU).
 • Στα πρώτα βήματα της ιστορίας των υπολογιστών χρησιμοποιείται η «Γλώσσα Μηχανής», με δύο σύμβολα: το «0» και το «1» Αργότερα οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίσσονται και μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη φυσική μας γλώσσα.
 • Το αλφάβητο μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα. Το λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία. Στις γλώσσες προγραμματισμού το λεξιλόγιο είναι πολύ περιορισμένο (μερικές δεκάδες λέξεις). Το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε, για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις.
 • Ένα περιβάλλον προγραμματισμού αποτελείται από διάφορα εργαλεία με τα οποία ο προγραμματιστής αναπτύσσει (γράφει και διορθώνει) προγράμματα. Τα κύρια εργαλεία είναι: Ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος, που χρησιμεύει για τη σύνταξη και τη διόρθωση του προγράμματος και Ένα πρόγραμμα-μεταφραστής που μετατρέπει τις εντολές του προγράμματος στη γλώσσα μηχανής του συγκεκριμένου υπολογιστή.
 • Ένα πρόγραμμα-μεταφραστής ονομάζεται: Μεταγλωττιστής (compiler) αν ελέγχει ολόκληρο το πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής , Διερμηνέας (interpreter) αν ελέγχει για συντακτικά λάθη και μετά μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής μία εντολή κάθε φορά
 • Συντακτικά λάθη είναι τα λάθη που κάνουμε στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο συντακτικό Λογικά λάθη είναι τα λάθη που κάνουμε στην σχεδίαση του αλγορίθμου επίλυσης

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Ενότητα 1

 • Εισαγωγή στην έννοια του αλγόριθμου και στον προγραμματισμό,
 • Ο προγραμματισμός στην πράξη