Νομοθεσία για τον»Καθορισμό του τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτ. από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»

2002 – Απόφ. – ΦΕΚ. 1103 -Β- 23-8-2002 ‘Καθορισμός τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτ. από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σύμφ. με διατ. ν.2817/2000’, (3).