Διαδικασία Εγγραφής

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το προσωπικό τους υπάγονται στις κατα τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ’ αυτά εγγράφονται και φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, για 5 έως 8 χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Πρόκειται για μαθητές με αναπηρίες, διαγνωσμένες στη χώρα μας από τα ΚΔΑΥ ή από επίσημη Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Οι αναπηρίες τους προκύπτουν ως αποτέλεσμα:

– Μιας συγκεκριμένης αναπηρίας

        1. Νοητική Καθυστέρηση(Ν.Κ): Ελαφριά Ν.Κ (νοητ. πηλίκο 50-55 έως 69 ), Μέτρια Ν.Κ (35-40 έως 50-55), Σοβαρή Ν.Κ ( 20-25 έως 35-40)

        2. Πρόβλημα αυτισμού.

– Πολλαπλών αναπηριών

         1. Νοητική καθυστέρηση μαζί με σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής.

         2. Νοητική καθυστέρηση και αυτισμός .

         3. Σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα μαζί με νοητική καθυστέρηση.

– Σύνθετων γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών.

Αποτελούν ανομοιογενείς ομάδες ατόμων με διάφορες και ποικίλες αναπηρίες και εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα σε μαθησιακό επίπεδο και ειδικότερα δυσκολίες στο γνωστικό , συναισθηματικό, κοινωνικό και ψυχοκινητικό τομέα.

– Στο γνωστικό τομέα: αργό ρυθμό μάθησης , αδυναμία αυτενέργειας, αδυναμία μάθησης με ευκαιριακό τρόπο, αδυναμία γενίκευσης, διάσπαση προσοχής, μειωμένη αντιληπτική ικανότητα, αδύνατη μνήμη με αποτέλεσμα τη μη σταθερότητα των προϋπαρχουσών γνώσεων.

– Στο συναισθηματικό τομέα: συναισθηματική αναταραχή, μειωμένη αυτοπεποίθηση και ανεπαρκή κρίση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (καθότι διανύουν το εφηβικό και μετεφηβικό στάδια της ζωής τους) καθώς επίσης μη εναρμόνιση μεταξύ βιολογικής και νοητικής ανάπτυξης (επιτακτική η ανάγκη σεξουαλικής αγωγής)

– Στον κοινωνικό τομέα: μη κατάκτηση από ένα ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των αυτονόητων για τα άλλα παιδιά ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και των απαραίτητων για τη ζωή κοινωνικών δεξιοτήτων

– Στον ψυχοκινητικό τομέα: αδυναμία συντονισμού της κίνησης με τη λογική σκοπιμότητα, έλλειψη συντονισμού χεριού- ματιού κλπ.

Σύμφωνα με το Ν. 2817/ 20000 η γενική-επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία, παρέχεται στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα οποία κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών. Οι μαθητές με αναπηρία μπορεί να φοιτούν:

        1. Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στo ΚΔΑΥ ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το   ΚΔΑΥ.

        2. Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Όταν η φοίτηση στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, τότε η εκπαίδευση παρέχεται και σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Στην κατηγορία των αυτοτελών σχολείων ειδικής αγωγής υπάγονται και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Η οργάνωση και η λειτουργία τους, στο ξεκίνημά τους, στηρίχτηκε στα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων της πρώτης Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.ΕΙ.Ε.Ε) του ΥΠΕΠΘ, που ιδρύθηκε με το υπ` αριθμ. 137/83 Π.Δ., στην Καλλιθέα Αττικής. Με την ψήφιση όμως του Ν. 2817/00 αυτή μετατράπηκε στο πρώτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., για να επακολουθήσουν πανω απο 60  μέχρι σήμερα, πανελλαδικά, κυρίως στις πρωτεύουσες των νομών, χωρίς να επαρκούν και πάλι να απορροφήσουν όλο το μαθητικό πληθυσμό, στον οποίο απευθύνονται.