Φεβ 07

Προβλέποντας το είδος της ροής.

Στο σχήμα δίνεται ένας οριζόντιος σωλήνας, σταθερής διατομής,  εντός του οποίου έχουμε μια μη τυρβώδη ροή ενός ασυμπίεστου υγρού, ενώ τα σημεία Β και Γ βρίσκονται πάνω στον άξονα του σωλήνα.
Ποια από τα παρακάτω ενδεχόμενα είναι δυνατόν να συμβαίνουν και ποια αποκλείονται;
i)  Στο σωλήνα έχουμε μια ροή ιδανικού ρευστού με σταθερή παροχή.
ii) Στην περιοχή μεταξύ των σημείων Β και Γ έχουμε μια επιταχυνόμενη κίνηση ιδανικού ρευστού, ενώ υ12.
iii) Στην περιοχή μεταξύ των σημείων Β και Γ έχουμε μια επιταχυνόμενη κίνηση ιδανικού ρευστού, ενώ υ12.
iv) Το υγρό είναι πραγματικό εμφανίζοντας εσωτερική τριβή, ενώ η παροχή του σωλήνα παραμένει σταθερή.
iv) Το υγρό είναι πραγματικό εμφανίζοντας εσωτερική τριβή, ενώ η ταχύτητα στο σημείο Β αυξάνεται με το χρόνο.
ή

Φεβ 05

Μια κίνηση σε δύο επίπεδα.

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (Α) στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και τη στιγμή t1=2s να φτάσει στο σημείο Κ και να περάσει σε δεύτερο οριζόντιο επίπεδο (Β). Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος στα τέσσερα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησής του, όταν δέχεται την επίδραση της δύναμης F.
i)   Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος στην κίνησή του στο λείο επίπεδο (Α) καθώς και την απόσταση του σημείου Κ από την αρχική θέση του Ο.
ii) Πόσο απέχει ο σώμα από το σημείο Ο τη στιγμή t2=4s;
iii) Να βρείτε την τριβή που δέχεται το σώμα από το επίπεδο Β, καθώς και το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.
iv) Τη στιγμή t2=4s, αλλάζει το μέτρο της ασκούμενης δύναμης παίρνοντας την τιμή F1=1Ν. Πόσο θα απέχει το σώμα από την αρχική θέση Ο τη χρονική στιγμή t3=6s;
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Φεβ 03

Η ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Δίνεται το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος, όπου η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=65V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω. Οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1=8Ω και R2=2Ω, ενώ η συσκευή Σ, δεν είναι ωμικός καταναλωτής. Η  ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι Ι1=6 Α.
i)  Ποια η τάση στα άκρα του αντιστάτη R1, και ποιος ο ρυθμός με τον οποίο το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει ενέργεια στον αντιστάτη R1.
ii) Ένα φορτίο q=2C μεταφέρεται από το σημείο Β στο σημείο Α, στο εσωτερικό της πηγής. Να βρεθεί η ενέργεια που κέρδισε το φορτίο κατά την παραπάνω μετακίνησή του. Πόση ενέργεια αντίστοιχα πρόσφερε η πηγή για την μετακίνηση αυτή;
iii) Πόση ενέργεια παρέχει η πηγή στο κύκλωμα σε χρονικό διάστημα Δt=10s;
iv) Να υπολογιστεί η ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλώνει η συσκευή Σ στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
v) Να βρεθεί η ισχύς της πηγής, αν συνδέσουμε τα σημεία Γ και Δ με αγωγό μηδενικής αντιστάσεως.
ή
Η ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

 

Ιαν 31

Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.

Σε δυο οριζόντιους σωλήνες (Α) και (Β) με ίσες διατομές, έχουμε ροή δύο διαφορετικών υγρών. Οι παροχές των δύο σωλήνων είναι σταθερές και ίσες, ενώ οι δυο ροές είναι στρωτές. Στους οριζόντιους σωλήνες έχουν προσαρμοστεί δυο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες, στους οποίους τα υγρά ανέρχονται, όπως στο σχήμα.
Για τις ταχύτητες πάνω στους άξονες των σωλήνων, οι οποίες είναι σημειωμένες στο σχήμα, ισχύει:
 α) υ12 και υ3 < υ4.
 β) υ1< υ2 και υ3 < υ4.
 γ) υ12 και υ3 = υ4.
 δ) υ1234.
Ποιες  προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή
Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.

Ιαν 29

Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις.

Ένα σώμα μάζας m=4kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F=4Ν, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υο=2m/s. Κάποια στιγμή t0=0, το σώμα
περνάει από ένα σημείο Ο με xο=0, ενώ τη στιγμή t1=1s, η δύναμη F παύει να ασκείται στο σώμα.
i) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου.
ii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα σταματήσει να κινείται και πόσο θα απέχει τότε από το σημείο Ο;
iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα τη στιγμή tη δύναμη δεν καταργείται, απλά μειώνεται το μέτρο της στην τιμή F1=2Ν.
 α) Ποια χρονική στιγμή τώρα, θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος;
 β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο και μέχρι τη χρονική στιγμή t3=6s:
    a)  της ταχύτητας του σώματος, b) της θέσης του και c) του μέτρου της ασκούμενης τριβής.
ή
Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις.

Ιαν 27

Μια τρύπα στο κυλινδρικό δοχείο…

Διαθέτουμε ένα κυλινδρικό δοχείο με ακτίνα βάσης R=0,1m και ύψος Η=0,4m, σε οριζόντιο επίπεδο. Στο μέσον της απόστασης των δύο βάσεων υπάρχει μια μικρή οριζόντια τρύπα ακτίνας r=0,2cm, μέσω της οποίας γεμίζουμε πλήρως, μέχρι υπερχείλισης, το δοχείο με νερό. Στη συνέχεια καλύπτουμε την τρύπα με μια μεμβράνη κουζίνας.
i)   Να βρεθεί η πίεση σε σημείο Α της τρύπας, στο κάτω μέρος της μεμβράνης, καθώς και στο κέντρο Ο της μιας βάσης του δοχείου.
Ανασηκώνουμε το δοχείο, στηρίζοντάς το στη μια βάση του, όπως στο δεύτερο σχήμα.
ii)  Θα συνεχίσει η μεμβράνη να καλύπτει την τρύπα ή το νερό θα αρχίσει να ρέει, συμπαρασύροντας και την μεμβράνη;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Αφού υπολογίστε τις πιέσεις στα κέντρα Ο και Κ των δύο βάσεων, να υπολογίστε τις δυνάμεις που το νερό ασκεί στις βάσεις του δοχείου.
iv) Ανοίγουμε μια μικρή τρύπα στο κέντρο Ο της πάνω βάσης. Να υπολογίστε την αρχική παροχή με την οποία εκρέει το νερό από το δοχείο, μόλις αποκατασταθεί μόνιμη και στρωτή ροή.
Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ασυμπίεστο ρευστό, πυκνότητας ρ=1g/cm3, ενώ δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ρa.
ή

Ιαν 26

Μια Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε ένα κύκλωμα.

Αναφερόμενοι για το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη και ιδανικό το αμπερόμετρο:

i) Αν το 75% της ενέργειας που προσφέρει στο κύκλωμα η πηγή μεταφέρεται στον αντιστάτη, τότε:
α) R=r,      β) R=2r,     γ) R=3r.
ii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α)  Η τάση VΑΒ είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής Ε.
β)  Κατά το πέρασμα του ηλεκτρικού ρεύματος (συμβατική φορά) από το Β στο Α, η ενέργεια κάθε φορτίου αυξάνεται κατά W1=q1∙Ε.
γ) Αν κλείσουμε το διακόπτη δ, η ένδειξη του αμπερομέτρου θα μειωθεί. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή
Μια Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε ένα κύκλωμα.

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων