Σχεδιάζοντας το πεδίο δύο παραλλήλων αγωγών.

 

Σε οριζόντιο επίπεδο (Π) βρίσκονται  δύο παράλληλοι αγωγοί οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι12, όπως στο σχήμα. Ένα σημείο Α του επιπέδου απέχει κατά x και 2x, από τους δύο αγωγούς. Συνέχεια του άρθρου ‘Σχεδιάζοντας το πεδίο δύο παραλλήλων αγωγών.’ »

Το μαγνητικό πεδίο

Στο σχήμα βλέπετε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη, σε οριζόντιο επίπεδο που ταυτίζεται με το επίπεδο της σελίδας (κάτοψη). Συνέχεια του άρθρου ‘Το μαγνητικό πεδίο’ »

Η επαγωγή σε επιταχυνόμενη ράβδο

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μάζας 0,4kg και με αντίσταση r=1Ω, μπορεί να κινείται οριζόντια, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς ΑΑ1 και ΓΓ1, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση και απέχουν d=1m. Συνέχεια του άρθρου ‘Η επαγωγή σε επιταχυνόμενη ράβδο’ »

Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, στο οποίο μια πηγή συνεχούς τάσης V1=10V συνδέεται με εναλλακτήρα με τάση:
v2=Vo∙ημωt= 15∙ημωt και το σύστημα τροφοδοτεί αντιστάτη με αντίσταση R=5Ω. Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο’ »

Αν η δύναμη αλλάξει διεύθυνση

Ένα σώμα σύρεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας δύναμης F, η διεύθυνση της οποίας σχηματίζει γωνία θ=60° με την οριζόντια διεύθυνση (σχήμα 1), με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος, να μεταβάλλεται όπως στο κάτω διάγραμμα. Συνέχεια του άρθρου ‘Αν η δύναμη αλλάξει διεύθυνση’ »

Δυο διαφορετικές επιταχύνσεις ενός κυλίνδρου

 

Γύρω από έναν ακίνητο ομογενή κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα μη εκτατό νήμα, αμελητέας μάζας, στο άκρο του οποίου ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F. Συνέχεια του άρθρου ‘Δυο διαφορετικές επιταχύνσεις ενός κυλίνδρου’ »

Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις

 

Μπροστά από το «κόκκινο» φανάρι βρίσκονται ακίνητα δύο αυτοκίνητα. Σε μια στιγμή (t=0) το φανάρι γίνεται «πράσινο» και στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι ταχύτητες των αυτοκινήτων σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια του άρθρου ‘Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις’ »

Μια κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο

 

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας m=10kg. Σε μια στιγμή (t0=0) ασκείται πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου 60Ν, μέχρι τη στιγμή t΄=4s, όπου μεταβάλλεται το μέτρο της δύναμης. Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια του άρθρου ‘Μια κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο’ »

Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα

Δυο όμοιες μπάλες εκτοξεύονται οριζόντια από δυο σημεία Α και Β τα οποία βρίσκονται σε ύψη h1 και h2, στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Συνέχεια του άρθρου ‘Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα’ »

Μια πλάκα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, στη θέση Ο. Εκτρέπουμε την πλάκα κατακόρυφα και την αφήνουμε να εκτελέσει φθίνουσα ταλάντωση. Συνέχεια του άρθρου ‘’ »

Όταν έρχονται τα κάτω πάνω…

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε έναν ομογενή κύλινδρο, γύρω από τον οποίο έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, το οποίο αφού περάσει από μια τροχαλία (με οριζόντιο το ελεύθερο τμήμα του) στο άλλο άκρο του έχουμε κρεμάσει ένα σώμα Σ μάζας m. Συνέχεια του άρθρου ‘Όταν έρχονται τα κάτω πάνω…’ »