Από ένα διάγραμμα δυναμικού…

Μια μικρή φορτισμένη σφαίρα, φέρει θετικό φορτίο (q>0) και κινείται ευθύγραμμα μέσα σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, περνώντας από το σημείο Ο (στη θέση x=0) έχοντας κινητική ενέργειας Κο=0,04J. Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται το δυναμικό κατά μήκος της ευθείας x, πάνω στην οποία κινείται η σφαίρα. Συνέχεια του άρθρου ‘Από ένα διάγραμμα δυναμικού…’ »

Διαφορετικές δυνάμεις ίδια επιτάχυνση

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας οριζόντιας σταθερής  δύναμης F1, αποκτώντας επιτάχυνση α. Το ίδιο σώμα με την επίδραση μιας σταθερής κατακόρυφης δύναμης F2, επιταχύνεται προς τα πάνω με επιτάχυνση ίδιου μέτρου α. Συνέχεια του άρθρου ‘Διαφορετικές δυνάμεις ίδια επιτάχυνση’ »

Ένα διάγραμμα και μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας m εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40∙m (S.Ι.), με την επίδραση περιοδικής εξωτερικής δύναμης Fεξ, ενώ πάνω του δρα και δύναμη απόσβεσης της μορφής Fαπ=-bυ.
Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα διάγραμμα και μια εξαναγκασμένη ταλάντωση’ »

Σύγκριση δυνάμεων

Δυο σώματα Α και Β, βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ δέχονται δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις το καθένα, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια του άρθρου ‘Σύγκριση δυνάμεων’ »

Η ενέργεια και άλλα τινά σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Μια πλάκα μάζας m εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, με την επίδραση δύναμης απόσβεσης της μορφής F=-bυ, στο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k. Συνέχεια του άρθρου ‘Η ενέργεια και άλλα τινά σε μια φθίνουσα ταλάντωση’ »

Η κίνηση μιας φορτισμένης σφαίρας

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο έχουν στερεωθεί δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες Α και Β. Συνέχεια του άρθρου ‘Η κίνηση μιας φορτισμένης σφαίρας’ »

Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1 και σε επαφή (χωρίς να είναι δεμένο) με δεύτερο οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k2. Συνέχεια του άρθρου ‘Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.’ »

Συνισταμένη δύναμη. Μέτρο και αλγεβρική τιμή

Σε ένα σώμα που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις, όπως στο σχήμα, όπου η δύναμη  έχει μέτρο 6Ν, ενώ η δύναμη  μέτρο 10Ν. Συνέχεια του άρθρου ‘Συνισταμένη δύναμη. Μέτρο και αλγεβρική τιμή’ »

Μηχανική ενέργεια και ενέργεια ταλάντωσης

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί στο ταβάνι και συγκρατείται στη θέση Β, έχοντας συσπειρώσει το ελατήριο κατά d1=0,2m. Συνέχεια του άρθρου ‘Μηχανική ενέργεια και ενέργεια ταλάντωσης’ »

Μελέτη των κινήσεων δύο αυτοκινήτων.

Ένα παιδί Π, στέκεται ακίνητο στην άκρη ενός ευθύγραμμου  δρόμου, στον οποίο βλέπουμε δύο αυτοκίνητα Α και Β, τη στιγμή t0=0, τα οποία απέχουν κατά 224m. Συνέχεια του άρθρου ‘Μελέτη των κινήσεων δύο αυτοκινήτων.’ »

Η τάση του νήματος στη διάρκεια της ταλάντωσης

Μια σφαίρα μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο Ο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k και αμελητέας μάζας, το πάνω άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σώμα Σ μάζας Μ, που κρέμεται μέσω νήματος από το ταβάνι, όπως στο σχήμα. Συνέχεια του άρθρου ‘Η τάση του νήματος στη διάρκεια της ταλάντωσης’ »

Η μέγιστη ενέργεια  ταλάντωσης

Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=2kg είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια του άρθρου ‘Η μέγιστη ενέργεια  ταλάντωσης’ »