Μάι 22

Η ορμή και η κινητική ενέργεια σε μια κρούση.

Δυο σώματα Α και Β κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα. Τα σώματα Α και Β έχουν μάζες m1=2kg και m2=1kg και ταχύτητες μέτρων υ1=3m/s και υ2=4m/s
αντίστοιχα. Μετά την κρούση τους, το σώμα Β κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ2΄=5m/s.
i) Με ποια ταχύτητα (μέτρο και κατεύθυνση) θα κινηθεί μετά την κρούση το Α σώμα;
ii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος η οποία οφείλεται στην κρούση.
iii) Αν η διάρκεια της κρούσης είναι Δt=0,02s, να υπολογιστεί η μέση τιμή της δύναμης που ασκήθηκε σε κάθε σώμα, κατά την κρούση.
iv) Να βρεθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε σώματος, καθώς και η μηχανική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική κατά την κρούση.
v) Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάμεων που άσκησε το ένα σώμα στο άλλο. Πώς συνδέονται τα έργα αυτά, με τις ενέργειες του iv) ερωτήματος;

Μάι 22

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Βιολογίας Γ.Π. 2015

Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Μάι 22

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσικής Γ.Π. 2015

Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Μάι 21

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Ένα σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης F, η οποία σχηματίζει
με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπως στο σχήμα.
i)   Η τριβή που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο:
        α) Τ=μ∙mg,            β) Τ=μ∙F∙ημθ,
γ) Τ=μ∙F∙συνθ,       δ) Τ=F∙συνθ.
ii) Αν η δύναμη κάποια στιγμή γίνει οριζόντια, τότε η ασκούμενη τριβή:
α) θα παραμείνει σταθερή.
β) θα αυξηθεί
γ) θα μειωθεί.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

ή

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.
Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

 

Μάι 19

Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Ένα σώμα βάρους 40Ν κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης μέτρου F=20Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και  συνθ=0,8, όπως στο σχήμα.
i)   Να αναλυθεί η δύναμη F σε δυο συνιστώσες, μια οριζόντια και μια κατακόρυφη και να υπολογιστούν τα μέτρα τους.
ii) Να υπολογιστεί το μέτρο της κάθετης δύναμης του επιπέδου (της δύναμης στήριξης), που ασκείται στο σώμα.
iii) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.
iv) Για μετατόπιση του σώματος κατά 5m, να υπολογιστούν τα έργα της δύναμης F και της τριβής.
Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Μάι 17

Τι αλλάζει αν αφήσουμε το αμαξίδιο;

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένα αμαξίδιο μάζας Μ=4kg, στο οποίο η πάνω επιφάνειά του σχηματίζει τεταρτοκύκλιο ακτίνας R=0,25m, κέντρου Ο. Μια μικρή σφαίρα, μάζας m= 1kg και αμελητέας ακτίνας, αφήνεται στο πάνω άκρο Α του τεταρτοκυκλίου να κινηθεί, ενώ συγκρατούμε ακίνητο το αμαξίδιο. Η κίνηση της σφαίρας πραγματοποιείται χωρίς τριβές. Μετά από λίγο η σφαίρα περνά από το σημείο Β, όπου η ακτίνα ΒΟ σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφη, ενώ συνεχίζοντας την κίνησή της εγκαταλείπει το αμαξίδιο με οριζόντια ταχύτητα υ0.
i)   Να βρεθεί η επιτάχυνση της σφαίρας στην αρχική θέση Α και στη θέση Γ, που εγκαταλείπει το
αμαξίδιο. Πόση δύναμη δέχεται η σφαίρα από το αμαξίδιο στις παραπάνω θέσεις;
ii) Να βρεθεί η δύναμη που ασκεί το αμαξίδιο στη σφαίρα στη θέση Β.
iii) Πόσο απέχει το σημείο Γ από το έδαφος, αν η σφαίρα φτάσει στο έδαφος σε απόσταση d=0,4m από το άκρο του αμαξιδίου;
iv) Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, αλλά τώρα δεν συγκρατούμε το αμαξίδιο ακίνητο. Να εξηγείστε γιατί το αμαξίδιο θα κινηθεί και να υπολογιστεί η ταχύτητά του, τη στιγμή που η σφαίρα φτάνει στο σημείο Γ.
v) * Πόση δύναμη δέχεται το αμαξίδιο από το έδαφος ελάχιστα πριν η σφαίρα το εγκαταλείψει στη θέση Γ;
Δίνεται g=10m/s2, ενώ ημθ=0,6 και συνθ=0,8 και:
 * η v) ερώτηση απευθύνεται μόνο σε καθηγητές.
ή

Μάι 16

Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, απέχοντας 4m από ένα δεύτερο οριζόντιο επίπεδο Β, με το οποίο το σώμα εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3. Σε μια στιγμή, έστω t0=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και να περάσει στο Β επίπεδο τη στιγμή t1=2s, στο οποίο συνεχίζει την κίνησή του, με την επίδραση πάντα της δύναμης F. Να υπολογιστούν:
i)  Η επιτάχυνση του σώματος στο επίπεδο Α, καθώς και η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που φτάνει στο Β επίπεδο.
ii) Το έργο της δύναμης F στη διάρκεια της κίνησης στο Α επίπεδο.
iii) Το μέτρο της τριβής που ασκείται στο σώμα τις χρονικές στιγμές:
α) t2=3s    και      β) t3=8s.
iv) Η ισχύς της δύναμης F και της τριβής τη στιγμή t2.
v)  Το έργο της τριβής μέχρι τη στιγμή t3. Πώς συνδέεται το έργο αυτό με το αντίστοιχο έργο της δύναμης F;
Δίνεται g=10m/s2.
Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων