ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

«Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 17 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018_

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις
i) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις και

ii) μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου Νομού, β)
μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.
1.1 Υποβολή
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-11-2017 έως 28-11-2017 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος
Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr),
με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις
αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
1.2 Ανάκληση
α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο
(2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της
αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις
ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
1.3 Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών
α)) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία
υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.
 Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου.
Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, το μέλος ΕΕΠ–ΕΒΠ θα αποστείλει στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης ή το ΚΕΔΔΥ οργανικής του, αίτημα προσθήκης τέκνου στο μητρώο μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος, την ίδια ημέρα με υποχρέωση να υποβάλει βεβαίωση από το Νοσοκομείο
για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική
πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
 Κατ’ εξαίρεση επίσης, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους
έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, εφόσον οι
λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ.2.2 του παρόντος κεφαλαίου.
β)) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την
αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην
οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η αιτών/ούσα να
προσκομίσει, με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη
συνυποβολή τους και οπωσδήποτε να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των
μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (παρ. 4 άρθρο 10 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.ΑΟι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online
Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων
(https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον
κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των΄)αιτήσεων αναφέρονται στο αντίστοιχο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

 

 

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 34η/07-11-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Νοεμβρίου 2017

Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού–Τοποθέτηση & διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ70.ΕΑΕ–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπ/κού–Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 34 07-11-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 18η/07-11-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΠΡΑΞΗ 18 07-11-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70.ΕΑΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Νοεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70.ΕΑΕ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Νοεμβρίου 2017

Το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας   και   Θρησκευμάτων  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να  υποβάλουν αιτήσεις  μετάθεσης  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για τις  ακόλουθες  κατηγορίες  μεταθέσεων:

α)  γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

γ)  στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.

Οι     αιτήσεις   υποβάλλονται,  από   6-11-2017   έως    20-11-2017  και  ώρα 15:00, μέσω του Online
Συστήματος   Διαχείρισης    Μητρώου    Εκπαιδευτικών    και   Υποβολής   Αιτήσεων   Μεταθέσεων
(https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός
από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των
μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης,
χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε
συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω σύνδεσμο:

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70.ΕΑΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Νοεμβρίου 2017

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 70 ΕΑΕ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 33η/01-11-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Νοεμβρίου 2017

Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών

ΠΡΑΞΗ 33 01-11-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 3ου & 6ου Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Οκτωβρίου 2017

7ΧΣΧ4653ΠΣ-ΡΔΑ

Αίτηση_υποδντη

Εγκύκλιος υποδιευθυντών 2017

ΦΕΚ 2908

Κατηγορία Προκηρύξεις θέσεων | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΑΞΗ 32η 24-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 32 24-10-2017

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 19-20

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 05

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 06

                                       

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 07

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Διασπορά αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus +

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο τύπου για το σλοβενικο εργαστήριο

The report on Slovenian workshop_greek

Κατηγορία Προγράμματα | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–31η/20-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Οκτωβρίου 2017

Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού–Τοποθέτηση-διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ11.ΕΑΕ.,ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ71–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών–Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ70.ΕΑΕ–Ορισμός Προϊσταμένης Σχολικής Μονάδας–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 31 20-10-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 19 Οκτωβρίου 2017

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 30η/13-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Οκτωβρίου 2017

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού ΠΕ70

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού ΠΕ70

Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας

Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών

Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού

Ολική Διάθεση εκπαιδευτικού σε υπηρεσίες διοίκησης στην Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ60

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ70

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών

Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 30 13-10-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δελτίο τύπου για την 3η συνάντηση συντονιστών Erasmus + στο Σχηματάρι

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο τύπου για την 3η συνάντηση συντονιστών

IMG_20170926_174227

20170925_125712

IMG_20170927_122647

IMG_8285

IMG_20170928_100714

Κατηγορία Πολιτιστικά | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 17η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Ορισμός Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας-Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας

ΠΡΑΞΗ 17 02-10-2017

Κατηγορία Υποδιευθυντές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 29η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιήσεις Διαθέσεων εκπ/κών- Τροποποίηση Ορισμού Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων- Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας-Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΠΕ-Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας-Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας-Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου-Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εκπαιδευτικών- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

ΠΡΑΞΗ 29 02-10-2017

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »