ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 13η/26-05-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Μαΐου 2017

ΠΡΑΞΗ 13η  26-05-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα 26 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
 2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
 3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
 4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3640/Φ.30/Α/25-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Αποσπάσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας»

(3679 και 3680/26-05-2017)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.1566/1985
 2. Το αρ. 15 και 16 του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997
 3. Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…»
 4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό
 5. Την λήξη της αναρρωτικής άδειας της κ. Κατσιφή Αικατερίνης μόνιμης εκπ/κού του 4ου Δ.ΣΧ.Θήβας
 6. Την αριθμ. 12/18-05-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την απόσπαση και τροποποίηση διάθεσης των παρακάτω αναπληρωτριών εκπαιδευτικών χωρίς αίτησή τους και για το συμφέρον της υπηρεσίας ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 (αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου) 4Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 9 ΩΡΕΣ(Δ.ΣΧ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)

Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΤΡΩΝ 6 ΩΡΕΣ

(Δ.ΣΧ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ)

9Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 7 ΩΡΕΣ(Δ.ΣΧ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)

Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΤΡΩΝ 8 ΩΡΕΣ

(Δ.ΣΧ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ)

ΑΠΟ 22-05-2017 ΕΩΣ 21-06-2017
ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αναπληρώτρια ΠΕ60) ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Ν/Γ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 6Ο Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ 26-05-2017 ΕΩΣ 02-06-2017 ΚΑΙ ΑΠΟ 03-06-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Ν/Γ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 ΘΕΜΑ 2ο

«Συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών μετά την λήξη άδειας ανατροφής»

(3681 και 3682/26-05-2017)

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.1566/1985
 2. Το αρ. 15 και 16 του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997
 3. Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…»
 4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό
 5. Την λήξη των αδειών ανατροφής των εκπ/κών: Μητσάκη Χριστίνας-Αικατερίνης, Μπουφίκου Σουλτάνας, Τσώνη Κωνσταντίνου, Πρίσκου Ειρήνης, Μαντζιάρη Ζαφειρίας, Καραϊσκου Αθανασίας, Πάσχου Αικατερίνης του Θεόδωρου, Τουρκοχωρίτη Γεωργίας, Παλάσκα Σοφίας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την συμπλήρωση ωραρίου των παρακάτω μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς αίτησή τους και για το συμφέρον της υπηρεσίας μετά την λήξη της άδειας ανατροφής τους από 29-05-2017 έως 21-06-2017 ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΗΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 5Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 24 ΩΡΕΣ)
ΜΠΟΥΦΙΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 5Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 23 ΩΡΕΣ
ΠΡΙΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 Δ.ΣΧ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ(ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 22 ΩΡΕΣ)
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΕ70 2Ο Δ.ΣΧ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 23 ΩΡΕΣ)
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 5Ο Δ.ΣΧ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ(4 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & 19 ΩΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕ70 9Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 2Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ(ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 23 ΩΡΕΣ)
ΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 Δ.ΣΧ.ΠΥΛΗΣ(ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 24 ΩΡΕΣ)

 

ΘΕΜΑ 3ο  

«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων»

(3683/26-05-2016)

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98
 2. Τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012.
 3. Την αριθμ. 69621/Ε1/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2016-2017» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι θέσεις τους που παραμένουν κενές.
 4. Την αριθμ. 69620/Ε1/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2016-2017» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν και οι θέσεις τους που παραμένουν κενές.
 5. Την αριθμ. 69618/Ε1/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 2016-2017» και τον πίνακα με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει τον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων όπως οι κατωτέρω πίνακες:

 

               ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ    
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 6/Θ 1 Δ
2 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 5/Θ 3 Γ
3 ΑΡΜΑΤΟΣ 4/Θ 1 Γ
4 ΑΣΩΠΙΑΣ 6/Θ 1 Γ
5 1Ο ΒΑΓΙΩΝ 6/Θ 2 Β
6 2Ο ΒΑΓΙΩΝ 6/Θ 2 Β
7 ΔΗΛΕΣΙΟΥ 12/Θ 4 Β
8 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 6/Θ 2 Δ
9 ΘΕΣΠΙΩΝ 6/Θ 4 Γ
10 3Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 5 Α
11 4Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 1 Α
12 6Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 3 Α
13 7Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 2 Α
14 9Ο ΘΗΒΑΣ 4/Θ 1 Δ
15 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2/Θ 1 Γ
16 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 6/Θ 4 Γ
17 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (αναστολή) 2/Θ 1 Γ
18 ΛΕΥΚΤΡΩΝ 5/Θ 4 Γ
19 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 6/Θ 2 Γ
20 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ (αναστολή) 2/Θ 2 Β
21 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 12/Θ 5 Β
22 Σ.Σ.ΟΙΝΟΗΣ 2/Θ 2 Γ
23 ΣΚΟΥΡΤΩΝ 6/Θ 1 Ε
24 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6/Θ 1 Γ
25 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2/Θ 1 Γ
26 ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 6/Θ 2 Γ
27 ΑΡΑΧΩΒΑΣ 12/Θ 4 Δ
28 ΔΑΥΛΕΙΑΣ 6/Θ 2 Γ
29 4Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ 2 Α
30 7Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ 1 Α
31 1Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10/Θ 1 Β
32 2Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 12/Θ 1 Β
33 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑ 1/Θ 1 Γ
ΣΥΝΟΛΟ 70  

 

                         ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ    
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2/Θ 1 Δ
2 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1/Θ 1 Γ
3 ΔΗΛΕΣΙΟΥ 2/Θ 2 Β
4 ΕΛΕΩΝΑ 1/Θ 1 Γ
5 ΕΛΛΟΠΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) 1/Θ 1 Δ
6 1Ο ΘΗΒΑΣ 2/Θ 1 Α
7 5Ο ΘΗΒΑΣ 2/Θ 1 Α
8 ΘΕΣΠΙΩΝ 2/Θ 1 Γ
9 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 1/Θ 1 Γ
10 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) 1/Θ 1 Γ
11 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 2/Θ 1 Γ
12 Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ 1/Θ 1 Γ
13 1Ο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 2/Θ 2 Β
14 ΠΥΛΗΣ 1/Θ 1 Ε
15 ΣΚΟΥΡΤΩΝ 2/Θ 2 Ε
16 1Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2/Θ 2 Β
17 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1/Θ 1 Γ
18 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2/Θ 1 Γ
19 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1/Θ 1 Γ
20 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2/Θ 2 Ε
21 ΠΕΤΡΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) 1/Θ 1 Γ
22 ΠΑΥΛΟΥ 1/Θ 1 Δ
ΣΥΝΟΛΟ 27  

 

 

                        ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΑ
1 ΕΙΔΙΚΟ  ΘΗΒΑΣ 6/Θ Β 4
2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Β 6
ΣΥΝΟΛΟ 10

 

                               ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΑ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΘΗΒΑΣ 2/Θ Β 2
2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2/Θ Β 2
ΣΥΝΟΛΟ 4

 

     ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΑ
1  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6/Θ Γ 1
2  ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 6/Θ Δ 1
3  ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 6/Θ Γ 1
4 ΑΣΩΠΙΑΣ 6/Θ Γ 1
5 ΑΡΑΧΩΒΑΣ 12/Θ Δ 1
6 ΔΑΥΛΕΙΑΣ 6/Θ Γ 1
7 ΔΗΛΕΣΙΟΥ 12/Θ Β 1
8 ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ Γ 1
9 ΘΕΣΠΙΩΝ 6/Θ Γ 1
10 4Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ Α 1
11  ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 6/Θ Ε 1
12 1Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ Α 1
13  2Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Α 1
14  3Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Α 1
15  4Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ Α 1
16  6Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10/Θ Α 1
17  8Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ Α 1
18 10Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6/Θ Α 1
19  ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 12/Θ Β 1
20 1Ο  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10/Θ Β 1
21 2Ο  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 12/Θ Β 1
22  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 8/Θ Γ 1
23  1Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9/Θ Β 1
24  2Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7/Θ Β 1
25  3Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6/Θ Β 1
26  2ο ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12/Θ Β 1
27 ΣΚΟΥΡΤΩΝ 6/Θ Ε 1
28 ΠΑΥΛΟΥ 6/Θ Δ 1
ΣΥΝΟΛΟ 28

 

           ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΑ
1 2Ο ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2/Θ Β 1
2 ΑΡΑΧΩΒΑΣ 2/Θ Δ 1
3 4Ο ΘΗΒΑΣ 2/Θ Α 1
4 6Ο ΘΗΒΑΣ 2/Θ Α 1
5 7Ο ΘΗΒΑΣ 2/Θ Α 1
6 6Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2/Θ Α 1
7 12Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2/Θ Α 1
8 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 2/Θ Β 1
9 2Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2/Θ Β 1
10 1Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2/Θ Β 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΠΕ06

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ    
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 1Ο ΒΑΓΙΩΝ 6/Θ 1 Β
2 1Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8/Θ 1 Β
3 2Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7/Θ 1 Β
4 3Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6/Θ 1 Β
5 ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6/Θ 1 Γ
6 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 8/Θ 1 Γ
7 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 6/Θ 1 Γ
8 ΠΑΥΛΟΥ 6/Θ 1 Δ
9 ΘΕΣΠΙΩΝ 6/Θ 1 Γ
10 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 6/Θ 1 Δ
11 ΚΑΣΤΡΟΥ 4/Θ 1 Γ
ΣΥΝΟΛΟ 11  

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΠΕ11

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ    
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 6/Θ 1 Ε
2 ΔΑΥΛΕΙΑΣ 6/Θ 1 Γ
ΣΥΝΟΛΟ 02  

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΠΕ16-ΠΕ16.01

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ    
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 3Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 1 Α
2 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 12/Θ 1 Β
3 1Ο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8/Θ 1 Β
4 8Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ 1 Α
5 9Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/Θ 1 Α
6 4Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 1 Α
7 1Ο ΒΑΓΙΩΝ 6/Θ 1 Β
8 1Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10/Θ 1 Β
9 5Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12/Θ 1 Α
10 2Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 1 Α
11 8Ο ΘΗΒΑΣ 12/Θ 1 Α
12 2Ο ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12/Θ 1 Β
ΣΥΝΟΛΟ 12  

 

Κατόπιν τούτου καλούνται:

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 καθώς και ΣΜΕΑΕ-ΤΕ που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας με την διαδικασία των μεταθέσεων 2016-2017

 1. να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Παρασκευή 26-05-2017 και ώρα 15:00 έως και την Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 23:00 τις προτιμήσεις τους στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης
 2. η δήλωση προτιμήσεων στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)
 3. Κατά τη συμπλήρωση προτιμήσεων (μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από τα παραπάνω οργανικά κενά και πιθανά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.
 4. Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης θέσης ενώ την έχουν ενεργοποιήσει κατά την διαδικασία των μεταθέσεων υποχρεούνται να στείλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν ότι επιθυμούν να σταματήσει η διαδικασία της αίτησης βελτίωσης θέσης.
 5. χειρόγραφες δηλώσεις προτίμησης καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα έχουν καμιά ισχύ

Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.
Σημ.:  1) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26/05/2017 έως και την

Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 23:00.

2) Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

 

ΘΕΜΑ 4ο  

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου»

(3684 και  3685/ 26-05-2017)

 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 1. Το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007.
 2. To άρθρο 14 παρ.16 του Ν.1566/1985.
 3. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.
 4. Την αριθμ 1683/08-03-2017 αίτηση της μόνιμης αποσπασμένης εκπαιδευτικού ΠΕ 06 Αθανασίου Αλεξάνδρα του Ιωάννη για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

   α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει:

 1. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην Αθανασίου Αλεξάνδρα του Ιωάννη, μόνιμη εκπαιδευτικό ΠΕ 06, η οποία υπηρετεί με απόσπαση στο 1ο Δ.Σχ. Σχηματαρίου, προκειμένου να διδάξει ως Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπ/κό Προσωπικό) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Αγγλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 5 τετράωρες συναντήσεις εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία (Σάββατο και Κυριακή) για συνολικά 20 ώρες διδασκαλίας και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως εκπαιδευτικός. Η παρούσα άδεια ισχύει από 08/03/2017 έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου 13-05-2017.

 

ΘΕΜΑ 5Ο  

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικού»

(3686 και 3687/26-05-2017)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο … δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 2. Το άρθρο 1 του Ν. 4038/2012.
 3. Το με αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/202/24998/30-11-2012 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
 4. Το με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
 5. Τη με αριθ. 2/24529/0022/17-2-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΦΕΚ 414 Β’)
 6. Το με αριθμ. Φ.361.4/157512/Δ1/13-12-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Αρμοδιότητες Π.Υ.Σ.Π.Ε. για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και έγκριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων».
 7. Το αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς»
 8. Τον έλεγχο γνησιότητας των παρακάτω μεταπτυχιακών τίτλων
 9. Τη με αριθμ πρωτ 4231/24-04-2015 διευκρινιστική του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναγνώριση Μεταπτυχιακών»
 10. Την αριθμ. 3213/08-05-2017 αίτηση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Λαγού Ευθυμίου του Ηλία

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις αλλά και τα συνημμένα της ως άνω αιτήσεως έγγραφα

 

   α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει:

 1. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του αναπληρωτή εκπ/κού Λαγού Ευθυμίου, ΠΕ70 (Δασκάλων) με τίτλο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού

Στο  σημείο  αυτό  και  αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Η πράξη αυτή αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και επικυρώθηκε, υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος H  Γραμματέας
Γιαννιός Μιχαήλ Λάμπρου Μαργαρίτα
                  Τα μέλη
Παγώνης Παναγιώτης Γαμβρίλης Ιωάννης
Ρουπάκα Ιωάννα Νίκα Δέσποινα

Αφήστε μια απάντηση