ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 12η/18-05-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Μαΐου 2017

ΠΡΑΞΗ 12η  18-05-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα 18 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
 2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
 3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
 4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό αιρετό μέλος

και τον Δάκα Ευστάθιο, εκπ/κό ΠΕ 70 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως αναπληρωτή Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3450/Φ.30/Α/17-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Αποσπάσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας»

(3488 και 3489/18-05-2017)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.1566/1985
 2. Το αρ. 15 και 16 του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997
 3. Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…»
 4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό
 5. Την λήξη της άδεια λοχείας της κ. Μακρή Αικατερίνης αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ07 του 4ου Δ.ΣΧ.Θήβας
 6. Την αναρρωτική άδεια της κ. Πασχαλίδου Βαρβάρας μόνιμης εκπ/κού του 1ου Δ.ΣΧ.Βαγίων
 7. Την αριθμ. 55/14-10-216 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας
 8. Την αριθμ. 3400/15-05-2017 απόφαση του Δ/ντή της ΔΠΕ Βοιωτίας με θέμα: «Αποσπάσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας»

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού χωρίς αίτησή του και για το συμφέρον της υπηρεσίας ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.ΣΧ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ.ΣΧ.ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΣΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 (αναπληρωτής τακτικού) 4Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 1Ο Δ.ΣΧ.ΒΑΓΙΩΝ ΑΠΟ 15-05-2017 ΕΩΣ 21-06-2017

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού μετά την λήξη άδειας λοχείας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.ΣΧ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ.ΣΧ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 (αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου) 4Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 10 ΩΡΕΣ

1Ο Δ.ΣΧ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2 ΩΡΕΣ

Δ.ΣΧ.ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 2 ΩΡΕΣ

Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΤΡΩΝ 1 ΩΡΑ

4Ο Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 9 ΩΡΕΣ

(Δ.ΣΧ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)

Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΤΡΩΝ 6 ΩΡΕΣ

(Δ.ΣΧ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ)

ΑΠΟ 15-05-2017 ΕΩΣ 21-06-2017

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών»

(3490 και 3491/18-05-2017)

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο … δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 2. Το άρθρο 1 του Ν. 4038/2012.
 3. Το με αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/202/24998/30-11-2012 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
 4. Το με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
 5. Τη με αριθ. 2/24529/0022/17-2-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΦΕΚ 414 Β’)
 6. Το με αριθμ. Φ.361.4/157512/Δ1/13-12-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Αρμοδιότητες Π.Υ.Σ.Π.Ε. για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και έγκριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων».
 7. Το αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς»
 8. Τον έλεγχο γνησιότητας των παρακάτω μεταπτυχιακών τίτλων
 9. Τη με αριθμ πρωτ 4231/24-04-2015 διευκρινιστική του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναγνώριση Μεταπτυχιακών»
 10. Την αριθμ. 2621/07-04-2017 αίτηση του μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Μάντζαρη Δημητρίου του Γεωργίου

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις αλλά και τα συνημμένα της ως άνω αιτήσεως έγγραφα

 

   α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει:

 1. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του μόνιμου εκπ/κού Μάντζαρη Δημητρίου, ΠΕ70 (Δασκάλων) με τίτλο «Master in Educational leadership, management and emerging technologies» του Universita Degli Studi “Guglielmo Marconi”-Telematica Italia, το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού

 

ΘΕΜΑ 3ο

«Ολική Διάθεση εκπαιδευτικών»

(3492/18-05-2017)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997 και το Π.Δ. 38/1998
 2. Το άρθρο 30 του N. 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του N. 4038/2012
 3. Τις ανάγκες της υπηρεσίας και το γεγονός ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ20 και δε δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Βοιωτίας
 4. Το άρθρο 25, παρ. 1, υποπαράγραφος 6, του Ν. 4203/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33, παρ. 5, του Ν. 4386/2016 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4415/2016

5.      Το άρθρο 14 παρ.14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985)6.      Το άρθρο 31 παρ. 3 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010)7.      Η αριθμ. Φ.353.1/28/126721/Δ1/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2341 τ.Β’/20-09-2013) που συμπληρώνει την υπ’αριθμ. Φ.353.1.324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.β’/16-10-2002) στο άρθρο 1- παρ. 28.      Τα άρθρα 28,29 και 39 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει9.      Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.α’/11-08-1997)10.  Την λήξη της 4μηνης άδειας άνευ αποδοχών της εκπ/κού Κυριάκου Αργυρώς11.  Την  11/09-05-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την ολική διάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, και με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης κενών στην αντίστοιχη ειδικότητά τους, ως εξής:

Α

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ20 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-διοικητικό έργο ΑΠΟ 16/05/2017 ΕΩΣ 21/06/2017
2 ΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 Ν/Γ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν/Γ ΑΡΑΧΩΒΑΣ-

25 ώρες εξατομικευμένη διδασκαλία

 

ΑΠΟ 08/05/2017 ΕΩΣ 21/06/2017

Στο  σημείο  αυτό  και  αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Η πράξη αυτή αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και επικυρώθηκε, υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος Ο Αναπληρωτής  Γραμματέας
Γιαννιός Μιχαήλ Δάκας Ευστάθιος
                  Τα μέλη
Τραμπάκουλος Ηλίας Γαμβρίλης Ιωάννης
Παγώνης Παναγιώτης Νίκα Δέσποινα

Αφήστε μια απάντηση