ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Την αποζημίωση οδοιπορικών λόγω διάθεσης δε δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου στις εξής περιπτώσεις :

 1. Σε σχολεία εντός της ίδιας πόλης ή κωμόπολης.
 2. Σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 1. Αίτηση (υπόδειγμα δ΄).
 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετούν (σύμφωνα με το υπόδειγμα στ΄).
 5. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας των ωρών διάθεσής τους ανά σχολείο (υπόδειγμα γ΄).
 6. Αναλήψεις υπηρεσίας των σχολείων εργασίας του εκπαιδευτικού που μετακινείται (μόνο την 1η φορά της αποστολής των εγγράφων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 8. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 9. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Έδρας – Σχολείου Διάθεσης(εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο).
 10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 11. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 12. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων.
 13. Παρουσιολόγιο σχολικής μονάδας (μόνο για αναπληρωτές ΕΣΠΑ).

  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα συμπληρώνονται και θα συγκεντρώνονται ανά μήνα ξεχωριστά και θα αποστέλλονται στη υπηρεσία μας ,υποχρεωτικά ,στο τέλος κάθε μήνα.

 

 

 

 

Σχολιάστε