ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΔΕ – ΕΣΠΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΧOΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2016-2017

ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ

 

1.     ΕΡΓΟ: «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

_ΠΔΕ-Οδηγός Υλοποίησης 2016-2017_

ΠΔΕ  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΠΔΕ_ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

2.   ΕΣΠΑ – Πράξη:  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» στο πλαίσιο των ΑΠ6, 8, 9  με κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ_

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

3.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΜIS 5001941)στους Α.Π. 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

ΟΔΗΓΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  – ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (MIS 5001947)  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ – ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

5.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001960

ΟΔΗΓΟΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ εκπαιδευτικής υποστήριξης

 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης    ΑTOMIKΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

6.   ΕΣΠΑ – Πράξη  «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001966 

_ΟΔΗΓΟΣ  (ΕΚΟ)  Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

ΕΚΟ  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΟ AΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με κωδικό ΟΠΣ 5001982

_ΟΔHΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ_

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤ. ΥΠΟΣΤ.ΔΟΜΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

8.   Πράξη:    ΠΕΠ   «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5001997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ  »Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη» 

ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΝΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

9.   Δράση «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020.»

ΟΔΗΓΟΣ   » Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Ένταξη Προσφυγοπαίδων  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ένταξη Προσφυγοπαίδων  ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σχολιάστε